,,2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING''.
DE MENS EN ZIJN PLANEET AARDE, DE MENS EN  ZIJN CULTUUR. 
Uit het vorige lezer, moet het u duidelijk zijn, dat de mens als Goddelijk wezen de planeet Aarde beleven moet en dat hij hierdoor eens verder gaat, doch kan zeggen: Die planeet Aarde heb ik beleefd, die ruimte als levenswetten, heb ik door het vader en moederschap overwonnen en nu betreed ik mijn geestelijke wereld. Dat is Goddelijke waarheid! En hiervoor, lezer, kwam Christus tot de mens op Aarde. Maar wat wil de planeet Aarde voor de mens betekenen? Dit Goddelijke geluk en gevoel willen wij nu voor uw leven verklaren, hierdoor begint ge ruimtelijk te denken en te voelen, verruimt ge uw bewustzijn. U zult straks moeten beamen, dat alles doodeenvoudig is, ook dat willen wij u bewijzen. De mens praat over God en heeft godsdiensten geschapen, waarvan de mens geloven moet, dat wat de Godgeleerde ervan af weet. Maar, de mens werd er krankzinnig door, bewijzen zijn het, dat de mens door God te zoeken zijn evenwicht verloor en nu door godsdienst zijn zenuwinrichting te beleven kreeg. Is dat niet verschrikkelijk? Wanneer de ouders, hun kinderen de waarachtige ,,Wijsbegeerte'', de Goddelijke levenswetten konden schenken, geloof het, lezer, kon het kind zich steeds verruimen en is er van overheersing voor het gevoelsleven geen sprake meer. Het kind op school leeft nu door God en zal het eigen leven begrijpen en dat is geluk! Machtig geluk is het, niet alleen voor het kind, doch bovendien voor de ouders. Wie bent u nu, vader, moeder, wat hebt ge elkaar te schenken? Dat ,,dood'' dood is? Dat God uw leven verdoemt?

Bent u voor honderd procent gelovig? Vliegt u niet boven uw eigen gevoelsleven uit? Dan is er voor uw leven geen krankzinnigengesticht, door uw godsdienst verstoffelijkt, gij remt uzelf of, gij bent en blijft te nuchter, die sensiviteit bezit u dus nog niet. Het is waarheid, dat de mens juist door zijn gevoelig leven, de geest dus, bezwijkt. Doordat hij zichzelf nu niet kent en niet weet, waar vandaan die gevoelens in hem zijn gekomen, bezwijkt hij, bezwijken mannen en vrouwen en dat alles was te voorkomen geweest, indien de mens God kent, zijn evolutie ziet, zoals hij weet, dat hij zijn kinderen baren moet en wat hij daarvoor heeft te geven van zichzelf. Maar, de mens, man en vrouw weten niet eens, waar dat kind vandaan komt, zij denken en dat is ook nog voor de godgeleerde en de arts, dat God dat is, dat God hen vandaag een kind geeft maar, aan die andere mensen denken ze niet, de miljoenen ouders, die een kind willen hebben en het niet krijgen! Wat is God toch onrechtvaardig, als je het zo beziet, doch ook dat kunnen wij u bewijzen en zeggen dan: God is dat niet, ouders, gij zijt het zelf, wij schreven het reeds, God kan geen onrechtvaardigheid vertegenwoordigen!! De planeet is het en wel Moeder Aarde, die uw leven gevangen houdt. En is bovendien uw eigen cultuur, uw afbraak of uw disharmonisch leven, gij leeft nog onder en door uw oorzaak en gevolg! God legde Zijn wetten in de handen van de mens en de mens kent die wetten nog niet. Hij beleeft ze wel, als het om uw kind gaat, u baart en schept immers, doch de geestelijke universele rest voor uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid, is nog in slaap en slaapt reeds miljoenen jaren.

