,,2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING''.
GEESTELIJKE WETENSCHAPPELIJKE WAARHEID. 
Door de vorige gedachten kregen wij een beeld hoe armoedig het huidige stadium aan geestelijke bewustwording is. Doch slechts enkele problemen werden gevolgd, de machtigste namelijk: Wie is God en waar leeft Hij, waardoor kent de Mens zijn God en kan de Mens Hem aanvaarden. En direct valt er, weet gij het? Bent U in staat de Westerse mens zijn God te doen leren kennen? Heeft hetgeen voor een Professor Dr. Godgeleerde onwaarheid werd, ook voor uw leven geen houvast meer? Werden, de door eeuwen opgebouwde fundamenten ook voor uw leven zomaar weggeslagen? Is er voor uw leven voortgang, evolutie te beleven of zijt gij als wij zoekende, nog blind, nog hulpeloos vragende? Leven er mensen op Aarde, die in staat zijn hierop een afdoende antwoord te geven? Dan kan de geestelijke wetenschap antwoorden en zeggen: Ja, die mensen zijn er nog, leven ergens op deze zo mooie Aarde, doch hebben zich voor de onbewuste massa afgesloten, daar zij weten, ze worden voor en door het Westen, ook de Oosterse miljoenen anderen, mannen en vrouwen nog niet begrepen. Om U dat te verklaren, eerst het volgende. Wij, velen met mij, gingen op weg om die waarheid te zoeken. Niet zo maar op weg om een reisje te beleven, maar voor een Goddelijke studie. Jaren lang, twintig jaar was ik en de anderen op weg, gingen een eigen weg, doch verzekerden elkaar, indien één onzer het ,,Vaderlijke Ruimtelijke woord'' zou ontvangen, vond, leerde kennen, hij tot de anderen zou terugkeren.

Zeven kinderen van deze ruimte gingen op weg, allen bezield met de heilige voornemens te zullen slagen, te zullen zoeken, hen, die leven en die het weten bezitten, maar, ze keerden niet terug: Waar zijn de anderen gebleven? In de Himalaya kreeg ik het eerste contact te beleven voor mijn ziel, mijn geest en persoonlijkheid. Vandaar trok ik verder, kreeg mijn tweede aanraking te zien in Tibet bij hen, die het ,,weten'' bezitten en kon ik beginnen om vragen te stellen. Daar, hoog in de bergen, leefden zeven mannen bijeen -- afgezonderd van de massa, zichzelf dienende of wel de mens, de mensheid, waarvoor, zoals zij het mij vertelden, zij dachten, leefden, een taak volbrachten. De opperste, hoogste gevoelsgraad van deze zielen, was een man van ongeveer zeventig jaar, de Meester, de bewuste, de gevleugelde, zoals de anderen mij gaven en ik kreeg te aanvaarden, die telkens weer, wanneer voor hem de boodschap kwam -- zich neerlegde, uitging, uitging door een andere, grote macht, die de mens nog niet kent en nu, vrij van zijn organisme, reizen maakte waardoor hem het leven voor zichzelf en het leven van God werd verklaard. En dat volgden zij reeds dertig jaar, alleen daar in de bergen, tot eenheid gekomen met Moeder Natuur, een ruimtelijke eenheid, die alles bezat, het voedsel voor de ziel, de geest, de geboorte en het sterven van en voor de mens, kortom alles, voor elke godsdienst het weten bezat, verstoffelijkte. Mijn eerste vraag luidde: Mag ik hier blijven om vragen te stellen? Jazeker, was het antwoord, doch begint te denken. Wij zullen U leren hoe te moeten denken. En nu waarde lezer, mijn eerste schrik.

,,Denkt, doch vrij van al de bestaande stoffelijke wetten, wetten, die door de mens werden geschapen, doch die geen bestaansmogelijkheid bezitten. Ik vroeg onmiddellijk: Welke zijn dat? ,,Wel, was het antwoord, luister. In de eerste plaats ben ik het, de jongste van allen in deze leer -- de Goddelijke Wijsheid -- die U voor uw, dit leven, moet antwoorden, hebt gij dit van mij verwerkt, dan kunt U het woord van de anderen ontvangen. De mens spreekt over verdoemdheid, over dood gaan, doch wij hebben moeten aanvaarden, dat er geen verdoemdheid is, noch van dood gaan is er sprake! Er is geen dood! Heel de mensheid heeft het over sterven, nog immer is de ziel, noch de geest voor al het leven van God, gestorven, dat bestaat niet in zijn ruimten en wil zeggen, dat wij een rechtvaardige ,,God" mochten leren kennen en Deze is ,,liefde" gebleven!"  Ik vroeg: ,,En dat is te bewijzen?" Ja zeker, niet alleen dat, doch wij hebben de fundamenten reeds jaren terug, gelegd. De Bijbel begint met fantastische gezegden, ook voor Mohammed geldt dat, waar wij ook zagen en luisterden, daar spreken de mensen over onwaarheden, een bewijs, dat de mens zijn God nog niet kent. Die bewijzen werden door de Meesters ontvangen! Ze werden beleefd, achter dit stoffelijke leven bevindt zich de geestelijke, de oneindige, de eeuwigdurende wereld, waar de mens leeft en verder gaat, totdat de mens, man en vrouw zijn hoogste stadium heeft bereikt, en nu vanzelfsprekend het ,,AL" moet zijn. ,,En dat weet U?"Wij zijn zover, die fundamenten werden gelegd, wij kregen die bewijzen door de Meester en konden wij, als gij thans doet, onze vragen stellen. Op deze manier, hebben wij, al het bestaande op Aarde kunnen volgen en mogen ontleden, zodat wij nu kunnen zeggen:

Wij kennen onze God en de ,,GOD" voor al het leven, de God van het Universum en de anderen door Hem geschapen! Wat is nu ziel, geest, gevoel, wat zijn geestelijke werelden, wat zijn hellen en hemelen, wat is wedergeboorte, waarvoor leven de Volken der Aarde en wat willen al die Volken beginnen? Waardoor schiep God de ziekten, de waanzin, krankzinnigheid, de psychopathie, de melaatsheid, ga verder! Waarom? Wij kregen antwoord, het ,,weten", dat niet God die ellendige zaken heeft geschapen, doch de mens, de psychopathie bovendien, kortom al de narigheden, waardoor de mens tijdens zijn stoffelijke bestaan geslagen werd, mismaakt werd, al die onmenselijke zaken kregen een ander licht en konden wij weer verder!" ,,Hoe diep hebt U de wetten van God mogen aanboren?" Het antwoord kwam en ik kreeg te horen: ,,Er zijn voor dit Universum geen vragen meer die wij niet hebben gesteld en wij kregen het antwoord." ,,Hebt U dit alles vastgelegd?" ,,Jazeker, de eerste boeken, indien U het zo wilt zien, liggen gereed. Geen woord is er verloren gegaan, wij hebben die taak volbracht, doch de tijd zal bepalen wanneer de mensheid het ,,weten" zal ontvangen, ook dat ligt in de handen van de Meester." ,,Is uw voelen en denken alleen voor het Oosten?" ,,Neen, het omvat de Aarde, de mensheid, geloof me, wij, als Oosterlingen hebben ,,Christus" moeten aanvaarden, het bevel van het hoogste waarvoor wij dienen of wij hadden geen verder contact mogen genieten." ,,Dus toch?" ,,Uw -- dus toch -- is vanzelfsprekend!! Hij is het allerhoogste voor dit Universum en de andere werelden, die door Zijn leven en weten werden verdicht. Ik denk nu Universeel, dus kosmisch, doch kan terugkeren tot uw denken en voelen en betreden wij het leven van de mens op Aarde, de Universiteiten, geloof mij, al de kunsten en wetenschappen." ,,Wat zal ik doen, kunt U mij raad geven?"

,,De Meesters aanvaarden geen adepten meer, wij zijn zover gekomen, dat dit niet meer nodig is. Maakt U hier gereed voor het Westen, voor het Oosten, voor de mensheid, leert hier hoe te moeten denken en gij kunt verder gaan. Daarvoor krijgt gij onderricht, besteedt uw jaren hier voor die ontwikkeling en stel uw vragen, mediteer, dag en nacht, wij zullen U daarbij helpen en uw leven dienen." Lezer, twintig jaar, van geheiligd éénzijn gingen er voorbij. Dag en nacht werden mij de vragen beantwoord, kreeg ik mijn ruimtelijke voedsel te beleven, Meester na Meester gingen heen en betraden hun geestelijke Ruimten. Niet één uur, na hun stoffelijke heengaan, of zij waren één met hun gevoelsleven, hun persoonlijkheid, zij konden zich verbinden en één maken met ons, zoals dat -- geloof het -- ook het oude Egypte heeft gekend, een éénzijn van mens tot mens, van ziel tot ziel, gevoel tot gevoel, een Goddelijk contact voor de mens, dier en al het leven van de Aarde, wij leefden in die éénheid en gaven ons aan die geheiligde wetten volkomen over. Toen ik dat alles had mogen ontvangen, vertrok ik, reisde terug, bezocht het Westen, leerde er en begreep eerst toen, hoe onbewust de massa nog is. Al die jaren moest ik zwijgen! Tot nu, thans is dat ogenblik gekomen. Door het woord van uw Prof. Dr. Godgeleerde, kreeg ik mijn woord te beleven en zal ik spreken! De Bijbel, het verhaal van Adam en Eva, zo luidde het woord van deze Prof. tijdens een onlangs gehouden radiolezing, begint met onwaarheid. U hebt dit te aanvaarden. Maar wat nu? Kunt ge verder? Heeft men U thans al uw fundamenten ontnomen? Wilt ge leren denken?

Men ontnam U niets, zeggen wij, niets, integendeel, de zoekenden kunnen U het Goddelijke antwoord niet geven, zij zijn nog onbewust, studeren nog en dat heeft uw Godgeleerde voor de radio eerlijk gezegd, bekent, jazeker, voor elk mens is er een plaats in het Goddelijke Huis, het Heelal, doch hoe wilt gij als mens, als man en vrouw uw plaats betreden? Wilt U leren denken, ontwaken en evolueren, willen wij uw kunsten en wetenschappen volgen, beleven, hoe zij, die de reis naar de Maan willen aanvaarden, zich zelf verpletteren, tot algehele vernietiging voeren? Wilt gij weten, hoe de geestelijke kunst, de ,,Film" er straks uitziet, wilt gij weten, hoe, op welke manier de Bioscopen weer gevuld worden, dat de ,,Film" levensrecht krijgt en een eeuwigdurend bestaan? Dat kan en is er nog, indien U de wetten kent en gij, ik en anderen verlangen om die kunst te zien, te mogen beleven. Eenvoudig is het, wij brengen het leven, de studie, ruimtelijke levenswetten van God tot de kunst, gij beleeft dan uw geestelijke studie door de ,,Film" en is zo'n avond ruimtelijk genot voor uw ziel en geest en de uwen! Geef ons de mogelijkheid en wij maken dat kunstwerk voor uw leven! Dit wordt de ',,Film" voor uw toekomstige leven en voor uw kinderen. Wanneer Cecil de Mille een Bijbels verhaal verfilmt en deze kitsch uw leven, als gelovig mens al die heiligheden vertrapt, mismaakt, bezoedelt, ergert gij U over al die onbarmhartige mensen, deze verkrachters van het goede en enige bezit voor de mens, toch, -- U hebt dat beleefd, -- bestormen de mensen de kassa's, iedereen wil dat machtige wonder beleven, omdat de mens, man en vrouw van deze eeuw dorst, honger heeft, vragend is, zoekende, hulpbehoevend en nu krijgt diezelfde Cecil de Mille dankbare gevoelens toegezonden, indien hij het Goddelijke en nu de vraag erbij: ,,Waarheid of onzin" vertolkt en voor uw leven vastlegt. Er zijn geen betere Films gemaakt, er zijn geen andere films, die zoveel geld konden verdienen, dan de Bijbelse Films, omdat dit het hoogste is voor de mens, zijn Universum, zijn alles voor de ziel, leven en geest en het leven op Aarde. Jazeker, andere Films brachten geld voor de directeuren, doch de bijbelse films overwonnen alles, indien het verhaal geestelijk menselijk werd behandeld en wij als mensen ons houvast niet verloren, danken wij die scheppers.

Is dat niet eerlijk, geen waarheid? En nu door de ,,Geestelijke Wetenschap"? De mens opvoeden door ,,Kunst"? Door de geestelijk wetenschappelijke films? Dat is mogelijk en de twintig wonderbare scenario's liggen gereed, behoeven slechts te worden vastgelegd, wij dragen die geestelijke cultuur in ons leven mee, wij zijn gereed om ze stoffelijk te verwerken, uw één miljoen gulden verdient er ,,Tien" miljoenen. Heel de mensheid is gereed, de bewijzen zijn er, de ,,film" staat op zo'n afgrijselijk dood punt niet meer, indien de film ten dienste komt van de mens, als kind van God, wanneer de film de werkelijkheid wil brengen en nu, geloof het, is uw gang naar de Bioscoop uw éénzijn met het leven en met uw God, uw geheiligde liefde, waarvoor wij allen moeten leven en sterven! Niet geestelijk, doch stoffelijk. En ook dat zal het geestelijke product U dan bewijzen. Integendeel, door deze kunst krijgt ge de ,,vleugelen'' terug, wij maken reizen door deze ruimte waartoe wij behoren en zullen U daardoor aantonen, dat de ,,toekomstige film'' uw levenswerk is en eeuwigdurend zal blijven! De scheppers zoeken en weten het niet meer! Wij volgden al de films, die iets meer voor de werkelijke mens brachten, doch allen zoeken nog en komen niet achter de eerste sluier -- daar, waar de mens leeft die deze wetten overwonnen heeft, hij dus, die deze geestelijke fundamenten heeft gelegd, ze kent, doordat hij zijn studie heeft volbracht en thans gereed is voor deze eeuw, het nu waarin wij leven en het 2000 vier honderd en zeven en vijftig; ook dan beleeft de mens kunst, de film is er nog, doch nu, door de geestelijke wetenschap en die is eeuwigdurend, zal de mens nimmer uitputten! Nooit! Wat wilt gij, mens der Aarde beginnen? Waarheen voert uw weg? Wat wilt gij morgen en over een jaar deze miljoenen massa bieden? Nog langer uw onmenselijk gedoe brengen, uw kletspraat, uw leeg gezang, uw honderden armoedige verhaaltjes schenken? De mens speelt voor hond en kat, thans reeds voor muildier en giraffe en laat het dier spreken, hij zelf weet niets meer te zeggen, deze mensen klampen zich thans reeds vast aan het dier, hij zelf is levend dood, levend gekist, door zijn kunst, zijn kletspraat, zijn eigen onmenselijke leegte! Luistert slechts en gij weet het! De Radio bracht het eerste verschijnsel, de mens is te koop -- niet God, Hem niet, ook Zijn wetten niet, gij zult ze door uw levensbloed moeten verdienen, maar wij zeiden het al: Echte Buzio's zijn er niet meer! Hij was het -- bracht levenswijsheid door zijn kunst, de lach, het denken, de traan, het geheiligde gevoel: De mens leeft eeuwigdurend. Welnu, vraag om meer en wij geven U het ruimtelijke, geestelijk antwoord, voor nu en uw later leven, voor honderden jaren, uw toekomst! Vraag om meer of het heeft geen nut, bewijs of ge dorst, honger hebt en wij gaan verder!Tot straks.
Uw Marja Radjany.   


counter free
Google Analytics Alternative