IN DE DAGEN VAN GOLGOTHA.
Weinige weken scheiden ons van het Paasfeest. Hoe brengt gij deze weken door? Laat gij de heiligheid en de betekenis van het gebeuren rond Golgotha reeds op u inwerken of beuzelt gij? Bedenkt dit: Gij zijt een deel van uw Goddelijke Vader en hebt als zodanig rechten, maar evenveel plichten. Uw staat eist, dat gij uw leven dienstbaar maakt aan God en uw naasten. Eerst dan toch toont gij u een waarachtig kind van uw Schepper. Dat dit geen flauw praatje is, zal de vreugde u bewijzen, die u vervult, wanneer de harmonie uw leven en uw handeling bepaalt. Dan pas leeft u volkomen en krijgt ge reeds hier in de stof deel aan de zekerheid en het geluk van de hemelen. Om u in deze gewijde dagen tot denken te brengen. schrijven wij hier enkele regels af uit een oproep van een Engel, die als Meester Hamet eens door André sprak:
"Ik ben wachtende. Wachtende tot in u het gevoel voor Golgotha ontwaakt! Wachtende tot uw wil de kracht bezit om uw leven op dat van Jezus Christus af te stemmen. Ik ken uw moeilijkheden - ging ik zelf niet door de duisternis naar het licht? Tergend is de dood van het goede voornemen, tergend het bezwijken. Herinner u echter het woord, dat uit uw Goddelijke Vader is, en dat ook mij telkens uit de val deed opstaan:"Ik, de schepper van deze Ruimten, gaf aan U Mijn Leven en door Dit bezit Gij de kracht om tot Mij terug te keren!"Stel deze waarheid boven uw leven en vecht zolang tot zij uw deel is. Onzegbaar moeilijk is deze strijd, elke Hemeling zal het u getuigen. Onzegbaar heerlijk echter is de overwinning, ook dit kan de Hemeling u getuigen!Ik ben wachtende tot gij die strijd begint, ernstig en met inzet van al uw vermogen. Speel niet langer en volsta niet meer met halve bedoelingen. Gij zijt Goddelijke Kinderen, voel wat dit zeggen wil! Keer in uzelf, immer en immer, en leer uw wezen kennen. Bewijs God, dat gij niet slapende of stervende zijt, maar daarentegen levend, vlobewust en bezield.

Dan zult gij ingaan in dat, wat God als Alvermogend Vader voor u bewaart. Wij als Engelen willen u optrekken in de geestelijke levensgraad, in die, waarin gij de diepte en mogelijkheden van God en Christus leert kennen en benutten.Vooruit dan!Waarom dan getalmd?Waarom nog langer uw afbrekende eigenschappen te dienen?Waarom nog langer gebogen te gaan onder de ketenen van u verkeerde verlangens?Zie niet in een ander kind van God uw vijand. Hamer niet in op een gevoelsleven, dat u niet begrijpt. Kijk naar uw eigen, onvolkomen ik. Val dat aan en breek dat af! Bedenk, dat elke gedachte, elke handeling, die niet op de Goddelijke Harmonie is afgestemd, u naar Golgotha voert, naar de plek, waar Gods volmaakte Kind de liefde, de dienstbaarheid, universele kracht en betekenis gaf. Daar komend zult gij uw hoofd moeten buigen, wanneer ook maar één eigenschap, één gering gevoel die almacht mist. Het woord, dat Christus daar door Zijn daad sprak, is oneindig. Dit woord is wet voor al het leven van God. Het eist, dat gij elke eigenschap tot harmonie brengt. Aanvaard van ons, die telkens tot Golgotha gaan om onze liefde, onze rechtvaardigheid te toetsen aan die van onze Goddelijke Zaligmaker, dat beloften, gebeden noch gevoelens van berouw die wet in haar strengheid verzwakken. Alleen de daad telt hier, alleen de daad voert u binnen in het Koninkrijk Gods, dat Christus op de smartplaats beloofde.Neem met dit weten uw leven opnieuw in handen!Doe het nu!Laat mijn woord, mijn bezieling op u inwerken en nieuwe kracht, nieuwe moed stromen toe, Begin opnieuw en herhaal dit, als ge ondanks weer in fouten vervalt. Zo bouwden zich uit de hellen de hemelen op en wonnen zij aan licht en inhoud.Vele Engelen wachten verlangend om tot u te komen. Zij willen tot uw leven spreken en u zeggen, hoe zij hun geluk verdienden. Zij en ik hebben u lief, ondanks uw fouten. Laat dit weten u vergezellen waar u gaat en ge zult uw denken en voelen zien verruimen. Dan nadert ge Golgotha niet langer als een verrader, maar als een waarachtig kind van God, dat zich in overgave wil laten leiden door de Mentor van al het leven: Jezus Christus, Die alle Goddelijke Beloften in Zijn Leven vervuld zag!"
Meester Hamel.


counter free
Google Analytics Alternative