DE MEESTERS ZEGGEN.
Wie begrijpt Christus? Wánneer u de Tempel voor de Moeder betreedt ; wanneer u de Tempels ondergaat voor de Kunsten en de Wetenschappen en die van de medici, ja dan eerst begint gij ,dankbaar te zijn! U begint dié RUIMTE in u op te nemen en tegen God te zeggen: ,, Ja, in mij móet dankbaarheid ontwaken, want die dankbaarheid, het gevoel ,het welwillende gevoel dat ik gelukkig ben, brengt mij naar de nieuwe bezieling." Het is de éérste stap, het éérste fundament om de Liefde te beleven, de Liefde te ondergaan! Want het gevoel om te kunnen stuwen, te bezielen en te inspirerén, de mens iets te kunnen schenken, dat maakt uw geluk uit wanneer u daar ligt neergeknield op de trappen van de Tempel van de Moeder! Dit majestueuze gebouw vindt u in elke sfeer! Het is een machtige éénheid! En in dat gebouw beziet en beleeft u de Moeder; God als, Moeder! Hier, voor de eerste sfeer, dan voor de tweede, de derde, de vierde en dan maakt u zich gereed voor de vierde Kosmische graad Alles van de Aarde is nu weg. Ziet u die mannen en vrouwen, die persoonlijkheden daar neerliggen, dan heeft uw geleerdheid niets meer te betekenen! Wanneer u dit goed voelt, dan kunt u het ook aanvaarden dat alles wat de Aarde bezit niets meer heeft te betekenen, indien u uw persoonlijkheid daarin heeft verloren, als u afdalend de Goddelijke stelsels onderging! Dat wil zeggen: Hoe hebt gij uw daad verricht? Had ge waarlijk de moeder lief? Was die moeder ,,liefde"? Was zij een openbaring? Had zij het verlangen om liefde te geven; de rechtvaardigheid te ondergaan, wat wil zij? Heeft zij waarlijk het ruimtelijk voelen en denken, opdat het leven achter de kist bewustzijn bezit? Dat hebt u allemaal in handen, dat leeft er in u!

Neer te liggen aan de voeten van de Meesters , dat is geen kunst! Wanneer het welwillende Bewuste Wezen over uw persoonlijkheid waakt , is geen kunst! Maar, neer te liggen in eenzaamheid betekent alles,  want u krijgt niets cadeau, elke stap moet u zich eigen maken. U moet denken, leren denken! Wat wil welwillendheid zijn? En dan komen wij tot die machtige Scheppingen..., die Openbaringen, die God door Zijn Ruimtelijke Persoonlijkheid aan het menselijke kind van de Aarde gaf en nu gaan wij Hem zien.., leren wij Hem voelen, we gaan Hem nu kennen! Dan valt de Stilte in u, dan is er niets meer te zeggen; we willen alleen beleven! Dan liggen wij neergeknield aan de voeten van de Moeder! Neen, niet de gestalte...,maar; de geboorte..,hoe kreeg zij haar leven! Hoé bracht zij zichzelf tot de stoffelijke openbaring?  Het is het  contact zijn met de ruimte, nu staan, we niet alleen, u komt niet alleen, tot het Moederlijke hart, maar staat nu voor vader en moederschap...; het contact met een planeet en de ruimte! Want u gaat weer terug tot de geboorte, tot psychopathie; tot de krankzinnigheid, indien u nog lagere eigenschappen als verlangens beleeft en laat uitdijen. ,,Moeder zijn'' betekent voor de ruimte; het contact beleven met een WET, die geboorte IS! Het is baringsproces! Het is scheppend vermogen..; bezieling...; stuwing én inspiratie. Het is WETEN. ALLES is WETEN! Maanden...,neen jaren, liggen de mensen daar neergeknield om te denken. Wanneer komt u tot die heilige, geestelijke, maatschappelijke, stoffelijke meditatie? Elk ding van het leven kan u die éénheid geven! Een bloem kan u vertellen waar zij is geboren...en hoe zij haar kleuren kreeg. Men vraagt ons: Hoe moet ik beginnen te denken? Wanneer dat kind daar neerligt en de Meester waakt en, zijn gedachten toezendt aan zijn adept, dan voelt dit leven zich omstraald. Er komt een heilig verlangen in dit leven. Het is een zachte aanraking. Het is als het gesprek dat de Moeder beleeft met haar kind op de vierde kosmische graad en zoals dit ook reeds meermalen op Aarde gebeurt. Wanneer deze heilige eenheid tot ontwaking komt, beleeft u iets van de Goddelijke  telepathie, neen; u beleeft het heilig éénzijn voor groei; bloei; ontwaking.... Voor de welwillendheid van een ziel; voor een persoonlijkheid die spreekt; voor het universele beeld van een broeder die tot bewustzijn komt! Dat wil zeggen; uw verleden gaat spreken! U kunt nu vader en moederschap aanvaarden! U bent niet meer vreemd in deze maatschappij, want elk leven behoort u toe! Ik heb eens gezegd; er zijn vaders en moeders onder u die u van u wegzendt.Ik heb u ook duidelijk gemaakt dat u niet alles van uzelf moet weggeven, omdat dit de bedoeling niet is.

