DE EEUW VAN CHRISTUS. 
We zitten al een halve eeuw in de Eeuw van Christus. Maar hoeveel Christenen wéten dit? Dat zijn er helaas maar weinig! Het christendom is helemaal opgesplitst in honderden kerkgemeenschappen en stromingen en dát, terwijl er toch maar één Jezus Christus bestaat. En ál die afzonderlijke kerkgemeenschappen denken het béter te weten dan de rest van de wereld, terwijl een bundeling van krachten toch zo hard nodig is om de mentaliteit van de massa in onze moderne maatschappij te verbeteren, op te trekken naar het niveau van de eerste sfeer. Toch zal er in de toekomst nog maar één universeel christendom zijn en wellicht ook maar één wereldreligie. Maar tót die tijd zal er nog veel moeten veranderen aan het huidige christendom en dat kan alleen met hulp van Gene Zijde. Wát er zoal veranderd dient te worden, kunnen we lezen in de boeken van Jozef Rulof. We krijgen uit deze boeken betrouwbare informatie over dingen zoals: de wetten van God, over reïncarnatie, karma, evolutie van de ziel, goedmaken, werken aan jezelf (karaktereigenschappen), de aarde als geestelijke levensschool, over de astrale sferen en kosmische graden. Dit alles zal de 'gelovige' van de toekomst kennen. En wij als Rulof-lezers zijn dus de pioniers van de toekomstige religie. 

Helaas maar weinig christenen uit de huidige maatschappij verdiepen zich in andere spirituele boeken dan de bijbel, catechismus of kerkboek. En dat is een belangrijke reden waarom een van de Boekenwijzer-redactieleden een internet-website (linken-startpagina) heeft gemaakt voor en over christenen, genaamd:  http://geloven-en-begrijpen.jouwnl . pagina. Indien u gebruik kunt maken van een computer met 'internet', kunt u er eens naar kijken en er bevriende christenen en kennissen naar doorverwijzen. Op deze website staan, naast geestelijke gedichten ook een aantal stellingen. Niet iedereen kan beschikken over internet, dus geven we hier de geplande 'inspiratie-stellingen': Eén Bron: er bestaat maar één God, één Schepper, en dat is een God van Liefde. Alléén Jezus Christus wijst ons de Weg van de LIEFDE. Wanneer de mensheid Christus beter gaat begrijpen, gaat de mensheid zich ook christelijker gedragen!!! Naar een groot, universeel Christendom in de eeuw van Christus (voor de gehele mensheid): Als we nu naar onze moderne wereld-maatschappij kijken, zien we helaas, dat Jezus Christus nog door te weinig mensen aanvaard en begrepen wordt en ook dat veel Christenen nog te weinig van de boodschap van Jezus begrijpen. Via Jezus Christus kunnen we meer gaan begrijpen van God, Gods liefde, Gods wetten en van het leven zelf. Door voldoende van God te begrijpen, kunnen we beter geloven in God, die 100% liefdevol en tevens 100% rechtvaardig is, ondanks alles wat er op aarde gebeurt en is gebeurd. Als we God beter zouden kunnen BEGRIJPEN, zouden we God ook beter kunnen AANVAARDEN en zou ons geloof weer net zo krachtig worden als bij de eerste Christenen. Als je het ooit moeilijk krijgt in je leven, weet dan dat dit geen wreed toeval is en dat dit een periode is van tijdelijke duur. Na regen komt altijd zonneschijn. En na die moeilijke tijd ben je weer een stuk gegroeid, als méns, met meer diepte en meer innerlijke harmonie. Vooral achteraf zul je dit voelen en weten, maar een WIJS mens weet dit al eerder. Het leven biedt de mens de mogelijkheid dat z'n ziel kan groeien. 

Het gaat daarbij niet alleen om de psyche, maar vooral en met name om het karakter en de mentaliteit. Werken aan je ziel, aan je zelf, aan je geestelijke evolutie, wil dus zeggen dat je een beter, menselijker mens wil worden, liefdevoller,christelijker, vriendelijker, positiever, enz. Daarin is het écht mogelijk te veranderen, te verbeteren. Het gaat wel vaak moeizaam en langzaam, met vallen en opstaan, maar het is werkelijk de moeite waard, omdat je er eeuwig gelukkig-zijn mee verdienen kunt in een hiernamaals dat realistischer is dan ons huidige leven op aarde. Liefdevol worden: de ziel, de goddelijke kern die diep in ieder mens zit, die kunnen we in ons ontplooien, kunnen we wakker maken, door goed te doen, in harmonie te komen, door liefde te geven, hartelijk te zijn, door van het leven en de mensen te houden en te blijven houden. Veel mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad, geloven met meer overtuiging dat ze verder zullen leven na de dood dan menig priester of theoloog. Er bestaat maar één God, één Schepper van het heelal, van het geestelijke en het stoffelijke universum, van de mensen, dieren en planten, en daarom zal er uiteindelijk ook maar één wereld- religie komen. Alle mensen zijn kinderen van God en Christus was Gods eerste kind en daarom zal, wanneer er nog maar de EEN wereld-religie is, dit een vorm van Christendom zijn (groot, universeel Christendom), waarin de wetten van God begrepen en toegepast zullen worden. 

Er is maar EEN Jezus Christus en er dient uiteindelijk ook maar EEN Christendom te komen en dus ook maar EEN soort Christenen. Jezus Christus is voor ALLE mensen hét grote voorbeeld hoe te leven. Wie volgens de bootschap van Christus leeft, werkt op de beste manier aan zichzelf, aan z'n geestelijke toekomst, aan z'n ontwikkeling van liefde, bewustzijn, innerlijke vrede en gevoel van echt geluk. Alleen door liefde te geven in je daden, dus door de dienende liefde, oftewel een liefdevolle, actieve levenshouding, ontwikkel je INNERLIJKE LIEFDEKRACHT, en het hebben van innerlijke liefdekracht is het allerbelangrijkste in ons leven en is ons enige waardevolle bezit in het leven na de dood; het bepaalt daar namelijk je plaats, je geluk, uitstraling en kracht. Jezus Christus heeft de hoogste waarheid verkondigd. Jezus Christus is voor iedereen De Weg, Het Voorbeeld en De Meester; vroeg of laat zal IEDER mens dit moeten erkennen. De menselijke ziel ontwikkelt zich door het leven te beleven. Daarom is het leven heilig en dienen wij ieders leven te respecteren en nooit iemand te doden. Iedereen krijgt van God z'n leven te leven en de mogelijkheid om z'n ziel te ontwikkelen naar meer liefde en harmonie en niemand heeft dus het recht om 'n ander die mogelijkheid te ontnemen. Jezus Christus is de meest liefdevolle, bewustste, intelligentste en wilskrachtigste mens in het Universum. Hij is de eerste mens en ook de meest vergoddelijkte mens in de schepping. Wij zijn allemaal kinderen van God en alle mensen zijn dus broeders en zusters van elkaar. En omdat Christus dus onze oudste broeder is, mogen we Hem altijd om steun vragen bij onze levenstaken. De menselijke ziel, met al z'n karaktereigenschappen, gevoel, geweten, liefdekracht, talenten, wilskracht en karmische ballast, kan niet helemaal ontwikkeld worden in slechts één mensenleven. De ziel kan alleen volledig ontwikkeld worden door wedergeboorte, moederschap en vaderschap, de dienende liefde en door het goedmaken van zonden (het in harmonie brengen van onze overtredingen van de Goddelijke wetten in ons (verre) -verleden). Jezus Christus is de enige Die ons leert wat ware liefde betekent en hoe we ons die liefde eigen kunnen maken. Jezus Christus is de vergoddelijkte mens en Hij toont ons De Weg om aan onszelf te werken zodat ook wij goddelijker kunnen worden. God heeft ons als ziel geschapen, als ziel die eeuwig blijft leven. God heeft voor ons tevens de mogelijkheden geschapen, om ons te kunnen ontwikkelen naar een goddelijker, liefdevoller en gelukkiger toestand. God gaf ook iedereen een vrije wil, want zonder vrije wil zouden we nooit goddelijker kunnen worden (we kunnen ons toch niet een Christus zonder wilskracht voorstellen). 

Door die vrije wil, echter, kunnen we ook zelf kiezen of we De Weg, die Christus .ons toonde, willen volgen of niet. Ieder mens kan dus vrijwillig kiezen of ie De Weg van Christus wil bewandelen of niet, of ie aan de evolutie van z'n ziel wil werken of niet en of ie zonden wil begáán of juist wil goedmaken, in harmonie brengen. Die verantwoordelijkheid heeft ieder mens en zal ie altijd blijven behouden. En niemand kan die verantwoordelijkheid van ons overnemen, ook Christus niet. Het GOED MOGEN MAKEN van zonden, die we in het verleden begaan hebben, is een zegen! God geeft ons altijd de mogelijkheid daartoe. Een 'eeuwige verdoemdheid' bestaat dus niet. Het goed mogen maken van zonden, is de ENIGE MOGELIJKHEID om weer terug in de goddelijke harmonie te komen, om dus weer innerlijke vrede en geluk te kunnen beleven. En daarom is het een genade en dient men er (met aanvaarding) de schouders onder te zetten in plaats van het (uit gemakzucht) voor zich uit te schuiven. Het geluk en de liefde welke we op aarde mogen beleven, bijvoorbeeld in ons gezin, is niet het hoofddoel van ons leven.

Het geluk en de liefde die wél het hoofddoel zijn van onze ziel (wat we kunnen ontwikkelen en nastreven) ligt in het hiernamaals, dat ook een gedeelte van Gods schepping is. Indien we dus willen weten met welk doel we aan onszelf werken, dienen we ons ook in het hiernamaals te verdiepen. En als we weten welk geluk ons dáár te wachten staat, zijn we tevens beter gemotiveerd om aan ons zelf te blijven werken. Jezus Christus weet het best hoe God is. We kunnen dus het best via Christus leren begrijpen hoe God eigenlijk is. En als we God, Zijn aard en wetten beter gaan begrijpen, zal ook ons geloof in God zich verdiepen. Christus is dus De Weg en we dienen dus beter te leren begrijpen wat Zijn boodschap en taak is voor de mensheid. Hij wijst ons de kortste en minst moeizame weg voor de ontwikkeling van onze ziel en daar mogen we Hem wel dankbaar voor zijn. Deze stellingen dienen er dus voor om christenen te laten zien dat er door Christus tegenwoordig méér geestelijke kennis is gegeven aan de mensheid dan wat zij kunnen lezen in hun bijbel, catechismus of kerkboek. Overigens, indien deze boeken de enige basisboeken voor het christendom zouden zijn, dán zou Christus die wel zélf geschreven hebben, maar dat is dus niet zo. Toen Jezus 2000 jaar geleden vermoord werd, was Zijn missie nog niet klaar. Hij zou de zoekende mens zeker niet aan z'n lot over laten. Vandaar dat er ook andere boeken geschreven zijn, in opdracht van Jezus Christus, namelijk die van Jozef Rulof. 
Giel Heijmans.counter free
Google Analytics Alternative