HET BOEK DES LEVENS! 
Het "Boek des Levens" werd geschreven door de hoogste Meester aan Gene Zijde, door Christus zelf kwam het tot stand. Het behoort tot Zijn Eeuw. Het is voor elkeen op Aarde. Daarin staat beschreven, hoe die Eeuw gaat worden. Het Boek luidt de nieuwe tijd in, het verteld hoe de wereld na de strijd zal zijn, dan, als de opbouwen aanvang heeft genomen. In dit Heilige Boek, dat tot uw leven behoort en tot uw innerlijke spreekt, staat: "De Volken der Aarde moeten tot eenheid komen. Zij zullen zich met elkaar verbinden. In Mijn Naam moeten de volkeren voortleven en aan stoffelijke een geestelijke opbouw beginnen. Wie nu het verkeerde zoekt, wordt uitgesloten. Wie Mijn Naam niet liefheeft, sluit zichzelf voor het Koninkrijk Gods af. Wie na al de beleefde ellende niet kan liefhebben, is in opstand tegen de wetten van Mijn Vader en zal ontvangen waar hij blijkens zijn houding om vraagt. Nu neemt Mijn Eeuw een aanvang. Ik leef opnieuw op Aarde. Voor de mensheid ben ik gestorven, doch ik ga met Israël (hiermede wordt bedoeld het volk van goeden wille) Mijn Eigen Eeuw binnen. Wie Mij volgt, treedt tijdens het aardse leven het "Koninkrijk Gods" binnen. God zegent al Zijn Kinderen. Maar wie nog twijfelt aan de wetten van God, zal de gevolgen daarvan moeten aanvaarden. De Volken der Aarde zullen tot eenheid komen en zijn als één gezin in Mijn Naam. Dan kunnen Mijn Kinderen het geluk op Aarde beleven en zullen alle volken der Aarde leven voor Mij, doordat zij Mij volgen. 

In Mijn Naam zullen zij besluiten nemen, eerst dan zal Ik hen zegenen. In de harten van Mijn Kinderen leeft liefde. De staatslieden van Israël gaf Ik ,Mijn Leven, voor het geluk van al het leven van God kwam Ik op Aarde. Door deze evolutie zullen de volken der Aarde het "Koninkrijk Gods" hebben gevestigd.  De Volken zullen gelijke rechten bezitten, want in Mijn Eeuw zal niet één ziel worden uitgestoten. Ik wil dat één voor allen en allen voor één werken en dienen en elkaar zullen liefhebben. Opnieuw zal het Huis Israël gevestigd worden. Van dit gebouw uit begint de stoffelijke en geestelijke opbouw. Dan ziet het kind van God de "Verenigde Volken der Aarde". In het midden der aarde zal dat gebouw een plaats vinden. Voor alle volken zullen de deuren opengaan, want op Golgotha heeft Christus dit mogelijk gemaakt. Gods Zoon heeft voor deze bewustwording geleden en is er voor gestorven. Dat is de Tempel van Israël voor de volken der Aarde en hij zal nu reine liefde uitstralen. Het machtige gebouw zal door alle volken vertegenwoordigt worden. God leeft in deze Tempel. Dat hebben de volken zich mogen eigen maken, door al de geleden ellende is dit bereikt, de schulden van het verleden zijn goed gemaakt. Het gebouw straalt deze wederopstanding uit. Er zal Vrede en Rust komen op Aarde en in de Mensen een welbehagen. Mijn Leven moet men aanvaarden!  Alle goederen der Aarde zullen nu verdeeld worden, want de staat neemt alles in eigen handen! De enkeling heeft zijn eigen bezit niet begrepen. De Moeder zorgt voor het behoud van het evenwicht tussen leven en dood, zij is het, die Mijn wetten moet opvolgen, door haar is dat mogelijk. Deze eeuw is voor de Moeder. Het is het moederschap, dat het heiligste is voor de Aarde. 

Door het moederschap is de stoornis, door de oorlog ontstaan, te herstellen. Het is het heiligste geschenk van God aan Zijn kinderen. Het bloed zal van iedere besmetting gezuiverd worden. Wee hen, die denken kinderen te verwekken op dierlijke afstemming, naar de ziekte van het eigen kleed.  De gezonden zullen voor de zieken werken en hen dienen en indien nodig het eigen leven inzetten.  In Mijn Eeuw zullen er geen ziekten meer zijn, het geluk van Mijn kinderen is dan verzekerd. Alle ziekten zullen oplossen, alle ziekten zullen in Mijn Eeuw overwonnen worden, de middelen daarvoor hebben de Meesters reeds ontvangen. Al de kinderen van God zullen op deze Aarde Mijn gelukzaligheid genieten. Ik ben daarvoor gestorven. Mijn Vader zond Mij er voor naar de Aarde.Ga beginnen met de stoffelijke en geestelijke opbouw. Heb nu alles lief wat leeft, eerst dan gaan de sferen van licht voor u open. Gij kunt dan uw "Koninkrijk Gods" betreden. Gij zult met elkaar de wetten van God beleven en niets meer afbreken, gij zult alleen opbouwen! Gij zult hierdoor tot God terugkeren. Golgotha wacht op u en de uwen!" Dit is een Fragment uit het boek "De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien" door: Jozef Rulof. 
counter free
Google Analytics Alternative