IS DE EVOLUTIE VAN DE MENS EEN FICTIE? 
,,Gaat de mensheid inderdaad wel vooruit? Is het niet een feit, dat de oorlogen hoe langer hoe bestialer worden in plaats van humaner?
Is de politieke corruptie thans niet erger dan ooit te voren? Volgt niet de ene economische crisis de andere op? Zijn de mensen niet onverdraagzamer dan ooit? Waar blijft dan de evolutie?" Aldus vragen duizenden mensen zich af. En hoe staat het er met het menselijk lichaam voor? Waren de mensen vroeger niet veel gezonder en krachtiger dan thans? Is er niet door vooraanstaande geleerden voorspeld, dat het menselijke lichaam zal degenereren doordat het leven steeds minder fysieke eisen zal stellen aan het individu? De techniek zal alle zware arbeid voor haar rekening nemen, zodat zich de mens in de toekomst geen grote lichamelijke inspanning meer zal behoeven te getroosten. Hierdoor zal zijn spierkracht afnemen, waardoor het lichaam in zijn geheel zal verslappen. Bovendien doet de medische wereld haar uiterste best om de zieke en zwakke mensen in leven te houden, die op hun beurt weer voor een zwak en ziek nageslacht zorg dragen! Zijn dit niet allen tekenen, dat er van evolutie van de mensheid geen sprake zal zijn, maar dat ons juist een groot decadentie proces te wachten staat? Is het niet zo, dat de mensheid zowel psychisch als fysisch aan het verworden is? Wel vooruitgang! Inderdaad is dit de conclusie waartoe de oppervlakkige beschouwer moet komen. De mens echter, die moeite doet wat dieper op deze misleidende verschijnselen door te dringen, zal tot een geheel andere conclusie komen! Hij zal juist leren inzien, dat de mensheid el degelijk vooruitgaat! Laten wij proberen de lijn van het verleden naar de toekomst door te trekken! Wat kunnen wij dan te zien krijgen? Wij willen niet ontkennen, dat de laatste wereldoorlog veel bestialer is geweest dan alle oorlogen daarvoor. Ook zullen wij niet ontkennen, dat verschijnselen zoals politieke corruptie en economische crises juist typerend zijn voor onze eeuw. Het lijkt vreemd nu over evolutie te spreken als er klaarblijkelijk alleen in het kwade vorderingen worden gemaakt en toch is er evolutie! Hoe komt het, dat de mens in het kwade deze hoogte (of moeten wij spreken van laagte!) kon bereiken? Is dit niet een gevolg van het feit, dat zijn intelligentie, zijn bewustwording aan het groeien is? Het woord ,,bewustwording" doet hier wat vreemd aan, omdat de mystieke wijsbegeerte juist elke disharmonische daad als ,,onbewustzijn" classificeert, maar niettemin willen wij dit woord toch gebruiken teneinde de evolutie van de mens beter te kunnen illustreren, want om bewust kwaad te doen, is daar uiteraard ook bewustwording voor nodig! Dat de mens dit gegroeide bewustzijn verkeerd gebruikt in plaats van goed, is te betreuren, maar doet niets af aan het feit, dat zijn bewustzijn inderdaad is gegroeid! De mens kan zich dus -- door zijn verruimd gevoel -- meer uitleven dan voorheen en bereikt hierin het hoogste stadium. Dit stadium nu heeft de mensheid inmiddels bereikt volgens de ingewijden in de mystiek! Ook Dr. Paul Brunton schrijft hierover klare taal in zijn boek ,,Het Super Ego". Deze eeuw, overgangstijdperk. Tijdens de laatste wereldoorlog heeft de mens het hoogste kwaad beleefd, dat op aarde mogelijk is. 


De mensheid zal hierdoor moeten leren, dat zij niet meer op deze wijze verder kan gaan, wil zij zichzelf niet vernietigen. Het verhoogde gevoel in de mens zal zich nu -- wellicht dikwijls in den beginne gedwongen -- moeten concentreren op wederzijdse hulpverlening en verdraagzaamheid. Onze eeuw is juist een overgangstijdperk en vele mystici weten, dat deze eeuw voor de mensheid beslissend zal zijn voor de gehele verdere evolutie! Het kwaad zal zichzelf overwinnen, doordat het sterkste gevoel dat in de mens aanwezig is -- het gevoel voor lijfsbehoud -- zal zegevieren en hem zal ingeven, dat deze weg, die hij tot nog toe heeft gevolgd, alleen maar naar zelfvernietiging kan voeren. De mensheid heeft derhalve geen keuze meer en moet nu eindelijk de weg aanvaarden, die door Christus is uitgestippeld, eenvoudig omdat er geen andere is! Christus heeft ons niet alleen geleerd wat Liefde is, maar heeft ons ook de allerhoogste wijsheid gebracht! Hoe staat het nu met de corrupte maatschappij? Ook deze zal om dezelfde reden moeten verdwijnen. zij zal eerst volkomen moeten ineenstorten, wil het nageslacht op de puinhopen van het oude een nieuwe en betere maatschappij opbouwen, waarin het een genoegen zal zijn om te leven en te werken? Bellamy heeft deze maatschappij beschreven en ofschoon de mensheid over het algemeen zijn boek als een fantasie beschouwt, hebben wij alle reden om aan te nemen, dat Bellamy geen dromer maar een ziener is geweest, want de door hem beschreven maatschappij zal de maatschappij worden van onze kinderen. Gunstiger levensomstandigheden. Niemand zal ontkennen, dat, behalve dat het kwaad een grote vlucht heeft mogen nemen, ook het goede is blijven doorgaan, ook al loopt dit ogenschijnlijk minder in het oog. Niettemin kunnen wij constateren, dat er de laatste decennia veel is verbeterd voor de mens. Hoe lang moesten onze voorouders werken om aan een beetje weekgeld te komen? Hoe waren de arbeidsomstandigheden voorheen? Hoe zijn de sociale voorzieningen nu en hoe waren ze vroeger? Hoe leeft een arbeider nu en hoe leefde hij voorheen? Hoe was zijn huisvesting en meubilair vroeger en hoe is het thans? Ook wat zijn opvoeding en opleiding betreft staat hij er heel anders voor dan zijn voorgangers, die dikwijls Zondags hun weekloontje in de kroeg verdronken, teneinde de ellende te vergeten, die zij in hun werk moesten ondergaan! Wat heeft de techniek niet allemaal tot stand gebracht in enkele jaren tijds! Wat betekenen afstanden tegenwoordig? Hoe snel neemt het analfabetisme niet af? Hoe groot is tegenwoordig het percentage van mensen, die niet kunnen lezen of schrijven en hoe groot was het enkele tientallen jaren geleden? Neen, als wij de zaak willen zien zoals zij werkelijk is, dan komen wij tot de ontdekking, dat het mensdom met reuzenschreden evolueert. Gedurende de laatste 50 jaar is er -- Maatschappelijk gezien -- al beduidend meer gebeurd dan in de 6000 jaar, die eraan voorafgingen! Willen wij die lijn doortrekken, dan kan het jaar 2000 inderdaad zo worden zoals Bellamy het zag en zoals H. G. Wells dit in zijn boek ,,Men like Gods"zo treffend schrijft!

Maatschappelijke verbetering en geestelijke evolutie gaan hand in hand. Het is begrijpelijk, dat als een arbeider 60 of 70 uur per week als een machine moet werken, hij hiernaast tijd nog lust heeft om zich verder in te spannen als hij thuis komt van zijn werk. Is de werkweek echter kort en het werk minder zwaar, doordat de techniek de arbeidsomstandigheden heeft verbeterd, dan zal de kans ook veel groter zijn dat de arbeider zijn vrije tijd zal benutten voor hogere doeleinden dan tot nog toe het geval is geweest. Bovendien zullen toekomstige generaties, mede door het verbeterde onderwijs, in staat worden gesteld op jeugdige leeftijd een peil te bereiken, dat verreweg superieur zal zijn aan dat wat we nu kennen. Welke weg wij ook volgen, overal zien wij deze omhoog gaan! Tijdelijk moge men soms menen, dat het in sommige gevallen de verkeerde kant opgaat, de toekomst zal leren, dat dit maar schijn is geweest! Bij elk volk zal zich de evolutie anders moeten voltrekken, maar dat zij zich voltrekt staat buiten elke twijfel! Betere lichamelijke ontwikkeling. Hoe staat het nu echter met de lichamelijke conditie? Kunnen wij het feit ontkennen, dat onze voorouders sterker en gezonder waren dan wij? Is het -- biologisch gezien -- verantwoord om zieke mensen door middel van medicijnen in het leven te houden, opdat zij ons nageslacht kunnen verzwakken? Ook dit probleem zal blijken een schijnprobleem te zijn! Zeker, onze voorouders waren prachtige mensen, die over het algemeen sterker en gezonder waren dan wij, maar wat is het onder anderen voor een verschijnsel, dat we bijna elke maand van nieuwe wereldrecords horen op sportgebied? Wordt niet op de Olympische Spelen aangetoond, dat elke keer weer records sneuvelen, dikwijls velen op een dag? Is dit een bewijs van lichamelijke achteruitgang? Is het niet waarschijnlijk om aan te nemen, dat alle mensen in de toekomst nog veel meer en veel betere zorg zullen besteden aan de ontwikkeling van hun lichamen? Reeds korte tijd na de geboorte zal met de fysieke educatie een begin worden gemaakt. Dit zal onder leiding gebeuren van gespecialiseerde geleerden en het lichaam zal niet alleen van de wieg tot aan het graf de best denkbare behandeling ondergaan, maar zal hierdoor tevens krachtiger en gezonder worden dan ooit tevoren is mogelijk geweest! Het zware werk, dat onze voorouders moesten verrichten, heeft hun lichaam toch maar eenzijdig ontwikkeld, terwijl de nieuwe lichamelijke training het gehele lichaam harmonisch zal helpen opbouwen, zodat het nageslacht terecht uit Venussen en Apollo's zal bestaan! Wat de gezondheid betreft van de mens is dit een factor, waarbij zelfs de grootste zwartkijker zal moeten toegeven, dat de wetenschap hier wel raad mee zal weten! Wij stellen ons voor, dat binnen bepaalde tijd praktisch alle erge ziekten en kwalen tot het verleden zullen behoren. In deze eeuw zal het genie van de mensheid ook met onze aartsvijanden, de ziekteverwekkers, weten af te rekenen! De toekomst ziet er zodoende voor de na ons komende generaties wonderbaarlijk uit! De mensheid, die dan deze planeet zal bevolken, kent geen oorlog meer en dan zal pas beseft worden, dat het kwaad gedoemd was zichzelf uit te roeien.
H.R.

counter free
Google Analytics Alternative