GEESTELIJKE EVOLUTIE. 
De organisatie "Centrum voor vrij Geestesleven" te Den Haag heeft een openbare internationale conferentie gehouden in de Haagse Dierentuin. Aanleiding tot deze bijeenkomst was het denkbeeld, dat zich overigens steeds meer in alle lagen der maatschappij naar voren dringt, dat de taak van Europa in hoofdzaak ligt in de innerlijke ontwikkeling van de mens zelf, van de geestelijk moreel en sociaal scheppende mens, wiens ideeën de toekomst zullen kunnen vormen. Deze opvatting kwam eveneens tot uitdrukking in het voorwoord van het programma dat door genoemde organisatie werd uitgegeven, waarvan de aanhef als volgt luidde: "Europa wil opnieuw worden geboren. Dit geboorteproces voltrekt zich moeizaam. Weliswaar openen zich perspectieven op economisch en politiek gebied, maar de angst voor een mogelijke ondergang plaatst het defensievraagstuk telkens weer op de voorgrond." Verschillende prominente personen hebben gedurende deze dagen redevoeringen gehouden w.o. Dr. B.C.J. Lievegoed, H.D. Goudoever, George Adams, Dr. G. Kirchner-Bockholt, Dr. Zeylmans van Emmichoven, Dr. M. Lehrs-Roschl, Prof. Dr. F. Wilken, e.a. De talen waarin werd gesproken waren Engels, Duits en Nederlands. De geestelijke richting die wordt ingeslagen is die van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. De organisatoren zijn van mening dat Steiners geesteswetenschappelijke weg in de praktijk is te brengen. Zij zijn tot deze overtuiging gekomen doordat zij de gedachten van Rudolf Steiner jarenlang hebben bestudeerd en aan de praktijk hebben getoetst. Voordat wij verder gaan is het goed om eens stil te staan bij de wijsgeer Steiner, die in vele landen trouwe aanhangers heeft gevonden. Rudolf Steiner werd in 1861 in Oostenrijk geboren. In 1901 ontmoette hij de theosofe mevrouw Annie Besant en sloot zich bij haar genootschap aan. Door zijn persoonlijke opvattingen raakte Steiner echter in conflict met de leiding der theosofie die in Krishnamurti een reïncarnatie van Christus wilden zien.  In 1913 stichtte Steiner. de "Anthroposophische-Gesellschaft". Het hoofdkwartier werd in Dornach (Zwitserland) opgericht en kreeg de naam Goetheanum. genoemd naar Goethe, de vereerde meester, waarvoor Steiner diepe eerbied koesterde.

De naam "antroposofie" betekent menselijke wijsheid en is gekozen in bewuste tegenstelling tot het woord "theosofie", hetgeen Goddelijke wijsheid betekent. De menselijke wijsheid die Steiner nastreeft, wordt niet gefundamenteerd door intuïtie of geloof, maar kan volgens hem langs de weg van het experimentele onderzoek worden verkregen. Het waarnemingsvermogen dient hiervoor te worden verscherpt en verfijnd zodat de hoge werkelijkheid kan worden aanschouwd. Steiner beweerde, dat de zich achter de zintuiglijk waarneembare wereld een onmetelijk geestenrijk bevindt. Door hoog opgevoerde sensitiviteit kan dit gebied worden verkend. Steiner sprak ook over de bezielde kosmos. Hij wees er op, dat niet alleen de mens gevoel bezit maar ook het dier, de plant en zelfs een steen, zij het dan uiteraard in steeds mindere graad van heftigheid. Indien wij een plant uit de aarde rukken, lijdt zowel de plant als de aarde pijn, aldus Steiner.  De filosoof Steiner wees er ook op, dat in dit bezielde heelal het offer de levenswet is. De zon straalt uit en brengt hierdoor in wezen een offer. Christus heeft de openbaring van het Goddelijk grond geheim gebracht en bracht hierdoor een liefdesoffer. Wie de antroposofie wil begrijpen, zal de studie van de geesteswetten moeten volgen, zo onderrichte Steiner. Het doel van de antroposofie bestaat in hoofdzaak hierin, dat zij de materialistische wereldbeschouwingen wil veranderen in een hogere en treedt hierbij in het voetspoor van Goethe. Wetenschap, Kunst en Godsdienst zijn slechts verschillende facetten aan deze zijde van de werkelijkheid. Steiner zocht naar het uiteindelijke raakvlak hiervan met de andere, de geestelijke zijde. Rudolf Steiner overleed in 1925 omringd door zeer veel aanhangers. Voor hen was hij de grote occultist, die de mens leidde in het mysterie der bovenzienlijke kennis. Als wij de figuur Rudolf Steiner bezien, dan kunnen wij niet ontkennen, dat deze man een machtige liefde en een geniaal verstand bezat. In onze tijd behoort hij tot de grootsten onder de groten. Steiner besefte echter volkomen, dat zijn wijsheid slechts menselijk was, vandaar de zeer juiste naam antroposofie, menselijke wijsheid. 
Heeft de mensheid zich deze wijsheid eigen gemaakt, dan zal zij in de toekomst open staan voor de "werkelijke Goddelijke Wijsheid" die ook de theosofie niet kan geven al matigt zij zich dit aan door de naam "Goddelijke Wijsheid" te gebruiken. De wijsheid die waarlijk Goddelijk is, zal echter pas worden ontdekt als een verenigd Oost en West zich voor het ontvangen hiervan heeft ingesteld. Dat Rudolf Steiner een voorloper is van diegenen, die de basis moeten leggen voor een nieuw tijdperk in het menselijk voelen en denken, is nu wel duidelijk. Het is onze oprechte wens, dat Europa de weg van de zelfopoffering, d.w.z. het prijsgeven van materieel gewin ter verkrijging van geestelijke wijsheid, zal kiezen en daarvoor het bewijs zal leveren, dat Steiners ideeën achteraf beschouwd, werkelijk waardevolle aanwijzingen bevatten voor het ontvangen van hoger levensbewustzijn.
N.B

counter free
Google Analytics Alternative