VERTEL HEN VAN HUN VELE LEVENS, ALS DAT KAN! 
Menselijke reacties op het begrip wedergeboorte zijn zeer uiteenlopend. Al te vaak wordt gegrinnikt en klinkt een opmerking als: 0, terugkomen als een hond of een paard zeker? In het beste geval ziet de mens zichzelf nu niet zo gauw weer dat hele 'gedoe' beleven, als kind in een moeder, de geboorte, dat hulpbehoevende en afhankelijke babystadium, het kleuter zijn, de school, ja de hele tijd van ja en amen zeggen tegen ouders, leraren, enz., zien zij niet zo erg zitten. Voor de rest zou het niet zo onlogisch nog niet zijn wie weet? Mensen op hoge leeftijd, met een leven vol zorgen en in zich angst voor een toekomst waarvan zij de stormachtige ontwikkelingen niet begrijpen, verzuchten: In Gods naam niet terug...niet  dat alles opnieuw,ook al voelen zij heel vaag iets van een liefdevolle rechtvaardigheid in zo'n 'Play back' systeem. Ja, ja, hoe anders beleeft dit de mens die geestelijk ontwaakt is, die wakker is, open en bewust rondkijkt in de schepping.

De mens in"wie het diepe gevoel leeft deel te zijn van al die machtige openbaringen van het goddelijke Vader- en Moederschap. Zo'n mens weet, zonder dat het verteld en uitgelegd wordt, met duidelijke zekerheid dat hij of zij niet voor het eerst op aarde leeft. Dat zijn de mensen die zich bewust losmaken van stoffelijk materieel denken en voortdurend op zoek zijn naar geestelijke verruiming. Het is dan ook. die mens, die als vanzelf in aanraking komt met de boeken van de Meesters.  Door zijn of haar innerlijke afstemming trekt zo iemand deze boeken zo maar tot zich, omdat zijn of haar gevoelsleven zich richt op geestelijke realiteit en waarachtigheid. Zo'n mens hongert naar echte geestelijke wijsheid. De kennismaking met de boeken van Jozef is voor hen een feest van herkenning, een absolute bevestiging van al hun voelen en denken. Ademloos leest men, ja verslindt men deze wijsheid en elk woord, iedere zin van de kosmisch bewuste Meesters brengt hen tot innerlijk buigen en neerknielen: Ja, zo is het het KAN niet anders zijn. Voor hen is de reïncarnatie een absoluut gegeven zij voelen hun levens.

Weer anderen worstelen met het vraagstuk evolutie, vaag voelen zij dat al dat ontzagwekkende op Aarde en in het heelal zichtbaar aanwezig, er niet zo maar kan zijn. Zij zoeken naar een verband dat logisch is en waarin 'wonderen' normaal verklaarbaar zijn. Ook al weten zij niets af van de geestelijke achtergronden van vader en moederschap en reïncarnatie, ervaren zij toch het leven in zijn veelvoudige volmaaktheid als een groot wonder, waarin zij zich willen indenken en voelen. Zij plaatsen zich als het ware op een afstand van het dogmatisch denken, zijn daardoor ook reeds in staat tot beschouwelijk inleven in andere godsdiensten en wijsbegeerten. Hun ruimte is reeds groot, hun ontzag is veel betekenend. Hoe graag zouden zij meer inzicht krijgen in die grote verscheidenheid. Voor hen zijn de boeken toch niet zo maar toegankelijk. Zij, afkerig als zij zijn van onlogisch hocus-pocus gedoe, botsen op tegen dweperige taal. Woorden als CHRISTELIJK, HEMELSE LIEFDE, e.d. bezitten de navrante bijsmaak van intensief misbruik. Geesten, hiernamaals en occultisme verbinden hen met middeleeuwse bijgelovigheid en achterhaalde onzin. Hoe hen te overtuigen van de serieuze ernst en waarachtigheid van déze, door middel van occulte wetten ontvangen boeken vanuit hemelse sferen, in opdracht en als vervulling van het Woord van Christus, de Messias? Veel hangt af van degene die hen hiérmee in aanraking brengt. Hoe diep is diens respect en liefde voor de mens? Hoever kan deze zich inleven in het gevoelsleven en de denkwijle van een ander? Veel wijsheid en takt is er nodig om zo iemand over die onwezenlijke maar toch zeer reële drempel heen te helpen. Als een koppige ezel wees ik mijn vriend terecht. Man ga weg met die onzin met je Meesters uit het leven na de dood ik ben geen maffe idioot...'  Maar toch hij hield vol, vastberaden en verbeten. Telkens kwam hij er op terug hij kon zijn mond er niet over houden. Het was alsof hij gedwongen werd. 'Lees dan toch dat boek eens over het ontstaan van het heelal jij hebt het toch zo vaak over het universum?' Als om hem een gunst te bewijzen nam ik dat boek ter hand en begon te lezen..... Nog geen tien pagina's waren nodig om mij de absolute zekerheid te geven:'Mijn God...DIT is Waarheid' De rest van het boek ging niet alleen vanzelf neen dat ging razend snel elke regel was een volkomen bevestiging. De geest kreeg voedsel in overweldigende overvloed. 'Wat is dat allemaal ontzettend waar: Ja dat was ik zelfeen koppige, hongerige ezel die over zijn eigen voedsel heenkeek.Zijn er meer zo?

Wel, hopelijk hebben ze wijze vrienden en misschien zelfs liefhebbende verwanten aan Gene Zijde die de situatie volkomen doorzien. Maar, probeer het eens met een dogmatisch mens? Met zo iemand die zelf nog niet aan dieper denken toe is. Met de mensen die nog in alles de hun ingehamerde gebeden en belijdenissen opzeggen. Wel...dat zijn nog niet eens koppige ezels die verzetten zich nog lang niet tegen door anderen opgelegde denk en leefpatronen, die ze volgen en zullen volgen trouw en slaafs al hetgeen hen door kerk, staat en massa als norm wordt voorgehouden. Zij bevinden zich wel in het gemak van 'geleefd te worden' en laten zich dan ook door niets daar uitslaan. Toch is ook dat wijsheid en goddelijke Rechtvaardigheid, want het is de bescherming, de kracht van de eigen levensgraad, die hen ( en ons allen) verhindert stappen over te slaan op die kosmische weg van de evolutie. Alles moet honderd procent worden beleefd.. .eerst dan wordt het innerlijk bezit. Pas daarna komt het volgende stadium. Tot een ieder die vanuit de vreugdevolle bezieling van dit 'weten' intensief en groots reclame zou willen maken voor deze leer, de leer van de UNIVERSITEIT VAN CHRISTUS moet worden gezegd: HEBT LIEF AL WAT LEEFT EN EERBIEDIG ELKE LEVENSGRAAD, OOK AL IS HET EEN LAGERE. Die liefde bezit; het geduld van de zekerheid, dat élk mens eens de geestelijke ontwaking zal beleven. Daarop met liefdevol geduld te wachten is wijsheid van de bovenste plank..... Een bloem in de knop ontluikt toch niet door een andere, dan de eigen wil daartoe en de warme straling van de dienende liefde, de Zon. Wees gereed, als er een goed geestelijk gevecht geleverd moet worden om zo'n koppige dwaas naar de geestelijke voederplaats te leiden. (Veelal is het trekken aan de staart bij ezels heel effectief) Maar even begrijpend en liefdevol afwachtend, als het er om gaat hen die nog bepaald niet hongeren ook dáárin zichzelf te laten zijn. Gene Zijde werkt doelbewust aan het bewustzijn van de gehele mensheid. In het grote PLAN van Christus en de Zijnen is versnelling van het evolutieproces het absolute doel. In een zo hoog mogelijk tempo wordt de mensheid naar het geestelijk stadium gevoerd naar het intense geluk van het harmonisch voortgaan. Maar in dat stuwen ligt diepe wijsheid waarin niet één levenswet disharmonisch beleefd zal worden. De wetten van vader en moederschap worden niet ontwricht. De reïncarnatie wordt ten volle beleefd. In niets wordt ook maar één kosmische wet ontregeld, door dat Albewustzijn. Slechts het disharmonische denken en voelen van de onbewuste massa wordt, dóór het eigen verkeerde willen, in verhoogd tempo voor de consequentie geplaatst van oorzaak en gevolg. Maar geen wet, geen énkele levensfase wordt de mens ontnomen.

De dierlijke, grofstoffelijke en ook de stoffelijke levensgraden worden in verhoogd tempo beleefd. De middelen daarvoor zijn in duizendvoud op Aarde gebracht als nooit te voren kan de mens zijn stoffelijke graad beleven. Wat anders miljoenen jaren zou voortduren kan thans in enkele eeuwen tot op de bodem beleefd worden. Dat ingrijpen in de evolutie verstoort niets: Dat stuwt slechts voort in hoog tempo door het door onbewust denken en voelen, het negatieve, afbrekende menselijke stadium heen. En alles wordt toch stap voor stap met engelen geduld geleidelijk tot werking en uiteindelijke verstoffelijking gebracht. Uit het ene komt het andere voort zo snel mogelijk, maar nooit rukt het de mens uit zijn levensgraad. Geduld en liefde en de Bewuste Wijsheid verspilt geen gram energie. Wie even over de hemelse schutting mocht kijken, behoeft met deze wijze kennis, niet als Icarus zijn 'vleugeltjes' te branden.  
P. L. H.  


counter free
Google Analytics Alternative