GEESTELIJKE GAVEN.
Grijp niet hoger dan er aan gevoel in u is, of gij tast in het duister!  Blz.  8.
Bewust of onbewust leed berokkenen aan anderen, betekent eigen ondergang!  8.
Ons eigen innerlijk bepaalt waar we hier zullen wonen. God oordeelt niet en Hij wijst ons evenmin een plaats aan. Zélf zijn we het die oordelen! De bewustzijnsgraad voor ons zieleleven is het, die ons doet afstemmen op een der hellen of hemelen.  14 m.
Het dier groeit in die duizenden stadia tot de gevleugelde soort, want alleen die gaat in de astrale wereld verder.  16 m.
Als de ziel de stoffelijke graden voor het organisme heeft geleefd, staat zij voor de wetten van oorzaak en gevolg. Voor haar begint het goedmaken van het kwaad in vorige levens begaan. Dit moet geheel zijn opgelost wil de mens de sferen van licht betreden.  16 o.
Door de liefde, door het dienen van het leven van God, zijn de sferen van licht betreden. Door Christus na te volgen, keert de mens tot God terug!  21 o.m.

 

Dacht u, dat één geest van het licht in deze donkere zielen zou afdalen om door hen geestelijke wijsheid op Aarde te brengen? Het zou de afbraak zijn van al wat hij zich in zijn hemel heeft opgebouwd!  22 o.
Gene Zijde wil, dat ge als mens ontwaakt en de wetten van God leert kennen, opdat ge uw eeuwigdurend Zijn bezit, ook al voelt gij er tijdens uw aardse leven weinig van. Heb de moed en het vertrouwen, laat uw gevoelsleven tijdens ons éénzijn volkomen los en geef u aan Gene Zijde over.  31 m.
Om iets van dat leven te maken, het tot een wonderschoon gedicht te berijmen, zodat gij voelt, dat uw leven diepte heeft gekregen, kan slechts door leed en smart geschieden.  39 b.
In uw onderbewustzijn liggen eigenschappen, die direct op de geestelijke gaven afstemming vinden, doordat ze tot de liefde behoren. Hoe meer liefde gij dus bezit, des te eerder staat gij voor ons leven open, want wie geen liefde bezit, is niet te bereiken.  41 b.

Elk blad is een kraktereigenschap en duizende bladeren zitten aan uw levensboom, die de persoonlijkheid is. Al die eigenschappen zullen uw leven eens aan deze zijde vertegenwoordigen en door die boom leert ge dan u zelf kennen, wat op Aarde nog steeds een groot probleem voor u is. Aan al die eigenschappen moet ge werken, hen één voor één verfraaien en van de liefde voorzien, zodat ze u als de persoonlijkheid niet onverwachts naar beneden kunnen halen.  42.o.
Het nuchtere Westen kent eveneens geen gebrek aan charlatans die de geestelijke gaven willen bezitten. Indien er van geestelijk contact geen sprake is, eigenen deze lieden zich de gaven maar toe en spelen voor medium. Ze leggen de kaart psychometreren voor u, maar vertegenwoordigen leugen en bedrog.  45 o.
In ons leven is er liefde. Er is niemand, die zich ongelukkig behoeft te voelen, wanneer de liefde in u is. God is Almachtig en zorgt voor ons allen. In de sferen is er steeds licht en het is zo mooi bij ons.  71 m.

Maar al heeft u veel liefde te geven, al hebt ge uw eigen ‘Koninkrijk Gods’ opgebouwd en verdiend, wil dat nog niet zeggen, dat ge gereed zijt om te séanceren of een medium zijt, dat met onze wereld in verbinding kan treden.  71 o.
Weet, dat God door al Zijn kinderen werkt. Onthoud, dat wij geen raad geven in aardse zaken, want u trekt ons in uw stoffelijke ellende terug, het zegt ons niets of ge wilt gaan verhuizen of u verloven, gij bemoddert uw verbinding met ons, van het heilige eenzijn in de geest maakt ge een spel met leven en dood.   99 o.
Wanneer Gene Zijde inspireert, dan dient het om andere mensen erdoor te bereiken, wakker te schudden voor het hogere leven. 
110 m.o.
Maar wanneer in u geen geestelijk verlangen aanwezig is, u het verlangen niet kent om voor de onbewuste massa te willen dienen, moet u zelf nog voor deze wetten ontwaken en is er van eenheid geen sprake.  114 b.
Ga er niet op in, wanneer u denkt iets te voelen, dat u niet kent en dat onzichtbaar voor u is, uw gevoelsleven raakt en in trilling brengt, want het kan uw ondergang betekenen.  135.

Wanneer de gevoeligheid in u is, komen wij tot u en zult ge de geestelijke wonderen beleven.  135 b.m.
Wat voor het goede is gedaan, dus voor God, is niet voor niets geschied; wat in liefde ontstaan is, blijft en is niet te vernietigen.  142 b.m.
Als het geloof en het gevoel, de liefde en de bewuste persoonlijkheid in u zijn, bent u door ons hogerop te trekken.  145 b.m.
De wijze, waarop Christus gesproken heeft, kreeg door de gelijkenis liefdevol contact met de oneindigheid, waarin Christus leefde en waarin Hij Zijn Vader van liefde vertegenwoordigde. Hij volgde de wetten en de natuur en bracht de natuurlijke wijsheid tot de mensheid als het waarachtige leven van God de Vader.  154 m.
Christus sprak tot de zeven graden van het gevoelsleven, tot het onbewuste en bewuste kind, tot het ongeschoolde zowel als tot het scherpe intellect op Aarde.  154 o.m.

Een kind, dat het aardse leven op jonge leeftijd verlaat, wordt aan deze zijde door een geestelijke moeder opgenomen en liefderijk verzorgd zoals een aardse moeder het niet zou kunnen. Hoe goed en groot de moederliefde ook is, hoe innig de banden tussen moeder en kind ook zijn, het sferengeluk en de sferenliefde overtreffen in alles het aardse liefdegevoel, ook dat van moeder en kind.  200 m.
Moet deze ziel echter nogmaals naar de Aarde terugkeren om iets goed te maken of te beleven, dan trekt de wereld van het onbewuste dit zieleleven aan. Deze wereld is voor de ziel om uit te rusten en zich gereed te maken voor de nieuwe geboorte.  200 o.
Tijdens het sterven, dat heel veel van uw kleintjes zélf reeds te voren kunnen waarnemen en het dan aan hun ouders mededelen, zien zij een engel bij het bedje, en het kind weet, dat deze engel het komt halen.  201 m.
In ons leven wordt echter het kind niet gespaard. De opvoeding is van dezelfde aard als ook het volwassen mensenkind geniet en op te volgen heeft. In ons leven kennen wij geen verzachtende omstandigheden. Dat is aards en onnatuurlijk. In ons leven moet het kind alles van eigen leven en bewustzijn afweten en de wetten van God aanvaarden.  201 o.

U moet namelijk weten, dat u als mens reeds miljoenen levens achter u hebt. Dat wil zeggen, als een kind op Aarde sterft, sterft het organisme, de ziel blijft leven en is oeroud! Het lichaam is jong, de ziel heeft - alléén op Aarde al - duizenden levens volbracht en kent geen jongzijn meer. Dit is nu de astrale en de kosmische betekenis voor het zieleleven, dat als kind op aarde sterft. Uit dat bewustzijn put nu de ziel, wanneer zij als sferenkind aan deze zijde wakker wordt. Dat wil zeggen, dat de ziel nu haar vorig bestaan binnentreedt en daarin volkomen bewust wordt. Want het laatste, vroeg afgebroken leven, gaf de ziel niet voldoende aan kracht en bewustzijn om zich staande te kunnen houden.   202 m.
Het kind, dat vroeg de Aarde verlaat, bevindt zich in een kosmische begenadiging. U behoeft niet te denken: dat arme kind! Dit leven staat boven u en heeft u iets te schenken. Dit kind is verder dan u, het heeft afscheid genomen van de Aarde en is gereed gekomen met het oorzaak en gevolg of met dat, waarvoor het laatste leven is beleefd en van God werd ontvangen. Vroeg sterven is dus een genade!  203 m.o.

Het kind dat sterft, leeft aan deze zijde in een geluk, waarvan ge u geen denkbeeld kunt vormen. Dat zelfde kind voelt zelfs de ellende van de achterblijvenden. U behoeft uw gestorven kind niet te bewenen, het kind beweent u. Maar het kind zal geen leed en smart behouden, doordat de astrale moeder deze ziel de wetten verklaren zal. En wanneer het weten in het kind gekomen is, ziet en voelt het uw leven aan en komen het begrijpen en het geluk.  204 b.m.
Het kind heeft uw gebed niet meer nodig, want ú bent de ongelukkige, niet het kind!!! Het kind leeft temidden van wijsheid en ontzagwekkend geluk, u in aarmoede, wellicht in stoffelijke en geestelijke armoede.  204 m.
Zoek en behoud het goede, maar doe uw ogen open, laat u niet bedriegen.  210 o
Wilt u weten, hoe het echte medium is? Dit kind in onze handen is het waarachtige Christenkind, het kind, dat geloof heeft, voor Christus onvoorwaardelijk de brandstapel betreedt, zich overgeeft aan hogere machten, maar dat daarboven een krachtige persoonlijkheid is.  234 o.

Gevensgezind is ons leven, zei ik u reeds en daarmee bedoel ik, dat het God heeft behaagd aan Zijn Kinderen alles te schenken, wanneer zij de chaos in zichzelf hebben overwonnen.  236 o.
Godenwijsheid is alléén door liefde te ontvangen, weet ge?  236 o.
Geestelijke kunst moet verbinding hebben met uw innerlijke leven, wie hier niet voor gereed is, vindt er niets aan en loopt er aan voorbij, heeft geen oog over voor deze scheppingen.  244 m.
Vreest niets, zij, die U naar Gene Zijde voorgingen, zullen Uw leven beschermen. Maar hebt dan waarachtig lief!  254.
Ons zegt het, dat God rechtvaardig is; wat u heden niet bezit, wacht u op in het andere leven. Wat een ander toebehoort, is ook van u, maar denk niet, dat het u thans reeds geschonken kan worden, elkeen beleeft z’n eigen leven, de wetten van het "oorzaak en gevolg”, de karmische wetten.  307 o.
Ik merkte reeds op, dat, wanneer u op Aarde door Gene Zijde aangeraakt wordt, het meestal geschiedt door uw geliefden aan deze zijde. Zij komen nu tot u met het doel u te helpen.  326 o.m.

God schenkt u als mens alles, Hij kan Zijn beschermengelen tot u zenden. Maar ge moet gereed zijn om deze hulp te ontvangen, anders is het niet mogelijk.  329 m.
De moeder vertegenwoordigt door het baren van het kind de hoogste kunst in de ruimte, ze schept- en scheppen is kunst.  330 o.
Verlies nimmer uw gezonde kritiek, onderzoek, maar behoud het goede.  354 o.
Wie geloof bezit en rechtvaardig is, wie liefde in zich draagt en openstaat voor de lijdende mensheid is reeds een heel eind op weg om een zieke wat steun en troost te schenken en genezing tot stand te brengen, waar kruiden en medicijnen moesten falen.  358 o.
Is een zieke nonchalant en vertikt hij de aardse hulp te aanvaarden, die voor de ziekte doeltreffend is, dan is een meester niet in staat te dienen en iets voor de zieke te doen, omdat uw dokter dit in handen heeft. Naar hem moet de zieke gaan en daar de gevraagde hulp ontvangen, want door medicijnen zijn vele ziekten meestal in korte tijd te overwinnen, waar het genezende medium maanden zou moeten werken en dit voorkomt een meester.  368 b.

God zegt: "Al Mijn kinderen werken voor Mij - doe eerst dat, wat ge zelf kunt en kom dan tot Mij - Ik zal u dan helpen!”  369 o.m.
Bidden alléén is niet voldoende, ook al is voor God alles mogelijk.  370 o.m.
Iemand die dood moet gaan en aan het einde van de aardse kringloop is, kan niet genezen worden. Dat is de betekenis, maar het zijn tevens de karmische wetten voor een zieke.  382 m.
De zieke moet iets beleven om te ontwaken en dit is ziekte.  382 m.o.
Handen opleggen kan elkeen, maar van de ene hand gaat iets uit, de andere daarentegen zuigt op  383 m.
Wie liefde geeft en datgene lief heeft, wat God is, ontvangt na de dood deze wijsheid als een Goddelijk geschenk!  397 o.
Dat ge door concentratie op één punt alles kunt bereiken, mits u er maar aan gaat beginnen. De menselijke wil is overheersend voor stof en ziel. Het zijn de wetten van het lichaam en die van het innerlijke leven, die door de persoonlijkheid overwonnen worden.  406 m.

Een fakir en magiër hebben hun wil op volle kracht leren kennen. Ze weten, dat miljoenen mensen geen wil bezitten. Zij hebben door hun studie kunnen vaststellen, dat de mens slechts op hoogstens vijf en dertig procent wils-uiting leeft, de andere procenten liggen in u en worden nimmer verbruikt.  407 m.
Voor het Westen is het onderbewustzijn, een diepte waarin alles van vorige levens verborgen ligt en datgene, wat opneemt alles wat tijdens het leven beleefd wordt en als ballast dient, of het zunuwstelsel zou al vroeg bezwijken. En hieruit putten uw wonderkinderen, wanneer ze vroegtijdig bewust zijn van hun kunnen en aan kunst willen gaan doen.  433 m.
Mensen vragen zich af waarom ze niets van het vorige leven afweten en waarom ze daarin niet kunnen zien. En toch vertegenwoordigt hun maatschappelijke toestand het eigen verleden, waarin ze eens die graad hebben mogen bereiken. Dit zoeken is dus niets anders dan onwetendheid.  434 b.m.
Wil niet groter zijn dan ge aan gevoel bezit, de astrale wetten roepen u toch het geestelijke halt toe.  436 o.

Alléén de waarheid voert u naar de waarachtige liefde.  436 o
Goed en kwaad zijn wetten. Aan ons al deze wetten te leren kennen. En het leven na de dood is het geopende wezenlijke, het inkijken, het afdalen in dat, waarin wij ons bevinden. Het wezenlijke zijn wij zelf, het geopende wordt ons nieuwe bewustzijn en het inkijken geschiedt door de waarachtige liefde, waardoor het leven van God tot ons kan spreken.  501 m.
Meester Alcar komt nergens anders, hij heeft slechts één instrument en dat is André - dat is Jozef Rulof. 522 o.m
En wat het doorkomen van André betreft, zeg ik u, dat hij zelfs wanneer hij op Aarde zal zijn gestorven, niet op séances verschijnt. Aan deze zijde ligt zijn nieuwe taak gereed. André keert eens naar de Aarde terug om zijn werk voort te  zetten, maar anders dan de spiritisten zich dat kunnen indenken. In die tijd, het is na 2000, zullen er technische instrumenten op aarde zijn, zodat media onnodig worden  522 o.
Ziel van mijn ziel, ik ben op weg, ik werk aan mijzelf. Zul je mij dáár opwachten?’ 


Google Analytics Alternative