EEN BLADZIJDE OVER ,,VLIEGENDE SCHOTELS" 
MAAR ALLEEN VOOR VOLWASSENEN! 
Het rumoer en gefantaseer omtrent de ,,Vliegende schotels" wordt steeds erger en sedert de mogelijkheid van een reis naar de Maan of Mars, ook door erkende wetenschapsmensen, niet meer alleen naar het rijk der fantasie van een Jules Verne wordt verwezen, maar thans door velen in alle ernst wordt besproken en onderzocht; worden ook de verhalen over de vliegende schotels positiever. Het komt ons voor, alsof er alleen een vaderlijke knipoog van de wetenschap nodig is geweest, om zelfs de gekste verhalen en beweringen daaromtrent een kans tot publiciteit -- door de kranten -- te bezorgen. Voor diegenen die aan een serieuze beschouwing over dit onderwerp de voorkeur geven, laten wij -- bij herhaling -- hierbij het kosmische van Marja Radjany volgen. VLIEGENDE SCHOTELS. Door hetgeen de Ingewijden van ons leven, ziel en geest, het Universum, kennen, is elk verschijnsel voor de mens, door de Goddelijke levenswetten te ontleden, alleen dan, wanneer U de opbouw van het Universum kent. En daarvan hebben zij de ruimtelijke, gefundamenteerde opbouw ontvangen. Ook al kunt ge dit nog niet aanvaarden, zij zeggen: wij hebben de waarachtige ,,Galilei" gesproken en met hem de vele anderen, die voor de menselijke ,,Evolutie" hun levens hebben ingezet. Zij spraken met Socrates, Aristoteles, Plato, met vele Egyptenaren uit de tijd die voor de mensheid cultuur bracht, opbouw, ontwaking, het besef, dat de mens waarachtig achter de stof een eigen, wereld bezit en voortleeft of, ons korte leven op Aarde had voor de Goddelijke ruimte geen betekenis.

En bedenkt dit, wat is één leven op Aarde? Wat bereikt de mens in één leven? Wat moeten wij mensen met één leven beginnen? Dat wil zeggen -- geloof het gerust, het komt toch straks vanuit Uw Universiteiten tot Uw leven, -- de aardse mens zet zijn leven en denken voort achter de stof en houdt niet op zichzelf in te zetten voor dit machtige doel. Hierdoor  krijgt ,,Moeder Aarde" en haar kinderen het geestelijk geluk te beleven, dat ons door ,,Christus" en die andere groten is beloofd!! Indien dit er niet was, niet bestond, wat dan? Wat nu? Heft ons leven nu nog doel, strekking, verruiming? Wordt alles niet menselijk eenvoudig, wanneer wij deze Goddelijke wetten leren kennen en die mogelijkheden, om ons eigen leven te verruimen? Dit nu geeft ons de mogelijkheid antwoord te geven op uw vragen. Door dit ruimtelijk éénzijn, want dat is het, kregen die Meesters antwoord en konden zij voor de mens op Aarde en zichzelf, fundamenten leggen. De wijsheid die is, blijkt nu voor deze eeuw enorm te zijn, ontzagwekkend, want wij als hun Adepten kunnen nu antwoorden. Thans het antwoord op uw vragen. Een iets vooraf, telkens weer moeten wij dat doen: ziet dit alles als GeestelijkeWetenschappelijke Profetieën! Wij ontnemen u niets, integendeel, u ontvangt voedsel voor deze tijd, deze zo gekke eeuw, nietwaar? Welnu dan. Volgens de Goddelijke opbouw voor het Universum, is geen andere planeet in staat om ,,Vliegende Schotels" naar de Aarde te sturen, omdat, de Aarde en haar Mensheid het hoogste bewustzijn bezit in ons Universum! Dit is dus weer zo'n Profetie en zal de wetenschap straks beleven en daarna aanvaarden, omdat de Astronoom en de Bioloog, Geoloog bovendien, die fundamenten voor de mensheid en het Universum te aanvaarden krijgt. Wij kunnen dus Aards, menselijk zeggen: er bestaan nog geen vliegende schotels; wat de mens ziet is bedrog, is een valse opname; of het zijn? Wat is het nu? Nog even iets anders om aan te tonen, dat er geen Volk op Aarde, ook Rusland niet, noch Amerika, die Schotels bezit. Immers, het ding dat de mens waargenomen heeft, is van bovennatuurlijk bewustzijn. Dat ding bezit denken en voelen, dat de mens van de Aarde nog niet bezit. Die technische wonderen moeten nog verstoffelijkt worden, m.a.w. dat vliegende ding is ons denken en voelen, onze wetenschap, honderden, wellicht duizenden jaren vooruit en nu, hoe eenvoudig is het, staan wij voor ons eigen denken en de kunde, de techniek. Wij zijn nog niet zover, Rusland niet, Amerika niet, geen mens van de Aarde is er toe in staat zo'n ding te scheppen!!

Wanneer er nu toch vliegende schotels in onze atmosfeer aanwezig zijn -- heeft de Zon schuld aan alles!! Het Universum verijlt, gaat verder, het Universum is eerst, -- menselijk berekend, -- aan het begin van de eigen ontwikkeling. Dat is door elke levenswet, planeet en ster, waar te nemen! Hierdoor treedt naar voren, dat wij te maken hebben met magnetische verdichtingen, door Zuid, Oost en West, vanzelfsprekend Noord bovendien, worden verdicht. Van een andere planeet zijn die dingen niet. Doch nu het antwoord: wel van een ander Universum!!! Een ander Universum? Ja, God schiep duizenden werelden, hogere werelden, andere Universums, dan wij kennen. Maar, lezer, wanneer dat hogere bewustzijn, als Universum bezig is door onze ruimte te vliegen, wees er nu van verzekerd, dat wij niets anders dan goeds zullen beleven, van de Vliegende Schotels, omdat wij voor ons Universum het laagste bewustzijn bezitten voor God. Nu zegt u, ge spreekt u zelf tegen. Wij bedoelen dit: Ons Universum is door levensgraden door het Goddelijk bewustzijn opgebouwd. Dat wil zeggen, dat er andere ruimten bestaan, die hoger bewustzijn bezitten. Door ons Universum zijn andere werelden ontstaan en noemen de Ingewijden: de Kosmische ontwikkelingsstadia voor de ruimte en al het leven van God. In dit Universum, het onze, zeiden wij en zo is het, bezit de Aarde het hoogste bewustzijn, maar, ons Universum evolueerde en schiep een nieuw en ander organisme. Indien nu vanuit die wereld en ruimte de vliegende schotels komen, wil dat zeggen, dat wij ons niet druk behoeven te maken voor al die dingen, thans, dat kunt gij aanvaarden, brengen zij geluk, vrede en welvaart, voor ons de wetenschap: ,,kijk zelf, wat wij bezitten, hebt gij nog niet". En zo is het ook. In ons Universum leeft die bewustwording nog niet? Deze enige mogelijkheid is er, dat een hogere bewustzijnswereld bezig is ons te overtuigen van Goddelijk kunnen en wij nog niet bezitten. En nu iets anders, waardoor gij een beeld krijgt en ons wellicht aanvaarden kunt.  Immers, de vliegende schotels zijn halfstoffelijk verdicht. Hetgeen de mens waarnam is niet van stoffelijk gehalte, zo'n ding bezit allures waarvan wij huiveren, het ding staat stil, het vliegt ineens door ongekende krachten en machten uit ons leven en bewustzijn vandaan, het ding verplaatst zich in slechts enkele seconden, van zuid naar noord, waarvan wij geen wet kennen, niets en ons bewustzijn belachelijk maakt. Is dat niet zo? Wat gij tot nu toe hebt gezien, zijn magnetische golven, die in ons universum werden verdicht. Niets anders is het.

