DE MENS: ‘’ZIJN ONTSTAAN, ZIJN TOEKOMST EN ZIJN BESTEMMING.
’’In dit artikel probeer ik u lezers, een beetje uit te leggen, hoe wij zijn ontstaan, hoe de toekomst van ons er uit gaat zien en wat onze bestemming is. Soms zal ik uitspraken en taal gebruiken, die niet iedereen die dit leest, mij in dank zal afnemen. Ik schrijf dit vanuit mijn kennis en overtuiging, en hoop hiermede de mensen die niet op de hoogte zijn van de boeken van Jozef Rulof, toch een beetje inzicht te geven, hoe alles in elkaar steekt. Ik zal hierbij de bijbel, de kerken, en wetenschappers met hun uitspraken, indien het nodig is tegen het licht houden.Het ontstaan van de mens:Net als u en ik en iedereen, zijn we eens ontstaan. Over dat ontstaan, zijn de meningen nogal verdeeld over. In de bijbel wordt gesproken, dat de mens uit stof of aarde is ontstaan. Iedereen kent waarschijnlijk de tekst wel in het scheppingsverhaal, dat God zegt: ‘Laat ons mensen maken.’ De vrouw ontstond in dat verhaal, doordat God een rib bij de man weghaalde, en daar de vrouw van maakte. De wetenschap, denkt er heel anders over. Meer en meer komen zij tot de overtuiging dat de mens in de wateren is ontstaan. Wie heeft er nu gelijk? Laten we nu eens even alles wat we geleerd hebben vanuit de kerk, of via andere kanalen, overboord gooien en zelf eens na gaan denken wat het meest voor de hand liggende is, zonder te beslissen wat wel of niet waar kan zijn. God kan wonderen doen – zelfs grote wonderen – dus het verhaal uit de bijbel zou waar kunnen zijn en klinkt wat dat betreft het meest logisch. Doch het meest logische hoeft niet altijd waar te zijn. 

Zelfs geen enkele kerkelijke leider, kan bewijzen of het zo is geschied. Men neemt in dit geval klakkeloos aan wat er in de bijbel staat, en daarmee is voor hun de kous af.De wetenschappers die beweren dat de mens vanuit de wateren is ontstaan, kunnen ook niet verklaren hoe dat nou precies in z’n werk is gegaan, en wanneer dat begonnen is. Als de wetenschappers de waarheid spreken, hoe valt het dan nog te verklaren, dat de mens bij God vandaan komt.Om daar duidelijkheid in te vinden, zullen we de boeken: ,,Het Ontstaan van het Heelal’’, en ,,De Volkeren der Aarde’’ van Jozef Rulof moeten lezen. Daarin staat precies beschreven, waar en hoe de mens is ontstaan, en dan krijgen de wetenschappers gedeeltelijk gelijk. Het verhaal uit de bijbel classificeer ik hiermee als onwaar . Het duidelijkste bewijs dat de mens in de wateren is ontstaan, en dat bewijs wordt u nu noch dagelijks geleverd, als u de bevruchting van de moeder volgt en de groei van de baby. Dit hele proces vindt plaats in de baarmoeder en in het vruchtwater. Dus het ontstaan van de mens gaat nog precies op dezelfde wijze als voor miljoenen jaren geleden, toen de mens voor het eerst is ontstaan. Alleen speelt hetzelfde proces zich in het klein af in de moeder. Dus wat God heeft gedaan bij het ontstaan van de mens doet nu de mens zelf op dezelfde manier.Maar nu zijn we er nog niet.

Want waar komen al die baby’s vandaan die heden ten dage nog worden geboren. Het proces kennen we, maar waar komt de geest of de ziel vandaan, die in dat lichaam zit? De kerk denkt dat al die zielen nog bij God zijn. Maar die zijn toch ook eens ontstaan. Dan komt de vraag – vooral omdat het zo druk wordt op deze aarde – wanneer zal dan de laatste ziel op aarde geboren worden? Komen deze zielen wel bij God vandaan? Dit werpt ook al weer allerlei vragen op zoals: Wat heeft God eraan mensen op deze aarde te zetten? Eén leven zoals de kerken verklaren. En hemel hel en vagevuur te maken? Wil God sommige mensen echt straffen, indien ze niet naar Hem luisteren? Wat voor een bedoeling heeft God gehad door de mens te scheppen? Een heleboel dingen kan ik u verklaren, maar ook niet alles.Nu gaan we eerst miljarden jaren terug. In kerkelijke kringen, zegt men, dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Deze woorden ga ik omdraaien. God was een onzichtbaar iets voor de schepping. Toen God met de schepping begon, heeft Hij Zich gemanifesteerd door de mens, dieren, bomen, bloemen en planten, waarvan de mens het hoogste wezen is van Zijn schepping. 

Dus op deze manier heeft hij zich zichtbaar gemaakt, en is de mens ontstaan. Nu moet de vraag nog beantwoord worden, waar we nu dan werkelijk zijn ontstaan en vandaan komen. Ter inleiding even het volgende: De kosmos is zonder einde, en er zijn ontelbaar vele planeten, waarvan de meesten niet eens te zien zijn. Doch de planeet waarop wij zijn ontstaan, is voor ons op aarde duidelijk zichtbaar, dat is de Maan. Nu kunt u gaan lachen en denken: ,,Die vent is gek geworden’’, maar toch is het zo. We hebben al een reis achter ons van miljoenen jaren. Niet in de vorm zoals we nu zijn, maar in het begin van de Schepping waarin God zich splitste in ontelbare deeltjes ontelbare celletjes die met het blote oog niet waarneembaar waren. Toen is de evolutie begonnen voor de mens. Hoe dat precies is gebeurt, kunt u lezen, in het boek: ‘’Het Ontstaan van het Heelal’’, waarin u dit alles zeer duidelijk en begrijpbaar uit de doeken wordt gedaan. Onze toekomst:Na het voorafgaande moet het u een klein beetje duidelijk zijn geworden hoe we zijn ontstaan. Maar nu komt de vraag om de hoek kijken: waar waren we al die tijd dan, als we al miljoenen jaren geleden ontstaan zijn. Niet bij God. Via verschillende planeten, zijn we beetje bij beetje gevormd tot wat we nu zijn, Een volwaardig mens, wat de bouw van ons lichaam betreft, met toch ook nog vaak lichamelijke gebreken.

Wat daar de oorzaak van is en of dat ooit nog eens oplost, komt straks aan de orde. Het moet u nu ook duidelijk worden: Mocht mijn verhaal geloofwaardig zijn, dat er iets wordt gemist. Ja, dat is reïncarnatie. Door steeds maar weer te incarneren, zijn we geworden tot wat we nu zijn. Waarom we zo vaak moeten incarneren, staat ook uitgebreid in de bovenstaande twee boeken beschreven. Kort wil ik hier nog wel iets over zeggen: Dat we zo vaak terug moeten naar de aarde, heeft te maken met dat we ook deze planeet moeten overwinnen. We moeten zeven graden doorlopen. Wij zijn in de oerwouden voor het eerst op aarde gekomen. Na vele, vele levens zijn we nu eindelijk zover gekomen dat we eigenlijk klaar zijn op deze planeet aarde. U zult zich afvragen, wat doen we hier dan nog? Dat heeft met Karma, Oorzaak en Gevolg te maken. Alles, maar dan ook alles moeten wij goed maken wat wij anderen hebben aangedaan in al onze vorige levens, en daarvoor moeten wij steeds maar weer terug naar de aarde, tot dat allemaal opgelost is. Dus, waar u geboren wordt heeft hiermee te maken. Of er moet aan u worden goedgemaakt of anders om. Dat is een Karmische wet waar niemand onderuit komt.Onze bestemming:Wat is God zijn bedoeling geweest met de mens? Waar gaan we na ons leven op aarde heen? Is er wel een leven na de dood? 

