ZONDER GELD GEEN GENADE?
Heeft de Rooms-Katholieke Kerk dan helemaal niets geleerd van de reformator Maarten Luther, die de binding van Gods heil aan het kopen van aflaten scherp kritiseerde? Zijn sacramenten als huwelijk, boetedoening en ziekenzalving tegenwoordig in het Duitse katholicisme te koop? Kunnen de Duitse katholieken zonder dat ze met geld over de brug zijn gekomen, Gods genade niet meer ontvangen?De Duitse bisschoppenconferentie heeft vorige week in samenspraak met het Vaticaan bepaald dat katholieken die hun kerkbelasting niet betalen voortaan geen sacramenten meer kunnen ontvangen of in katholieke scholen of ziekenhuizen kunnen werken. Wie zijn kerkbelasting niet betaald heeft, zal een brief van zijn plaatselijke pastoor ontvangen waarin de gevolgen worden uitgelegd. De persoon in kwestie zal geen sacramenten meer ontvangen en kan niet langer een functie binnen de kerk uitoefenen. Ook kan een kerkelijke begrafenis worden geweigerd.

Terwijl in Nederland katholieken op vrijwillige basis een financiele bijdrage leveren voor hun lidmaatschap van de kerk, kent Duitsland al sinds de negentiende eeuw het systeem van kerkbelasting. Zo’n acht procent van het jaarinkomen bovenop de inkomstenbelasting gaat via de belastingdienst van de Duitse overheid naar de geloofsgemeenschap die de Duitse burger heeft opgegeven als de zijne. De Rooms-Katholieke Kerk beschikt in Duitsland over een relatief omvangrijk en soms ook duur netwerk van ziekenhuizen, scholen en opvangplaatsen van peuters en kinderen. Zo ontvangt die kerk jaarlijks 5 miljard euro. De protestantse kerken krijgen 4,3 miljard.
De katholieken maken ongeveer een derde deel uit van de Duitse bevolking. Hun aantal is de laatste jaren sterk gedaald onder meer door de schandalen rond het seksueel misbruik van kinderen in katholieke instellingen. Sinds 1990 traden jaarlijks meer dan honderdduizend katholieken uit. 

Vorig jaar waren dat er 126.488.Om te voorkomen dat sommige katholieken van twee walletjes eten door niet te betalen en toch actief te blijven in de parochie hebben de Duitse bisschoppen deze rigoureuze maatregelen genomen. Of de soep nu werkelijk zo heet gegeten wordt als die is opgediend is echter nog maar de vraag. Maar het signaal dat de Duitse bisschoppen ermee hebben afgegeven is uiterst bedenkelijk. Zonder geld geen genade van God, zonder betaling van de kerkbelasting geen sacramentenbediening.
Wie als katholiek in Duitsland maar liefst acht procent van zijn jaarinkomen als kerkbelasting betaalt, verwacht waar voor zijn geld te krijgen. Maar dat kunnen de Duitse bisschoppen niet leveren. Ook bij onze oosterburen worden kerkgebouwen gesloten en zijn er lang niet voldoende priesters om in de steden en dorpen de sacramenten te bedienen. Als de Duitse bisschoppen dan toch zo nadrukkelijk de sacramentenbediening en de kerkbelasting aan elkaar koppelen, doen ze er goed aan bij de overheid voor de katholieken ook een verlaging van de kerkbelasting te bepleiten.
T.K.counter free
Google Analytics Alternative