De zon heeft schuld aan alles, aan al deze verschijnselen. Of moeten wij aanvaarden, dat de geestelijke ,,Galilei" bezig is om ons thans, door zijn leed en smart door de mens beleefd, te tonen, dat hij zichzelf materialiseert en het bewustzijn op aarde schaakmat zet? Moeten wij aanvaarden, dat hij nu zijn revanche krijgt; men heeft, zoals u weet, Galilei verboden om te spreken en dat werd zijn stoffelijke en geestelijke dood voor de aarde. Is de echte Galilei speels geworden, dat hij of zij, die de hogere werelden reeds hebben bereikt, ons tonen, dat zij zover zijn gekomen? Dat zij, -- nu weer iets anders, -- in staat zijn, zichzelf door de materialisatiewetten te verdichten, om ons te laten zien, waartoe de geestelijke mens in staat is? Dat wij daarin machtige levenswetten hebben leren kennen, staat voor ons vast en wie die niet geloven kan, wel nogmaals, wat bereikt de mens in één leven en is er voor de geestelijke mens niets anders, dan hetgeen de mens door Bijbel en geleerdheid op aarde ervan weet? Om over na te denken is dit alles, doch je zou zo zeggen? Fantastische mogelijkheden bezit de mens achter de stof, lezer! Nietwaar -- de mens keert tot God terug. En wat leert de mens nu tijdens zijn verdergaan in deze, ons Universum en de andere die weer door ons universum geboren zijn en werden verdicht? Wij kennen die levenswetten. Elk insect, nietwaar, schept en baart en zorgt voor de eigen incarnaties, voortleven. En is dit niet voor het universum weggelegd? Vragen van kosmische betekenis, u ziet het en deze zijn allemaal te beantwoorden! Waarvoor de astronoom komt te staan en de geleerden, is enorm! Zij zeggen het zelf, wij weten nog niets, niets van hetgeen God voor de mens geschapen heeft. Wij mensen keren tot God terug! Wij komen onherroepelijk eens in één van de miljoenen werelden terecht, ook weer om ons leven voort te zetten, waar geen hond of kat ruzie met elkaar krijgen, waar waarachtig het leven van God rustig één is en nu de liefde beleven zal. Wij gaan tot een wereld die alles overtreft voor ons leven, gevoel, denken, vader en moederschap, er zijn daarin geen ziekten meer te beleven, wij hebben daar geen agenten meer nodig, wij slapen daar niet meer, want wij gaan tot de Goddelijke realiteit voor onszelf en al het andere leven. Wat nu? Is dit niet de moeite waard om er over na te denken? Mag dat? Kan dat? Ontnemen wij u iets?

Neen, integendeel; u ontvangt met u uw geleerden; wij mogen aanvaarden en moeten het besluit ook nemen, dat te doen, wij mensen en al het leven op aarde en in onze ruimte, keert tot God terug! Daardoor zijn er andere Universums ontstaan, die hoger bewustzijn bezitten, liefde en geluk vertegenwoordigen en behoeven wij ons niet bang voor te maken! De vliegende schotels dus zijn half stof half geest! Wanneer zo'n ding menselijk denken bezit, thans krijgt u ons kosmische antwoord, voelt nu aan wat wij bedoelen, het is de moeite waard -- dan lezer, is de mens van en uit die andere werelden bezig om ons te laten zien wat wij straks, als ook wij daar zijn, bezitten. Nu is die vliegende schotel niets anders dan een menselijke levitatie en het bezit van die kosmische bewuste mens, de Galilei's uit de hogere regionen. Wanneer zo'n gekke Tibetaan zichzelf leviteren kan, -- de ingewijden, kunnen dat allemaal, de groten dan -- zichzelf in slechts enkele minuten honderden mijlen kan verplaatsen, dat bewezen is, welke universele machten en krachten bezitten dan die miljoenen mensen, die daarin leven en bewust zijn. Wij gaan tot God terug en daardoor krijgt de mens eens al die geschapen Universums in eigen handen en is te begrijpen! Hierover is een dik boek te schrijven, lezer, wij gaven u slechts enkele mogelijkheden. Wanneer we u zouden zeggen: wij mensen vliegen eens door de ruimten, kunnen dan gaan waarheen wij zelf willen, gelooft u dat niet. En toch komt die tijd. Niet voor de mens van de aarde of hij moet de studie van die gekke Tibetanen volgen, om dan toch nog te moeten aanvaarden: tot hier en niet verder! Maar die hogere bewustzijnsgraden voor de mens, dat gevoel, kan alles overwinnen, om dat, weer nu een goddelijk antwoord, de ,,MENS" tot God terugkeert en deze mens nu Goddelijk ontwaken moet!! Indien dit niet zo is, leef dan  maar raak, moordt en brandsticht gerust, steel dan maar wat u stelen kunt, omdat dit een Goddelijk dood punt zou zijn, doch dat bestaat er niet voor God en is nu onzin! De mens moet Goddelijk ontwaken! Dat leert de Bijbel ons en leren ons de Goddelijke wetten, dat zei Christus bovendien en zo is het, of ons leven had geen betekenis.

Hierdoor nu, moeten wij aanvaarden en is toch eenvoudig, dat er in de ruimten van God werelden bestaan met hoger bewustzijn, met Goddelijk bestaan met hoger bewustzijn, met Goddelijk weten, met een liefde en geluk, waarvan wij nog geen fundamentje hebben gelegd; ons leven is te onbewust, wij beginnen eerst en moeten ontwaken!! Wacht af, lezer, wellicht hoort u nu nog meer over de vliegende schotels, ons antwoord is er thans: wat gij tot nu toe hebt gehoord, zijn valse schotels, er werden opnamen gemaakt om wat geld te verdienen, de ruimtelijke rest zijn verdichtingswetten, door klimatologische zelfstandigheden van de ruimte, doch geen planeet, geen Jupiter, noch Mars, Venus of Uranus, hebben schuld aan dit alles, omdat de aarde voor dit universum het hoogste bewustzijn bezit en gij later eerst hebt te aanvaarden. Dat moet nu de astronoom straks voor uw leven bevestigen en is dat het nieuwe fundament voor ons leven om verder te gaan. Nog dit, de groten van de aarde hebben niet voor niets geleefd. De groten van de aarde leven nog en gaan verder om de mensheid tot hogere evolutie op te trekken. Gelooft het, aanvaardt het, ook Christus leeft nog!!  En zal Hij ons alleen laten? Kan dat? Dacht u, man en vrouw, dat Hij zich niet meer interesseerde voor ,,Jeruzalem"? Iets om over na te denken. Maar wij zeggen u nogmaals: dit woord heeft niets te maken met hetgeen uw sekten ervan weten, wij hebben geen contact met uw sekten. Wij bleven echter zuiver als kristal, omdat wij onder universele controle staan, waardoor deze wijsheid zuiver bleef. U kunt zich ook niet bij ons aansluiten, omdat deze mannen over de aarde worden verspreid, een taak kregen, -- die realiteit ligt in onze handen. En die Galilei's toch. De eeuwen werden tijdperken, maar miljoenen tijdperken zijn voor God slechts levenswetten, nietwaar mens, man, vrouw, wij zijn eeuwigdurende schepsels. Eens worden en zijn wij ,,Goden". Zoals wij er thans opstaan, lijkt nergens op. Wij hebben wel iets van die ,,Monus" van de maan, menselijke onzin, te vertegenwoordigen. Doch nu is het hoog tijd, dat wij beginnen om universeel te denken; waar of niet, eens moeten wij er toch aan beginnen!

Indien er één onder u begint, is ook dit werk beloond. Wij stellen er ons niets van voor, zegt het nu zelf, vandaag alles, maar morgen? Ik hou van uw leven, maar morgen? Ik sterf voor uw leven, maar volgende week? Dat hebben de ingewijden moeten aanvaarden. Zij stierven voor hun leer en leven en al de groten, allen, geen uitgezonderd, de Galilei's en de Leonardo Da Vinci's, de Rembrandts en wie niet van hen? Eén kunst is het? Ach kom! Het is uw Goddelijke kern, die uw leven voortstuwen zal of ook nu stonden wij, gij en wij en de rest van de mensheid voor een dood punt. Doch u ziet het bijna dagelijks, de vliegende schotels vliegen om uw oren en leven heen en niet één is er nog te vangen. Welke gek zit daarin? Uw buurman soms? Uw baas? Uw vrouw, uw man? Of is het slechts een gekke menselijke droom, een nachtmerrie. Dat zal wel, want gans de mensheid slaapt niet meer, angstig reeds dat de schotel al het porselein opzuigt, de kamer uitzuigt en moeten wij, de hoogstaande mens uit het westen en het oosten, van voren af aan beginnen? Uit de hand leren eten en opzitten, handjes geven. Wat al niet krijgen wij te beleven.  
Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative