" 2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING.” DE MENS EN ZIJN ORGANISME.
Socrates vroeg zich af, wie ben ik toch? Mens kent u zelf! 
En in deze eeuw... duizenden jaren later is het, wéét de mens nóg niet wie hij eigenlijk is, hij zoekt naar zichzelf, vraagt naar zichzelf en staat boven op het antwoord! 
Een gesprek met mensen, zo 's avonds ná het eten, over al deze Goddelijke zaken, is het hoogste genot voor de mens, voor man en vrouw, de mens die liefde verlangt en iets van zichzelf wil maken. Wist u, lezer, dat men ons schatten geven wil, indien wij zomaar even willen aanlopen en praten? Om te moeten aanvaarden, dat wij achter onze ruggen worden uitgelachen? 
Weet ge niet, dat er miljoenen mensen op Aarde leven, die hun miljoenen willen inzetten voor één goed, ruimtelijk gesprek? Nu zult ge zeggen: ga daar dan heen voor het geld voor onze film en wij beginnen al... doch toen wij bewust tot de Goddelijke waarachtigheid kwamen en zeiden, dat die mensen géén hersens hadden, wij hen voor hun "valletje” plaatsten, viel er een droevige stilte en wisten wij het meteen, zij waren nog niet zover, ook al dachten zij naar wijsheid te hunkeren, wij kregen toen de gifbeker van Socrates te zien. 
Men zegt wel: ik wil ontwaken, doch gelooft het niet, wij hebben de bewijzen ontvangen! 
Toen wij zeiden, dat de vrouw bovendien scheppend is, dat zij die organen bovendien bezit in haar eigen organisme.... werden wij uitgelachen. Toen wij hem als de bezitter van dat schone leven vertelden dat dit schone bezit, zijn engel voor dit leven slechts "geleend” goed was, werden wij uitgelachen! Toen wij hem zeiden, dat zijn harem voor God niets anders was dan "vuile hartstocht”... lachte hij niet meer, doch werden wij zijn huis uitgezet. Hierdoor leerden wij onze Maharadja's kennen, die hoog verheven Sultans, maar de vervloekten op Aarde, en verdwenen wij uit die omgeving. 


Já lezer... gij als vrouw en moeder, bezit beide organismen in één lichaam en wil zeggen: God als Vader en als Moeder, als baring en schepping! U weet het zeker? Hij ook? Ook, dat hij moeder is in zijn eigen organisme? Of lacht u als die anderen, als uw psycholoog, uw mens, die door zijn hersens denkt: blijft dan bij het menselijke "hersen-denken” en zwijgt wanneer wij het over het "gevoel” hebben, het eigenlijke essentiële, waarvan wij beginnen te voelen, als eeuwigdurende bron, dat afstemming heeft op het "Algevoel”... Goddelijk is en blijft, doch waarvoor wij de universele fundamenten nog moeten leggen.... 
Langzaamaan komen wij tot uw denken en voelen, ook tot de homoseksualiteit, waarvan wij zeiden, dat die niet bestaat en kunnen wij u thans bewijzen! Waar wij, op Gods Aarde, de schone wereld hebben bewandeld en mochten praten, ontmoetten wij die half vaderlijke en moederlijke mens. 
Hoort u het? Half vaderlijk en moederlijke mens. De mens nu, die juist het scheppende organisme heeft beleefd, gaat verder en betreedt thans het moederlijke organisme. Dat is God in Zijn evolutie, door het vader tot het moederschap én omgekeerd... néén, naast elkaar gaan ze, deze mannen en vrouwen en krijgen dóór het andere organisme nieuw leven te zien, te beleven, wij zeiden het al, dit is de Goddelijke evolutie!!


Gij kijkt tot die mensen alsof het schurftige honden zijn, pestdragers. Wij niet! Wij weten dat wij er gisteren nóg in leefden en dat elk mens die Goddelijke weg beleven moet, dat nu géén homoseksualiteit meer is, doch het overgaan van het vader óf het moederschap en beleeft de persoonlijkheid die gevoelens! Dóór het organisme dus en niet door zijn geest, niet door het gevoelsleven; het organisme, het half vaderlijke en half moederlijke is het, het juist betreden van dat gebouw, waar het gevoelsleven geen raad mee weet, omdat de ziel, als persoonlijkheid zich nog moederlijk of vaderlijk voelt en nu als vrouw, het mannelijke organisme bezit en zij als moeder zich scheppend voelt én vreemd staan voor zich zelf! En gij mens, kent u zelf niet eens, wandelt rond op Aarde als 'n halfbewuste. U weet niet of u van voren of van achteren leeft, gij rent als het ware de Goddelijke schepping en baring achterna en vooruit, doch gij staat er boven op en weet het niet! En nu maar zoeken, de man kijkt naar de man, de vrouw naar de vrouw.... glimlachjes geven, iets verwachten. 
Wat wilt ge, zegt de wereld, narigheid, ellendige mens? En indien gij als halfbewuste vrouw of man naar uw overgang zoekt en tot dat leven wilt glimlachen: staat er voor uw leven en uw glimlachjes iets smerigs, iets fataals... ook... de wereld moet u niet en is waarheid, omdat gij het vertikt normaal te zijn, te baren en te scheppen, want dát is en dat blijft uw eigen bezit, is Goddelijk mogelijk! 


Maar wist u dit moeder, vader? Dat gij moeder en vader zijt in één organisme? En dat die organen in uw organisme aanwezig zijn en dat de ziel zélf die wetten bepalen moet, d.w.z. dat zij de Goddelijke evolutie te aanvaarden heeft? Dat de ziel, als de Goddelijke vonk, hetvertegenwoordigende kern-gedeelte, dat God is... als mens dus vanzelf tot het vader en moederschap gaat en dat dit de mens beleven moet?! Zo leren wij de mens kennen, leren wij, hoe God ons geschapen heeft, door duizenden voorbeelden is dat allemaal te bewijzen... gij zijt zélf het Goddelijke bewijs, doch de wetenschap ként er géén wetje van, lezer, omdat de psycholoog, wij zeiden het meermalen reeds, niet aan "reïncarnatie” gelooft en is ook dit voor zijn studie als mens het dode punt!! 
Als kind begint het al. Wij kunnen onze kinderen toch voor veel ellende beschermen, wanneer wij zelf weten hoe de mens geschapen is. Niet alléén voor de Goddelijke stelsels, de geest, doch thans en is noodzakelijk, het kind juist in de puberteitsjaren, te steunen, want vele kinderen voelen zich daarin juist niet lekker en nu begint die afschuwelijke strijd op leven en dood, om te mogen weten, de strijd om het gevoel, wie ben ik toch, ik hou meer van meisjes dan van de jongens en is niet echt, waar of niet? Ik verlang géén kus van 'n jongen en de jongen niet van zo'n lief meisje, uw dochter. 
Hebt u er zelf niet aan geleden, lezer, miljoenen mensen lijden er elke dag onder en indien ze niets weten, bezwijken ze, want dit gezoek maakt het zenuwstelsel kapot. 


Gij als geleerde tracht de mens, als volwassen vaders en moeders al op te vangen. De arts krijgt zijn gelegenheid voor de radio. Zeg mens, geef ons eens 'n kwartiertje voor dit ellendige probleem en wij maken duizenden mannen en vrouwen gelukkig! Máár, dit is alweer ineens te veel voor de massa. 
Ze weigeren bewust. Mijn God, de mens wil niet ontwaken, durft niet, voor wie niet? Dat alles bewijst, lezer, dat wij het "weten” en dat ons woord voor deze eeuw de moeite waarde is. Wij zijn gereed, voor dit machtige álles gereed. 
Toe, geef ons één klein kwartiertje in de week en wij brengen u geluk. Zij zeggen, lezer, dat kán niet, wij hebben te weinig zendtijd, maar wat denkt u van dit? Neem één dag en gij weet het.
Maandag... is het, ze beginnen... 7.10 muziek, 7.30 Operette fragmenten. Dan nieuws, doch wij volgen hun muziekje.... 8.45 muziek in het Engels.... Dan morgenwijding, als vanzelfsprekend is dat, 9.15 muziek... en dan maar meteen weer muziek voor arbeidsvitaminen, voor de geestelijke vitaminen hebben ze geen hoofd en géén gedachte, dat is nog het dode punt. Vader Staat, luistert u even? 
Tot elf uur muziek, muziek, muziek... gebakerd-geblér is het en iets leuks, dat ontnemen wij die zwoegers niet. Máár... 11.15 muziek, ernstige en lustige muziek... en dan is het net twaalf uur geworden en krijgen wij opnieuw die zelfde pudding te eten, muziek, muziek, muziek!! 12.00 muziek, muziek, lezer... even op adem komen, nu komt er iets anders voor uw geest, het is nu al 12.38 en krijgen wij muziek, muziek. Souveniertjes, gans de dag zijn wij al bezig... nóg stikken wij er niet in, we moeten het slikken. 
13.20 uur Wat Tango... omdat wij nog niet duizelen. 13.50 muziek en begint met You will remember Vienna... iets muziek. 
En dan horen wij, wat er in de wereld anders is het, maar het is en blijft muziek, om gaat, is er een dokter aan het woord, die iets van zijn bewustzijn geeft en noodzakelijk is, vanzelfsprekend is dat, doch even later horen wij, het is nu 14.20... muziek, muziek, gefluit, wel twee fluiten ineens en stikken wij bijna. Toch moeten wij verder die gevangenis beleven óf dit psychopathische gedoe... en krijgen wij om.... 14.45 weer muziek, muziek! Even een rustpuntje, een vrouw vertelt iets gezelligs... en dan weer, alsof wij in een krankzinnigengesticht leven, muziek, muziek... 'n matineetje, zware muziek, Bach en Beethoven te verwerken op het klavecimbel... en dan iets voor de jeugd, doch even later wéér, het is nu 17.45, muziek, muziek... na het nieuws wéér muziek, muziek... het is nu 18.30.. en begint het eerst goed, muziek, muziek, muziek, gans de avond door. Inleiding tot de muziek, dat doet men graag. Inleiding voor uw geest en God is er niet bij... Gans de avond muziek tot twaalf uur toe... ! Wij zijn kapot!! 
Wij krijgen teveel van het goede, ontzagwekkend is het en ál die Radioverenigingen geven precies hetzelfde te horen, muziek, muziek, muziek en muziek en nóg méér muziek!!... 


Géén klein kwartiertje, lezer, ééns in de week maar... kan er af, mag niet of zij denken dat ze daar te kort komen! En nu even menselijk denken! 
"O Majesteit”... "Koningin der Nederlanden”... Koninklijke Hoogheid... mag dat langer zo voortgaan? Kan hier géén klein kwartiertje af voor onze geestelijke ontwikkeling! 
Wordt dit medium wel voor het bewustzijn van de mens gebruikt, zijn die mannen daar, met het éne na het andere muziekje op de achtergrond, voor niets anders in staat, dan muziek, muziek? Krijgen wij niet te veel, van die muziek voor ons leven? 
Geef ons één kwartiertje in de week, om al deze geestelijke levenswetten te mogen ontleden, voor miljoenen mensen, Majesteit”... en wij verzekeren U, dat wij God en "Christus” dienen! Iets voor de massa om na te denken, lezer, ook voor uw leven... Doch dát slechts één dag, van en voor de radio, nu één jaar, lezer, néén twintig jaar. Mijn hemel, wat hadden wij in al die jaren kunnen bereiken!! 
Slechts één kwartiertje in de week, lezer. En gij en zij lopen niet langer rond met uw problemen, ook uw abnormale leven, begin een nieuw tijdperk... Doe er moeite voor. Geef ons óók die mogelijkheid en wij zijn voor uw leven gereed!! ! 
"Majesteit”... "Koninklijke Hoogheden”... hoort u ons gesmeek? 
Is die radio daar alléén voor enkelingen? Laat de "Goddelijke Monus” spreken, vroegen wij en hij is er. Eén kwartiertje slechts in de week en wij doen er wonderen mee, deze huidige mensen, maken ons dol en zenuwziek!!! 
Uw Marja-Radjany.


Google Analytics Alternative