,,HAD RUTH SIMMONS EEN VORIG LEVEN?'' 
ONS ANTWOORD AAN DE ,,NIEUWE EEUW'' 
Over enkele eeuwen zal geen ontwikkeld mens meer een vraag als deze stellen: ,,Had Ruth Simmons een vorig leven?'' En de met veel vuur verkondigde leerstelling: Reïncarnatie is in strijd met het katholieke leerstuk over het ,,bijzondere oordeel'', zal een aardig lacheffect ten gevolge hebben, als deze eens op een toneel door de schrijver aangehaald zou worden, na tweeduizend dan! Zoals wij vandaag over de stuntelig potsierlijke films lachen, die bijna een halve eeuw geleden met dodelijke ernst werden aanvaard. Waarheid, waarde heren van ,,De Nieuwe Eeuw!'' Maar van een blad en redactie, dat zich ,,De Nieuwe Eeuw'' noemt, zouden wij toch nog iets anders verwachten, dan dat waarlijk bekrompen dogmatisme en ,,blinde koe spelen'' waarvan uw publicatie van 4 februari 1956 getiteld: Had Ruth Simmons een vorig leven?, getuigenis aflegt.

Gezien -- de enorme vorderingen, die de GEESTELIJKE WETENSCHAPPEN gedurende de laatste jaren konden maken en dit vooral door het werk van JOZEF RULOF, waardoor zij de fundamenten verkregen, waarover eens het Oude Egypte door zijn ingewijden en ,,grote gevleugelden'' mocht beschikken: Gezien -- de herhaaldelijke getuigenissen van talloze groten der Aarde, wijsgeren, dichters en filosofen, van een Pythagoras en Plato, die u zelf opnoemt, van een Dante en Swedenborg, Goethe en Rudolf Steiner, Prentice Mulfort en Mahatma: GANDHI -- tot de ,,Paulus van deze eeuw'' Jozef Rulof en de talloos velen die anoniem bleven, -- is uw houding, die u tegenover het vraagstuk REÏNCARNATIE aanneemt, eenvoudig belachelijk! Wij hebben niet de ruimte om hier het hele verhaal af te drukken: het gaat in de hoofdzaak hierover, ,,dat een Amerikaans persbureau enkele weken geleden het ,,opzienbarende'' nieuws bracht, dat een eenentwintig jarig medium onder hypnose te Chicago het verhaal van zijn ,,vorig leven'' had opgedist, aldus de formulering van De Nieuwe Eeuw. Dit gebeuren vond plaats in de gevangenis te Chicago, waar een bekend Amerikaans hypnotiseur, Edward Baron, één van de gevangenen onder hypnose bracht. Maar de hoofdschotel vormt dan de geschiedenis van Ruth Simmons, die het verhaal van haar ,,vorige leven'', (ook onder hypnose gedaan) gedurende de jaren 1952-53 op langspeelplaten liet opnemen. Dit bericht werd door De Nieuwe Eeuw eerst uitvoerig naverteld, om dan tot hun eigen opinie omtrent deze zaak over te gaan.

Wij citeren: OCCULTISME OP DE LANGSPEELPLAAT. Bridey Murphy was de naam waaronder in de buitenwijken van Cork, Ierland, in 1798 een meisje werd geboren als dochter van Duncan en Kathleen Murphy. Zij groeide op onder bescheiden omstandigheden, werd gestraft omdat zij stro uit het strodak trok en omdat zij de verf van haar ijzeren ledikant peuterde. Zij ging op school bij mevrouw Strayne, waar zij leerde  hoe zij zich als een dame moest gedragen en twintig jaar oud trad zij in het huwelijk met een zekere Brian MacCarthy, de zoon van een collega van haar vader. Zij reisde naar Belfast in het noorden van Ierland waar zij de rest van haar leven doorbracht. Zij had geen kinderen en stierf 66 jaar oud als gevolg van een val van de trappen. Maar deze Bridey Murphy vertelt thans op deze langspeelplaten welke werden opgenomen in de jaren 1952-53, dit hele verhaal van haar ,,vorig leven'' terwijl zij op dit ogenblik 32 jaar oud in de Amerikaanse stad Pueblo in Colorado woont als echtgenote van een succesvol autohandelaar en sedert haar huwelijk Ruth Simmons heet. Zij heeft nooit studie gemaakt van occulte verschijnselen, noch van Ierland en heeft sedert haar geboorte in 1923 de Verenigde Staten nooit verlaten. Wanneer zij niet onder hypnose is, herinnert zij zich niets over Ierland en zij beweert -- buiten hypnose -- dat noch tijdens haar kindsheid, noch in haar jeugd enige Ierse invloeden een rol in haar leven hebben gespeeld. Zij herinnert zich niet ooit contact te hebben gehad met de Ierse literatuur of wetenschap -- behalve dat zij eens een Iers tonelstuk zag: ,,Brigadoon''. Ook de man die haar onder hypnose bracht Bernstein is nooit in Ierland geweest of welk ander land buiten de V.S. Niettemin vertelt Ruth Simmons alias Bridey Murphy in trance allerlei bijzonderheden uit haar ,,vroegere leven''. Zo noemde zij bv. de naam van de kruidenier en groenteman waar zij haar inkopen deed en een onderzoek heeft uitgewezen, dat de beide zaken welke zij noemde in haar leven -- omstreeks 1810 -- in Belfast bestonden.

Ze noemde de namen op van een aantal plaatsjes waar zij met haar echtgenoot door gekomen was, toen zij van Cork naar Belfast verhuisde. Sommigen hiervan zijn op de landkaart te vinden, sommigen echter bestaan niet meer doch bestonden wel toen Bridey deze reis zou hebben gemaakt. Hetgeen zij zich herinnerde over de toen in omloop zijnde geldstukjes bleek juist te zijn en opmerkelijk was ook, dat zij allerlei Ierse woorden en uitdrukkingen gebruikte, welke in het begin van de negentiende eeuw gangbaar waren, doch thans niet meer worden gesproken. VOORBARIGE CONCLUSIES. Zij, die reïncarnatie geloven zullen de hierboven genoemde experimenten wellicht gretig aangrijpen, omdat zij er een bevestiging in zullen zien van hun geloof. Op zijn minst is dit evenwel erg voorbarig. Immers de wetenschap zal in de beide bovengenoemde gevallen nog moeten uitmaken in hoeverre misschien herinneringen aan woorden, welke de proefpersonen in hun kindsheid hoorden, uit het onderbewustzijn omhoog kwamen toen de hypnotiseur hierin begon te graven. Eveneens zal moeten worden nagegaan of de ervaringen van de hypnotiseur -- bewust of onbewust -- een rol kunnen hebben gespeeld bij de verklaringen, die de proefpersonen aflegden.

Puur wetenschappelijk gezien zou men bv. moeten nagaan of hier misschien sprake zou kunnen zijn van helderziendheid in het verleden. Terugzien kan zich immer ook uitstrekken tot een tijd, welke verder ligt dan het begin van het leven van de verteller. Hoe het ook zij, voor de katholiek is de leer van de reïncarnatie onaanvaardbaar, omdat zij duidelijk in strijd is met de leer van de Kerk inzake het bijzondere oordeel, dat plaats vindt ONMIDDELLIJK na de dood en dat DEFINITIEF en ONHERROEPELIJK is. Het is, zoals dr F. van der Meer in zijn Catechismus zegt, de eerste ontmoeting van God en de ziel buiten de nauwe burcht van het lichaam en dit contact, deze nieuwe wijze van tegenwoordigheid en dit goddelijk leven louteren haar inzicht en brengen haar met al haar vermogens in de staat der vergelding die zij verdient. Niets wat zinnelijk is gaat hier op: dit is een zuiver geestelijk oordeel, even zeker als onomschrijfbaar. Sinds de vroege Middeleeuwen leert de Kerk, dat op ieder sterfbed dit bijzonder oordeel aan ieder mens wordt voltrokken. TOT ZOVER HET KATHOLIEKE WEEKBLAD ,,DE NIEUWE EEUW''

Een bekend Duits spreekwoord luidt: Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens!'' Inderdaad is domheid iets waar niet tegen te vechten valt. Men moet het hoofd maar buigen, als men haar tegen komt en de hartslag in bedwang houden, als men misschien toch rebels wil worden. Maar er is niets tegen te strijden, want zelfs de Goden zullen het aan het einde verliezen en dat wil wel iets zeggen! Domheid en stommiteit hebben op deze Aarde reeds meer ellende gesticht, dan welke bewuste slechtheid ook. Natuurlijk is slechtheid in wezen ook niets anders dan domheid, maar er zijn ook graden van domheid, van menselijk onbewustzijn en als je daarin net even verder bent, heb je wel de slechtheid, het bewuste kwaad, losgelaten, maar het onvermogen, om boven de eigen gevoelsgraad uit te komen, die nog immer afstemming heeft op een onbewust voelen en denken, is gebleven. Als deze mentaliteit haar eigen begrenzing niet kan en wil aanvaarden, als zij zich met zaken bezig houdt, die zij noch kan overzien noch kan aanvoelen en als zij bovendien haar onkunde tentoonstelt met de bedoeling, een natuurlijk evolutieproces, dat zij blijkens haar innerlijke toestand niet kan begrijpen, te remmen en af te breken, dan moet zij zich niet verwonderen, als men haar tenslotte ter wille van de Waarheid met een zachte of harde tik op haar gebrek aan intelligentie of bewustzijn attent moet maken, zelfs al is het ,,De Nieuwe Eeuw'', welk blad blijkbaar geen vernieuwde Eeuw wenst, tenminste als deze niet volstrekt katholiek wordt!

,,Immers'', zegt Jozef Rulof, ,,waarom bent u gereed voor studie en het andere leven als mens niet? Waarom aanvaardt u dit alles en zegt de andere mens, kletspraat, onzin? Wie dat nu nog zegt, bezit kuddedier bewustzijn, tot die mensen uit de maatschappij spreken wij niet, dat onbewust voelen en denken moet er nog aan beginnen. Waarheid is dit!'' HAD RUTH SIMMONS EEN VORIG LEVEN? ,,Wanneer uw kind, moeder, geboren is'', zegt de ingewijde Jozef Rulof, ..kijkt dat levenslicht nog niet in deze wereld, doch voelt vanuit het vorige. Na enkele dagen begint het oplossen reeds van dat onbewuste leven, het vorige dus, het laatste of voorlaatste leven, omdat dit leven thans overheerst en het andere verduistert! Dat zinkt nu in het gevoelsleven voor de ziel als kind weg en is duidelijk, doch het is er wel en altijd: het bezielt het jonge leven of er was geen voelen en denken. Voor de Goddelijke Schepping leven er geen kinderen op Aarde. De ziel als Mens is miljoenen tijdperken oud! Wat voor u vandaag een geboorte als kind is, is voor de ,,ziel als mens'' het terugkeren tot de Aarde als stofwezen, zij, als het gevoelsleven, gaat verder. Het gevoelsleven is uw dagbewustzijn. Het onderbewustzijn is uw Reïncarnatie, is dat, waardoor gij miljoenen malen hebt geleefd.

Al uw miljoenen levens bevinden zich nog in uw onderbewustzijn. ,,Is het nu zo gek'', vraagt Jozef Rulof, ,,dat mensen uit uw omgeving zich in China herkenden en wisten waar ze hadden geleefd? Doktoren beginnen nu. Er zijn er in het Westen, die voor zichzelf, door hypnose hun sujetten laten terugkeren tot het verleden. Dat kan! En is waarheid! Doch de rest van de mensheid denkt bedrog!'' Reïncarnatie is in strijd met het katholieke leerstuk over het ,,bijzonder oordeel'', zegt DE Kerk. ,,Wanneer ge begint te denken'', antwoord de ingewijde, ,,leert ge u zelf en uw onderbewustzijn kennen en kunt ge voelen: ja, dat ken ik nog, het is er en nu staat ge als Westerling voor het Oosten en omgekeerd. Hierdoor beleven wij thans het Westen, omdat onze voorouders er nog leven! Ik ken u! Wanneer we morgen bij u kwamen en zeiden: dat wat u hebt is van ons, dat hebben wij voor vier eeuwen voor uw leven opgebouwd, gaan we de gevangenis in en is waarheid en uw goed recht, want dat leven is voorbij met de eigen rechten! Prins, wij zijn van uw bloed. Ik ben één van uw voorvaderen! Wat zegt u? Zet die man even achter de tralies! Toch is dat waarheid! Zo vertegenwoordigen onze kinderen ons en wij hen.

Straks, achter de kist is er slechts één Moeder voor ons allen en één Vader, dat is God als Vader en Moeder! Onze miljoenen ouders lossen dus in het Goddelijke Vader en Moederschap volkomen op. Dat zei CHRISTUS en is Goddelijke Waarheid!'' HAD RUTH SIMMONS EEN VORIG LEVEN? Neen, zegt de Katholieke Kerk, want wij hebben allemaal slechts één kort leventje van Onze Lieve Heer gekregen en als wij doodgaan ,,is het huis van ons aards verblijf ingestort en staat een eeuwige hemelse woning voor ons gereed'', aldus de woorden van de priester, welke hij bidt in de prefatie van de Uitvaartmis. Zo wordt het ons door ,,De Nieuwe Eeuw'' verteld. Maar als u het toch -- naar uw zeggen --  bij het rechte eind heeft, heren van deze christelijke krant, theologen, verklaart u ons dan, waarom GOD de God van Liefde en Rechtvaardigheid, de ene mens met het bewustzijn van een wonderkind begenadigt, met alle gaven en bezielingen, met een wonderlijk mooi leven en stoffelijke zaligheden en het andere kind van Zijn Schepping als 'n zielige pygmee of oerwoudneger laat rondzwerven en voor die dan -- volgen uw christelijke leer -- zonder doop, communie en oliesel, ,,geen eeuwige hemelse woning gereed kan zijn?'' Welke uitleg geeft u aan deze vreemde goddelijke rechtvaardigheid? Maar u zult ons, of uw lezers, geen antwoord daarop kunnen geven, geen antwoord tenminste, dat een gewoon mens met zijn gewone hersenen en gevoelens -- dus geen theologisch verlamd bewustzijn -- kan aanvaarden!

Want -- u vindt het blijkbaar volkomen in orde, dat u met een heerlijke blanke huid of gelaatskleur mag rondlopen, dat u een pracht van een baan heeft, misschien bent u een excellentie, of een monseigneur en worden er straks een heleboel missen voor u gelezen, als u de kist ingaat, -- u vindt het ook heel gewoon, dat reeds het leven op aarde voor u -- wat een bijzonder mens moet u toch dan zijn! -- een hemels mooie woning gereed heeft, met alle comfort en zekerheden er bij: -- dat men -- het volk dan -- met eerbied naar uw woorden luistert en de kranten verrukt zijn, als zij iets over u mogen publiceren, met vermelding van al uw titels natuurlijk?! U vindt dit alles best in orde, ook dat er dan anderen zijn, die niet deze mooie blanke gelaatskleur bezitten, die schuw en nederig naar u moeten opzien, als u in volle glorie misschien hun armzalige weg kruist; u vindt het in orde, dat er naast u, eerwaarde heer, miljoenen en miljoenen leven, die geen behoorlijk dak boven hun hoofden hebben, maar die u met Jansen en Pietersen aanspreekt en op het matje roept, als zij opstandig worden, omdat zij niet de zekerheden kunnen tonen, waarover u kunt beschikken: U vindt het in orde, dat het leven voor miljoenen slechts armoede en vernedering betekent, slavenwerk en als het meevalt -- een schamel pensioentje; -- dat er honderdduizenden zijn, lichamelijk en geestelijk verminkten, menselijke wrakken, psychopaten en melaatsen, -- dat er nog menseneters zijn, ergens op Aarde, naast u, eerwaarde, die wel een kippetje lust op zijn bord, maar niet in staat is, het diertje de nek om te draaien! Dat vindt u allemaal heel gewoon, tenminste -- zolang u niet zelf bij die melaatsen -- de paria's in onze maatschappij -- behoort!, denken wij, of niet?

Had Ruth Simmons een vorig leven? Reïncarnatie is in strijd met de leer van de Kerk inzake het bijzondere oordeel, dat plaats vindt ONMIDDELIJK na de dood en dat DEFINITIEF en ONHERROEPELIJK is! Dit is een zuiver geestelijk oordeel, even zeker als onomschrijfbaar! Sinds de vroege Middeleeuwen leert de Kerk, dat op ieder sterfbed dit bijzonder oordeel aan ieder mens wordt voltrokken! Als deze -- inderdaad middeleeuwse slagzinnen of leerstukken de goddelijke rechtvaardigheid vertegenwoordigen dan had de vertrapte en lichamelijk en geestelijk geslagen mens alle reden, om tegen zijn Schepper in opstand te komen! Want welke kansen hebben dan de menseneters, de psychopaat, de mongool, om na hun dood in hetzelfde hemeltje te komen, als meneer de monseigneur, bijvoorbeeld? Wij zijn allemaal kinderen van één Vader, dat leert u toch ook de Kerk? Hebben zij daarom gevraagd om als menseneters geboren te worden? Als psychopaten, melaatsen? Of meent de Kerk, dat er op de dag des oordeels voor Onze Lieve Heer geen verschil meer zal bestaan tussen een menseneter en de bisschop?

Kijk eens, heren van ,,De Nieuwe Eeuw'', om een geloof te hebben is prachtig, zolang je ook je hersens mag gebruiken. Maar als dit geloof ,,onomschrijfbaar'' wordt, als je slechts maar moet geloven, wat de middeleeuwen over de goddelijke rechtvaardigheid te vertellen hebben, als je in de twintigste Eeuw met deze nonsens nog te koop loopt en Onze Lieve Heer voor gek wilt verklaren, dan moet u zich maar niet verwonderen dat uw lieden de benen nemen en de kerken leeglopen! Duizenden, nee honderdduizenden zullen ons gelijk geven! U draait de klok terug op de middeleeuwen, wij hebben deze hocus-pocus al beleefd en lusten de wierookwolkjes niet meer, de kloostermuren, het celibaat, uw schepping vervreemde kuisheid! Want door ,,de lusten van het vlees'' bent u geboren, bisschop en gaf GOD u Zijn genade en kans, om van uw innerlijk leven iets te kunnen maken, om te evolueren: maar niet daarvoor, dat u Zijne Heilige Wetten mismaakt en bezoedelt! Had Ruth Simmons een vorig leven? Over enkele eeuwen zal geen ontwikkeld mens meer een vraag als deze stellen.
B. van Baden. 


counter free
Google Analytics Alternative