EEN MOEDER VERLIEST HAAR KIND.
Een Moeder verliest door de dood haar kind. Hierna merkt zij vooral wanneer zij het kerkbof nadert een branderig gevoel rond de navelstreek. Haar echtgenoot vraagt de verklaring hiervan aan een bekend parapsycholoog. die haar naar een psychometriste verwijst. Ook wordt door vrienden van hem de mening gevraagd van Meester Zelanus. Deze antwoordt haar:  Dit is mijn antwoord. Moeder, gij zijt in gevoel nog steeds met Uw kindje verbonden. Gij voelt U nog immer één met Uw lieveling, al werd deze in het leven na de dood opgenomen. Dit is begrijpelijk want als moeder hebt gij Uw kind lief en kunt gij dit niet meer vergeten. Ge wilt het gevoel, dat het U schonk. behouden. Wanneer gij nu de plaats nadert, waar gij het stoffelijk lichaampje achterliet, wordt het brandende gevoel steeds groter. Als ge naar huis terugkeert, verwaast het. Duizenden moeders van Uw wereld beleven hetzelfde, al zijn de reacties verschillend en beheerst het ene leven zich dieper en sterker dan het andere. In het gevoel, dat gij en andere moeders beleven. bevinden zich zeven graden, wat wil zeggen, dat de ene moeder de liefde dieper ondervindt dan gene.

Gij hebt lief op honderd procent. maar gij bent daarin gesplitst en ge wordt nu onbewust door Uw liefde en door Uw verlies geleefd. Wanneer gij dit aanvaardt, kan ik het volgende beeld analyseren. dat ons met deze. Uw . gesplitste persoonlijkheid, verbindt en natuurlijk vaststelt. dat de realiteitswetten voor de ziel zich niet laten bedriegen, maar door duizenden verschijnselen als wetten gestalte krijgen. Een diep doorvoeld gedicht, een rein lied, een goed geestelijk afgestemd boek. een toneelstuk. een film, of een taak. die gij aanvaardt om anderen te helpen en te dienen, het zijn mogelijkheden voor U om het verloren geluk te beleven. Deze wegen, die gij betreedt om weer te komen in de verloren wereld. voeren U echter ook tot de gevoelens. die gij ervaart. wanneer gij langs het kerkhof gaat. Dat U deze vlam voelt branden in de omgeving van de navel is heel natuurlijk, omdat U op deze plaats door de navelstreng de eenheid met Uw kind onderging. Maar - gij zult mij dit moeten beamen - het warmtegevoel ontstaat vanuit Uw liefdevolle hart. dat het dan doorzendt. Het brandende gevoel, dat U ondervindt. openbaart werelden, onmetelijkheden voor de liefde. Ge ondergaat het. doordat deze liefde niet ten volle beleefd kon worden en door de dood een ontijdig einde nam. Maar zij is er en ze wordt door de, vele mogelijkheden, die ik al noemde. nog gevoed. Ik kan hierover een boek schrijven ook al omdat Uw gevoelens voor Uw kind mij met vorige levens verbinden. En ook, omdat ik de ziel van het kind als een natuurlijk gevoelsleven voor mij zie, waardoor gij als moeder in deze toestand kon worden opgetrokken. Immers was de gevoelsgraad van Uw kind niet op zulk een kracht en bewustzijn, dan zoudt gij U onherroepelijk anders hebben gevoeld en niet zó beïnvloed als thans het geval is. Een en ander samenvattend herhaal ik: Gij bezit een sterk karakter, maar Uw hoge gevoelsgraad in verbinding met die van Uw kind overheerst U en Maakt het verschijnsel bewust.

Dat de parapsycholoog noch de psychometrist deze toch zo eenvoudige psychologie niet peilen kan, is duidelijk. De eerste heeft zijn zo veelbetekenende faculteit nog niet verdiend, temeer daar hij zijn sprong over de kist niet wil of durft te maken, terwijl de tweede bewust of onbewust vanuit de fantasie spreekt. De behaalde sensitiviteit levert misschien wel eens een treffer op, maar bezit niet de verbinding met het weten en de zekerheid van het gezag, dat de hemeling toebehoort. Wij zeggen U, dat de "Universiteit van Christus" elk, gevoelsleven peilt, elke liefdegraad ontleedt, doordat wij op Golgotha onze studie mochten beëindigen! Ik verzeker U, dat U dit gevoel nimmer zult verliezen, wel zal het minderen naarmate Uw leven zich van het stervensuur van Uw kind verwijdert. Het maakt zich losser van het gebeuren en ge beleeft Uw smart én Uw geluk anders. Nochtans blijft de door U gevoelde en heilige eenheid als een. eeuwigdurende gelukzaligheid diep in Uw ziel leven, om straks in het astrale bestaan door Christus opnieuw verbinding te ontvangen. Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative