DE GROTE PIRAMIDE VAN GIZEH. 
Want er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden: en er is niets geschied, om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. (Mark. 1V-22) Ir. D. Davidson en H. Aldersmith hebben in hun boek ,,The great Pyrami its divini message" het bewijs geleverd, dat de Grote Piramide van Gizeh een geheel andere betekenis heeft dan de vele andere piramiden die in Egypte staan. Op wetenschappelijke wijze heeft men aangetoond, dat deze gigantische piramide, waarvan de basis bijna twee en een half en de hoogte bijna twee maal zo groot is als van onze Utrechtse Dom, het meest volmaakte bouwwerk is dat ooit werd geschapen. De Egyptologen zijn het onder elkander nog niet eens wanneer dit machtige monument tot stand is gekomen, maar volgens Davidson werd deze piramide bijna 3000 jaar voor onze jaartelling gebouwd onder leiding van de Pharao Khufu (,,de langharige"). De naam Khufu bewijst reeds, aldus Col. Garnier in ,,The Great Pyramid: its Builder and its Prophecy", dat deze Pharao geen Egyptenaar was en zich van andere Egyptenaren, die zich zorgvuldig schoren, door zijn lange haardracht onderscheidde............. Sir Wallis Budge schrijft in zijn ,,History of Egypt": ,,de beschaving der dynastieke Egyptenaren ontwikkelde zich uit de primitieve cultuur der inlandse pre-dynastieke volken van Egypte, nadat deze gewijzigd en verbeterd was door de hogere intelligentie van een ras, vermoedelijk van Aziatische oorsprong, dat Egypte binnenviel en het zonder moeite en strijd veroverde." Prof. Breadsted  zegt van Khufu o.m. ,,het staat vast, dat Khufu geen Memphiet is. 

Wij hebben niets gevonden, wat een verklaring kan geven van het feit, dat een edelman uit een provinciestad, de plaatsvervanger van de machtige Senefroe en de stichter van een nieuw vorstenhuis werd." ( Geschiedenis van Egypte). Manetho, een priester uit die tijd, beschrijft verder, hoe later dit vreemde ras Egypte weder verliet en in Judea een stad stichtte, genaamd Jeruzalem! Toch is deze wonderbaarlijke Piramide niet gebouwd als grafmonument voor Khufu en evenmin vertolkt ze de, in steen uitgehouwen, inhoud van het Egyptische Dodenboek. Niettegenstaande dat de Piramide voor de wiskunde en astronomie gegevens heeft geopenbaard die niet te bevatten zijn, als wij bedenken, dat deze feiten bijna reeds 5000 jaar geleden werden vastgelegd, is ook deze wijsheid niet de voornaamste betekenis van dit Goddelijke bouwwerk. Zo werd o.a. in de Piramide van Gizeh vastgelegd: De ellips en ellipsoide, de beweging der aarde om de zon. De precessie-wenteling van de as der aarde. De verandering van vorm en stand van de baan der aarde. De definitie van het ,,jaar". De verplaatsing van het Herfstpunt en de jaarlijkse verplaatsing van het perihelium. De drie astronomische jaren. De precessie-omtrek der z.g. Theoretische Piramide levert de formule voor de afplatting der aarde, zij geeft de juiste gedaante en afmeting van onze wereldbol en levert de formule voor de verandering in de helling der ecliptica. Zij levert de formule voor de verandering in de versnelling tengevolge der zwaartekracht en vermeldt het gemiddeld niveau van land en zee. Zij geeft ook de snelheid van het licht aan en de afstand van de aarde tot de zon, alsmede de minimum- en maximum-excentriciteit van de aardbaan. En dit alles met een nauwkeurigheid, welke niet onderdoet voor die der moderne astronomie.

Deze en nog tal van andere gegevens zijn verwerkt in een monument van steen, zo geniaal, dat er geen architect ter wereld is, die dit zou kunnen evenaren! Ir. Davidson schrijft: ,,Hiermede heeft de Grote Piramide van Gizeh, het bewijs geleverd, dat zij met de grootst denkbare nauwkeurigheid de afmetingen en gedaanten van de aarde, alsmede haar bewegingen en die van haar banen tot uitdrukking brengt en dat dit alle, met elkaar verband houdende, functies zijn van de eenvoudigste eenheden van deze afmetingen en bewegingen. Hier ligt een aanduiding voor, dat dit alles uitvloeisel is van een enkele grote Natuurwet, een Universele Wet, waarvan wellicht eenmaal zal blijken, dat ook Einstein's relativiteits-theorie en andere takken van wetenschap slechts vormen zijn." En toch is dit alles -- zoals reeds is vermeld -- maar bijzaak. De Piramide wilde hiermee alleen de aandacht op zich vestigen van een toekomstig ras, dat eeuwen en eeuwen later zou komen, in de wetenschap dat die beschaving dit mystiek geheim zou ontsluieren. Tot heden toe is dit niet gebeurd. Ofschoon Ir. Davidson en zijn voorgangers de eer toekomt, dat zij door hun moeizaam en prachtig werk een gedeelte van het geheim hebben mogen doorgronden, is de ware Goddelijke betekenis nog niet tot hun gevoelsleven doorgedrongen. Verscheidene interpretaties van Davidson bleken reeds, door de feiten van de achter ons liggende jaren, onjuist te zijn geweest. Ook voorspellingen die wij uit deze bron nog te goed hebben zullen anders uitkomen dan Ir. Davidson die heeft gedaan. 

Teneinde dit te kunnen begrijpen gaan we in gedachten duizenden jaren terug in de geschiedenis. Wat is het doel geweest van de bouw van deze Goddelijke Tempel? De Grote Piramide van Gizeh vertegenwoordigt het Universum. Het gehele wereldgebeuren ligt hierin opgesloten. Geboorte, leven en dood van Christus, de oorlogen, de evolutie van de aarde en de mensheid, tot in de hoogste graden. De Piramide vertegenwoordigt een Goddelijke Zending en is bedoeld als houvast voor de mensheid. Op het juiste tijdstip zullen mensen worden geboren, die een gedeelte van de Piramide kunnen ontsluieren. Elke eeuw heeft een eigen betekenis voor de Ruimte van God en in iedere eeuw zullen er wezens zijn op aarde die dieper in dit kosmisch raadsel zullen mogen doordringen. Dit ligt vast. Met de Bijbel als basis, kan dit gedeeltelijk ook worden gedaan, doch hiervoor is het nodig om de Bijbel op de juiste wijze te interpreteren. En wie heeft deze wijsheid? Zonder het ware gevoelsleven bereikt men niets. Dit monument vertolkt de ontwaking van de Goddelijke mens. Het ontbreken van de punt van de Piramide -- de topsteen -- tracht men ook te verklaren, maar er is een betekenis die nog veel dieper ligt: in de Piramide zijn zeven ruimten uitgebeeld. hierna volgt het ,,Uiteidelijke". Dit ,,Uiteindelijke" is echter niet in de steen weer te geven. daarom kon de Piramide niet worden afgemaakt. Dit is de werkelijke betekenis van de ,,fout" van de bouwers. hoe is de Piramide nu tot stand gekomen en wie hebben deze gebouwd?

Elke geleerde weet, dat 5000 jaar geleden de mensheid nog niet zover was om wetenschappelijke feiten te kunnen verkondigen zoals elders in dit artikel naar voren zijn gebracht. Hoe is dit dan mogelijk geweest? Wij kennen in de kosmos -- zoals reeds is vermeld -- zeven ruimten. de mens zal door de evolutie deze ruimten overwinnen, wil hij het ,,Uiteindelijke" binnentreden en een zijn met God zoals Christus dit is. Wij mensen op aarde leven pas in de derde ruimte en hebben zodoende tal van planeten in de kosmos reeds moeten overwinnen voordat we dit derde stadium konden bereiken. De bouw van de Piramide lag reeds vast in de hoogste en zevende ruimte en toen de tijd naderde, dat de mens op aarde hiervoor bewust was, werd die kennis vanuit de zevende ruimte doorgegeven aan de astrale wezens die voor onze derde ruimte, het hoogste gevoelsleven vertegenwoordigen. Het allerhoogste gevoelsleven van onze derde ruimte zou hiervoor op aarde terugkeren om Hogepriester te worden in Egypte, want daar, in het midden de aarde, moest dit bouwwerk worden opgericht, Het Egyptische volk was toen al in staat, zulk een constructie uit te voeren doordat hun priesters kennis hadden van hogere wetten. Ook de andere hiervoor aangewezen persoonlijkheden uit de astrale gebieden zouden eveneens worden herboren op aarde om priester te worden of zich op andere  wijze te bekwamen. De voorbereidingen waren enorm en hebben eeuwen geduurd, doch toen alles klaar was, was ook de aardse mens gereed om dit uit te voeren. Elke persoonlijkheid volgde de weg die voor hem was uitgestippeld en die hem was toegewezen. De wiskundigen voltooiden hun studie evenals de astronomen en de priesters. Eindelijk kreeg de Leider de verbinding met de hoogste sferen van deze planeet en met hem alle andere priesters. Langzamerhand werd de geestelijke sluier van hen afgenomen zodat zij wisten waarvoor zij op aarde waren. Nu werd de aarde met alle ruimten tot de zevende toe, verbonden.

Dit is de enige keer in de menselijke geschiedenis dat dit is voorgekomen. Daarom is dit bouwerk Goddelijk en volmaakt. De Leider ontving de symbolische en de geleerden de stoffelijke betekenis van dit werk. Vijf en twintig bewuste mensen hebben aan de planeet gewerkt en leiding gegeven, en vele Egyptenaren waren nodig om de Piramide te bouwen. Het is maar aan enkele ingewijden bekend, dat onder de Grote Piramide een tweede bouwwerk ligt, doch ook dat zal op de juiste tijd worden gevonden. Eens, wanneer de mensen op aarde hiervoor geestelijk gereed zijn, zal de vierde ruimte opnieuw verbinding opnemen met de aarde, reeds nu wordt hieraan gewerkt doch het zal nog lang duren voordat de mensheid hiervoor rijp is en al deze wonderen zal kunnen aanvaarden. Er zit dus inderdaad iets in als Ir. Davidson zegt: ,, De grote Architect van de Piramide was God. De Piramide draagt voor de mensheid een boodschap van buitengewone betekenis en hierdoor spreekt de Stem van de Hoogste Schepper. 
H.R.counter free
Google Analytics Alternative