Speciaal geschreven voor de jeugd in de deze moeilijke tijden.

                                                             KARMA.
Iedereen die trouwt is een Bigamist. Zelfs een recidiverende Bigamist... We hopen dat we je met deze uitspraak niet al te veel schokkeren, maar niettemin is ze waar; zei het met enig voorbehoud. De zaak zit namelijk zo: We hebben miljoenen levens achter de rug. In vrijwel al deze levens zijn we getrouwd geweest. Lang niet altijd met een boterbriefje maar toch....
En wie is nu 'de echte'? De man of vrouw uit het laatste huwelijk of één van die ontelbare anderen?
Nochtans is er uiteindelijk -- aan het einde van onze kringloop op aarde -- maar één die 'echt' bij ons hoort en die ook altijd aan onze zijde zal blijven.
Dat behoeft niet perse de 'liefste' uit al die huwelijken te zijn geweest. Misschien is het juist die zenuwenzaag waar we als kat en hond mee hebben gevochten! De reden: we waren in dat bepaalde leven nog niet klaar voor elkaar doordat we (nog) niet op dezelfde 'golflengte' zaten....

Het huwelijk is -- als met zo vele dingen het geval is -- een leerschool en met wie je trouwt en kinderen zult krijgen houdt als regel verband met de wet 'Oorzaak en Gevolg'.
Paren die trouwen hebben vaak -- tengevolge van gebeurtenissen uit vorige levens -- met elkaar te maken. Soms kan het om een onrecht gaan. Meestal dient één van de partners iets goed te maken aan de ander. Het kan ook zijn dat beiden iets aan elkaar hebben goed te maken.
Het kind, of kinderen, die uit een huwelijk worden geboren zijn levens waarmede de echtelieden eveneens op de een of andere wijze mee hebben te maken. Een van beiden zal dit kind dan 'aantrekken'. In feite klopt dit niet want niet de ouder beslist of er een kind komt maar geestelijke wetten beslissen of, waar, wanneer en bij wie ket kind zal worden geboren! Laten wij echter voor het gemak de term 'aantrekken'blijven gebruiken.

Uiteraard kan alleen de moeder leven ontvangen. Dit impliceert echter geenszins dat de vader dit leven niet kan hebben 'aangetrokken'!
Vrijwel nimmer zal dit nieuwe leven een 'vreemdeling'zijn. Wij zijn immers tijdens onze miljoenen levens niet alleen om beurten zusters en broeders of goede vrienden van elkaar geweest, maar ook elkaars kinderen en ouders! Je zou het wat oneerbiedig een soort 'kosmisch rouleersysteem' kunnen noemen met als einddoel: geestelijke bewustwording. Wij leren namelijk van elkaar en nemen elkaars opvoeding ter hand. Hiermede doen wij ervaring op en verruimen ons bewustzijn.
Nu begrijp je tevens hoe het komt dat je bij sommige mensen die je ontmoet gelijk het gevoel krijgt dat je ze al heel lang kent.
Geen wonder, je kunt immers tegenover je moeder of je kind uit een vorig leven komen te staan!

Maar nu zit je vast nog na te mijmeren over onze bewering dat niet de ouder maar de geestelijke wetten beslissen of, waar, wanneer en bij wie het kind geboren zal worden...
Indien de wetten niet zouden overheersen dan zou elke gezonde en geslachtsrijpe vrouw na de geslachtsdaad zwanger worden. Wij weten dat dit niet het geval is. Soms duurt het jaren voordat een vrouw zwanger wordt zonder dat hier een medische uitleg voor te vinden is.
Wij zeiden het al eerder: Geboorte en 'dood' van de mens zijn tot op de seconde kosmisch vastgelegd. Ergo beslissen niet WIJ hierover.
Maar, zo zul je je afvragen, wat gebeurd er als de vrouw in kwestie geen kind wil?
Welnu dan wordt dit leven bij een andere vrouw van eenzelfde gevoels- of bewustzijnsgraad geboren, want de geboorte zal -- hoe dan ook -- plaatsvinden!
Dit is ook een verklaring waarom zo vele moeders zeven of acht en vaak meer kinderen ter wereld brengen.

Zij baren nu voor de vrouwen die geen kind willen. Indien alles in harmonie met het plan van de Schepper zou verlopen dan zou iedere vrouw slechts twee kinderen kunnen baren. Een jongen en een meisje!
Ook hierin is de mens schuldig aan de ontstane chaos....
Vind je het misschien onrechtvaardig of zelfs oneerlijk dat de ene vrouw zeven of acht kinderen moet baren alleen omdat anderen het moederschap niet wensen?
Het mag misschien zo lijken maar is het in wezen natuurlijk niet. Begrippen als onrechtvaardig of oneerlijk bestaan niet bij de Schepper.
de vrouw die om bepaalde redenen geen kinderen wil baren, zal op een gegeven moment, toch naar het moederschap verlangen maar loopt dan wel de kans dat zij het kind waarnaar zij verlangt niet kan krijgen.
Deze situatie zal haar gevoelsleven uiteindelijk weer in harmonie brengen met de Schepper en de ontwakende moederlijke gevoelens in haar zullen haar aan bewustzijn doen winnen waardoor zij haar taak als moeder weer kan vervullen.

De moeder daarentegen die deze 'geweigerde' kinderen ter wereld brengt zal door deze dienende taak haar gevoelsleven aanzienlijk verrijken en als gevolg hiervan tevens haar graad van bewustzijn verhogen. Dit resulteert in 'licht' aan Gene Zijde!
Deze zelfverdiende 'bonus' komt haar toe want niets in de schepping staat in hoger aanzien dan de moeder! Zij immers baart leven en vormt de verbindende schakel met de Schepper. De opdracht die de moeder vervult is de allerbelangrijkste die een wezen kan volbrengen. De taak van de moeder is derhalve heilig. Laten wij haar met ontzag bejegenen! En nu gaan we over tot KARMA....

Wat wij onder karma verstaan is een uitstaande schuld die een mens heeft aan Moeder Aarde doordat hij een leven, dat onder haar hoede en gezag valt, bewust heeft doen beëindigen. Kort gezegd: Karma heeft met moord te maken.
De duur van het leven op aarde voor de pasgeborene is al bij diens conceptie bepaald. Indien wij dit leven moedwillig beëindigen dan ontnemen wij deze mens de mogelijkheid om zijn evolutie op aarde op de voorbestemde wijze te beleven. Wij zijn en blijven voor deze wandaad  ten volle verantwoordelijk en zullen dit onrecht weer moeten goedmaken. 
De dader heeft derhalve ook zichzelf een slechte dienst bewezen want diens evolutieproces bevindt zich nu op een hellend vlak. Hij/Zij kan de aarde niet verlaten totdat totdat hij/zij zijn schuld aan Moeder Aarde heeft vereffend terwijl zijn geestelijke bewustzijnscurve uiteraard ook sterk omlaag staat gericht.
Misschien had je verwacht dat de moordenaar nu door God zou worden gestraft en in de hel terecht zou komen, zoals de kerk ons dat eeuwenlang heeft willen doen geloven.

Wij hebben het al meerdere malen gezegd: God straft niet nog deelt hij bonussen uit voor goed gedrag. Er bestaat geen kadostelsel in de kosmos maar evenmin de zweep. Wij zelf zijn en blijven verantwoordelijk voor onze daden, goed of slecht, want die zelfstandigheid hebben we al bij de schepping van God gekregen.
Allemaal goed en wel zal je nu denken maar wat gebeurt er verder met het slachtoffer en hoe gaat nu de afbetaling aan Moeder Aarde plaatsvinden?
Het antwoord is in feite simpel. De dader moet - als dat mogelijk is - dit onrecht zelf goedmaken. Dit kan alleen op één manier: Hij moet het slachtoffer een nieuw lichaam verschaffen. Hiermee lost hij het karma of ook wel de schuld aan Moeder Aarde af en bevrijdt zichzelf gelijktijdig van de geestelijke druk die hem belet zijn evolutie voort te zetten..
Indien de dader een man is, dan zal hij dus moeten wachten op een leven waarin hij als vrouw ter wereld is gekomen.
De moeder die een karmische geboorte beleeft heeft uiteraard geen weet van hetgeen zich in het verleden heeft afgespeeld en zal dit kind even liefdevol ontvangen en opvoeden als één van haar 'normale'kinderen. Wel zal het kunnen voorkomen dat het gedragspatroon van dit kind zal afwijken van dat van zijn broertjes of zusjes omdat de bewustzijnsgraad in een geheel ander vlak kan liggen. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin uitpakken! 
Aldus lost God de problemen die de mens zelf in het leven heeft geroepen liefdevol op. Geen aardse rechter, ook niet de allermildste zou zo rechtvaardig en opbouwend kunnen handelen...
De begrippen KARMA en OORZAAK en GEVOLG worden weleens door elkaar gehaald. Dit kan verwarring teweegbrengen.
Oorzaak en gevolg zijn de geestelijke struikelblokken die wij in een vorig leven hebben opgericht en waarover wij in een volgend leven zullen struikelen of vallen indien wij hetzelfde pad blijven bewandelen...
Karma is bindend en onherroepelijk. Oorzaak en gevolg behoeft dit niet te zijn indien wij besluiten om een ander, hoger, levenspad in te slaan!
Wij hopen van harte dat wij erin zijn geslaagd om je te overtuigen van een leven na de dood. En vooral van de allesoverheersende Liefde die God voor Zijn schepselen heeft, zelfs voor diegenen, die volgens aardse begrippen nauwelijks de naam van mens waardig zijn...
Tenslotte iets heel belangrijks:
Wij hebben getracht de tip van de sluier wat op te lichten inzake schijnbare mysteries die alleen door de Geestelijke Wetenschap kunnen worden verklaard met het doel om je op je levenspad behulpzaam te zijn. Wij hebben hier gekozen voor de populair-wetenschappelijke methode en hebben over verschillende - op zich diepgaande - zaken geschreven. Iets vriendelijker voor ons zouden wij kunnen zeggen: wij hebben het onderwerp in de breedte besproken. Wij zijn namelijk van mening, dat deze methode de beste is om je interesse op te wekken.
Aan de andere kant willen wij echter bekennen dat wij het ook niet anders hadden KUNNEN doen - zelfs als wij dit hadden gewild - omdat wij niet in staat zijn om over deze onderwerpen in de diepte te schrijven.Dat kunnen alleen hoogbewuste wezens doen die in die werelden van Liefde en Licht leven en waarin zij zichzelf een Geestelijk en Kosmisch Bewustzijn eigen hebben gemaakt. Alleen zij zijn in staat de werelden in het Hiernamaals te beschrijven en ons de daar heersende wetten, machten en krachten te verklaren. Wij kunnen niet anders dan hierover verhalen. Wij kunnen hierover schrijven maar ze niet BEschrijven.
Jozef Rulof kon door zijn unieke mediamieke gaven en zijn zuivere levensinstelling in het leven van de meesters van Gene Zijde worden opgetrokken. Door zijn voor de aarde haast ongekende hoge sensitiviteit konden de meesters van Gene Zijde zijn mediumschap tot unieke omvang ontwikkelen. Tijdens dit uittreden kon hij met behulp en op kracht van de meesters Alcar en Zelanus hun werelden zien en beleven en dit aan ons in zijn boeken doorgeven!
Hij leerde de allesoverheersende wetten en krachten kennen die daar heersen en kreeg op al zijn vragen onthullende maar steeds glasheldere antwoorden van zijn meesters.
Alles wat wij weten en waar wij over schrijven is dus afkomstig uit die bron. Het blijft echter hun bezit en slechts onze kennis!
Beschouw deze artikelen derhalve in de geest waarin zij werden geschreven, namelijk: Lessen voor de Basisschool maar wellicht toch wel voorbereidend voor het Hoger Onderwijs!
Het zou voor ons de grootste beloning zijn indien je nu zou besluiten om dit Hoger Onderwijs te volgen. En dit kan alleen door het lezen van de boeken die Jozef Rulof voor de mensheid heeft geschreven.
Je zult dan levenslessen krijgen van de meesters van Licht en je zult openbaringen beleven als de meesters Alcar en Zelanus met hun zielsverwante medium Jozef Rulof de hemelen maar ook de duistere gebieden aan Gene Zijde bezoeken. Het zal je niet alleen bewuster en daardoor ook gelukkiger maken maar het zal je leidraad voor je verdere leven zijn en je wellicht kunnen behoeden voor leed.
Don Bamberg.


counter free
Google Analytics Alternative