WEDERGEBOORTE IS MOGELIJK. UNIVERSITEITEN BEVESTIGEN.
Overgenomen uit "Neue Post” op 7 maart 1953.Het probleem van de wedergeboorte, de herhaling van ons leven in een andere vorm en in een andere gedaante, houdt reeds jarenlang de Psychologie en de Parapsychologie bezig. s er een voortbestaan van de ziel na de dood en de reïncarnatie (reïncarnatie = weder-vleeswording) van deze ziel in verscheidene lichamen?Dat was de vraag, die tot op dat uur zonder antwoord bleef. Momenteel verstrekken Professoren van naam Benares, Lucknow en Allahabad een gezamenlijke verklaring die inhoudt, dat het onderzoek van het geval Shanti Devi uit New – Delhi onweerlegbaar bewezen heeft, dat in dit negenjarig meisje herinneringen zijn voorhanden aan een pas 25 jaar terug liggend leven, die met normale wetenschappelijke inzichten niet te verklaren zijn en als een bevestiging van werkelijke reïncarnatie opgevat mogen worden. Deze vaststellingen betekenen een unieke wetenschappelijke openbaarmaking.

De geschiedenis van Shanti Devi begint op 17 januari 1944. Op die dag werd in New-Delhi een meisje geboren, dat zich op geen enkele wijze van andere Indische kinderen onderscheidde, totdat Shanti Devi, zoals men het meisje had gedoopt, in de ouderdom van drie jaar begon te spreken. Nu resulteerde dit in iets ongewoons. Het meisje, dat men met moeite trachtte bij te brengen, dat het Shanti heette, schudde vertwijfeld met het hoofdje en zei, toen het de betekenis van de meeste woorden had begrepen: "Ik heet Anned. Ik leef en woon in Moetra. Ik ben dar getrouwd. Mijn man is handelaar in stoffen en heet Ahmed Lugdi!”Deze woorden waren natuurlijk voor de ouders van de kleine Shanti Devi totaal onbegrijpelijk. Men kende geen plaats die Moetra heette. Men had nog nimmer de naam Ahmed Lugdi gehoord. Tevergeefs probeerde men het meisje duidelijk te maken, dat kinderen geen leugens mogen vertellen. Maar Shanti Devi, met een voor deze leeftijd verbazingwekkende hardnekkigheid, bleef bij haar bewering. Men trachtte Shanti Devi, die in het openbaar van haar andere naam sprak, te verstoppen, om incidenten te voorkomen, want de naam Ahmed Lugdi betekende tenslotte, dat deze man voor wiens vrouw Shanti zich uitgaf, een Mohammedaan moet zijn. Nu is de scherpe tegenstelling tussen Hindoe en Moslim niet alleen in Indië bekend.

Tot schrik van de ouders begon Shanti Devi in de ouderdom van zeven jaar precies uiteen te zetten hoe men volgens de Mohammedaanse Ritus bidt. Het meisje kende alle gebaren, alle gebruiken. En toch geloofden de ouders steeds opnieuw aan een bezetenheid van het kind, aan een waanzin, zodat men tenslotte bij een Brahmaanse Arts, een Priester- Arts, om advies vroeg.Zij kent zelfs de recepten.De Brahmaanse Arts was een zeer intelligent mens, die het kind direct van de ouders afzonderde, zich gedurende lange tijd met het kind bezig hield, steeds nieuwe vragen stelde en tenslotte van de zelfverzekerdheid van Shanti dermate onder de indruk kwam, dat hij de mogelijkheid van een geestelijke storing ontkennen moest.Hij bepaalde, dat het meisje gedurende een maand onder de controle van vier artsen van de Universiteit van Benares moest blijven en tegelijkertijd door Specialisten in de Parapsychologie, verbonden aan dezelfde Universiteit, onderzocht diende te worden.Reeds na 15 dagen stelde deze commissie eensgezind vast:* Shanti Devi is nimmer gedurende dit leven, dat voor haar op 17 januari 1944 begon, in Moetra geweest.* Noch Shanti, noch de ouders van Shanti, kennen enige personen die in Moetra wonen of geleefd hebben.* De ouders van Shanti Devi weten niet eens waar Moetra ligt.* In tegenwoordigheid van Shanti Devi werd, in zoverre het zich heden nog laat vaststellen, nooit over deze plaats gesproken.* De naam Ahmed Lugdi is in de omgeving van Shanti Devi nooit genoemd.*

Het staat vast, dat inderdaad in Moetra, dat noordelijk van Agra ligt en een middelmatig grote plaats is, een zekere Ahmed Lugdi sedert 30 jaar een handel in stoffen uitoefen.* Er werd door verificatie van ambtelijke Documenten vastgesteld, dat Ahmed Lugdi op 25 oktober 1928 weduwnaar is geworden.* Zijn eega, die toentertijd aan koorts stierf, heette Anned.* Shanti Devi herinnert zich feilloos talrijke bijzonderheden, die slechts aan één persoon bekend kunnen zijn, die in het huis van genoemde Ahmed Lugdi gewoond moet hebben.* Zij kent zelf zekere recepten van keukengerechten, waar Ahmed Lugdi bijzonder de voorkeur aan gaf.Dat was het resultaat van de eerste controle. De onderzoekingen werden naar Lucknow en Allahabad verdergeleid, om in samenwerking met de Psychologen en Parapsychologen van genoemde Universiteiten het geval Shanti Devi overtuigend op te lossen. Een commissie bestaande uit artsen werd opdracht gegeven, in New- Delhi een experiment uit te voeren, dat tot doel had, definitief klaarte te scheppen omtrent de echtheid van het fhenomeen der wedergeboorte.Uit Moetra werd op kosten van de regering de handelaar in stoffen Ahmed Lugdi naar New – Delhi overgebracht en in een groep van 15 andere mannen in een kamer aan Shanti Devi voor ogen gebracht. Hij had Shanti Devi voordien nooit gezien. Naar menselijke berekening kende Shanti Devi, die momenteel 9 jaar oud is, Ahmed Lugdi niet.Toen Shanti Devi de kamer betrad, had zij met één oogopslag direct Ahmed Lugdi herkend en liep naar hem toe. Het meisje riep: "Daar ben je! Ik herken je!”.Ahmed Lugdi, een man van niettemin 50 jaar, zakte in elkaar. Hij verzekerde de omstanders, dat hij in de stem van dit meisje, de stem van zijn gestorven vrouw hoorde.Shanti begroet oude bekenden.

En toen ontwikkelde zich tussen die twee een onderhoud, dat betrekking had op dingen, die slechts mensen kunnen weten, die tot elkander in een zeer nauwe betrekking hebben gestaan. De medeleden van de commissie der Artsen waren ontroerd en ervan overtuigd, dat overbluffing of misleiding niet mogelijk was. Onmiddellijk in aansluiting op dit experiment in New – Delhi werd Shanti, gesepareerd van Ahmed Lugdi, naar Moetra overgebracht. Men zette het meisje alleen op een groot openbaar plein en wachtte nu af, wat het zou doen.Onder andere begroette Shanti Devi de vader van Ahmed Lugdi, ging naar diens huis en wist daar in elke hoek, in elke kamer en in elke nis de weg.Dit zijn feiten. De berichten van de Universiteiten zijn voorlopig algemeen gehouden, bevestigen echter de geciteerde feiten en zullen in het kader van verdere onderzoekingen het thema van de echte wedergeboorte, opgehelderd door het geval Shanti Devi, onder thans geheel nieuwe onderstellingen op het tapijt brengen.
N.P.


counter free
Google Analytics Alternative