DE ONBEGREPEN GOD! 
Einde 1952 viel er een radio hoorspel te beluisteren, dat werd uitgezonden door de N.C.R.V. Er kwam hierin een scène voor, die wij niet licht zullen vergeten en die ons met verbazing heeft vervuld. Een dominee -- de hoofdpersoon in dit bewuste hoorspel -- ziet zijn kindje een dodelijke val maken van de schommel in zijn tuin. Dit verschrikkelijke toneel maakte zulk een diepe indruk op de dominee, dat deze zijn geloof in God kwijt raakte. Een eenvoudige oude tuinman slaagde er tenslotte in de dominee voor de kerk te behouden. De dominee -- een indrukwekkende spreker -- boeide hierna weer meer dan ooit te voren zijn toehoorders in de kerk, waarvoor hij een geestdriftige preek hield, die handelde over het aanvaarden van Gods ondoorgrondelijke wil. Vermoedelijk was het de bedoeling van de samenstellers van dit hoorspel om te laten uitkomen, dat zelfs een dominee wel eens kan worden overweldigd door verschrikkelijke gebeurtenissen en die zelfs aanleiding kunnen zijn, dat hij zijn geloof in een God kan verliezen. Ofschoon deze openhartigheid van de N.C.R.V. alleen maar op prijs kan worden gesteld, zullen velen zich hierdoor toch afvragen hoe een ,,gewone" gelovige in een God kan blijven geloven als zelfs een dominee -- een godgeleerde -- wankelt!! Velen zullen zich afvragen of deze theoloog wel het nodige inzicht en de vereiste diepte bezit om anderen te onderwijzen. 

Doet het niet absurd aan, dat een ongeletterde oude tuinman blijkbaar God beter verstaat dan de godgeleerde zelf? Wist deze dominee niet, dat zulke voorvallen, zoals hij die zelf moet beleven, elke dag verscheidene keren gebeuren bij anderen? Heeft dit geen aanleiding kunnen geven om aan 'n God van Liefde te twijfelen? Waarom maakt dit gebeuren alleen maar indruk op hem, omdat het nu zijn eigen kind is? Waren die andere kinderen anders? De aandachtige en kritische toehoorder zal zulke en nog andere opmerkingen hebben kunnen maken bij het beluisteren van dit radio hoorspel, waarvan de geciteerde scène o.i. vrijwel was gespeend van elk psychologisch aspect! Velen zijn van mening, dat de reden voor het feit, dat zoveel mensen de kerk vaarwel zeggen, voornamelijk ligt in het feit, dat de kerkganger God niet kan begrijpen en dat ook de dominee of pastoor machteloos staat als het op de beantwoording van de meest belangrijke levensvragen aankomt. Als de theoloog God niet kan begrijpen, hoe moet het dan niet gaan met de ,,gewone" gelovige? Het is een zonde om slechts te veronderstellen, dat wij God ooit zouden kunnen begrijpen, zo zegt de theoloog, maar is dit wel gerechtvaardigd? Is God werkelijk onbegrijpelijk of is de mens alleen nog maar onbewust? Tussen het woord onbegrijpelijk en onbegrepen is een groot verschil! Wij zijn van mening, dat God nog steeds niet door de theoloog wordt begrepen. God manifesteert voor ons in alles wat de kosmos inhoudt en omvat. Dit veelzijdige en niet te bevatten geheel beweegt zich als een reusachtig kosmisch uurwerk, tengevolge van bepaalde geestelijke en stoffelijke wetten. Al het leven is onderhevig aan deze kosmische wetten en niets dat geschiedt, is zonder zin of slechts toeval. De schepping leeft door God en God leeft door zijn schepping. Deze Godsgedachte behoeft ons niet overmoedig te stemmen, want wij -- de mens -- als hoogste vorm van Gods manifestatie, van Gods uiting, dienen een bewust aandeel te vormen in dit scheppingsplan. 

God leeft in Zijn hoogste scheppingsvorm in de mens. De mens is derhalve, behalve Goddelijk en onsterfelijk tevens voorbestemd om heer en meester te worden over de gehele schepping. Het is dus niet een zonde, wanneer wij God trachten te doorgronden, maar het is integendeel een vereiste, dat wij God en daardoor Zijn wetten leren kennen. Wij mensen dienen bewust te worden! God heeft ons niet met rede en verstand begiftigd, opdat wij deze niet zouden gebruiken, als wij de allergrootste levensvragen stellen! Alle uitvindingen en ontdekkingen, die de mens doet, werken eraan mede dat de mens zijn Schepper beter zal leren begrijpen. De kloof tussen God en de mens, die de theoloog nog steeds tracht te handhaven, zal moeten verdwijnen, want er is in werkelijkheid nooit een kloof geweest. De mens en God zijn steeds één geweest vanaf de allereerste scheppingsvorm en niets kan dit éénzijn verbreken. De mens hier op aarde is een onbewuste godheid. De mens hier op aarde weet nog niet hoe hij moet denken en handelen, teneinde in harmonie te zijn met de God, die in hem leeft! Vele planeten in deze ruimte worden reeds bewoond door mensen, die bewuste Goden zijn. Deze zijn al veel verder dan wij en deze staan veel dichter bij Christus dan wij.

Toch zullen ook wij eens dit hogere stadium bereiken. Al het leven van God beweegt zich in een hogere richting en vloeit terug tot de bron die haar eens heeft gebaard. Hoevelen zouden voor het geloof kunnen worden behouden, indien slechts de godgeleerde werkelijk blijk gaf God te kennen!! Het gaat niet langer aan om God voor te stellen als een heerzuchtig opperwezen, die straft en beloont, want dit is in strijd met de ware Godsgedachte. Ook gaat het niet langer aan om de meest dringende levensvragen van de mens af te schuiven met het gezegde:,,Gods wegen zijn ondoorgrondelijk". God is helemaal niet ondoorgrondelijk en Zijn eindeloze liefde is zo onuitputtelijk, dat Hij overal en op elke vraag een duidelijk en een rechtstreeks antwoord geeft! Wij moeten alleen Zijn wetten leren begrijpen. Pas wanneer wij deze kennen, mogen wij ons waarlijk theoloog noemen!! Wanneer de theoloog van morgen in de kerk predikt over de ware God van Liefde en wanneer hij alle levensvragen kan verklaren en de wet kan uiteenzetten, waaronder dit gebeuren ressorteert, dan zullen de kerken weer zijn gevuld, want de mens heeft meer dan ooit te voren behoefte aan geestelijke steun en wil nu meer dan ooit te voren antwoord hebben op de allereerste levensvragen, het Hoe en het Waarom. Waar vandaan en Waarheen? 
S.W. counter free
Google Analytics Alternative