Als er toch reïncarnatie bestaat, waar waren we dan voordat we op aarde werden geboren? Kunnen we zelf dan beslissen waar we op aarde geboren worden?Dit zijn nog maar een klein aantal vragen, die om een antwoord vragen. Toen God Zich bij het ontstaan van de schepping gesplitst had in myriaden deeltjes, waaruit de mens is ontstaan en al het leven, toen stond het plan van God al vast. De mens zou voor eeuwig leven. Leven als een God. Al lijkt het daar nu niet veel op – wat de mens op aarde betreft – maar miljoenen mensen zijn al miljoenen jaren van deze aarde weg, op weg naar het Goddelijke Al, of zijn al in het Al. Om daar voor eeuwig te leven met zijn tweelingziel die door splitsing ontstaan is bij de schepping.Een leven na de dood, waaraan nog heel veel mensen twijfelen, staat voor mij vast, als een paal boven water. U zult zich misschien afvragen, hoe ik daar zo zeker van ben! Niets op deze aardbol en in de kosmos, gebeurt zonder een bepaald doel. Wat zou het voor nut hebben om als mens op deze aarde te komen, en na ons sterven alles afgelopen is? Steeds meer bewijzen komen er ook, doordat mensen in contact komen met overledenen, of door mediums die in contact komen met geesten van overledenen. Degene die dan ook nog durft te spreken van: dat het na de dood afgelopen is, moet wel met oogkleppen oplopen. Dit is geen verwijt, maar een constatering.Steeds meer mensen aanvaarden reïncarnatie. Daarvan worden heel vaak, door kinderen in de eerste vijf levensjaren bewijzen geleverd, maar die door de wetenschap en de kerk als fantasie worden afgedaan. Wat jammer toch!

Of zou het misschien zijn, dat dan heel het kerkelijk instituut instort, omdat dat staat of valt met het aanvaarden van meerdere levens. Als we maar één leven zouden hebben, waarom zou God dan de ene mens heel intelligent op aarde laten komen en de andere dom? Waarom de ene gehandicapt en de andere zo gezond als een vis? Dan zou God toch niet eerlijk bezig zijn! En wat voor zin heeft het om de mens één keer op aarde geboren te laten worden, en dan ook nog het risico te moeten lopen in de hel terecht te komen. Dan kun je beter helemaal niet geboren worden. Hiermee kom ik meteen op de vraag, komen we wel bij God vandaan? Nee. Iedereen die op aarde geboren wordt komt uit een sfeer waar hij of zij onbewust is van wat er gaat gebeuren. Met andere woorden, in een diepe geestelijke slaap verkeerd. We zijn ons nergens van bewust, in die onbewuste sfeer, en het kan honderden of duizenden jaren zijn, dat we daar verblijven voor we weer op aarde worden geboren. De oorzaak daarvan ligt in de wet van Oorzaak en Gevolg. Dat is de wet van goedmaken, en een andere wet van: de hoogste menselijke graad behalen voor ons lichaam. Als voorbeeld: Hebben wij iemand vermoord, dan moeten wij die persoon het leven weergeven op aarde. Als we man zijn zal dat niet kunnen. Dus moet die persoon die vermoord is wachten tot de dader het vrouwelijke stofkleed draagt, en dan kan deze ziel worden aangetrokken om hem het leven terug te geven. Dus we beslissen niet zelf waar we geboren worden, maar waar we aan goed te maken hebben, of de andere aan jouw.  

De kerken denken, dat we na de dood het graf ingaan, en na het laatste oordeel, weer over een lichaam zullen beschikken. Lieve mensen er is geen laatste oordeel. Bij de schepping was het Gods bedoeling dat u allemaal goden zou worden, en niet om mensen te verdoemen, want dan zou God Zichzelf verdoemen, omdat in u allen de Goddelijke vonk aanwezig is en deze is niet te doven, hoe slecht we ook mogen zijn. Dus: onze eindbestemming is terugkeren naar God. Geen God met een baard op een troon, waar we eeuwig voor zingen of knielend aanbidden. Nee: indien we na miljoenen jaren, en miljoenen levens in het Al aankomen, dan zijn we zelf God. Geen klein beetje, maar een volmaakte God, en dat was Gods bedoeling toen Hij de mens heeft doen ontstaan uit de wateren. Dat was Zijn plan, en dat plan kan nooit mislukken, omdat het Goddelijk is. Zou het wel mislukken – wat niet kan – dan zou God zelf een mislukking zijn.Ik hoop dat ik hiermee een klein tipje van de sluier heb kunnen oplichten, van de menselijke weg in onze eeuwigheid waarin we allen leven.
Henk Roesink.counter free
Google Analytics Alternative