WAARTOE ,,GEESTELIJKE WETENSCHAP" 
Er zijn zeer veel mensen die, zowel met hun gevoel als met hun verstand, de geestelijk-wetenschappelijke uitéénzettingen en verklaringen ten volle kunnen aanvaarden. Niettemin hoort men dikwijls de tegenwerping: ,,Waartoe dient het, dat wij ons in een dergelijke ingewikkelde materie verdiepen? Indien wij goed leven en ons best doen, liefde bezitten voor onze naaste en zo veel mogelijk in harmonie leven met de wetten van God en van de mens, dan moet dit toch voldoende zijn! Waartoe dient dan al dit ,,weten"? Wanneer wij ons aardse leven hebben beëindigd, dan zullen wij wel zien, wat er verder op ons wacht! Hebben mensen, die aldus redeneren, gelijk of niet? Alvorens wij hierop een positief antwoord geven, zouden wij eerst in het kort het doel en de zin van de geestelijke wetenschap willen uiteenzetten. De geestelijke wetenschap is een geschenk voor de mens en dient om hem te helpen, te steunen en te onderwijzen. Wanneer wij het ,,waarom" en het ,,waartoe" kennen dan is het immers zoveel gemakkelijker om ons in het leven staande te houden, dan wanneer wij alles niet begrijpend moeten verwerken. De geestelijke wetenschap geeft de mens grond onder zijn voeten en wijst hem de koers aan in zijn leven.

De mens die de fundamenten kent van de geestelijke wetenschap, zal zich niet langer voelen als een losgeslagen schip op de wereldzee, maar zal met een begrijpend en dankbaar gevoel ,,ja" tot het leven kunnen zeggen, ook dan wanneer dit leven zich niet van de vriendelijkste kant aan hem laat zien! Het is niet mogelijk dat gebeurtenissen om hem heen hem blijvend uit het evenwicht kunnen brengen. Doordat hij de dingen om zich heen begrijpt, kan hij steeds de juiste houding vinden, die hem tot een krachtige persoonlijkheid zal kunnen maken, terwijl anderen zullen bezwijken. Hij zal in zekere zin boven de gebeurtenissen kunnen staan en het leven als ,,toeschouwer" kunnen leren zien. Hij weet immers dat dit leven slechts een fractie van het geheel vormt. Hij weet dat de ,,onoverkomelijke" moeilijkheden, smarten en rampen slechts relatieve gebeurtenissen zijn, die in wezen slechts tijdelijke betekenis hebben. De geestelijke wetenschap zal hem de ware wijsgerige instelling bezorgen en het onfeilbare inzicht, dat in wezen niemand werkelijk kan ontberen. Toch is dit alles nog maar bijzaak vergeleken bij het hoofddoel, dat de geestelijke wetenschap voor de mens heeft! 

De Godmensen die deze wijsheid langs metafysische weg op aarde hebben gebracht, hebben nog een ander doel nagestreefd. Zij wilden namelijk de mens ook na zijn aards bestaan fundamenten voor zijn geestelijk bestaan verschaffen. Zij kennen immers het leven na de ,,dood" en om ons veel ellende, leed en smarten te besparen, willen zij de mens reeds op deze planeet het kompas in handen geven, dat hem zal moeten leiden in de bestaanswerelden aan Gene Zijde van het graf. Wanneer wij gebieden betreden waar alleen geestelijke wetten heersen, dan is het belangrijk en zelfs dringend nodig, dat wij ,,juist" denken, daar elke gedachte de manifestatie van een WET te voorschijn roept! Wij ZIJN dan zoals wij DENKEN! Wij staan dan als het ware op ons eigen gevoelsleven. Dit is de GROND waar wij op lopen. Bezitten wij alleen disharmonische gevoelens, dan zal er helemaal geen grond zijn waarop wij kunnen staan. Wie meent dat het aardse leven moeilijk is en dat hij hier wordt heen en weer geslingerd door de gebeurtenissen om hem heen, kan zich nauwelijks een voorstelling maken van de problemen van de mens aan Gene Zijde van het aardse leven! De natuurlijke bescherming die ons stofkleed ons hier biedt tegen astrale invloeden, hebben wij dan niet meer. Het is in de astrale werelden duizendmaal moeilijker om te blijven ,,staan", dan hier op aarde! Alleen de reine en zuivere liefde, zoals Christus ons die heeft onderwezen, kan ons hierin een houvast verschaffen. Maar zelfs dan nog dienen wij de wetten te kennen die ons leven overheersen. De aardse mens van de twintigste eeuw bezit het privilege om reeds tijdens zijn leven in de stof kennis te nemen van de geestelijke wetten, waarop het bestaan in de geest is gefundeerd.

Vorige geslachten konden dit hemelse geschenk niet ontvangen doordat de instrumenten die het contact konden vormen tussen de astrale en de stofwereld steeds werden vermoord. Door het verhoogde bewustzijn van deze eeuw is het niet meer mogelijk de mensen te brandstapelen of vierendelen die, tegen kerkelijke dogmatiek in onderwijzen. Dit is dan ook de reden dat onze eeuw media kent die het mensdom wijsheden doorgeeft die reeds vele eeuwen terug het gemeengoed hadden kunnen zijn van de mens, wanneer deze slecht hiervoor had open gestaan en niet alles zonder meer had afgemaakt, wat boven zijn bewustzijn lag. Wanneer wij thans terugkeren tot de vraag: ,,Waartoe geestelijke wetenschap"? Dan moeten wij constateren, dat deze voor de mens nog veel noodzakelijker is, dan lezen en schrijven! Wie in de geestelijke wereld aankomt zonder kennis van de daar heersend wetten, voelt zich als een analfabeet in een wereldstad!

Eens moet iedereen beginnen met ,,lezen en schrijven"! Wie het hier niet doet zal het straks moeten doen. Hij bedenke echter dat de ,,lessen" hier gemakkelijker -- onnoemlijk veel gemakkelijker -- kunnen worden geleerd dan straks, wanneer zijn gevoelsleven onderdeel uitmaakt van het grote onbekende. Er ZIJN geen fauteuils aan Gene Zijde, waarin men ,,geestelijke wijsheid" kan opdoen. Dat een ieder dit bedenke! Niettemin vormt de geestelijke wetenschap een geschenk aan de mensheid. Een geschenk van het hogere wezen in de astrale wereld aan de aardse mens. Een geschenk kan echter worden geaccepteerd, maar kan ook worden geweigerd. In geen geval wordt het iemand opgedrongen. Degene, die echter de verhoogde bewustwording bezit, zal met blijdschap en dankbaarheid, datgene aanvaarden dat door de grote liefde van de Godsmens hem wordt aangeboden. De mens maakt vele fouten en begaat dikwijls blunders in het leven die niet meer kunnen worden hersteld. Laten wij er voor waken om ,,de" blunder van ons leven te begaan en om een geschenk te weigeren, dat ons -- rechtstreeks vanuit het leven na de dood -- in liefde wordt aangeboden. De mens heeft deze wetenschap zo heel hard nodig. Ware dit anders, dan had het Hoogste Bewustzijn aan Gene Zijde dit geschenk immers niet laten aanbieden.
H. R.


counter free
Google Analytics Alternative