Elk mens moet zich een maatschappelijk bewustzijn opbouwen. U hebt voor uzelf te zorgen! De mens die dit nog niet kan, dat is een psychopaat; dat is de ziekelijke krankzinnigheid; de ziekelijke persoonlijkheid, die aanvaarden moet dat een ander, de welbewuste, zijn leven helpend en dragend wil verzekeren. Maar, de bewuste mens, die aanvoelt waarom het gaat, die legt door elke gedachte het universele beeld in de handen van de Messias! Want Hij -- zoals ook de bijbel het u zegt; het door het Evangelie tot u werd gebracht -- vangt uw gedachte altijd op! Zo komt de natuurlijke eenheid tot stand. Het is niet zo eenvoudig om u los te maken van de maatschappij waarin u leeft, maar toch is dat mogelijk, wanneer de heilige bezieling in u komt. U spreekt van dankbaarheid! Maar wat is de waarlijke dankbaarheid? Dat heeft met ALLES contact! Wanneer u DIE fundamenten hebt gelegd, dan BENT u voor honderd procent Moeder en Vader; want DAAR gaat het om! Het is het éénzijn met een Goddelijke wet. Nu is elke gedacht een deel van Zijn Schepping! De waarachtigheid van de Macrokosmos die voor de mensen niet te dragen is, geeft toch dit beeld, dat ook in uw hart aanwezig is, want het is het directe gevoel; het is uw directe gedachte! Nu krijgt elke gedachte weer een Macrokosmische éénheid te ondergaan en die voedt u, die brengt u tot stuwing en ontwaking. Maar u moet die daad beleven en vasthouden; u moet niets meer willen verliezen; u moet d ie stuwing vervolmaken! Er zijn er nog zoveel, hier op deze wereld, die zeggen; Ik wil dit en ik wil dat. Maar waar ligt het eerste fundament? Wanneer u de sferen betreedt dan kunt u waarlijk zeggen; ik wil dit en ik wil dat. Maar waar ligt het eerste fundament? Wanneer u de sferen betreedt dan kunt u waarlijk zeggen; ik heb alles verdient! Er zijn waarlijk mensén die nog aan hun geestelijke studie, aan hun welsprekendheid moeten beginnen. Wat wilt u aanstonds doen? Daar een taak aanvaarden voor Christus, voor Goden de Ruimte? Het betekent neerzitten en luisteren! Maar dan ook op honderd procent neerzitten en uzelf kunnen overgeven, dat is een machtige studie! Daarvoor zijn er honderden en duizenden gesneuveld in het oude Egypte! Hierdoor kregen de tempels van Ra, Ré en Isis hun persoonlijkheid in handén. Zij gingen dóór de krankzinnigheid en de dood, maar ze keerden terug! Langzaamaan, komt dat gevoél omhoog ,langzaamaan begint u te beseffen dat u méér bent als mens. Dat kan de bijbel u echter niet geven en dat is ook niet te leren. Dat hebt u door de dingen in de maatschappij, steen voor steen, op te bouwen. Een Tempel trekt u op, waarin u aanstonds leeft en eerst dan spreekt het leven achter de kist tot uw persoonlijkheid! Waar moeten wij het over hebben?  U regelrecht te verbinden met de planetenstelsels - u door de boeken ,,Het Ontstaan van het Heelal geschonken - is geen kunst. Maar, de geestelijke wetten zo te ontleden dat u er in de maatschappij iets aan hebt, zegt meer; omdat u aanstonds toch voor deze waarheid komt te staan!

En nu heet het; hoe moet ik mij buigen? Honderd procent, dag en nacht.. .WILLEN beleven! WILLEN bezielen! WILLEN stuwen! DAT is het! Een gedachte afmaken! Altijd zorgen dat de waarheid, de werkelijkheid het openbaren en het overgeven naar voren treedt! Nu komt u achter de kist en altijd weer is dan het eerste woord: ,,Waar ben ik?" ,,Waar leef ik?" Nu moet u dat menselijke gelaat eens bekijken. Waarom hebt u hier zo'n drukte? Waarom voelt u zich hier op Aarde zo geweldig? ,,Aanstonds'' hebt u niets meer te vertellen. Wat bent u, als u minister bent of een groot kunstenaar? Wat is het wat de wereld u schenkt en waardoor u door die wereld wordt aanvaard? Ga maar eens na wat u doet, wat er al zo op de wereld te koop is, dan krijgt u een beeld. U bent aanstonds, achter de kist, alléén maar een gedachte een gevoel! Maar, dat ,,gevoel" heeft Goddelijk ontzag! Dat ,,gevoel" stemt u af op de welsprekendheid van de Ruimte! Waar het mij om gaat, door al deze lezingen over wat u in de Sferen van Licht, maar ook in de duisternis, kunt beleven en zult ondergaan, is: De mens wakker te schudden, de mens tot openbaring te brengen voor zijn eigen ,,gevoel", voor zijn eigen gedachten, zodat hij altijd kan zorgen in harmonie te zijn met alles! Begin er eens aan! Het is toch eenvoudig. Als u dit kunt leren, als u er aan begint om ernstig te denken dan stoort u zich niet aan de maatschappij, dan stoort u zich niet aan de mens die afbreekt, want immers HIJ is de vernietiger niet U.Sla nu maar eens niets over, doe nu maar eens eventjes mee aan die afbraak, aan het geroddel, aan de bezoedeling en mismaking van een mens, waarnaast u leeft, nu wij weten dat gij staat tegenover een Goddelijke Cel, tegenover een Goddelijke Kern! Hóé kunt u een Goddelijke Kern zo mismaken? Zó vernietigen? Waarom breekt u zo'n Kern af, als dat kind nog niet bewust, is? U slaat niet meer met zwaarden, u schiet niet meer, wanneer u Golgotha WAARLIJK beleeft! Door elke verkeerde gedachte, GELOOFT HET TOCH, AANVAARDT HET TOCH, slaat ge opnieuw de doornenkroon in het hoofd van de Messias! Door elke grauw en snauw 1aat u zijn bloed vloeien! En dat moeten wij kwijt. U moet niemand meer iets aan willen doen! U moet angstig worden voor UZELF.Waarom zegt dan de mens die de hartelijkheid bezit; kijk eens...wat een heerlijk gevoel? Wanneer begint u te bouwen aan Universele, Geestelijke rust? Boeken lezen.. is geen kunst. Maskers en Mensen te beleven en niet te ondergaan en dan half te bezwijken, dat is geen kunst... .NEEN. STAANDE te blijven in de maatschappij, ALLES te aanvaarden, ziekten, melaatsheid, ALLES! Ook al vernietigt men u...U BENT NIET TE VERNIETIGEN!! ! Want u bent LÉVEN en stralend bewust! U blijft dat.. .ALTIJD... De opgewektheid van uw karakter trekt zonnestelsels aan. U BENT een Zonnestelsel! U bent levend Licht, bezielende waarachtigheid, heilige rechtvaardigheid en dan is er van demonisme geen sprake!

Wanneer u in de hellen, in die duisternis afdaalt, dan moet u die mensen daar kunnen liefhebben. U moet die mensen in uw hart kunnen optrekken! Wanneer voelt u zich beledigd? God en Christus zijn nimmer beledigd! Geen Meester is er beledigd, maar een Meester kan streng zijn, want hij laat u wachten! Daar liggen ze...neergeknield voor de Tempels Miljoenen mensen kunt u daar vinden...DOM zijn ze JAZEKER...dom, want ze verspelen hun tijd: Slechts voor enkelen is deze Goddelijke begenadiging waarachtig gefundamenteerd, omdat wij weten, dat zij de stilte...,het éénzijn met de Moeder ondergaan. Wat is hier op Aarde, hoe is hier op Aarde de moeder vergeleken met het heilig ontzag van de mens ,,achter de kist"? Wanneer dit moederlijke, scheppende, barende gevoelsleven tot openbaring komt onder uw hart. Ja, mijn zusters en broeders...,dan ligt ge neer en bent u als een klein kind : Dan komt de professor en het koningskind van de planeet Aarde tot ons en mogen wij deze kinderen, deze cellen van God, bewust begeleiden...naar de eerste stap. Hoe hoger, zeggen wij - dat heb ik u duidelijk gemaakt - u opstijgt op de maatschappelijke ladder, des te zwaarder, des te moeilijker wordt uw leven. Hoeveel ballast brengt u mee? Het gaat er niet om dat u alles maar weg moet smijten, maar...,wat vragen u de Goddelijke Wetten? Wat vraagt u God en Christus? Het Licht uit de Ruimte dwingt u thans te buigen en nu komt het woord: Wat hebt u met uw middelen gedaan? Hebt u gewerkt voor opbouw of afbraak? Diende u alleen maar uzelf? Wanneer gij uzelf liefhebt en het dienen niet verder gaat dan uw eigen vloertje, de drempel van uw huis..., dan bezit u ook in het leven ,,achter de kist" maar een klein kringetje..., u bent niet meer dan dit, want alles kruipt op u af. Elk woord is een fundament...NEEN...dat is een MUUR: Daar kan het andere leven niet doorheen! U stuurt alles weg van uw leven..., want gij kent het leven niet: Wilt u nu spreken van dankbaarheid? Is dat de opoffering voor uw bestaan? Er zijn er reeds onder u, die zich doodwerken om de Tempel, de Universiteit van Christus NU te willen optrekken , wij kennen deze kinderen. Maar wanneer dit er honderden zijn...en allen beginnen om die waarachtigheid te betreden en uit te voeren, dan geschieden er Goddelijke Wonderen: Maar dan loopt u geen maanden en maanden te zoeken , dan doet u het NU...: Dan is uw voetstap verzekerd: U bent dan geen kind meer van de maatschappij, maar u bent een kind..:, levenslustig en verruimd Goddelijk bewust: Tot éénheid gekomen bent u , met Licht, Leven, Liefde en Rechtvaardigheid:NU LEEFT EN SPREEKT DE DANKBAARHEID "GODDELIJK" IN UW HART!
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative