Dectars vele levens  uit het boek:  Tussen leven en dood Letterlijke tekst uit het boek Vragen Antwoorden die tot stand komen d.m.v. dialoog en bijdrage per mail door Ingeborg uit Goes.

Blz.  140 en 141  Zie je, Venry, als een klein kind kan ik de dieren helpen, niet als volwassen mens.  Wolta voelde mij als een kind, of hij had mij verscheurd.  Een kind kan hij geen kwaad doen, maar ik ga nog verder terug en ben dan niets, dan is het bewustzijn van mijzelf uit mij weg en is het dier dadelijk rustig.    Hoe komt dat dat het dier dan dadelijk rustig is?  

Een kind boezemt geen angst in, bij een kind voelt het dier zich veilig, angst is immers de basis voor agressie.    Voorbeeld:   als een hond een andere hond agressief  benadert en die andere gaat op zijn/haar rug liggen, geeft zich over, dan houdt de agressiviteit op.  Het is dus bij dieren onderling in feite precies hetzelfde.  

Als bij Dectar zijn eigen bewustzijn uit hemzelf weg is, dan kan hij zich één voelen met de gevoelens van het dier  (de leeuw)   Een zelfde soort van gevoel dus als bij een vogeltje dat je naar je toe lokt om op je schouder te komen zitten.   Wel moet Dectar zich dan voelen zoals het dier wat hij door Wolta oproept, dan komt de verbinding en het vertrouwen tot stand, omdat ze dan op dezelfde golflengte zitten wat contact betreft.  Men zou het in dit geval ook Odische natuurkracht kunnen noemen, waardoor de verbinding tot stand komt. 

Bij sommige dieren is het noodzakelijk om enkele levens van hen te kunnen terug denken, eerst dan is het bewustzijn en één-zijn volkomen. Om dat te kunnen moet je toch wel over bepaalde gaven beschikken, lijkt mij.  Een soort regressietherapie kunnen toepassen?   Terug gaan naar een van de levens van het dier, waarin het qua dierlijkheid anders was dan in zijn huidige leven.  Hierbij geholpen worden door een geleidegeest, veronderstel ik.  

Is het waar Dectar, dat men gif in honing verandert?  We hebben enkele bladzijden terug gelezen dat priesters in staat zijn om slangengif te veranderen in honing, hoe gaat dat in zijn werk?  Dectar zegt dat hij dat ook kan.   Hij kan met zijn sterke wil de slang doden maar ook het gif.   

Weet je, Venry, dat wij het gif innemen en het in ons doden?  Er zijn meesters die zonder eten en drinken kunnen leven…………………  zelfs jaren achtereen en toch voelen ze zich heel opgewekt en gezond. 

Onze concentratie moet heel scherp zijn gericht en wel op één doel……………..We brengen de slang in een ander leven, gaan daarna geheel in dat leven over en eerst dan is het geen slang meer, doch het dier dat wij ons voorstellen.  Een vogel is vrij van gif, welnu, ga ik daarin over, dan verliest het gif alle kracht.       Wij weten dat ieder diersoort een andere soort is geweest. Akkoord, dat weten we, maar een slang is nog nooit een vogel geweest, volgens mij, want het dier gaat telkens over in een hogere gevoelsmatigere diersoort, de slang is een van de laagste diersoorten moet die evoluties nog meemaken in zijn volgende levens.   Hoe kan Dectar dan overgaan in het gevoel van toen de slang een vogel was?  Dat is die slang nog nooit geweest.  Of fantaseert Dectar dan maar alsof de slang ooit een vogel was?   Of kan hij gevoelsmatig zich voelen als een tam vogeltje? Slangengif veranderen in honing gaat als volgt:   Je ontgift zijn gif door hem, in dit geval de slang, terug te brengen in een vorig leven waarin het dier niet giftig was.   Honing staat hier symbolisch en betekent zoveel  als;  "voedsel voor de goden”.   Het gif is hier tot ontgiften verworden, tot iets dat goed doet wanneer het het stoflichaam binnendringt.   Giftend wordt hier neutraal of voedend.   

Er zijn meesters, nu ook nog steeds mensen, die zonder eten kunnen leven en die alleen water tot zich nemen.  Dat is mogelijk omdat in de energie rondom ons alles zit wat ook in ons voedsel is te vinden, alleen het inademen hiervan is dus voldoende om in leven te blijven.   Niemand raadt aan om dit uit te proberen, het kan anorexia veroorzaken of zelfs dodelijk zijn.  Alleen bepaalde types mens kunnen dit zonder ziek te worden of over te gaan.  

De slang is een naschepping, ook nascheppingen reïncarneren maar of ze in staat zijn  om gevoelsmatig en qua lichaam tot hogere scheppingen te komen, is ons onbekend.  

Ook ons bewustzijn kan in een ander overgaan en daarin hebben wij eens geleefd.  Indien wij diep daarin afdalen zullen ook al de eigenschappen uit dat andere leven in ons komen en leggen wij ons leven van thans af.   Regressie dus? Er zijn toch mensen die je in een hypnosetoestand kunnen brengen en je zodoende je vorige leven(s) kunnen doen herinneren?    Kan dat ook zonder hypnose? Wat zijn de gevaren van hypnose?   Kan men zichzelf hierdoor beter leren kennen?   Waarom is dit laatste belangrijk in dit leven?   Het is belangrijk om zichzelf te leren kennen en regressietherapie kan daaraan bijdragen, zij het dat men altijd voorzichtig moet zijn door wie men dit laat doen, niet iedere regressietherapeut(e) is betrouwbaar.   

Zelfhypnose bestaat ook, wat nogal eens toegepast wordt onder andere om van het roken af te komen.  Dit kan op zich geen kwaad, maar als men zich door iemand anders laat hypnotiseren moet men uiterst voorzichtig zijn dat men niet in die hypno-toestand blijft hangen. 

Dectar bezit de gave dat hij in andere levens van zijn eigen van vroeger kan overgaan.  Hij gaat daar als vanzelf in over en is dan onvindbaar, noemt hij dat.   Dit doet mij denken aan schizofrenie.  Of is het dat niet?   De wetenschap beschouwd dit niet als schizofreen, zij hebben daar andere opvattingen over.  Dectar voelt wel andere persoonlijkheden uit zijn vorige levens tot hem doorkomen.  Bij de meeste mensen zijn die gevoelens  rondom hun 7e. verjaardag afgesloten en voelen ze niets meer van hun vorige leven(s)  

Blz.  142 Er zijn in mij heel veel levens bewust, waaronder er zijn die ik verschrikkelijk vind, want daarin was ik krankzinnig.   Enige jaren geleden was dit afschuwelijk.  Toen waren al die levens bewust.   

Afwisselend heeft Dectar het op deze bladzijde over levens van zijn eigen die hij in vorige levens was, maar ook over levens van mensen waarmee hij toen te maken heeft gehad.  Als ik het goed begrijp,  dan zijn er mensen  (geesten/zielen)  uit vorige levens van hem, waarmee  hij soms contact heeft en waardoor hij dan onder inspiratie komt te staan.  Hij kan dan ook eventueel als instrument door hen gebruikt worden.  Dit niet bij alle zielen/geesten, omdat er bij zijn die slapende zijn.  Ik denk hier dan bij:  die slapen in de kosmische moederschoot en van daaruit, als de tijd er rijp voor is, weer geboren zullen worden op aarde.  Contact met zielen die in het onbewuste  (kosmische moederschoot) zitten is alleen mogelijk door bemiddeling van diens geleidegeest, voorbeeld hiervan Lanthos met Rony in het boek "de kringloop der ziel” . 

Blz.  141.  142  en 143   Hier heeft Dectar het over een van zijn levens waarin hij moeder was.  Als dit gevoel van toen in hem komt, dan wil hij weg en naar de bergen, naar zijn kinderen waar hij toen heel gelukkig was.  Hij ziet dan de mooie natuur rondom zich, kan dan schreien van verlangen om opnieuw kinderen te krijgen.   Wellicht is dit een leven geweest samen met zijn tweelingziel omdat hij hier zulke gelukkige herinneringen aan heeft.  In die tijd was hij moeder dus moet zijn tweelingziel toen vader geweest zijn.   Man en vrouw zijn wisselt steeds af in de schepping om in balans te blijven.   

 Om dan anderen te helpen is mij niet meer mogelijk, want mijn eigen "IK” van nu is dan zoek en zij die dan bewust in mij leeft , heeft van gaven, genezen en concentratie geen begrip.   Als zij in mij is ben ik dus al mijn gaven kwijt.   Hij voelt zich dan volkomen moeder en vrouw van toen uit die tijd, zoals toen zijn leven aanvoelde.  Het lijkt me niet makkelijk om zo in elkaar te zitten qua eigenschappen in je huidige leven.  Je moet ten allen tijde jezelf blijven in dit leven qua gevoel en daar heb je een sterk karakter voor nodig, lijkt ons. Van schizofrenie is sprake zodra je niet meer jezelf bent, maar bewust in de gevoelens van die andere levens  of die andere zielen overgaat.  Je weet dan van dit huidige leven  niets meer af. Je verliest dan als het ware jezelf in je jezelf, met als gevolg dat je verkeerde en onbegrijpelijke dingen doet.  

Venry vraagt aan Dectar of er nog meer priesters bij zijn die ditzelfde soort ervaringen hebben.  Dectar antwoordt dat er nog twee van zulke bij zijn, maar dat ze niet in staat zijn om zichzelf te blijven, dus bewust de persoon die ze nú zijn in dit leven, zij gaan volkomen over in dat leven van toen en weten en voelen dan niets meer van hun huidige leven.   Volgens ons zijn er nog zulk soort mensen in onze maatschappij die schizofreen zijn en dit meemaken.  Een bewijs van een persoonlijkheid die qua gevoel gaven heeft maar nog zwak van karakter is en dit in feite niet kan verwerken, dus niet de persoon kan blijven die hij in het huidige leven is.   

De hogepriester en priesters zouden hem kunnen helpen hiermee, maar Dectar vertrouwt hen niet en wil alles zelf doen.  Ze willen alleen maar profiteren van hem, ze zijn ook op sensatie belust.  Vooral als hij in een diepe slaap is, kan men hem benaderen en het is hierdoor dat hij geestelijk half verlamd is door hen.   Als Dectar geen tegen-concentratie had en voorzichtig was, dan was hij al lang vernietigd door hen, hij kan dus gelukkig weerstand bieden.  Dectar voelt haat tegenover al die priesters waarmee hij moet omgaan, hij voelt hoe onverdraagzaam en hatelijk tegenover hem ze ook zijn.   

Blz.  144 De priesters en hogepriester proberen de eenheid die bestaat tussen Dectar en Venry, onklaar te maken.   Vandaar dat ze elkaar zoveel mogelijk beschermen, ze zitten niet te wachten op gluurders in hun ziel.  

Van de ene kant wilden ze van Venry een groot meester maken, maar het wantrouwen tegenover hem belette dat.   Hier dus in feite hetzelfde dan bij de leeuw, die geen agressie meer voelde toen Dectar zich als kind opstelde.   Venry dient dus zijn gevoel hierop in te stellen, zodat ze hem vertrouwen.     Venry voelt zich in een omgeving waar moorden plaats vinden, dus alles behalve happy.   Van de andere kant wil Venry hen zo ver mogelijk uit zijn "buurt” zien te houden, ze zijn ook  niet te vertrouwen en dat voelt hij wel.  De geheime tekens die op de deur van zijn cel zijn gegrift …………….betekenen:  Denk niet – wij denken.  Leef niet – wij leven.   Dood niet – wij doden.   Ken jezelf had er eigenlijk moeten staan, want dat is heel belangrijk.


counter free

Google Analytics Alternative