GRENZELOOS IS ONZE EERBIED..... 
In meerdere reacties die ons bereiken*), wordt ons min of meer verweten dat wij zo verheven en vol eerbied schrijven over Jozef Rulof, over de betekenis van zijn boeken en vooral over de Meesters. Het ontzag dat wij doen blijken komt op enkelen over als een te ver doorgevoerde persoonsverheerlijking, vooral van Jozef. Maar ook van de astrale personen, zoals de Meesters, Zelanus, Alcar en vele anderen. Volgens hen beperken wij ons te veel tot dit werk, hetgeen het levenswerk van Jozef is, leggen wij een te absolute nadruk op zijn boeken, lezingen en schilderwerken en negeren of zelfs miskennen wij de vele andere manifestaties in woord en geschrift, die toch ook van grote betekenis zijn voor de bewustmaking van de mens. Kennelijk verwacht men van ons dat wij ons breed oriënteren op de op geestelijk gebied verschijnende literatuur om aldus in onze eigen publicaties hieruit ook aanbevelingen te doen. Wij willen hier nog eens heel duidelijk stellen dat wij heel gewone mensen zijn en zeker niet de pretentie bezitten het allemaal zo heel goed te weten. Eens te meer is wel gebleken dat wij, al kennen wij de boeken nog zo goed; niet beschikken over pasklare antwoorden op alle gestelde en nog te stellen vragen. Heel duidelijk hebben wij bij voortduring verklaard dat wij geen directe, geestelijke contacten bezitten met gene zijde, maar dat wij er wel op vertrouwen, bij een juiste, eerlijke en eenvoudige benadering van belangrijke problemen te mogen rekenen op de zo onontbeerlijke inspiratie voor ons werk.

Wij mogen zeggen dat de waarheden van Christus voor ons een eeuwigheidswaarde bezitten. ,,Waar mensen in Mijn Naam vergaderen... ben ik in hun midden'', is en zal altijd geldig zijn. Als het niet opgaat, dan zal dit altijd weer alleen maar liggen aan onze eigen instelling en moeten wij die herzien. Voorwaarde is dat wij voor alles zelf op de juiste wijze willen werken, denken en voelen. Het betekent dat wij onze twijfel te lijf gaan en ook aandurven om over dit alles te schrijven. Fouten zullen er wellicht gemaakt worden, maar wat geeft dat, indien wij zelf durven te erkennen en ervan willen leren. Het is daarom voor ons en ook voor u van het allergrootste belang dat wij ons voortdurend realiseren, waarmee wij ons wel bezighouden. Uit deze realisering komen wij altijd weer tot de uiteindelijke bron van onze geestelijke kennis. Nooit kunnen wij er dan omheen...het is en blijft eeuwigdurend Jozef Rulof... Altijd weer zijn het de Meesters van de Universiteit van Christus die dit voor de Aarde zo baanbrekende, gigantische werk tot stand hebben gebracht. Hoe gewoon het voor ons ook is een geschreven, gedrukt boekwerk te lezen, deze boeken zijn niet gewoon! Nooit zullen ze dat worden, ook al lezen wij ze duizend keer. Wie van ons had dit alles kunnen bedenken, beleven en dan ook nog zo volmaakt ,,gewoon''en voor een ieder duidelijk en uitvoerig kunnenopschrijven? Waar ter wereld kunt u zo kompleet geïnformeerd worden over zulke diepgaande, ontzagwekkende zaken, zoals het ontstaan van al het leven, de evolutie, de reïncarnatie, het leven na de dood, maar ook de geestelijke diepten van alle graden voor ziel, geest en stof in gans ons universum? Wie ter wereld ging ooit zo diep in op geestelijke gaven, hun zegen en ook hun gevaren? Ja, talrijke boeken zijn over occultisme en vele andere geestelijke zaken verschenen, maar waar werd dit alles zo volledig verklaard en geopenbaard? Krankzinnigheid, stoffelijke ziekten, geestelijke disharmonie. Oorlogen, de strijd van de volkeren, ja, wat ter wereld werd door deze Profeet aller tijden niet tot op de bodem uitgediept, verklaard en ontleed? Welke wetenschap, welke religie, welke sekte is op onze wereld verder dan het stadium van zoeken en tasten als het de machtige persoonlijkheid van Christus en Diens Leven op aarde, raakt?

