HET MEDIUMSCHAP IS HEILIG, GELIJK HET GEESTELIJKE CONTACT VAN DE APOSTELEN HEILIG WAS. 
U moet de geestelijke gaven door een geest van het licht kunnen beleven of het voert u in de ellende. Het schrijvend mediumschap is één van de schoonste gaven, omdat Gene Zijde nu het eigen leven kan doorgeven, wat geluk voor u en anderen betekent. Wanneer de gevoeligheid in u is, komen wij tot u en zult ge de geestelijke wonderen beleven. Het medium, waardoor ik dit alles vastlegde, bezit die gevoeligheid. Hij leeft in de vierde graad voor de gaven, door hem kunnen we alles bereiken, dat wij ons voor ogen hebben gesteld. Dit schrijven geschiedde onmiddellijk op de machine en ging buiten het eigen bewustzijn van het medium om. Nu leeft hij in onze wereld en is uitgetreden, hij is daar met Meester Alcar, terwijl ik bezig ben, het boek: Geestelijke Gaven, door zijn organisme vast te leggen. Is het niet eenvoudig? Maar hoeveel wetten hebben wij hiervoor moeten overwinnen? Hij moest de wetten voor de gaven, de occulte wetten overwinnen en zich die eigen maken, zo wij wilden voorkomen, dat hij onder zijn werk zou bezwijken. Er zijn geen stoornissen meer, we hebben die overwonnen. Nu kan ik aan het boek werken en alles van ons leven omtrent geestelijke gaven doorgeven, terwijl mijn Meester met hem in de sferen leeft en hem daar weer andere wijsheid geeft. Bij zijn terugkomst op aarde leest hij wat ik tijdens zijn geestelijke reis heb geschreven.

Ik heb de mij toebedachte uren benut en wel op volle kracht, zodat geen seconde tijd verloren ging. We schakelen zijn bewustzijn dan ook volkomen uit, wat de hoogste graad is voor dit schrijven en wat alleen het oude Egypte heeft gekend. Mijn Meester voert hem intussen naar de sferen van licht of naar hetgeen hij moet leren, want zijn ontwikkeling gaat door. Alle Tempels aan deze zijde staan voor hem open, want hij dient Gene Zijde, de Meesters uit de hoogste sferen. De allergrootste media uit het oude Egypte hebben dit mediumschap gekend en ontvangen, omdat ook zij dienden en een taak voor de mensheid hadden te volbrengen. Ook zij traden door de Meesters aan deze zijde uit hun stoffelijk kleed en brachten de geestelijke wijsheid naar de aarde. Hun hiërogliefen tonen u aan hoever ze gekomen zijn. Het instrument, waardoor ik schrijf, beleeft deze genade. Maar hij beleeft de astrale wetten, zoals men die in het Oosten niet beleven kan, omdat dit volkomen buiten zijn eigen bewustzijn om geschiedt. Meester Alcar heeft zijn instrument voor mij en anderen ontwikkeld en nu kunnen wij dit innerlijke en stoffelijke leven bespelen. Ik ben weer een leerling van Meester Alcar en u ziet hieruit, dat onze levens zich aan elkaar moeten aanpassen. Ons instrument leeft op Aarde, wij aan deze zijde en toch zijn we geestelijk één. We hebben hierdoor de kloof, die tussen leven en dood ligt, overbrugd. Zijn gevoelsleven is nu voor vijf en zeventig procent uitgeschakeld, slechts vijf en twintig procent bezit hij nog om zijn eigen lichaam te voeden, anders zou dit stoffelijk inslapen. Het fluïdekoord, dat beide lichamen verbindt, zorgt hiervoor en houdt hem met zijn lichaam verbonden. Wanneer dat breekt, keert de ziel niet meer naar de aarde terug.

Ik blijf echter met mijn Meester verbonden en dat is weer nodig om eventuele stoornissen te kunnen opvangen. Een geestelijke muur is door ons om het medium opgetrokken en nu kan geen astrale persoonlijkheid ons waarnemen. Hierin blijf ik totdat het medium het organisme van mij overneemt. Gene Zijde schreef door hem drie boeken in acht weken en elk boek is een levenswerk op zichzelf. En wanneer u dan weet, dat hij voor de maatschappij dom is, geen school als die van u heeft gekend, in een dorpje geboren werd, moet u toch wel ontzag voelen voor dit gebeuren, de reinheid van dit schrijven, want het komt regelrecht uit de sferen van licht. Daarom is elk boek een geestelijk document voor u en voor ons! Zou hij het op eigen kracht hebben gekund, op deze wijze ons leven hebben kunnen vertegenwoordigen?? Ik verzeker u, dat dit niet mogelijk is, hij zou onder zijn kosmische last bezwijken, maar wij helpen hem dragen. Door ons kreeg hij dit enorme bewustzijn, nu kan hij de astrale wetten beleven en zich tijdens het aardse leven staande houden. De geestelijke gaven, dat moet u thans toch duidelijk zijn, houdt Gene Zijde in eigen handen. Deze geestelijke wonderen behoren tot de sferen van licht, die wijsheid kan u het lagere bewustzijn niet schenken. Het kwaad maakte zich meester van het occultisme, de hellen stroomden leeg, op aarde dienen leugen en bedrog de geestelijke gaven, waarvoor echter de sferen van licht geen achting voelen. In de boeken Geestelijke Gaven vindt u de occulte wetten en gaven ontleed, deze waarheden zult gij hierin leren kennen. De hoogste Meesters uit de sferen van licht zijn begonnen, zij bouwen aan de ,,Universiteit van Christus''. Zij schenken deze mensheid hoger bewustzijn, zij dienen ,,Christus''! Ook Jeus wilde dienen. Hij kwam vanuit de sferen naar de aarde en zal zichzelf leren kennen, ook dat zult gij beleven en is thans te volgen. En Jeus bezit het gevoel, de reine overgave, omdat hij zich die gevoelskracht door tal van levens eigen heeft gemaakt. Jeus schakelt zijn ,,wil'' uit en dat is alles wat hij heeft te doen. De ,,ontzagwekkende wil'' van de mens moet nu overwonnen worden, worden vrijgemaakt van elk stoffelijk weefsel en centraal zenuwstelsel. Dat is nu niet zo eenvoudig, doch wat de Meester bereikt, dat ziet u aan de ,,Levensharp'' van Jeus, hij is het instrument waarop Meester Alcar speelt en zijn wijsheid doorgeeft. Wanneer deze Goddelijke spijs op aarde is, is die zuiver en natuurlijk, onfeilbaar zeker aan uw leven geschonken. En dat heeft Meester Alcar in zijn bezit, hij dient voor de ,,Universiteit van Christus'', de hoogste orde in het leven na de dood. Zei Christus niet tegen zijn Apostelen: Verlies je eigen leven en gij zult het ,,Mijne'' ontvangen. Welnu, Jeus verliest het zijne, maar hij zal het bewustzijn van zijn Meester in handen krijgen. Jeus krijgt de ruimtelijke ,,Alwetendheid'' van zijn Meester, hij wordt Kosmisch bewust. JEUS ROEPT U TOE: Maak ook van uw leven een HARP, die door GOD kan worden bespeeld.
Jozef Rulof.


counter free
Google Analytics Alternative