VERSLAG VAN DE REDE, UITGESPROKEN DOOR DEN JOURNALIST LEO UITTENBOGAARD BIJ DE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING VAN SCHILDERIJEN DOOR JOZEF RULOF OP ZONDAG 3 MAART 1946 IN DEN KUNSTHANDEL VAN GEBRS. KOCH TE ’S-GRAVENHAGE.
"Met graagte voldoe ik aan het verzoek om deze expositie van schilderijen van Jozef Rulof met een inleidend woord te openen. Met graagte, omdat er ten opzichte van deze schilderijen naast veel liefde en bewondering, wanbegrip en vooroordeel bestaan. Deze konden ontstaan, doordat deze vorm van schilderen de beschouwer verbindt met het occulte, het bovenzinnelijke, met de astrale wereld.Jozef Rulof getuigt: "Ik schilder niet zelf, dit wordt door mij gedaan en wel door een astrale persoonlijkheid.” Ge ziet, het wordt voor sommigen onder u al tijd om te lachen om zulk een onzin. Ik verzoek hun echter daarmee nog even te wachten en mij de gelegenheid te geven een ogenblik aan hun gezond verstand en historisch begrip te appelleren.Jozef Rulof en velen met hem geloven, dat de ziel na de stoffelijke dood als een volledige, astrale persoonlijkheid voortbestaat, begaafd met alle vermogens, die zij zich tijdens haar leven op aarde eigen maakte.

Zij geloven ook, dat God haar de mogelijkheid schenkt met de op aarde achtergebleven geliefden in contact te treden. Is het onzin dit te aanvaarden? Is het onzedelijk of onlogisch of belachelijk aan te nemen, dat de astrale persoonlijkheid, die van u op aarde houdt, doet wat in haar vermogen ligt om u met zijn in de hemelen Gods verworven kennis te helpen en te dienen?Juist het gezond verstand zal dit eerder kunnen aanvaarden dan het omgekeerde geval, waarin de ziel egoïstisch haar hemel geniet en haar aardse verwanten en vrienden eenvoudig "vergeet”. Wat leert de historie ons?Straalt de beschavingsgeschiedenis van het oude Egypte niet door de uit het contact met de astrale Meesters verworven wijsheid? Straalt uw Bijbel niet door de bewijzen, die de profeten en andere geestelijke reuzen van de hemelbewoners ontvingen? Geven eminente geleerden na hun onderzoekingen op het parapsychologisch terrein niet eenparig toe, dat de vele occulte verschijnselen inderdaad slechts door krachten van buitengewone orde konden worden veroorzaakt? Geeft zelfs de Rooms-Katholieke Kerk niet toe, dat de doden leven en door Gods genade met de aarde in verbinding kunnen treden?
WIE IS JOZEF RULOF?Thans zegt Jozef Rulof eveneens de verbinding met de astrale wereld te beleven en legio bewijzen staven zijn woord. Geboortig uit de Achterhoek, genoot hij slechts lager onderwijs. Desondanks publiceerde hij tot op heden twaalf boeken, terwijl er binnenkort nóg acht zullen verschijnen, waarvan hij er zes ontving in een periode van vier en een halve maand.Boeken, waarin naast onderwerpen van geestelijke aard, de kosmos, de krankzinnigheid, de bezetenheid, de occulte gaven, ziekten als kanker e.d., de mysteries van de oude Egyptische tempels worden behandeld. Is dit een ongeletterd kind op eigen kracht mogelijk? Het  zou zich al in het eerste hoofdstuk vastpraten. En is het alledaags en normaal, dat hij, bij een eerste blik op de zieke, diagnoses stelt, welke de specialisten alleen maar kunnen bevestigen? Kan iemand, die niet in staat is uit de vrije hand een rechte lijn te trekken, in één jaar tijd ongeveer tweehonderd schilderijen vervaardigen van een kracht, een compositie en een stofuitdrukking als welke u hier geëxposeerd ziet? Is één aards schilder in staat zo’n stuk in minder dan twee uur tijd te voltooien?En ondanks deze feiten pleegt dan een "voorlichter” in zijn blad een kinderachtig verhaaltje, waarin hij de schilder en het door hem beleefde bovennatuurlijke contact belachelijk maakt. Dat deze man de bovengenoemde feiten niet bekend zijn en dat hij evenmin op ge hoogte is van de duizenden jaren oude occulte geschiedenis, is hem niet kwalijk te nemen, maar wel eist het journalistiek fatsoen, dat hij zich voldoende oriënteert alvorens hij het waagt te schrijven. Dit geldt ook voor de criticus, die beweerde, dat Anthonie van Dijck door dit instrument schilderde. Dit is nooit en nimmer geschied en zijn verhaal was nu alleen maar curieus, doordat hij geen ernstige poging deed de wáárheid te ontmoeten.Door het instrument schilderde hij o.a. wel een Chinees, die zich Yongshi noemt. Is dat nu zo vreemd of lachwekkend? Voor wie de feiten kent zeker niet.

Ik zei u al – en wie het onlogisch vindt, haalt z’n schouders maar op – dat de ziel na het sterven als een complete persoonlijkheid voortleeft. Een schilder verliest dus door de dood zijn gave niet. Moet het dan beslist waanzin heten, als hij deze aanwendt om er bijvoorbeeld mee te bewijzen, dat hij leeft en gelukkig is in de hemelen Gods?
OVER HET OCCULTE SCHILDERIJ.Waarom schildert Gene Zijde eigenlijk? Zeker niet, om er de aardse kunst mee te vermeerderen. Het gebeurde in de eerste plaats om het instrument gereed te maken voor de hoogste occulte verschijnselen, want door het beleven daarvan zou de wijsheid van de astrale persoonlijkheid in boekvorm kunnen worden vastgelegd. Dit schilderen is dus niet een doel in zich, doch dient slechts als middel tot het bereiken van belangrijker waarden. De ernstige beschouwer, die het ontstaan van het occulte schilderij wil leren kennen, leze Jozef Rulof’s boek: "Geestelijke Gaven”, waarin de wetten voor dit gebeuren uitvoerig worden behandeld. Deze lectuur zal veel verduidelijken en wanbegrip en vooroordeel kunnen wegnemen.De schilderijen zijn symbolisch. Zuiver aardse voorstellingen als een koe of een zeilschip zult u tevergeefs zoeken. De astrale schilder zou door deze motieven uit zijn eigen bestaan treden. Wie de beelden eerlijk en ontvankelijk tegemoet treedt, zal begrijpen wat de maker bedoelde.De astrale mens schilderde om een schoon getuigenis te geven van zijn voortbestaan, hij wilde het voelen en denken van de beschouwer opvoeren en op geestelijke waarde richten, maar bovenal schilderde hij om zijn Goddelijke Schepper te danken voor alles wat hij aan heerlijkheid, aan liefde, kracht en wijsheid mocht ontvangen.Geef hem thans de kans tot uw leven te spreken, leef u in zijn bedoelingen in, ook al treedt u in een sfeer, die ligt buiten het alledaagse. En met de wens, dat de schilderijen ook voor u een vreugde voor het oog en verrijking van het innerlijk mogen betekenen, open in deze tentoonstelling.”
L.U.

counter free
Google Analytics Alternative