HET WOORD, DAT GE NU ONTVANGT IS GODDELIJK! WAARSCHUWING VOOR ZELFMOORD.
 ,,GIJ ZIT VAST AAN DIE STOFFELIJKE EN GEESTELIJKE ELLENDE .........!" 
ARTIKEL 1:  
Hoe onbewust de mens omspringt met zijn ,,Goddelijk organisme", dat weten wij, weet u lezer; duizenden mensen verongelukken elk uur van de dag, onschuldig en onvoorbereid. Wetens en willens vertrekt de mens van de Aarde door zijn waaghalzerij, verantwoord of niet, wetenschappelijk of door zijn sport, door smart en gekraakt zijn door de maatschappij, maar wat er met zijn geest gebeuren gaat, dat weet geen mens! Wij weten het! En indien u iets van u zelf wilt leren kennen, lees dit artikel dan aandachtig, eens zult ge dit alles toch moeten aanvaarden, want dit is de Goddelijke werkelijkheid. Wij staan hiervoor met ons eigen leven in! Door het vorige hebt gij een kort beeld gekregen, dat de mens ,,gevoel", leven en geest is, waardoor het dagbewuste als de persoonlijkheid zichtbaar en te herkennen is. Voor zover gij die psychologie bezit. Wat gebeurt er nu met de mens, die bijvoorbeeld ,,zelfmoord" pleegt? Het allerafschuwelijkste wat de mens zichzelf oplegt, is de zelfmoord!!! Ook die levenswetten mochten wij leren kennen. Op gans deze zo machtige planeet, pleegt de mens zelfmoord. Tal van andere mogelijkheden zijn er bovendien, waardoor de mens uit zijn ,,Goddelijke Tempel" wordt gerukt en plotseling, onbekend en onvoorbereid, voor zijn geestelijk leven staat en daar geen wet van kent. Wat nu lezer?

Waarover wij het dus nu hebben, behoort tot de Goddelijke Psychologie, omdat thans de mens voor die wetten staat en hij te overwinnen heeft. De mens is erdoor geschapen. Hoe arm en onbewust de mens is, zullen wij u thans verklaren, wellicht weerhoudt het één mens van de zelfmoord en is dit artikeltje, een bloem voor ,,GOD", van ons, omdat het één van zijn kinderen heeft mogen waarschuwen. Miljoenen mensen kennen de zelfmoord niet!! Heel Europa kent de ,,zelfmoord" niet. De mens die van deze wetten niets weet, denkt zichzelf te kunnen vermoorden. Wanneer wij zeggen, dat gij u zelf en ook geen ander mens vermoorden kunt, lacht u zeker, haalt ge alweer uw westerse schouders op, uw geleerd hoofd schudt ge door elkaar en ge smijt dit van uw zo gekend leven weg; toch lezer, luister nu eventjes. Allereerst de ,,bewuste zelfmoord". Gij, als mens zijt geest en stof, waarvan de geest het lichaam is, dat achter de stoffelijke wereld voortleeft. Werkelijkheid! Gij hebt uw leven gekregen op Aarde en dat leven verbindt u met een tijd, uw ouderdom dus, stelt vast, hoelang gij op Aarde hebt te leven. En dat is een Goddelijke levenswet, voor uw Goddelijke ziel, uw persoonlijkheid dus. Van dit leven moet ge maken wat er van te maken is en kunt gij begrijpen, telkens staan wij weer voor Christus. Nu maakt ge een eind aan uw leven en wel bewust. We spreken van bewuste zelfmoord, omdat wij weten, dat er mensen zijn, die niet eens zelf dus weten, noch voelen dat zij zich van kant hebben gemaakt.

U kunt die mensen psychopathisch noemen, wij kennen ook die gevoelswetten voor en van de mens en het waarom en het waardoor zij in hun toestand hebben gehandeld. Wij volgen eerst de bewuste zelfmoord! Gij hebt voor God nu, zeventig jaar tijd op Aarde, gij leeft, indien gij niet roekeloos met uw leven omspringt, zeventig jaar onder ons en verricht een taak. Nu hebt ge door allerlei omstandigheden een enorm pak slaag gekregen, gij zijt bedroefd, mishandeld, men heeft uw liefde gestolen, nietwaar, voor al deze zaken pleegt de mens zelfmoord en kennen wij. Maar wat nu, als de mens zichzelf door gas, de sprong in het water, de strop, bewust uitschakelt voor de levenswetten van God? Wat krijgt deze mens te beleven, lezer? U duizelt er van, u schrikt er voor terug, wanneer gij thans de levenswetten voor uw geestelijke persoonlijkheid zoudt kennen, u deinst terug voor de ontzagwekkende smarten die u zich oplegt en die u hebt te aanvaarden, omdat gij uw stoffelijke leven, dat de werkelijkheid is, bewust afsloot. Gij sluit u zelf voor het waarachtige leven af, gij komt thans voor onwerkelijk leven te staan, dat nu niets dan geestelijke ellende is. Een ellende, lezer, waarvan uw ziekten, uw pest en cholera, tbc en de ergste kanker, hoe ge ook in dit stoffelijk leven geslagen wordt, geslagen en getrapt bent, ook al heeft men uw leven volkomen uiteen gerafeld, u, dat toch tijdens de oorlog is gebeurd, levend en bewust de nagels van uw voeten en handen trok, een pijn en smart van niet te dragen diepte, indien u door de mieren opgevreten werd, gemarteld door een stuk gloeiend ijzer, indien ge melaatsheid bezit, wat al niet, noemt al die verschrikkelijke folteringen op voor u zelf, die de mens de andere mens te beleven geeft, is toch niets in vergelijking met hetgeen gij door uw zelfmoord te beleven krijgt, thans voor uw geestelijke organisme!! Niets, lezer, niets is het, al die afschuwelijke voor het lichamelijke leven in vergelijking met de bewuste zelfmoord. En daarvan kennen wij de levenswetten! Immers, gij had nog veertig jaar te leven.

U bent dertig en ge maakt een einde aan dit stoffelijke leven, gij rukt u zelf uit het organisme, gij hangt u zelf, gij springt in het water en dat is dan alles wat de mens ervan weet, de armoedige, doch zachte dood voor de mens, deze geslagen en geworgde persoonlijkheid. Dat dacht u, ja, dat denken de mensen, die zachte dood is nu iets anders en willen we nu even volgen. Weet u, lezer, wat spoken zijn? Nu spookt de mens, soms, niet altijd, omdat hij er nu geen zin in heeft, te diep geslagen is, in een voortdurende marteling, onder een ellendig leven gekomen is, waarvan hij geen wet kende, ze dacht uit te schakelen, doch nu geestelijk zijn, menselijk, want in zijn innerlijk, zijn gevoelsleven is er niets aan de mens veranderd, doch hij leeft in een wereld, de wereld van en voor zijn geest! Miljoenen mensen hebben iets gevoeld bij de zelfmoordenaar, doch zij kennen de levenswetten niet, wel voelden zich die mensen angstig en de meer sensitieven, zagen iets. Wat zagen die mensen? Dat de mens vast zat aan zijn stoflichaam! Dat de geest, dat de eigenlijke mens is en goddelijk eeuwig durend verder gaat, vast zat aan zijn stoffelijk organisme, omdat die mens nog veertig jaar had te leven! Sta even stil bij dit machtige proces, lezer, denkt nu even na. Bereid u voor, iets afschuwelijks moeten wij nu beleven, iets afschrikwekkends en Goddelijke waarheid! Laten de geleerden hun schouders ophalen, straks, over een korte tijd zelfs, moeten zij ons, deze Goddelijke levenswetten voor het geestelijke organisme aanvaarden! De geest, dat bent uzelf, dat is uw gevoelsleven, doch gij als de persoonlijkheid leeft in het organisme, dat gij uit dit leven hebt geslingerd. Ook al bent u in uw leven geslagen en getrapt. U was niet geslagen, dat weten wij, indien u vrij was van uw fouten en zonden, het is dus ,,oorzaak en gevolg" of gij hebt die narigheid zelf gezocht, dat de mensen dagelijks nog doen! ,,GOD" gaf u dit leven van zeventig jaar om te leven en om uw evolutie voort te zetten en ,,HIJ" gaf het u niet om het thans te worgen. En nu, lezer, nu komt het ellendige, zit uzelf aan het rottende organisme vast! Zo, het is er uit, schrikt u nog niet?

Dit behoeft u geen nachtmerries te geven, gij kunt er ontzettend door leren, dat is ook de bedoeling van al deze artikelen, of wij moeten maar verdwijnen. U zit vast aan uw eigen rotting en ge kunt u niet één stap uit dat rottende proces verwijderen, gij zit vast aan uw organisme dat verteren moet, omdat ge nog tot dat organisme behoort! Is dit niet eenvoudig en te begrijpen? Dat zijn Goddelijke levenswetten, lezer, waarvan de geleerde alweer geen wetje kent. Ook geleerden, psychologen bovendien, pleegden zelfmoord; indien zij dit alles hadden geweten, hadden zij nooit de hand aan zichzelf geslagen, nimmer zelfmoord gepleegd, doch de geleerden kennen hun Goddelijke levenswetten nog niet. En nu begint deze ontzagwekkende ellende. Bewust beleeft ge de rotting van uw eigen organisme, bewust, gij zijt wakker, omdat de geest nooit slapen zal, eeuwigdurend wakker blijft. Ook dat moeten de geleerden nog vaststellen. Gij zit vast aan uw rottend lijk, lezer, totdat het volkomen verteerd is, dat een tijd duurt, voor sommige organismen jaren, jaren en ge zit vast aan die stoffelijke en geestelijke ellende! U beleeft bewust, dat deze rotting in uw geest leeft! Wij zullen u niet alles van dit proces tonen, verklaren, gij kunt deze waarachtige levenswetten niet eens verwerken, zo ellendig is het, wat gij thans beleven moet, voor het ogenblik komt, dat gij als het geestelijk organisme, als mens voor die wereld, vrijkomt van die rotting en nu kunt gaan waarheen gij wilt.

Waarheen nu? Ook die wetten kennen wij en zullen wij voor uw leven verklaren. De stoffelijke wereld hebt gij door uw daad uitgeschakeld en de geestelijke wereld, de normale wereld dus voor uw geest, waardoor gij de levenswetten van God beleven moet, voor de wedergeboorte of het verder gaan daarin voor uw geest, tot God terug dus, staat niet voor uw leven open; die deur hebt ge bovendien achter uw leven dichtgeslagen, ook voor de Goddelijke ,,Evolutie" dus hebt ge uzelf uitgeschakeld. U hebt uzelf door de zelfmoord, stoffelijk en geestelijk uitgeschakeld. Niet voor altijd, lezer, want iets komt u thans te hulp en dat is ,,GOD", dat is uw eigen evolutie, ge moet verder, moet leven. Voor ,,GOD" is er niet één vonk van Zijn leven uit te schakelen of de schepping viel in elkaar, doch wij weten, dat dit niet mogelijk is. Iets komt u thans te hulp, na dit afschuwelijke proces te hebben beleefd, lezer, en is uw wedergeboorte, of zo als ge zegt, gij gaat na het rottingsproces te hebben beleefd thans verder. Maar, na de rotting bent u vrij van het lijk, u wandelt nu in een wereld rond, die leeg is en daarin bent u alleen. Ieder mens bezit nu zijn eigen ruimte. Gij hebt u voor al het leven van God uitgeschakeld en bent nu alleen in een wereld, dat geen bestaanswereld, een wereld van leegte, die tussen de lichamelijke en uw geestelijke realiteitswerelden leeft, doch niet door God, doch door uzelf geschapen werd en hebt ge thans voor die veertig jaar, waarvan er wellicht 25 beleefd zijn door de rotting, te aanvaarden! Als nu die 40 jaar in die wereld beleefd zijn, gaat ge verder, zeiden wij reeds, of terug naar de Aarde, of verder in uw geestelijke wereld, doch gij zijt vrij, vrij van uw daad, vrij van uw zelfmoord, vrij met de wetenschap in u, dat ge daar nooit meer aan begint? Dat dacht u, dat zegt u, maar wij mensen zijn rare wezens, lezer, wij leren slecht, willen niets leren, wij plegen zelfmoord voor onze gestolen en bedrogen liefde, voor iets anders, voor duizenden zaken, voor kunst en wetenschap, omdat wij telkens weer voor het bezwijken staan en doen wij weer zoiets vreselijks, totdat wij onszelf voor al de werelden van God overwonnen hebben. Telkens leren wij! Maar, wie de zelfmoord heeft beleefd en dat hebben wij allen eens in onze honderdduizenden levens volbracht, voelt wel, als hij of zij weer voor die smart staat, je doet dat zomaar niet, is steeds iets ernstigs, iets van die vorige zelfmoord in zijn gevoelsleven terug en weigert wellicht het armzalige, menselijke, onterende te doen en is er net niet toe in staat, achteraf bekeken!

Gelooft het, lezer, wij allen zijn moordenaars en zelfmoordenaars geweest, wij allen hebben de mens bewust opgegeten; toen wij in die oerwouden leefden deden wij aan kannibalisme. Of was u er niet bij, psycholoog, geleerde? Niet één mens ontkomt eens aan zelfmoord, wij allen zijn door die levens bezweken. Wij hebben miljoenen levens gehad, was er niet één klein zelfmoordje bij, lezer? Waarom doet u het nooit? Omdat die zekerheid in uw gevoelsleven aanwezig is en is nu uw eigen bezit geworden. Zo diep is de mens, lezer, dat al die narigheden er toch zijn, doch hij weet niet waar vandaan die gevoelens in hem gekomen zijn, toch worden deze gevoelens door miljoenen mensen bewust gevoeld en beleefd en is het leven voor de mens opnieuw strijd! Nu is de mens, gelooft het gerust, aan zijn nabeleven begonnen en al uw psychopaten nu, lezer, dat is hun wereld en bewustzijn, hebben dat vreselijke pak slaag niet kunnen verwerken en zijn toch terug op Aarde, doch u ziet die arme zielen, levend dood zijn ze en geen geleerde psycholoog weet raad, kent ze niet, omdat dit tot uw Universele Goddelijke, geestelijke leven behoort! Goddelijke Psychologie is het lezer, waarvan wij de wetten kennen! Geradbraakt, geestelijk volkomen kapot, keren die mensen naar de Aarde terug. Ze zijn voor dit leven, als stoffelijke mens dus, ziek en nu niet lichamelijk, doch geestelijk ziek! En nu kennen wij elke psychopaat, uw krankzinnige en uw zielszieken, wij weten thans lezer, iets moois voor uw psychologisch denken en voelen, waardoor de geestelijke dus astrale wereld beïnvloed is, als mens, bezeten is en wie nu als krankzinnige, door zijn Godsdienst ook, door duizenden mogelijkheden, verwaast is, psychopathisch werd, wij kennen al deze geestelijke afbraak, die niet door God geschapen is, doch door de mens zelf, omdat de mens zijn Goddelijke evolutie smoorde, zich zelf voor harmonisch leven bewust uitgeschakeld heeft en nu op aarde uitrust. Of, lezer, waar moet dat gebeuren? Waardoor krijgt de mens, als ziel haar harmonisch leven terug? Door de planeet Aarde, door het stoffelijke leven, het wonderbaarlijke organisme te beleven, waarvan de mens geen wet kent en er zichzelf voor afsluit. Dat kan alleen op Aarde herstellen, lezer, want de mens heeft zijn planeet Aarde nog niet beleefd en hij zal de Aarde als gevoel en als geest moeten overwinnen en daarvoor kreeg hij zijn ,,tempel", zijn organisme van God en voor niets, niets anders!! Gaat ge nu reeds een ietsje van uw psychopathisch kind begrijpen? Bent u het zelf niet, nu niet?

Wij allen zijn het geweest, lezer! Gelooft het gerust, dit zijn wetten voor de zelfmoord en voor de onbewuste zelfmoord. Wat is dat nu, zult gij vragen? Dat zijn de mensen nu, lezer, die door hun gekke sport bewust voortjagen en toch niet aan zelfmoord denken, geen zelfmoord willen plegen, zij willen alleen zo'n uurrecord breken, niets anders, doch zij slingeren zichzelf nu uit het aardse leven en betreden het leven van hun geestelijke persoonlijkheid. En nu zijn die levenswetten iets anders, weet u hoe ze zijn? Denkt er eens over na, praat er eens met uw man en vrouw over, het volgende artikel geeft u antwoord. Wij kunnen u miljoenen van deze Goddelijke raadseltjes voorleggen en waardoor gij leert, uw dagelijks gepuzzel zegt toch niets, neemt nu uw geestelijk puzzeltje erbij en gij zijt anders denkende! Maar, wat gebeurt er lezer met hem nu, die sneller vliegt als het geluid, doch naar beneden tuimelt, uit elkaar spat? Wat? Wat beleven al die kinderen van de ,,Alvader"? Ook die levenswetten kennen wij en zullen wij voor uw leven verklaren! Eén iets nog: doe nooit meer mee aan ,,Zelfmoord", lezer, draagt dit leven, hoe ge ook geslagen wordt. Dit is niets, in vergelijking met hetgeen gij door de zelfmoord te beleven krijgt. Niets, niets, het geestelijke menselijke beleven is ontzagwekkend, verschrikkelijk en moet elk weldenkend mens weten voor zijn leven op Aarde, voor deze tijd, de eeuw voor technische wonderen. Redt wat er te redden is, doe mee aan alles, schrijven wij straks in het volgende artikel, doch weet het, de bewuste zelfmoord is afgrijselijk voor de innerlijke mens, waarvan hij geen wet kent! Weet u, dat volgt hier straks op, waarom er zoveel mensen op Aarde leven? Waarom er meer jongens dan meisjes op Aarde geboren worden? Waarom de ene moeder tien kinderen moet baren en de andere moeder er niet één wil? Mijn God, wat is de mens nog onbewust. Veronderstel, dat wij straks, morgen dus, gelijk krijgen en dat zal gebeuren, lezer, wij krijgen gelijk van de wetenschap, uw geleerde, van u ook. Wie zijn wij dan? Wij zijn ontvangers, de ruimte is het. Wij kregen dit cadeau, lezer en is er een ietsje voor uw bewustzijn bij?

Nogmaals, wat zoudt ge denken van een kwartiertje voor de Radio en wij, zomaar ineens, miljoenen mensen konden redden en waarschuwen voor de zelfmoord? Mijn God, geeft het ons toch. Doch God heeft dit niet in handen, lezer. Wij bidden er niet eens om, omdat de mens zijn dingen zelf geschapen heeft. Doch voor ons gehoor, gelooft het, staat ,,GOD" open. Wij zijn nu Universele ontvangers geworden en is ook voor uw leven weggelegd, m.a.w. de Radio is in handen van de mens en is een menselijke stoffelijke zaak, doch het middel, om miljoenen mensen voor veel leed en smart te redden. Ach, ach, luistert die man ook? Leest die man dit alles, de man, die te zeggen heeft: Jij mag even praten! Het is de moeite waard wat jij te zeggen hebt, dan verwachten wij iets goeds en gaan wij verder, misschien is toch dat onbewuste leven nog te bereiken.      

,,ZELFMOORD IS HET ALLERERGSTE VOOR DE MENS WAT HIJ ZICHZELF OPLEGT!" 
ARTIKEL 2:
Hebt u, lezer, de Goddelijke puzzel voor uw leven opgelost? Hier hebt ge ons antwoord: De mens, die door een ongeluk, zijn stoffelijk leven verliest, staat nu voor de Goddelijke rechtvaardigheid, lezer! Goddelijk recht, waarvan Socrates weet alles weten wilde en hij had gekregen ook, indien men dit genie voor de Universele levenswetten, macrokosmisch denken, niet uitgeschakeld had of de mensheid was verder geweest, veel bewuster bovendien; doch alles, wat maar even boven het normale bewustzijn voor zijn eeuw dacht en ook thans nog zo is, wordt uitgeschakeld, ook al hebben wij daar nu geen hinder van, niettegenstaande dat, weigert de mens om Universeel Goddelijk te leren denken. Goddelijke rechtvaardigheid, wat is dat? Miljoenen mensen weten niet meer waaraan ze moeten denken en hun God is één en al onrechtvaardigheid. Maar, dat is niet waar! Dat zullen wij u thans bewijzen! God is nooit onrechtvaardig. God straft de mens ook niet! Hij kan de mens niet straffen, dan strafte Hij zichzelf en dat is niet mogelijk! Wat de mens als straf beleven moet, is zijn eigen schuld, is zijn onbewust handelen en denken ten opzichte van Goddelijke levenswetten en staat hij voor zijn halt. De brug, door God voor zijn lichamelijk en geestelijk leven gebouwd, brak de mens eventjes voor zichzelf af, doch de God die rechtvaardigheid en liefde is, zei: ,,Ga nu verder, kind, ,,IK" ben heus niet boos op je!" Maar, heb je iets geleerd, kind? Dat kan ook God tegen zichzelf zeggen en is voor de massa te onwerkelijk, doch realiteit en rechtvaardigheid, wanneer wij de ,,Goddelijke Wijsbegeerte" leren kennen en doorgronden.

Miljoenen mensen zeggen: God is niet te begrijpen, is onrechtvaardig, de één heeft alles en de andere lijdt armoede, is ziek, blind en zo verder, doch dat zijn allemaal menselijke zaken en heeft God niets mede te maken. Er is geen Godgeleerde op Aarde, die u thans kan antwoorden, lezer, omdat hij deze ,,Rechtvaardige God" nog niet kent. De zelfmoordenaar krijgt een nieuw leven, ook de verongelukte mens. Doch deze heeft nu niets met dat rottingsproces uit te staan. Deze mens vliegt sneller dan het geluid, nietwaar en het ding spat uit elkaar. Wat nu? Die jongen van vier en twintig of dertig, had nog vijftig jaar te leven op Aarde. Door dat gevlieg nu, schakelt hij zich voor dit leven uit; miljoenen mannen gingen voor de wetenschap bewust door hun dood. Straft God die mensen? Waarachtig niet, ook de bewuste zelfmoordenaar niet of Zijn evolutie staat stil, één vonkje slechts van al Zijn werelden, behoort bij het geheel en moet tot het ,,Alstadium" terugkeren. De vlieger, die door zijn raket of vliegtuig verongelukt, blijft toch in de dampkring der Aarde leven,als geestelijke persoonlijkheid, omdat zijn gevoelsleven op Aarde gericht is en niet nog voor die andere wereld. Maar, die man zocht nu geen zelfmoord en is vrij van dit lijk, van elk weefsel als stof, doch moet aanvaarden, dat de Aarde zijn persoonlijkheid nog gevangen houdt! En dat is duidelijk, omdat die ziel de tijd van sterven nog niet heeft bereikt. Dit is nu, lezer, de geestelijke dood voor de ziel! Dit lezer, is het geestelijke sterven voor de mens als geestelijke persoonlijkheid. Lichamelijk is dat reeds gebeurd, doch zijn geest is nog niet vrij van de Aarde, die mens, dat verongelukte kind van God dus, komt eerst nu vrij uit de Aardse sfeer, wanneer de normale tijd voor het lichamelijke en geestelijke vrijkomen van de stof komt en gaat de ziel als mens verder! Dit is de Goddelijke rechtvaardigheid voor al het leven van God!

En eenvoudig te begrijpen, een kind kan dit alles verwerken! Honderden mensen sterven door een ongeluk. Is er nu geen roekeloos omspringen in e mens aanwezig geweest, dan is dit een normaal stervensproces, een Goddelijk reëel verdergaan, soms voor de één nog te vroeg, voor andere mensen net op de Goddelijke tijd, want God kent geen bed om te sterven, dat is duidelijk, want ons rustbed hebben wijzelf uitgevonden en niet God. In de wateren, op de wateren, waar de mens ook is en een taak verricht, kan hij sterven, dus vrij komen van het stoffelijke Aardse leven en is één van de miljoenen levenswetten die de mens te aanvaarden en te beleven heeft.Door stormen, vuurspuwende bergen, de man valt van het dak, zij struikelde over haar lopertje en miljoenen andere mensen beleven hun onverwacht vrijkomen van het lichaam, zijn levenswetten voor e ziel, mogelijkheden bovendien om de stofwereld te verlaten. En al die sterfmogelijkheden, lezer, gebeuren nu meestal door de mens zelf. Ons geren op straat en het niet uitkijken voor honderden zaken, is en blijft niets anders, dan dat de mens het stoffelijk leven verlaat, terug komt straks of daar verder gaat. Maar, wat nu, met de mens die bewust moordt? Ja, ja, wat nu? Mijn hemel, o mijn God, wij worden thans door miljoenen mensen gestenigd, dit nemen ze niet! Wel, lezer, wij wagen het. De moordenaar nu, moet dat goed maken! Hoe? Bijvoorbeeld, ik heb u gisteren vermoord. Ze pakken mij en ik krijg levenslang. Ben ik er nu voor uw God en uw schepping af, lezer? Ik niet!

Ik zit eerst mijn gevangenis uit en dan mag ik sterven. Ik heb nu iets goed te maken, een moord nog wel en ik sta nu voor de Goddelijke rechtvaardigheid! Wat doet God met mij? Dit is nu iets lezer, waardoor wij de moordenaars opvangen, hun wroeging verzachten, want ik zal mijn moord  goedmaken, daarom is en blijft God een Vader van liefde en rechtvaardigheid! Kent gij de smart van een moordenaar, mijnheer, moeders en vaders? Dat is ontzettend en geen mens op Aarde kan die ongelukkigen steunen? Wij wel, hoort wat er nu komt, leest het! De zelfmoordenaar en de te vroege, door waaghalzerij verongelukte mens, wordt door ,,Moeder Aarde" en haar levenswetten, die beleven wij toch, vastgehouden, om voor zichzelf aan een beter en harmonischer leven te beginnen, of de mens komt nooit tot het ,,Alstadium"en is te begrijpen. En niet ik -- die een moord bega op uw leven, dame, mijnheer? Ik heb hier reeds goed gemaakt. Ja, die straf was erg: levenslang is verschrikkelijk, denkt u het eens in, van alles zijn wij kwijt, niets hebben wij meer, alleen onze afschuwelijke wroeging is er en ,,ikzelf". Vergeet het maar. Ik kan dat niet vergeten en geen zelfmoordenaar die zijn daad voelt, vergeet het; over een voordierlijk beest als mens, daar hebben wij het nu niet over en is alweer te begrijpen, doch, ook hij zal eens zijn wroeging beleven!! Ook hij zal aan zijn wroeging niet ontkomen, eens is dat er en ontwaakt de innerlijke mens. Maar ik ben thans vrij van mijn gevangenis. Ik ben daar rustig, wel iets kermend, kreunend ook, van binnen, natuurlijk gestorven. Zo denkt men, die is weg en die komt hier nooit meer terug, de mensheid is een moordenaar kwijt. Dat dacht u, geleerde, moeders en vaders. Ik kom onherroepelijk naar de Aarde terug. Doch nu niet om te moorden, doch om ,,goed" te maken!! Ik wordt nu, geleerde, lach nu maar, straks krijgen wij toch gelijk en dan hebben wij medelijden met uw bewustzijn, nu nog niet, omdat deze levenswetten eerst vandaag tot uw leven komen en wil zeggen, ge zijt nog een kindje voor God, moet nog ontwaken!

Doch ik, als ik gereed ben voor het moederlichaam; ik heb wellicht nog drie a vier levens te beleven als schepper en moet dus nog iets geduld hebben, je kunt zomaar niet vanuit het moederschap in het vaderschap overgaan, geleerde, dat zijn nu menselijke tijdperken, doch als ik zover ben, word ik moeder en sta nu voor mijn moord! Nu moet ik juist dat zielenleven baren, dat ik voor eeuwen terug vermoord heb. Ik schenk door mijn ,,Goddelijke moederschap" een nieuw leven! Dat is de Goddelijke rechtvaardigheid, lezer en is ontzagwekkend, omdat wij nu zien en leren, dat God niet verdoemt, nooit Zijn kind zal en kan straffen, omdat wij kinderen zijn van Zijn Goddelijke realiteit en dus verder moeten gaan! Maar, eerwaarde heer, dame, hoeveel moorden hebben wij tot stand gebracht in onze levens? Er zijn mensen, die honderden mensen hebben vermoord. Denk even aan 1940-1945. Hoeveel heeft Adolf Hitler goed te maken en zijn duivelse medewerkers? Die behoren bij onze eeuw en nu al die verschrikkingen, de bewuste moordenaars uit hartstocht, de Landru's, ga verder! Die moorden moeten goed gemaakt worden en het is hierdoor, geleerde, nu komt er weer zo'n Goddelijk iets voor uw leven en uw persoonlijkheid, ook voor ons natuurlijk, dat er miljoenen mensen, zielen van God dus, ,mannen en vrouwen, te lang op Aarde leven en zij allen de Goddelijke harmonische wetten voor de geboorte en het sterven disharmonisch hebben gemaakt, waardoor wij, voor u dan, teveel mensen op Aarde bezitten en straks niet meer weten waarheen. Wanneer wij, lezer, als mens de Goddelijke levenswetten niet hadden verkracht, waren wij allen al lang in de hemelen geweest! Hoort toch eens, wat voor ,,Wijsbegeerte" er nu tot uw dagbewust denken en voelen komt. Hebt ge hier reeds iets van gelezen? Wij weten het, zeggen het nogmaals, ook onder uw midden bevinden zich Universele denkers: doch dit komt direct uit ,,GOD" uit Zijn ,,Albewuste Weten" vandaan en zetten wij ons leven voor in, omdat wij ons contact in het Oosten hebben opgebouwd. In de bergen, in onze Tempels, zo'n kleintje, niet zo'n grote, zo'n mooie Tempel, door de mensen gebouwd, waarvoor onze Maharadja's leven, doch wij niet moeten, doch een Tempel van God; onder de grond leefden wij en kregen toen Goddelijke Wijsheid te beleven!

We zeiden het al, door strijd, ons bloed te geven, kregen wij het woord of de mens kan niet opgaan. Dit is Goddelijke rechtvaardigheid, lezer! Ik schenk u dus een nieuw lichaam, waarvoor ik moeder zal zijn en dat is mijn en uw goedmaken voor God. Is God nu nog onrechtvaardig voor uw leven? Voor ons niet en is Hij ook nooit geweest. Voor hoeveel moorden moeten wij nu goedmaken? Kunt gij, geleerde, thans de mensheid doorzien? Hoeveel mensen, mannen en vrouwen leven er teveel op Aarde? Er is niet één mens op Aarde, geleerde, lezer, of die mens is hier al te lang, die mensen op Aarde hebben allen goed te maken; niet één mens is hier op Aarde vrij van zijn ,,Karmische levenswetten" zijn oorzaak en gevolg en is er geen sprake van, dat God de één bevoordeelt en het andere leven laat verhongeren, ook die wetten voor uw leven en persoonlijkheid, uw stand of afkomst dus, kunnen wij verklaren! Gelooft u nu een ietsje, wanneer wij zeggen dat de ,,Alwetendheid" van onze ruimte tot ons leven spreken kan en dat wij die Universele ,,Stem" horen en beslist elke dag, ieder uur kunnen beluisteren? We bewijzen het en dit alles behoort er bij, lezer: miljoenen levenswetten zijn voor ons leven bewust geopenbaard. Christus is het en daarom is en blijft het ,,Christus" voor al de Volken der Aarde! Als je het Oosten hoort spreken, kan Mohammed van Christus oneindig leren en wie niet? Wat is nu uw menselijk gepraat over psychologie? Wat weet uw psycholoog van zichzelf en uw leven af? Die films nu willen wij maken, het scenario van zo'n moordenaar en sturen hem tot de Aarde terug! Wij volgen zo'n raketvlieger, laten hem sterven en geboren worden, thans door de film. Er wordt gespeeld op kosmische kracht en bezieling, waarvan elk beeld de mens iets te leren geeft. Dat is de realiteit voor de film en de toekomst. Maar lezer, zeg nu nog eens, dat God onrechtvaardig is. Dat is immers niet mogelijk. Hoeveel de mens voor zichzelf en zijn geliefden, voor Volk en maatschappij nog te leren heeft, is duidelijk.

Wat de mens zich eigen kan maken, is enorm en eerst dan krijgt hij geluk te beleven, nu nog is zijn huwelijksleven vertroebeld, omdat hij geen universeel denken bezit, waardoor al die gedachten en al dat gepraat onderling opgevangen wordt. Zij weten het niet, deze twee zielen van God en de faculteit die het kan, hen zou kunnen helpen, mag niet praten, de mens blijft dom, hij mag niet alles van zijn God weten. Is dit niet indroevig voor deze eeuw, nu de mens, u ziet het toch, hoort het toch, schreeuwt om ontwaking? Nog staan al die geleerde mannen hatelijk tegenover Goddelijke werkelijkheid, wij krijgen toch, van veel uwer professoren gelijk, want al uw filosofen aanvaarden ons, wij volgen Plato. Aristoteles, want zij hebben er hun levens voor gegeven. God is nu een onrechtvaardige voor u en blijft het voorlopig. Wij zeggen u: miljoenen problemen voor uw leven verklaren wij en wel onfeilbaar en aanvaardbaar, als de enige waarheid. Deze!!! Wij vallen geen geleerde aan, wij leggen er iets beters voor in de plaats, maar, hij lacht om het Jehovakind! at nu voor het Jehovakind oerwoudachtig is, niet meer te beleven, noch te aanvaarden, is straks voor hem bovendien hetgeen hij moet veranderen, omdat deze eeuw alle geestelijke faculteiten voor het dode punt plaatst en hebben wij te aanvaarden. Is dit geen waarschuwing voor de mens? Zelfmoord is afschuwelijk, het is het allerergste voor de mens wat hij zichzelf oplegt. Die mens schakelt zich uit voor Goddelijke evolutie. Hoe leven wij thans? Wat voor een zielloos leven is het toch, terwijl wij weten, dat alles zo anders kan, indien de geleerden die evolutie willen beleven. Ze weigeren, waarvoor? Komen moet het toch! Dit is niet tegen te houden. De jeugd weigert dat langer te aanvaarden, professor, doctor! De jeugd is niet gek, ook niet slecht, de jeugd wordt slecht, wanneer u niets anders te vertellen hebt dan verdoemdheid, een God die straft, de jeugd loopt zich door dit weten te pletter. Gij kunt deze jeugd niets geven: 2000 jaar menselijke ontwikkeling hebben het niet gekund en is waarheid!!

Meisjes en jongens zoeken dag in dag uit en geloven niet meer in een God die het ene leven bevoordeelt om het andere eeuwigdurend in duisternis te werpen, dat bestaat niet! En is dit nu zo onwaarschijnlijk, wat wij weten en voor de mens evolutie is? Juist de jeugd moet men opvangen, horen wij telkens weer voor en door de radio, doch door wat? Mijn God toch, mens der Aarde, wordt eens wakker!! Wordt toch wakker! Nu is het de tijd van de ruimte, deze eeuw is van ongelooflijke betekenis, omdat wij de ,,Atoomenergie" bezitten. Tegenover de atoomenergie staat deze ,,Goddelijke Geestelijke Atoombom" het ,,weten" voor de mens, voor heel de mensheid is het! Begrijpt ge dit niet, geleerde? God laat u alleen? Geef ons even slechts het woord en wij bewijzen u, dat de ,,Goddelijke Geestelijke" macrokosmische Atoombom er ook is. Alle kunsten en wetenschappen krijgen nu nieuwe bezieling. Doodt het genie niet voor deze eeuw! Bega die domheid niet langer, aanvaardt het! Moet weer het ,,gif" overwinnen? Moet weer ,,Galilei" achter de tralies? Moeten wij weer Christus kruisigen? Moet dat, geleerde? Mijn God, zij willen niet luisteren. Ze willen niet buigen en niet van hun plaatsje weg, ze willen nog geen kleur bekennen! Nog niet, ze hebben het laatste pak slaag weer vergeten en zij, deze geleerde massa, weigeren weer, ze blijven doof, blind, armoedig, onbewust uw leven vertolken! De jeugd mag het niet weten, maar de jeugd pleegt zelfmoord en nu maar schreien, moeders, vaders, jullie zijn zelf de schuldigen! Mag dit woord uitdijen, dan is er geluk in de Hemelen. En de onbewuste rest van onze mooie Aarde loopt zich tegen ons bewustzijn te pletter. De couranten schrijven over veel, maar, ook die lieden zijn en blijven armoedig, onbewust, ook zij begrijpen hun eeuw niet, tijd niet, ze schrijven alleen voor de centjes, hun bezit, doctor of directeur, niet één bewust mens ontmoet je daar , de ganse lege rest er bij, van hoog tot laag, lijdt aan geestelijke ,,bloedarmoede"!! Wordt nu maar boos, stenigt ons gerust,wij lachen u voor en van achteren midden in uw gezicht uit, omdat we weten, dat wij nimmer te doden zijn, nooit zijn te raken, nooit zijn te bedriegen, wij kennen al uw denken, volkomen leegte is het!

Wij zijn niet bang voor kruisigingen. Wij sterven en leven voor ,,Christus" Echt, zonder schaamte, geen angst voor de dood, want die is er niet! Wij willen thans ,,evolueren"! Waarom wilt gij dat niet? Uw hart weigert, dat van Christus nooit! Aan u thans om tot u zelf te komen, eerlijk is eerlijk, hebben wij ongelijk? Valt op uw knieën, geleerde, doch nu is er een ander gebed nodig, ook dat van uw leven is 2000 jaar oud en heeft u niet mogen bezielen. Is dat nu niet krankzinnig?
Marja Radjany. 

 
counter free
Google Analytics Alternative