DE MASSA EN DE MENSHEID STAAN VOOR ,,GOEDMAKEN''
DE UNIVERSITEIT VAN CHRISTUS ZEGT ONS:
GOD IS LIEFDE! 
Hij heeft daarom nimmer gewild, dat Zijn kinderen in leed en smart het aardse leven zouden binnengaan. God schonk Zijn leven alles en wilde, dat wij mensen elkander zouden liefhebben. Als u de menselijke geschiedenis volgt, rijst voor u een berg van ongelooflijke hoogte op, een berg ellende, die door de volkeren der Aarde zelf opgetrokken is. Het is de berg van het kwaad, en iedere verkeerde daad van de enkeling, de massa en de mensheid hielp dit gevaar optrekken. Doordat zij op Aarde kwaad hadden aangericht bouwde zich die berg van ellende op, die zij zelf moesten of nog moeten slechten. Zo komt er voor ieder mens een leven, dat hij aan het vereffenen van zijn zelf veroorzaakte schulden moet beginnen, wil hij ooit een hemel binnentreden. Wat voor de kerken het laatste oordeel heet, is voor ons aan Gene Zijde het oorzaak en gevolg Hoe breken wij de door onszelf opgetrokken berg af? De enkeling beleeft het op zijn eigen wijze, door het verlies van een geliefde of het bezit bijvoorbeeld. De massa beleeft het door groot leed en smart, door een oorlog, natuurrampen enz. Hoe deden wij tijdens onze vele levens? Deden wij goed of brachten wij ellende? U weet dit niet, want uw dagelijks zijn overheerst, zodat u van uw vorige levens niets afweet. God kan ons echter niets schenken, ook al zou u veel narigheid moeten beleven, Hij is een Vader van Liefde! God is rechtvaardig. Hij staat niet toe, dat ons maar een haar gekrenkt wordt. Wel echter moeten wij goedmaken, wat we misdeden Tikt Hij ons dan op onze vingers? Integendeel.

Hij laat ons begaan, anders zouden we niets leren! Hij weet, dat we eens voor onze eigen daden komen te staan en dan aan het goedmaken moeten beginnen; u leeft er thans in. Ook wij, die nu aan Gene Zijde zijn, hebben dat beleefd. Is er één onder u, die zeggen kan: In al mijn levens, bleef ik rein en mijzelf? In al die duizenden levens bleef ik in harmonie met de wetten van God? Leeft zo een wezen in de ruimte? Nee! Niet één mens heeft dat wonder beleefd, - wij allen vergaten ons en groeven onze eigen graven. God wilde dit niet. Hoe vreselijk zijn onze levens geweest. En velen leven nog zo, ze schoppen en slaan, roven en moorden. Anderen echter maken reeds goed en worden op hun beurt geslagen en geschopt. Zij hebben thans geen macht meer, zij kunnen het leven op Aarde niet vernietigen. Nu zijn het onbekende zielen, die bezig zijn opwaarts te streven. Zij legden haat, geweld en hartstocht af, in hun leven kwam geestelijk ontwaken en zij zijn nu de gelukkigen van geest. Anderen namen hun macht over en dezen bezetten hoge maatschappelijke posten, terwijl zij in aanzien daalden. Voor de Aarde betekende dit stoffelijke achteruitgang, voor onze wereld - Gene Zijde - evenwel boekten zij geestelijke winst. Wat is waardevoller?  Wij mensen laadden zonde op zonde, we leefden maar raak en niemand hield ons tegen, we waren immers heer en meester over onszelf, ons eigen bestaan, over ons denken en voelen en ons handelen? Dat dachten we tenminste. Toch, is alles anders, want we kwamen er door in botsing  met Gods wetten. De mens staat nu voor zijn eigen ellende. Dacht u dat u iets geschonken kon worden? Nu moet u goedmaken en daarvoor staan de massa en de mensheid. Niemand ontkomt er aan. Iedere verkeerde daad werd een wet en die wetten, die de enkeling, de volken en de mensheid zelf wakker riepen, trokken de ellende tot zich. De mensheid had als massa de ,,Tien Geboden Gods" moeten aanvaarden, moeten opvolgen, maar zij deed het niet. Nu de "Eeuw van Christus" een aanvang heeft genomen, wil God, u voelt het zeker, dat wij met het verleden afrekenen. 'Thans worden ons de rekeningen gepresenteerd en het is aan ons ze te vereffenen.

Gods wetten leggen u.. levens op de weegschaal. God ziet toe, dat u geen gram wordt geschonken of gij zoudt als mens uw eigen leven vernietigen. God waakt hiervoor over uw leven. De wetten van oorzaak en gevolg dwingen u het begane kwaad goed te maken, ze dwingen u leed en smart te aanvaarden, naarmate u het zelf over het hoofd van een ander bracht. Toch is de winst aan u, want door dit goedmaken treedt u het hogere leven binnen, tenminste in het geval dat u leert door uw ellende, zo niet dan staat u voor nieuw leed en nieuwe smart. Eens echter zal uw hoofd naar beneden gaan en zult u de geestelijke weg verkiezen boven die van het kwaad. Het Koninkrijk Gods eist dit van u, van de massa en van de mensheid. In de Eeuw van Christus moet het geschieden. U behoort bij uw eigen tijd, uw oorzaak en gevolg bracht u op Aarde, zo niet dan waart ge reeds onze wereld binnengetreden. Moge de reine liefde van Christus in u komen, dit  is het verlangen van al de Engelen in ons leven, want eerst dan kunnen zij u helpen!! Uw leven is dan niet voor niets geweest!! Geef waar ge kunt daadwerkelijke hulp, buig uw hoofd voor het leven van God en ga in de wetten, die tot ons leven behoren, zij voeren u tot het "Heilige Avondmaal". Christus zal het brood voor u zegenen. Hij zal geheel bezit nemen van uw leven, Hij zal u Zijn Koninkrijk tonen! In de Eeuw van Christus zullen de schatten der Aarde eerlijk verdeeld worden. In de miljoenen eeuwen die voorbij gingen, was dat nog niet mogelijk, thans kan hieraan gewerkt worden. Nu zullen de volkeren der Aarde zich deze persoonlijkheid eigen maken en komt de astrale eenheid op Aarde. U zult het nog niet kunnen beleven, maar uw nageslacht ontvangt van God het welbehagen in de mens! Vermijd aldus iedere omlaaghalende gedachte. Ze breekt u geestelijk af. Vergeet nimmer op te bouwen. Sta niet stil, kijk naar de toekomst, waarvan de lichtstralen u reeds beschijnen. Laat uw hoofd niet hangen, want er is Eeuwigdurend voortleven. Een dood is er niet! En God is Liefde!
Marja Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative