AARDSE KENNIS

NU en  "STRAKS”

 door

 

SINCLAIR WESTON

 

 

 

Alleen de reïncarnatie geeft ons een logische en afdoende verklaring voor het feit, dat de mens onderling zo enorm verschilt. Dit verschil tussen de ene mens en de andere kan zowel physieke als een geestelijke aard zijn. In dit artikel echter, willen wij ons alleen tot de bespreking van het geestelijk verschil beperken.

Om ineens maar een extreem geval te nemen: welk een geestelijke kloof gaapt er niet tussen een Dr Albert Schweitzer en een van de zwartjes, die hij dagelijks behandelt! Beiden zijn kinderen van dezelfde Vader, waarvan wij weten, dat Hij geen onderscheid maakt. De verklaring hiervoor is ons nu bekend. Dr Schweitzer staat op een hogere trap van de ladder der evolutie dan de zwartjes, waartussen hij leeft en werkt. Ook Dr Schweitzer heeft die periode eens moeten meemaken, die nu de zwartjes beleven. Omgekeerd zullen deze kleurlingen ook eens op dezelfde hoogte kunnen staan als hun weldoener. God maakt voor geen enkele van Zijn kinderen een uitzondering, omdat Hij hen allen even lief heeft! Laten wij daarom voorzichtig, zeer voorzichtig zijn de veroordeling van anderen, die – naar onze mening althans – "minder” zouden zijn dan wij!

 

Elk mens op aarde heeft alle lagere graden moeten beleven, anders zou hij niet zijn, waar hij nu was. Elk mens echter, onverschillig in welk stadium hij zich bevindt, heeft voor god en de ruimte evenveel waarde. Dat een Dr Schweitzer voor de wereld – op dit ogenblik – meer waarde heeft dan een van zijn gekleurde broeders of zusters, die hij tracht te genezen, zal niemand willen ontkennen! God meet echter met andere maatstaven dan de mens!! Ware dit niet zo, dan zou Hij ook niet hebben toegelaten dat Christus, het Allerhoogste Bewustzijn in de ruimte, werd overgeleverd aan de onbewuste massa, die niets beters wist te doen dan dit Goddelijke wezen te vermoorden

Is Christus in onze ogen niet meer waard, dan de gehele mensheid bij elkaar? Voor god echter blijkbaar niet, ander had Hij ons deze blijk van Liefde en Genade niet laten beleven! Indien dan Dr Schweitzer zich ook maar voor één zijner gekleurde broeders zou inzetten en hierdoor nog meer "zijn tijd en gaven zou verknoeien” – zoals enkele geleerden hebben mensen te moeten constateren!! – dan nóg zou zijn leven goed besteed zijn en verantwoord voor de Schepper!

Wij gevoelen dan ook grote eerbied en bewondering voor mensen zoals Dr Schweitzer, die zich volkomen inzetten voor God en Christus en metterdaad laten zien, wat het betekent om waarlijk een Christen te worden genaamde! Dit laatste zij terloops opgemerkt, want het is de bedoeling om de geestelijke bewustwording in het algemeen te behandelen en vooral stil te staan bij de vraag, wanneer de mens wel dan niet op een werkelijk geestelijk hoog peil staat.

 

Zo op het oog zullen velen wellicht menen, dat dit geen moeilijke vraag kan zijn. Hoe gemakkelijk immers is het niet om het geestelijke peil van iemand te meten! Indien wij een landarbeider nemen die nauwelijks kan lezen of schrijven en wij vergelijken hem met docter in de wijsbegeerte dan zal toch zeker iemand in twijfel verkeren, wie van deze twee nu, qua geestelijk peil, hoger staat! Nu is het echter niet altijd zo eenvoudig om de "geestelijke hoogte” van iemand vast te stellen. Dit voorbeeld was weer een extreem geval.

Welke maatstaf echter moeten wij eigenlijk aanleggen? Intelligentie of kennis? Is het niet zo, dat vele onzer meeste geniale mannen bepaald niet "geleerd” waren en wie zou durven beweren, dat elk geleerd mens perse intelligent zou zijn? Voelt U wel, dat het moeilijk wordt? Maar met welke maatstaven moeten wij dan wel meten, zo zult U zich misschien afvragen? Verbaast U ons antwoord erg, indien wij zeggen, dat nóch geleerdheid, nóch intelligentie de geestelijke hoogte van de mens bepaalt, maar dat dit een andere factor is? Wij allen kennen het en behoren het te weten, want Christus heeft het ons tijdens Zijn leven op aarde geleerd! Juist, dat bedoelen wij. Die enige factor is Liefde!!!

Albert Schweitzer wordt door de mensheid zo veel besproken, omdat hij op verschillend terrein een groot geleerde is.

Dr Albert Schweitzer wordt door velen zelfs een genie genoemd. Wij vragen ons af, als Dr Schweitzer nu eens géén titels voor zijn naam had, of hij dan ook zo in het middelpunt van de belangstelling zou staan als nu!

Toch zou zijn werk voor god en zijn naaste hetzelfde zijn. Waar ligt de fout van beoordeling, bij God of bij de mens?

Het is de tragedie van onze maatschappij, dat zij de waarde van de mens meet aan de hand van de "kennis”, die hij bezit. Voor liefde koopt men niets. Of ken ü soms een werkgever, die iemand een salaris zal betalen voor het feit, dat de persoon in kwestie liefde bezit? Toch is dit de maatstaf, de enige maatstaf, die God aanlegt waar zit de fout denkt u, bij God of bij de maatschappij? Zou dit wellicht de reden kunnen zijn, dat onze maatschappij op de rand staat van het bankroet?!

Hebben geleerdheid en kennis dan helemaal geen betekenis? Voor de aarde wel, voor god echter niet in het minst! De mens moet leren aanvaarden, dat zijn geleerdheid slechts een tijdelijke toestand vertegenwoordigt! In dit leven – één uit zóveel millioen!! --  zij wij b.v. professor, minister of arts. Nadat wij onze aardse levens hebben beleefd, treden wij echter een ander stadium binnen. Dit stadium is astraal. Hier leeft alleen onze geest. Onze stoflichamen hebben wij op de aarde moeten achterlaten, die behoren de aarde toe. God heeft geen professoren, ministers of artsen nodig!! Deze functies moeten wij op aarde achterlaten; die behoren ook de aarde toe!

Is dan alle inspanning te vergeefs geweest? Ja en neen. Ja, als u meent, dat u ter wille van God professor bent geworden. Neen, als u begrijpt, dat u alles alleen voor u zelf hebt gedaan! Uw leven heeft u immers op een hoge maatschappelijke trede gebracht? U heeft derhalve bepaalde  stoffelijke voordelen ook de kans gekregen meer voor uw medemens te zijn, dan wanneer u niet uw studie zou hebben doorlopen? Dit laatste heeft nu voor God wel betekenis. Uw hoogleraarschap op zich echter, alleen voor u zelf!!

U zult moeten aanvaarden, dat degene die nu professor is, na de dood "leerling” wordt, omdat in de astrale wereld alleen geestelijke wetten heersen, waarvoor men op aarde geen faculteit kent! De "hoogte”, die de mens bezit, na zijn dood, zal derhalve niet worden gefundeerd door het feit, dat hij b.v. 26 talen spreekt of de relativiteitstheorie van Einstein kent, maar slechts door de liefde die hij bezit!! Liefde en weten, liefde en bewustzijn zijn identiek in het leven na de dood. Wie liefde bezit, zal ook "zien” en zien aan gene zijde van dit aardse leven betekent weten!

De eenvoudige landarbeider, die nauwelijks kan lezen of schrijven, zal derhalve straks "hoger” staan dan de doctor in de wijsbegeerte, wanneer deze laatste minder liefde zou bezitten dan zijn eenvoudige medemens! Dr Schweitzer bezit deze liefde in hoge mate en daardoor en alleen daardoor is Albert Schweitzer een waarlijk groot man! Stelt u zich voor een wereld bevolkt door mensen die dezelfde geestelijke afstemming bezitten als ’n Schweitzer! En toch zal dit eens gebeuren. Het Goddelijke wereldplan eist dit!

Wij behoeven nu niet meer "neer te zien” op mensen die weinig aardse kennis bezitten, noch dienen wij "op te zien " tot mensen die dit wél hebben. Niet elkeen wordt in de gelegenheid gesteld doctor of minister te worden en niet iedereen zet zich hiervoor in. Elk mens is op zijn wijze even belangrijk voor God en voor de maatschappij. Ja, ook voor de maatschappij, mits de mens het goede zoekt en liefde bezit. Wij kunnen nu niet allen "intellectueel” worden, want er moeten ook huizen worden gebouwd en straten worden aangelegd! Elk mens heeft een functie te verrichten voor God en ook voor zijn naaste -- voor de maatschappij. Laat hij zich ervan bewust worden hoe belangrijk God de mens vindt, dat Hij hem zijn vrije wil heeft gelaten!
DON BAMBERG.


counter free

Google Analytics Alternative