Opdat gij, zoals wij het reeds zeiden: Aan geen geestelijk denken wilt beginnen. De planeet Aarde is het nu, die u dwingt, haar geslagen leven te genezen. Wij hebben stukken en brokken gemaakt, niet God en niet de planeet! Wij zijn het! En wat wilt ge nu beginnen lezer? Ons gaat het nu, u aan te tonen, dat alles wat gij op Aarde beleven kunt, toch -- wanneer het tot de maatschappij behoort, op Aarde blijft. Uw Rembrandt kon zijn gevoel voor de kunst wel meenemen, niet zijn stukken. Dat zegt nu, dat gij u stoffelijk en maatschappelijk verrijkt, doch uw ziel en uw geest laat verhongeren en is waarheid. Christus zei, dat alles tijdens zijn leven op Aarde en hebben wij te aanvaarden en te volgen. De planeet dwingt u nu, dat is haar persoonlijkheid, om haar levenswetten goddelijk harmonisch te beleven en te volgen. En indien u denkt, dat u dat niet beleven moet, roept zij u toch haar goddelijke halt toe. Wanneer de mens nu het leven dood -- gij als moeder of vader het kind weigert te aanvaarden, is dat nu reeds uw goddelijke halt. Gij moet verder en gij weigert God te beleven, wat God door de planeten aan de mens geschonken heeft. Gij kunt dus nu geen kind baren, indien gij er zelf niet voor gereed bent, uzelf dus uit deze goddelijke harmonie voor de geboorte van uw kind hebt verwijderd. Andere moeders baren nu voor uw leven en uw gevoelsafstemming het kind of al weer, de mensheid stierf uit en is thans voorkomen. Miljoenen levenswetten kunnen wij u thans verklaren, die allen met de geboorte van uw kind en het baren van uw kind hebben te maken, WAARVAN UW GELEERDE GEEN WET KENT!! Ook uw krankzinnigen kunnen wij nu ontleden en waarom u een psychopathisch kind bezit. Waarom hebben wij nog zoveel psychopathische kinderen op Aarde? Is dat soms Gods wil? Ach kom psycholoog, wilt gij deze eeuw nog langer wijsmaken, dat God psychopaten en krankzinnigen naar de Aarde stuurt?

Dit is nu het bewustzijn van de Aarde niet meer, doch het gevoelsleven van uzelf of, de mens als gevoel vertegenwoordigt zijn gevoelsbewustzijn en dat is nu niet psychopathisch, doch betekent onbewustzijn en is zijn eigen evolutie. Hoeveel krankzinnigen en psychopaten leven er niet op Aarde? Ieder volk bezit ze! Elk volk kent die armoedigen van geest. God is het? Denkt gij nog in deze eeuw, dat God niets anders te doen heeft dan krankzinnigen en psychopaten tot de Aarde te sturen? Dat is nu het leven op de planeet, lezer en heeft ook de planeet niet geschapen doch de mens zelf, doordat de mens zijn goddelijke harmonische levenswetten voor zijn gevoelsleven en persoonlijkheid heeft verduisterd, mismaakt heeft, want psychopathie is niets anders dan onbewustzijn. Die mensen hebben zichzelf uit het goddelijke gareel getrapt, zij leefden maar raak en dit is het gevolg van dat maar ,,raak" leven. De psychiaters en psychologen weten het dan ook niet meer, zij hebben hun dode punt toch maar te aanvaarden. Geloof het, lezer, goddelijke waarheid is het, zij hebben het nog nooit geweten, zij moeten die geestelijke fundamenten voor hun cultuur en wetenschap nog leggen, al de geestelijke wetenschappen voor al deze onmenselijke en goddelijke waarheid moet nog beginnen! En dat weten zij, alleen geven zij het u niet, omdat zij, nu komt er iets leuks, geen geleerde meer zijn. Zij mogen nu hun ,,befjes" afleggen, die titel heeft voor de ruimte niets te betekenen, zij zijn, wie het ook is, hoe professorachtig ook, voor de goddelijke levenswetten nog onbewust, doch kregen een titel! Ons zegt zo'n titel niets, wij willen zo'n ding niet bezitten, omdat wij weten, hoe het bewustzijn van uw psycholoog nu nog is. Nietwaar? Wat weten zij van de mens af? Gij rent naar uw psychologen, maar de psycholoog kent u niet, uw leven en uw ziel en uw gevoelsleven niet, wanneer hij geen wedergeboorte aanvaarden wil. En nu wij weten, dat alle rassoorten in uw onderbewustzijn aanwezig zijn? Met wie heeft uw psycholoog vandaag te maken?

Wie is u vandaag, was u gisteren, toen uw man u niet kon begrijpen en gij andere allures kreeg, ineens zomaar veranderde, ziek werd, overspannen werd, zenuwziek voelde, maar waardoor kwam dit tot uw leven en persoonlijkheid? Natuurlijk, de psycholoog krijgt houvast wanneer het om uw dagelijkse dingen gaat, uw standsgevoel, doch als het even dieper ligt, en met uw liefde, uw Chinese afkomst, uw vorige leven te maken heeft, wat wil nu uw psycholoog en zenuwarts beginnen? Wanneer uw wedergeboorten vandaag bewust spreken tot uw dagbewuste denken en voelen, is dit uw ,,onderbewustzijn", lezer, waarvan wij u de wetten kunnen verklaren. Doch dit alles behoort bij de huidige psychologie! Wij zijn door deze studie ruimtelijke psychologen geworden. Uw psycholoog is nog altijd stoffelijk en menselijk onbewust gebleven, omdat voor hem geldt: Als het kind geboren is, is dat het eerste leven voor de mens. Voor ons heeft ziel en geest reeds miljoenen levens als man en vrouw achter de rug! EN DAT DOOR DE PLANEET AARDE! Uw ganse cultuur is nog stoffelijk, menselijk aards en bezit nog niets van de geestelijke ontwaking. Door dit alles nu, zouden wij voor uw leven een film willen maken en wij zijn daartoe in staat, waardoor wij door het spel van de mens u voor uw leven deze wetten verklaren. De mens plaatsen wij nu voor zijn eigen leven en de ,,regisseur'' -- nu als de ruimtelijke psycholoog -- onderzoekt de mens en geeft hem door zijn kennis, nieuw bewustzijn, nieuw gevoel en geluk, een ongelooflijke éénheid, voor zijn liefde en huwelijk! Dat is de geestelijke en wetenschappelijke kunst, lezer.

En die films brengen miljoenen op en zijn thans niet dierlijk meer, doch geestelijk en Goddelijk bewust, waardoor de astronoom, uw psycholoog, de Godgeleerde leren kan. En die maatschappij kon duizenden eeuwen verder! Een voorloopje voor straks, lezer, wanneer wij in staat zijn om de huidige kunst te volgen en PLAATSEN WIJ U VOOR DEZE WERKELIJKHEID!!! Wij kunnen elke geestelijke wetenschap thans ontleden en voelt u al DAT WIJ DIT REEDS HEBBEN BEWEZEN? Over hoeveel Goddelijke problemen hebben wij nu niet gepraat. Door deze korte artikelen zijn wij anders gaan denken. En nu die machtige kunst. De scenario's, lezer, kunnen wij dadelijk gereed maken. Als u ons geld geeft, met u als de stoffelijke heer en meester, beginnen wij morgen aan de opbouw en scheppen kunst voor heel de mensheid! Indien wij het mogen doen, zeggen wij nog, immers, wij zeiden het al, wij staan onder scherpe geestelijke controle -- maar, voor het geestelijke doel hebben de hoogsten hun levens gegeven en vertoeven wij wellicht nog voor jaren onder u midden. O, mens, als u dan in uw bioscoop zit, is dat het éénzijn met God, met uw liefde. Wanneer dat gebeuren gaat, kunt ge opnieuw dagen van te voren uw kaarten bespreken, want dat is het verlangen van de massa, daarnaar verlangt de mensheid. Nietwaar? Wanneer ge wat goeds beleven kunt, echt iets menselijks -- zoals de ,,Beste jaren van ons leven'' dat bracht en wat was het nu nog? Gaat zo'n film weken lang, de mens bestormt de kassa's. Dat wil de mens, wil man en vrouw beleven, omdat het hun geluk is. Ja, omdat er iets machtigs te leren valt!!! Zij, lezer, die voor uw volk films hebben gemaakt, het voert ons thans tot de cultuur voor uw leven en gevoel, uw persoonlijkheid, hebben het niet gekund. Die regisseurs waren onbewust! En of ze dat nu zelf niet willen zeggen, u hebt het gezien en moeten ervaren, hun films liggen op zolder en brengen geen geld op! Die regisseurs kenden het niet, omdat zij geen psychologen zijn, deze kunst is zuivere menselijke psychologie en daarvan kenden zij geen levenswetje! Niets, hun kunst bleef armoede, leegte, toneel en kunst staan op een afgrijselijk dood punt!

Wij zeiden het al: Van uw één miljoen, maken wij er tien en twintig! Maar, wij verkopen die scenario's niet aan Hollywood, noch aan een andere maatschappij, omdat wij God weer niet willen bezoedelen, Christus niet, wij zijn thans niet te koop, dit is het bezit van de geestelijke mensheid!! Dit kan allemaal gebeuren, nu! Wij zijn gereed voor die taken, als u ons het geld geeft, bezit gij morgen, voor uw eigen volk en land, een ,,Wereldbeweging'' als filmcentra, zoals Hollywood, noch Engeland hebben gekend. Nooit meer is er één film die het eigen geld niet opbrengt, want dat kan niet meer, de film is thans een universiteit geworden voor de mens en nu, lezer, beleeft ge als vader en moeder, God, Christus, uw macrokosmische leven, door spel, door de kunstenaars. Doch die mensen zullen wij eerst opvoeden, uw toneel talent alleen heeft nu niets meer te betekenen!!! Kom nu -- als u iets voor de mensheid doen wilt en toch verdienen wilt, dat kan nog, u hoort het, ons gaat het om de mensheid te leren denken, kom met uw geld, ge moogt de stoffelijke baas zijn en blijven, wij zijn de scheppers, de mensen, die door ons contact en ons weten en ruimtelijk éénzijn, de kunst scheppen, tot de menselijke baring voeren en is ons en uw leven opnieuw een zaligheid, één geluk. Nu kussen wij anders!!!! Wij bezitten voor tien en duizend jaar de scenario's.

Wat ge maar bedenken wilt, is nu een geestelijk scenario. Honderden liggen er in ons gevoelsleven. En toch, hoort nu goed wat wij zeggen, nu komt er iets leuks, wij doen niet aan de vraag, de schrijverij mee, die u dagelijks gesteld wordt, wij schrijven voor uw filmmaatschappijtje geen scenario's, omdat wij weten, dat gij weer de evolutie versnipperd en alleen maar aan uw eigen geld en goed leven denkt. Wij willen uw duizend gulden niet eens verdienen, filmmaatschappijtje. Waarom schrijft ge zelf uw scenario's niet? Dat kunt ge niet, omdat ge onbewust bent, gij zijt bloedarm voor deze kunst, daarvoor hebt ge andere schrijvers nodig. Doch wij reageren niet eens, omdat wij uw denken en voelen kennen!!! U moet dit voelen, lezer, wij denken niet meer voor eigen belangen, doch voor de ganse Goddelijke mensheid!! En daarin zijn wij vechters. Wij verloochenen Christus niet meer. Wij willen door Hem en voor Hem de film maken, waar Hij naar kijkt en met Hem de Engelen, de mens dus, die zijn universele geestelijke stadium heeft bereikt. Nu zegt Christus: Ga zo verder, Mijn kinderen. Thans is het de moeite waard om op Aarde te leven. Eindelijk,  nu is Mijn woord kunst, het gebed geworden voor velen. ,,IK'' ben nu gelukkig!!! Of wilt ge, lezer, Christus wijs maken, dat gij door uw ,,kunst en smijtfilms'', ,,Hem'' dient? God dient? De mensheid dient? U zelf en uw kinderen? Uw hunkering naar bezit is het, uw ruige, nietszeggende persoonlijkheid is het, die geld verdienen wil, dat u nog kunt, zeggen wij u, doch eerst het dienen voorop, voor de mensheid en wij allen beleven een zegenrijke eeuw, zegenrijke tijd, voor al de eeuwen, voor u zelf en voor uw kinderen! Films nu, door uw geblair opgebouwd, dat sentimentele gedoe, lost op als sneeuw voor de zon.

Uw vervloekte denken voor de mensheid loopt zich nu te pletter. Wij leggen fundamenten voor deze en de volgende eeuwen die komen en eerst nu kan dat. Zo juist, lezer, zo-even kwam het geluk tot ons leven, omdat de mens anders en wel geestelijk begint te denken. Waar leven de miljonairs, die nog miljonair mogen blijven, doch die het gevoelsleven voor deze tijd begrijpen? Wilt ge iets voor u zelf en voor de geslagen mensheid doen? Kom dan spoedig! Ons woord vliegt straks over de Aarde, omdat ook Moeder Aarde reeds glimlacht en zij van ons als dank ontvangt, voor de miljoenen levens door haar werken en baren ontvangen. Kom gauw, heel vlug, of andere volken willen ons bewustzijn kopen, vragen om te komen en waar wij voor God en de mensheid mogen werken, geschiedt het ook. Doch uw volk krijgt de keus, is ervoor geboren, zover dus bewust, om die kunst aan heel de mensheid te schenken. Uw Rembrandt is het, met al uw groten er bij, die vragen, doe het. Bedenk u niet langer, besluit nu, vandaag nog, of, een ander profiteert hiervan. Ons eigen volk is daarvoor nog niet gereed, lezer. Dat moeten wij beamen. Het Westen is het! Gij zijt het! Miljoenen guldens krijgen verstoffelijking, geef ons er één van en wij verdienen voor uw volk er honderd terug. Duizenden miljoenen, wij verzekeren u dat en zullen het u door de ,,FILM'' bewijzen. Ook daarvoor zijn wij gereed, gereed dus voor de geestelijke ,,cultuur'', voor de mens op Aarde! Wij gaan nog even verder, maar het kan gebeuren, dat u ons verliest. Wij moeten dan gaan. Wij moeten nu luisteren, naar hen, die ons dit bewustzijn schonken. Zij denken nog voor de mensheid. Maar wat wilt u? Is dit niet de moeite waard om er over na te denken? De scenario's liggen gereed, nog in ons gevoelsleven, morgen liggen ze voor ons en zijn ze verstoffelijkt. Wij werken vlugger, denken vlugger, dan dat gij in uw auto in staat bent om het geld van deze maatschappij van uw bank te halen. Zo zeker zijn wij nu van onszelf en voor deze eeuw geworden, omdat wij het universele contact bezitten en God wil, dat Zijn leven ontwaakt en nu geestelijk ruim begint te denken en te spelen. Nu is deze cultuur een machtige menselijke ,,zegen''! Tot zover, Uw:
Marja Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative