HEBBEN WIJ RELIGIE NODIG?. 
Deze vraag kan onmogelijk met ja of nee worden beantwoord. Dit komt omdat de vraag op zichzelf verkeerd is en daarom niet kan worden gesteld. Wat verstaan we onder het begrip ,,religie"? Het woordenboek geeft verschillende definities van dit zo dikwijls gebruikte en helaas vaak misbruikte woord. Behalve godsdienst en geloofsleer staat namelijk ook leer der deugd, godsvrucht en belijdenis te lezen! Nu is het jammer genoeg zo, dat vele mensen menen, dat een persoon die niet is aangesloten bij een of andere kerk, noodzakelijkerwijze als niet-religieus of als nog erger dient te worden bestempeld. Dit is echter allerminst noodzakelijk en heel vaak is juist het tegenovergestelde het geval. Een persoon die religieus is (en nu verstaan wij onder het woord religieus -- deugdzaam!) en die niet bij een kerk is aangesloten, zal in de meeste gevallen een zelfstandig en vrij persoon zijn, die door een sterke wil en krachtig karakter op eigen benen heeft leren staan in het leven en die geheel vrijwillig en zonder dwang het goede volgt omdat dit in hem ligt.. Zulk een persoon zal verdraagzaam zijn tegenover alle kerken en sekten.

Hij zal niet de ene voortrekken en de andere terugstoten. Zo iemand zal objectief en derhalve redelijk tegenover de grote problemen in het leven staan. Hij zal niet door angst worden gedwongen iets te aanvaarden wat zijn rede hem eigenlijk verbiedt. Hij zal zich niet mengen in religieuze twisten, kleingeestige geloofskwesties of nog erger. Hij staat frank en vrij in het leven, volgt de stem van zijn beter ego en tracht harmonisch zijn leven in de goede richting te leiden. Ziet u lezer, Indien zulk een persoon aan ons deze vraag zou stellen, dan zouden wij zonder de geringste aarzeling antwoorden: ,,Neen, u hebt geen religie nodig, want u hebt haar reeds!!" De kerken zijn en waren in het verleden wellicht onmisbaar! Wij zijn er van overtuigd, dat de kerk heel veel heeft bijgedragen tot de geestelijke evolutie van de mensheid. Wij zijn er volledig van overtuigd, dat er nog veel meer ellende, onrecht en onzedelijkheid onder de mensen zou bestaan, indien de kerk hier niet als geestelijke rem zou zijn opgetreden. Aan de andere kant echter zijn we er ook van doordrongen, dat de kerk op haar beurt ook veel onrecht en ellende in het leven heeft geroepen! 

Zij heeft zelfs oorlogen ontketend en het ene kind van God opgezweept om het andere kind van God te doden.......... omdat het anders dacht. Hoeveel huwelijken zijn niet verstoord en mislukt doordat de kerk zich hiermede meende te moeten bemoeien? Hoeveel jonge mensen hebben reeds zelfmoord gepleegd, omdat zij niet met elkander mochten trouwen uit ,,geloofsoverwegingen?" Hoeveel mensen zitten opgesloten in psychiatrische inrichtingen omdat zij aan godsdienstwaanzin lijden? Wij zijn geenszins van plan een aanval op de kerken in te zetten. Integendeel. Wij willen ieder datgene laten, waar hij zich gelukkig bij voelt. Alleen de objectiviteit die wij in deze innemen, gebiedt ons om zin te hebben voor realiteit; vandaar dat beide kanten van het geloof onder de loupe worden genomen. Verreweg het merendeel van de mensheid heeft nog de kerk hard nodig en het is goed, dat de kerk er is om deze mensen te kunnen opvangen. Het is alleen jammer, dat men degene die om hulp komt smeken een God van wraak en verdoemenis leert kennen. Op die manier wordt het geloof op angst gebaseerd en dit lijkt ons een slecht fundament om op verder te bouwen. Omdat God in werkelijkheid slechts liefde is! Dit is dan ook voor velen de reden dat zij de kerk vaarwel zeggen. 

Anderen verliezen hun geloof in de kerk en hierdoor helaas maar al te vaak ook in God en ofschoon deze reactie aan de ene kant wel begrijpelijk is, is zij toch zeer onredelijk en alleszins verwerpelijk. God staat namelijk boven elke kerk en elk geloof. Niet God, maar de mens zelf heeft fouten gemaakt bij het stichten van zijn geloof. Het gaat daarom niet aan, om God te verwerpen alleen omdat de mens is gestruikeld over hinderpalen die hij eerst zelf heeft opgericht! Trouwens niemand kan werkelijk ooit God verwerpen. Hij kan alleen menen dit te doen? God omsluit alles en zodoende ook de mens! Wij hebben eens een atheïst horen vragen: ,,Bestaat God dan wel"? Het antwoord dat werd gegeven zullen wij nimmer vergeten. Het luidde: ,,Alleen God bestaat!? Ziet u hoe moeilijk het wordt om God te verwerpen als God het Enige is dat bestaat? Voelt u nu ook dat het ,,niet geloven" of ,,anders geloven" maar zeer betrekkelijk is? Wij moeten geloven of wij willen of niet, anders zouden wij niet ,,zijn." Het feit, dat wij bestaan bevestigt tegelijk het bestaan van God. Wij kunnen hier niet buitenom denken! Niemand kan dus, kosmisch gezien, werkelijk God verloochenen! Nu heeft elk volk een eigen religie opgebouwd. Profeten, geïnspireerde mensen, allen persoonlijkheden met een hoog gevoelsleven, werden geboren om het leven van God een hoger bewustzijn te schenken. In het Oosten hebben zich prachtige zielen zoals die van Boeddha, Confuctus en Mohammed daarvoor ingezet. 

Het Westen heeft de grootste genade mogen beleven doordat dit het allerhoogste gevoelsleven mocht leren kennen in de vorm van Christus. Al deze groten wijzen de mens naar een hoger niveau. Een Mohammedaan is daarom even goed bezig  te evolueren als een Christen. Niemand mene, dat alleen hij het ,,ware geloof" bezit. De ontwikkeling van het gevoelsleven is afhankelijk van de persoon en niet van het geloof! Dit is een waarheid die velen schijnbaar vergeten! Christus, Boeddha en Mohammed hebben ons slechts de weg getoond die wij moeten inslaan, willen wij het ,,Uiteindelijke" binnentreden. Wij kunnen ons onnoemelijk veel leed en ellende besparen, als wij deze weg ook aanvaarden. Doen wij het echter niet, dan zullen wij vele tijdperken er langer over doen dan zij, die wel de kosmische weg in de juiste richting blijven bewandelen. Uiteindelijk echter zullen ook de allerlaatsten het Goddelijk Al binnentreden en dan zal er geen sprake zijn van eersten en laatsten, omdat er ook geen begin en geen einde is in de ruimte. Reeds bij de schepping was voorbestemd dat al het leven van God weer tot God zou terugkeren en niets en niemand is in staat dit te verhinderen. De mens kan -- door zijn eigen wil te gebruiken -- deze weg versnellen of vertragen. In werkelijkheid is dit ook maar schijn, omdat tijd een relatief begrip is en een schepping van de mens zelf. In de kosmos is slechts ruimte. 

Afstand en tijd zijn slechts begrippen die de mens door zijn fantasie heeft opgebouwd. Indien de kerk haar verantwoordelijke taak beter zou leren begrijpen, dan zou zij de mensen en daarmee de volkeren dichter bij elkaar weten te brengen, dan dat zij hen tegen elkaar in het harnas zou jagen. Uiterlijke pracht en praal zegt God niets als er van binnen geen rijkdom heerst. De mens die zo ver is dat hij liever in de stilte van de natuur een gebed tot God richt dan in de kerk, is, wat zijn gevoelsleven betreft, op een hoger niveau dan zijn broeders die nog voor het altaar knielen. Die persoon begrijpt en weet dat het leven van God door de natuur beter en zuiverder tot hem spreekt dan in een stenen gebouw. De mens maakt zich wijs dat hij een Tempel opricht voor God indien hij een kerk heeft gesticht. Dit is een waandenkbeeld en het bewijs hiervoor levert wel een oorlog of een aardbeving die zulk een Tempel in een ruïne verandert.  Een ware Tempel van God zal nimmer vergaan. De mens behoeft dan ook niet in zulk een gebouw plaats te nemen, indien zijn gevoel hiertegen verzet. Indien zijn gevoelsleven echter deze steun nog niet kan ontberen, dan zou het verkeerd zijn om te trachten hem dit te ontnemen. De mens komt vanzelf zover dat hij op een gegeven moment een besluit neemt in overeenstemming met zijn gevoelsleven. 

Niemand zal dit kunnen verhinderen. Dikwijls reeds scheidden zich hele groepen af van de moederkerk en begonnen een eigen geloof te stichten. Vele fouten van de oorspronkelijke kerk werden hierbij vermeden; maar wat baat het als de mens hier weer ander fouten aan toevoegt? Velen vragen zich af, of de kerken niet schromelijk zijn tekort geschoten in de loop der tijden. Hebben zij wel hun taak volkomen begrepen? Is het niet dikwijls zo geweest, dat zij meer vernietigd heeft in de ziel van de mens dan dat zij hem heeft geschonken? Moet een mens God vrezen? Is vrees een middel om God te leren liefhebben? Kan een mens God liefhebben als God de mens om een bagatel eeuwig verdoemt? De kerken zullen hun dogma moeten wijzigen willen zij niet volkomen instorten. Deze eeuw zal een grote beslissing brengen aan de zielenherders der mensheid. Of zij zullen slecht een God van liefde leren preken of zij zullen ophouden te bestaan. In geen geval zal God nog verder toelaten dat Zijn liefde op deze wijze verder wordt bezoedeld en verminkt!!! Wanneer de kosmische bezem alle kleingeestigheden, onwaarheden, dogma's en riten heeft weggevaagd dan zal op de puinhopen van het oude, een ,,nieuw weten" verrijzen. Dan zal er slechts een kerk zijn voor allen en dan zal de vraag: ,,Hebben wij religie in de zin van geloof nodig?" even zinloos zijn als de vraag: ,,Bestaat er een God?
Don Bamberg.counter free
Google Analytics Alternative