WERELDFEDERATIE. 
,,De ontwikkeling naar Europese zowel als naar wereldregering is even onontkentbaar als onontkoombaar. Welke krachten daar ook de drijfveer van mogen zijn, wij moeten vaststellen, dat hier de lijn ligt, in welke richting de menselijke samenleving zich beweegt. De toekomst zal beheerst worden door dit eenwordingsproces en wij zien het aan met ontzag". Niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Juliana sprak deze woorden uit in de Guildhall te Londen in November 1950. Prof. Dr. J. Clay wees er op in zijn beschouwing: ,,Het standpunt van de wetenschappelijke onderzoeker ten aanzien van de oorlog", dat de mens in het laatste stadium van 't oorlogvoeren. ,,Ik meen, dat de geschiedenis ons leert, dat er een chaotische periode is geweest, waarin iedereen de vijand was van iedereen. Maar in de loop der eeuwen is deze hoogst merkwaardige vijandelijke gezindheid weggeëbd. Dorpen trekken niet meer ten strijde tegen dorpen, steden niet meer tegen steden, nog provincies tegen provincies. Wij kunnen ons niet eens meer voorstellen, dat dergelijke kleine gebieden hun belangenstrijd door geweld pogen op te lossen. Maar thans staan landen, groepen of werelddelen tegenover elkaar. Dit moet het laatste stadium zijn" aldus Prof. Dr. J. Clay. Dit betekent, dat de mens in een machtige tijd leeft. Wij leven n.l. in de tijd van het eindstadium! Het eindstadium van het kwade tenminste!!

Dit betekent echter automatisch, dat wij tevens aan het beginstadium staan van het goede. Wij -- ook gij lezer -- zullen nu de basis dienen te leggen voor een nieuwe, voor een betere wereld! De tijd is voorbij, dat wij ons afzijdig meenden te kunnen houden. We moeten allen nu kleur bekennen. Deze eeuw eist dit van ons! Wie niet bewust en actief meewerkt aan het goede, steunt het kwaad en de vele oorlogen mogen een voldoende illustratie vormen voor wat dit betekent voor ons allen, onverschillig van welke kleur en nationaliteit wij ook mogen zijn! Er zijn altijd, de gehele geschiedenis van de mensheid door, mensen geweest, die zich voor het goede hebben willen inzetten. Ware dit anders dan leefden wij nog zoals onze voorouders voor honderden eeuwen terug in het oerwoud. Ook nu zijn er tal van instellingen, die het goede voor hebben met de mens en die zich inzetten voor God en Christus, al zijn velen zich van dit laatste niet bewust. Niettemin is dit en feit. Een van de instellingen, die het goed met de mensen voor heeft en waarvoor wij grote eerbied koesteren, is de World Movement For World Federal Gouvernement. Deze beweging voor Wereldfederatie wil de mensheid sparen voor de ellende van nieuwe oorlogen. Zij begrijpt, dat de U.N.O.  -- hoe goed bedoeld dan ook - hiertoe niet in staat zal zijn. Alleen een wereldregering gevormd door alle landen zou in staat zijn de mensheid in vrede naast elkaar te laten leven. Zeer veel hoogstaande personen maken deel uit van deze beweging, die steeds groter en steeds machtiger wordt. Het behoort echter ook tot onze taak om deze Wereldregering tot stand te laten komen! Niemand mene, dat hij slechts toeschouwer kan blijven in dit wereldgebeuren! Vele landen meenden dat ook in 1939 te kunnen doen en de wereld kent de tragedie van die gedachten!

Laten wij niet weer ,,toeschouwer" blijven, maar laten wij beseffen, dat wij zelf de wereld en de maatschappij dienen te vormen! Laten wij ons eindelijk uitspreken voor of tegen, maar laten wij niet steeds ,,niets"zeggen! En als wij ons oordeel hebben uitgesproken, welnu, laten wij er dan ook naar handelen! Ook in Nederland kennen wij deze beweging en wij kunnen er trots op zijn, dat zij hier is. Hoe vergevorderd Nederland ook in dit opzicht weer is, werd overduidelijk bewezen door de uitslag van de proefstemming voor een Verenigd Europa, welk experiment eind 1952 te Delft en Bolsward werd gehouden, terwijl de Belgische gemeenten Roeselaere en Gent eenzelfde geluid hebben laten horen tijdens de proefstemming van 18 December j.l. Het zou in het bestek van dit artikel te ver voeren om een volledige uiteenzetting te geven van hetgeen zich deze Wereldfederatie ten doel stelt en met welke middelen dit bereikt kan worden. De Nationale Stichting Prop. Fed. Werelregering zal echter zeer zeker iedereen hierop gaarne de gewenste inlichtingen zelf verstrekken. Er zijn ook in verband hiermede door haar een drietal brochures uitgegeven, waarin het doel en streven ondubbelzinnig wordt uiteengezet. Mensen die menen dat een gedachte of een poging om de wereld te verbeteren een utopie is, doen er wellicht goed aan, de wijsheid van Lamartine te overdenken die gezegd heeft: ,,Les utopies ne sont souvent que des verites prematures!" of van Frederic Passy die heeft gezegd: ,,De utopie is de droom van heden en de werkelijkheid van morgen!" Wij hopen dat wij met dit artikel erin mogen slagen om onze dappere en vooruitstrevende vrienden, die zich Wereldfederalisten, noemen, nog meer steun en sympathie te verschaffen dan zij reeds hebben en besluiten met een opsomming van dingen, die het Wereldfederalisme de mens wenst te besparen en de dingen die zij hem hiervoor in plaats hoopt te stellen:

Gijzelf en de uwen niet meer onder voortdurende oorlogsdreiging.
Geen miljoenen doden en verminkten meer.
Geen miljoenen geestelijk geschokten meer.
Geen vrouwen meer door verdwaalde krijgers belaagd.
Geen mannen meer door vuurpelotons neergeknald.
Geen grauwe hongertochten meer.
Geen miljoenen kinderen en volwassenen van huis en haard verdreven.
Geen concentratiekampen, geen gaskamers meer.
Geen steden of dorpen, geen landstreken meer in puin: Warschau, Rotterdam, Berlijn, Coventry, Stalingrad, Walcheren, Hirosjima. Geen vernieling meer van ziekenhuizen, kerken, musea en universiteiten, niet van kunst-en natuurschatten.
Geen ineenstorting meer van uw bedrijf, uw werk, uw toekomst.
Geen ellende door woningnood.
Geen schrikbare toename der immoraliteit meer.
Geen wrede uitroeing meer van miljoenen dieren.
Niet langer een wereld-chaos, welke wij nu beleven.
Maar wel: Eerbied voor het leven. Samenwerking tussen de volkeren, waardoor opheffing van veel wanbegrip wantrouwen en haat. Eindelijk de mogelijkheid om uw gehele leven op te bouwen onder de ideale omstandigheden, waar de mensheid eeuwen naar heeft verlangd. Nieuwe, ongekende mogelijkheden voor ontwikkeling op sociaal, cultureel en individueel gebied. Onbedreigde handhaving van ons binnenlands nationaal bestaan. Behoud van alle geestelijke waarden, vrijheden en rechten, in het bezit waarvan wij ons als volk verheugen.
P.G.


counter free
Google Analytics Alternative