GEESTELIJKE BEVRIJDING. 
In het artikel ,,De laatste partij schaak” werd de zin in de ware achtergrond van de wereldoorlog II naar voren gebracht en belicht.  Er is echter nog een andere kant verbonden aan de oorlog in het algemeen. Deze andere kant bestaat hieruit, dat het bezit van de mens wordt vernietigd. Dit vernietigingsproces  mag door velen als bijkomstige factor worden gezien, in werkelijkheid schuilt ook hierin een diepere geestelijke bedoeling. Er is immers geen toeval in de kosmos? Alles heeft zin en betekenis en ook het feit, dat de mens zijn bezit vernietigd ziet, tijdens een oorlog of andere ramp, heeft betekenis. Om deze betekenis te kunnen doorgronden is het noodzakelijk, dat wij eerst trachten vast te stellen, hoe en waarom de mens in het bezit is gekomen van zijn bezittingen. Wanneer wij duizenden eeuwen teruggaan in de menselijke geschiedenis, dan stuiten wij op een tijdstip, dat er geen bezit bestond. Alles wat de aarde toen voortbracht was het eigendom van alle mensen. Enkelingen zijn toen begonnen om zich met geweld of list meer toe te eigenen dan dat zij in feite nodig hadden.

Hebzucht, afgunst en tirannie waren hun voornaamste motieven. Toen werd de basis gelegd voor de maatschappij zoals wij die thans kennen! Er is praktisch geen bezit op de hele wereld te vinden, waaraan niet het bloed en het zweet kleven van vele onschuldige mensen. Er is praktisch geen bezit te vinden, dat niet door geweld, list of wreedheden werd verkregen. Het tegenwoordige geslacht heeft de bezittingen van hun ouders of hun voorouders geërfd en zeer zeker kan men iemand die thans eigenaar is van een landgoed, niet het verwijt maken, dat zijn voorouders dit bezit op een onoorbare wijze hebben verkregen. Dat is ook allerminst onze bedoeling. Wel is het echter de bedoeling er op te wijzen, dat het bezit op zichzelf als het ware besmet en bezoedeld is, onverschillig wie de eigenaar hiervan ook moge zijn. De ellende, het verdriet, het onrecht en meestal zelfs het bloed, dat hieraan nog kleeft maakt, dat er een vloek op rust. De oorlog doet nu deze gebouwen, dat bezit, ineenstorten en berooft ons van deze aardse goederen. Wij komen ,,arm” uit de strijd en toch hebben wij winst geboekt! De oorlog bevrijdde ons n.l. tevens van dit vervloekte bezit dat ons in werkelijkheid toch nimmer geluk vermocht te schenken. Of meent men, dat het mogelijk is te bouwen op het ongeluk, leed en verdriet van anderen? Laat de mens niet treuren om verloren bezit. God geeft de mens slechts nieuwe kansen, doordat Hij hem bevrijdt van een vloek uit het verleden. De mens die gevoel kan opbrengen om dit te begrijpen, zal, als anderen in elkaar krimpen door dergelijke ,,tegenslagen” bevrijd ademen en hij zal de kracht kunnen opbrengen om voor zichzelf en zijn gezin nieuw bezit te verwerven. Ditmaal echter door eerlijk werk en door loyaliteit te tonen tegenover zijn naaste. Hij zal zich terecht bevrijd voelen van de druk van het verleden en zijn ogen hoopvol gericht houden op de opbouw van de nieuwe maatschappij.
N.N. 


counter free
Google Analytics Alternative