HOE ONTSTAAT DE MISGEBOORTE? 
Een onderwerp dat op één van de discussieavonden in Den Haag naar voren werd gebracht. Na de discussie over dit onderwerp is gebleken dat het wellicht aanbeveling zou verdienen om voor dit onderwerp in een artikel hier aandacht voor te vragen. Wij vonden daarvoor een artikel, geschreven door één van de Meesters, dat het gehele onderwerp de revue laat passeren. Dat ook in onze tijd de wetenschap dit gebeuren nog niet kan verklaren -- ofschoon vermeld moet worden dat er in wetenschappelijke kringen toch sprake is van verdere ontwikkelingen met betrekking tot het fenomeen van de geboorte -- blijkt uit enige uitspraken van een aantal wetenschapsmensen, waarvan de citaten tussen de tekst staat afgedrukt.  Zo ik u een duidelijk antwoord wil geven op dit onmetelijke en voor de aardse wetenschap onverklaarbare gebeuren, moet ik u voeren door de duizenden wetten en levensmogelijkheden van de ziel. U, geleerde, weet daar niet van, doordat uw begrippen zich strak aan de Aarde houden en niet willen opklimmen naar het universele leven achter de kist, waardoor wij, hemelingen, ons kosmisch bewustzijn ontvangen.

U moet in de allereerste plaats aanvaarden, dat de ziel als mens alleen door telkens terug te keren naar de aarde tot een hogere staat kan evolueren. Doordat dit zo is, kon de misgeboorte of miskraam ontstaan. Voor het eerst in de geschiedenis heeft nu de mens de mogelijkheid om met de röntgenologen van de wetenschap een blik te werpen in de geheimzinnigste van alle werkplaatsen. (Prof. Dr.E. Blechschmidt) In zijn ontwikkeling verloor de mens zich, hij deed kwaad en bezoedelde zo de Goddelijke, harmonisch geschapen wetten en zichzelf. Bij de ziel, die met God in harmonie is, kán geen miskraam optreden. De chaos, die de mens door zijn kwaad aanrichtte, voert ons tot de psychopathie. Al uw psychopaten, aardse dokter, zijn mensen, die de Goddelijke wetten veelvuldig overtraden, door hun haat, hun wreedheid,  hun moord, hun hartstochten. Zij liggen na de stoffelijke dood neer in de laagste, door hen zelf opgebouwde hellen. Maar ook zij moeten volmaakt naar God terug, want Deze kan, zonder Zichzelf schade te berokkenen, geen van Zijn delen verloren laten gaan. Hoe zouden zij nu naar hun Schepper kunnen evolueren, als zij niet telkens weer de gelegenheid kregen nieuwe ervaringen op te doen om daardoor aan liefde en bewustzijn te winnen? ,God stuurt hen dus in Zijn wijze betiering terug naar het aardse leven.

De bruutheid, die deze zielen evenwel nog eigen is, overheerst het natuurlijke proces in de moeder en scheurt het tere, nog maar half verstoffelijkt cellenweefsel vaneen, waarna de vloeiingen beginnen en u de miskraam te aanvaarden hebt. U kunt om dit te voorkomen de moeder middelen voorschrijven, maar zij zullen en kunnen nu niet helpen, daar u voor de eigen onherroepelijke wetten van het kind staat. Dit keert nu terug naar het astrale bestaan, maar straks wordt het opnieuw en opnieuw door de moeder aangetrokken, zolang tot het innerlijke leven gereed is om de stoffelijke wetten voort te zetten. Nu pas kan de normale geboorte volgen. Desondanks wordt het kind als psychopaat, als achterlijk wezen dus, ontvangen, hetgeen duidt op zijn lage, nog dierlijke afstemming. Voor mij - en nu spreek ik als wetenschapsman- ligt op het ogenblik van de bevruchting alles vast; op dát moment is een 'klein mensje' met z'n leven begonnen. Beschermt het want het heeft er recht op zolang het zichzelf niet kan beschermen.  (Prof.Dr.W.J. Doorenmalen)  Het overschrijden van de Goddelijke wetten heeft u tijdens uw laatste oorlog kunnen waarnemen. Miljoenen mensen leefden zich uit en al deze mensen zullen terugkeren en de psychopathische levensgraad moeten aanvaarden, allen zullen zeven en meerdere miskramen tot stand brengen, vooraleer zij in harmonie zijn met het stoffelijke leven en de wetten voor het vader en moederschap.

Indien het mogelijk was, zou de moeder negenenveertig maal tijdens haar leven de verschrikking van een miskraam moeten doorstaan. Opdat u zich echter anders in deze materie zou verliezen, behandel ik hier slechts de zeven bestaande levens graden. Wij weten echter dat de ziel, komend uit haar diepste disharmonische graad ook door de zes maal zeven overgangsstadia van de normale, stoffelijke geboorte moet. Dat een moeder dit aantal miskramen niet beleven kan, weten wij, zoals gezegd, ook. Hierin wordt zij nu ten behoeve van het disharmonische zielenleven door miljoenen moeders geholpen.Wanneer een bevruchte eicel op zichzelf geen volledig menselijk wezen is, zou het nooit een mens kunnen worden, omdat er dan iets aan zou moeten worden toegevoegd en wij weten dat dit niet gebeurt. Het staat wetenschappelijk vast en er bestaat absoluut geen  twijfel, dat er sprake is van het doden van een mens, wanneer men zo'n weerloos wezen doodt. Men begint met het allerkleinste en met de allerkleinsten, met hen die men nauwelijks ziet... Al vanaf de eerste keer begaat men een MOORD. (Prof. Dr. J. Lejeune)Als dit machtige gebeuren u, dokter, een gekkenhuis lijkt, dan komt dit, doordat u de onmetelijkheid en de kosmische vermogens van de menselijke ziel niet of niet ten volle kent:

De ziel als mens moet dus door al die misgeboorten heen, voordat zij haar natuurlijke geboorte weer in eigen handen heeft. Elke moord, mijn waarde dokter, is voor de mens tevens een misgeboorte. Denkt u met het beeld van de oorlog nu eens in, voor hoeveel gevallen van ontijdige geboorten u in de toekomst nog zult komen te staan, een geestelijke en stoffelijke chaos, waaraan u, hoe gaarne ook, niets kunt veranderen. Maar, ik herhaal, miljoenen moeders zorgen er voor - dat zij eens geheel oplost. Zij behoeven met de psychopathische levens niets hebben uit te staan, zij zijn gereed voor het hoogste moederschap en willen, overtuigd van haar universele staat, dienen. Zij wensen met inzet van haar lichaam, haar liefde en haar kracht, keer op keer te doen wat haar God in het oneindige deed, levend in het heilige weten, dat zij tijdens haar zwangerschap deze Goddelijke Scheppingsdaad in haar graad opnieuw verricht.Nu onderscheiden wij nog de onbewuste en bewuste miskraam. De onbewuste toonde ik u hierboven; de bewuste wil ik u thans verklaren. Het leven van ons, hemelingen, is geheel gewijd aan studie, of had u dit anders ingedacht? Met heel onze persoonlijkhéid zijn wij bezig door te dringen tot de wetten, graden en toestanden, die in het Goddelijke Heelal regeren, om daardoor dichter tot onze  Schepper te komen. Wij willen deze wetten n iet alleen zien, maar ook ondergaan. Als dit verlangen in ons op honderd procent is gekomen, schenkt God ons deze genade.

Zo zal de ziel, die de verdichting en de uitdijing van de stoffelijke geboortewetten wenst te beleven, van Hem de mogelijkheid ontvangen om weer als kind in de moeder op te groeien, zolang tot dit unieke proces in zijn totaal bewust beleefd is, waarna de ziel de moeder verlaat, haar dankend voor de gelegenheid, die zij haar in haar liefde schonk, een dankbaarheid, die deze moeder straks in het leven na de dood als een hemel zo onmetelijk voor zich zal zien. Zo, door deze mogelijkheid, winnen wij én de aardse moeder aan kosmisch bewustzijn:Vindt u het vreemd of onlogisch? Of gaan uw ogen open en komt er vreugde in u, nu u een glimp ontvangt van de Goddelijke realiteitswetten? Voelt u aan, wat u en uw psycholoog nog te leren hebben? Ik zou door willen gaan met u de waarheden te geven van de natuur, waarvan wij de miljoenen levensgraden leerden kennen en bezitten. Ik zou u nog willen verklaren of het kind dan wel de moeder zelf verantwoordelijk is voor de disharmonie. Hoeveel moeders toch zijn er, die haar kind niet wensen en het voor of na de geboorte doden. God laat toe, dat zij Hem Zijn heilig geschenk terug in Zijn gelaat slingert. Elk mens, ook wij hemelingen, deden dit eens in onze beperktheid, ons onverstand, om dan te beleven hoe ontzaglijk Zijn liefde is, die ons de gelegenheid gaf, zó lang het moederschap te ondergaan, tot wij de genade ervan gingen inzien. Welke miskraam, welke moeder is nu bewust of onbewust? U voelt zich verplaatst in een doolhof, waar uw wetenschap u niet uithelpt. Pas wanneer u over uw kist durft zien en u ontvankelijk toont voor de wijsheid uit het leven na de dood, waar uw vaders en moeders, uw vrienden zich met u zoeken te verbinden om hun daar opgedane wijsheid aan u mee te delen, eerst wanneer u uw onmacht aanvaardt, zult u waarlijk geleerden zijn en noch de miskraam, noch andere disharmonische verschijnselen langer als benauwende problemen ondergaan!
Meester van Gene Zijde. 


counter free
Google Analytics Alternative