DE BIJBEL EN DE WEDERGEBOORTE. 
Toen Christus Zijn ogen op Golgotha sloot, had Hij nog heel veel te zeggen. Deze woorden sprak Meester Alcar op de allereerste lezing in Diligentia. Deze woorden zijn waar! Christus heeft tijdens zijn korte leven op Aarde enorm veel gebracht, we behoeven alleen al te denken aan Zijn Heilig Evangelie, zijn Liefde, Zijn Kruisiging, waardoor Hij, door Zijn Opstanding bewees, dat er geen dood was, alleen maar leven. Christus Leven is voor de wereld van geweldige betekenis geweest. Hij leerde de massa, de onbewuste massa, hoe ze dienden te leven om na de aardse dood, een hemel te kunnen betreden. Echter, inderdaad had Hij meer kunnen brengen, Christus met Zijn Albewustzijn, Zijn ALwijsheid, had de massa iedere wet van leven en dood kunnen verklaren. Maar ook Hij had het onbewustzijn van de massa te aanvaarden, ze waren voor deze wetten nog niet rijp. Christus zegt dit heel duidelijk, wij kunnen het lezen in het Nieuwe Testament: Johannes, hoofdstuk 3:12 Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en u deze niet geloofd heeft, hoe zult u geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? Johannes, hoofdstuk 16:12 : 

Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch u kunt die nu niet dragen. Hiermede bevestigt de Christus dat Hij door het onbewustzijn werd geremd, vertaald in onze woorden bedoelde Hij te zeggen: U bent nog niet rijp voor de wetten, nog niet bewust genoeg om deze te ontvangen. Ik kan u nog niet vertellen hoe de schepping  is ontstaan en waardoor u mens bent geworden en wat uw uiteindelijke bestemming zál zijn. (U aanvaardt de aardse dingen niet, laat staan de hemelse). Maar dan profeteert Hij de massa dat de Vader een Trooster zal zenden, die de mensheid, in Zijn Naam, in de waarheid zal leiden. Johannes, hoofdstuk 14:26: ! Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en zal indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. . Johannes, hoofdstuk 16:13 en 14: Maar wanneer die geboren zal zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in de waarheid leiden, want hij zal van Zichzelve niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen.  Die zal Mij verheerlijken, want hij zal het uit het Mijne nemen en zal het u verkondigen. En toch, al heeft Christus, door het onderbewustzijn van de massa, de wetten niet kunnen brengen, zoals ze nu door de Meesters zijn gebracht, dat wil niet zeggen dat Hij er helemaal niets van heeft aangeraakt. En dan bedoel ik hiermede de wedergeboorte. Hierover heeft Christus wel degelijk gesproken en is Hij zelfs zeer positief geweest: 

Het is daarom zo merkwaardig dat hierover in alle talen wordt gezwegen, juist nu de tijd er blijkbaar rijp voor is. De mensheid is zoekende, we behoeven hiervoor alleen maar te kijken naar de jeugd. Deze wendt zich af van de kerk en zoekt het in de Oosterse Mystiek. Talloze boeken verschijnen er over de reïncarnatie, proeven worden genomen, onder hypnose brengt men mensen terug naar vorige levens maar dat het oudste boek de bijbel, over wedergeboorte schrijft, daar praat men niet over, terwijl de bijbel voor de christenen althans, toch het boek is. Enige voorbeelden van reïncarnatie in de bijbel zijn: Mattheus hoofdstuk 17 :12 en 13. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is, maar zij hebben hem niet gekend. Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Klaar en duidelijk bevestigt Christus hiermede dat Johannes de Doper Elia was. Hij bevestigt dit nogmaals in: Mattheus, hoofdstuk ll: En zo u het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. Nog duidelijker en positiever is Christus in het gesprek met de farizeeër Nicodemus. Wij kunnen dit lezen in Johannes, hoofdstuk 3, : 1 t/m 7: En daar was een mens uit de farizeeërs, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam in de nacht tot Jezus en zei tot Hem: Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, zo God met Hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar ik zeg u, tenzij dat iemand weer geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, die nu oud is? Kan hij andermaal in zijn moeders buik gaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet wordt geboren uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet ingaan. Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb dat u wederom geboren moet worden. Ik vraag U, kan het nog duidelijker worden gezegd? Geen bewijs, maar een aanwijzing is te lezen in Johannes, hoofdstuk 9:1 en 2: En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem:   Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? De aanwijzing die hiermede wordt bedoeld in een vorig leven is te vinden in het simpele woordje 'hij'. De discipelen vroegen of hij had gezondigd, dus de blindgeborene. Aangezien hij blind geboren was, zou de oorzaak hiervan in een vorig leven moeten liggen. Ik heb door mijn artikel geprobeerd te bewijzen en aan te tonen dat Christus wel degelijk heeft gesproken over de wedergeboorte en door Hem andere wetten zijn aangeraakt die wij nu terugvinden in de boeken van de Meesters. Wat denkt U bijvoorbeeld hiervan?  


Johannes, hoofdstuk 8:57 en 25: 'De Joden zeiden tot Hem: U bent nog geen vijftig jaren en u hebt Abraham gezien? Jezus zei tot hem: 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, eer Abraham was, ben Ik. Christus zei hiermede, en ook dat wordt niet begrepen: Dat Hij eerder was geboren dan Abraham. Van de Meesters weten wij dat Christus tot het eerste cellenleven behoorde dat op de maan ontstond. Volgens mij bedoelde Hij dat toen Hij zei: Eer Abraham was, ben ik. Het is te begrijpen dat dit voor de massa orakeltaal was, toen Christus werd geboren was Abraham reeds lang gestorven. Om misverstand te voorkomen deel ik nog mede dat mijn artikel niet de opzet heeft U aan te zetten tot het lezen van de Bijbel. Onze nieuwe bijbel zijn de boeken van Jozef Rulof. Maar het kan nuttig zijn van genoemde Bijbelteksten gebruik te maken in een gesprek met mensen voor wie de bijbel nog een houvast betekent, maar die toch zoekende zijn. Mijn ervaring is dat als men wijst op de door Christus gesproken woorden over de wedergeboorte, het gesprek vruchtbaarder loopt en dat er dan is te praten over de wedergeboorte, immers: Ook Christus heeft erover gesproken! 
J. M. 

counter free
Google Analytics Alternative