Al deze gedachten vertegenwoordigen miljoenen toestanden en werelden. Zij werden door Jozef Rulof als instrument - wie weet wat dit in volle omvang betekent? - op aarde verstoffelijkt. De astrale wereld van hoog bewustzijn kon zich pas door Jozef Rulof in uitgebreide omvang uitspreken. Als wij eerbiedig spreken van het Genie, Jozef Rulof, dan drukken wij ons naar ons gevoel nog veel te zwak uit. Als de ,,groten'' der Aarde, zoals Beethoven, Bach, Leonardo da Vinci, Socrates, Shakespeare en vele anderen erkend worden als geniaal dan overvleugelt dit eenvoudige mensenkind Jozef Rulof alles, omdat hij niet ten dele bracht... hij bracht door zijn leven, zijn overwinning op de dood, de aarde in directe verbinding met het AL! Zijn leven is Ruimte, albewustzijn en voert ons naar de ALliefde. Grenzeloos is onze eerbied, tekort schieten onze woorden, indien wij hierbij stilstaan, omdat wij slechts een klein beetje beginnen te beseffen hetgeen de grote en diepe betekenis van dit werk is. Zeker, er zijn talloze, zeer grote en voor de Aarde waardevolle mensen, die ook werken aan de opbouw van het Koninkrijk Gods. Op vele, vele wijzen gebeurt dit. Vele duizenden zetten zich daarvoor in, op eigen wijze. Al naar gevoel en bewustzijn. Ook dan is ons gevoel open en vervult ons een grote eerbied. Maar niemand reikte zo ver, zo oneindig diep dat hij zo een totaal en absoluut klankbord kon zijn voor het hoogste bewustzijn aan Gene Zijde? Talrijk zijn thans de mediums, de genezers, de schilders en ook de uitpluizers van Jozefs boeken. Velen van hen hebben ,,verbinding'', contact met astrale Meesters of zien in vorige levens.

Velen kennen ook hun tweelingziel. Bewijs na bewijs wordt ons getoond en opgedrongen. Steeds verklaart men ons, hoe nabij men was aan Jozef, nadrukkelijke boodschappen worden ons ter hand gesteld. Ja... ja... het is altijd hoog, belangrijk en zeer voornaam. Meesters uit de vijfde sfeer lopen in en uit. Machtige geestelijke belevenissen houden de mens weg van het dagelijks werk en plicht. Zelden komt het voor dat de tweelingziel, de eigen man of vrouw is. Meestal is het een ander... en dan vallen er stukken en brokken... In vorige levens was men meestal ook zelf zéér belangrijk... op z'n minst van adel, of een prins of prinses, ook het priesterschap ligt sterk op de voorgrond. Enthousiast kan men zichzelf ophemelen, kietelen en speels bezighouden, afgeleid van de eigenlijke taak in het leven. Al te graag wil de mens zich ontwikkelen tot één of andere geestelijke beroemdheid. Wat van dit alles is echter waar? Wij wagen voor onszelf veel van dit alles met de bekende korrel zout te nemen. Veroordelen past ons niet, beoordelen echter wel. Jozef zei ervan: Let vooral op wat er komt en kijk goed uit. Als het werkelijk zo echt en hoog bewust is, dan zijn de resultaten feilloos, de bewijzen onweerlegbaar. Gene Zijde volgt één plan, een opdracht van uit een Centraal Punt geleid. Daarin valt niets te doorkruisen, niets nog eens dunnetjes over te doen of te herhalen. Christus komt niet weer als stoffelijk mens op Aarde. Jozef, noch zijn directe Meesters zitten bij wie dan ook aan in seances. De taak van Jozef is af, compleet en afgerond is zijn werk op aarde gebracht. Wij bezitten de boeken... en DAT IS ALLES!! Gene zijde zendt thans geen andere boodschappen die de machtige kern van dit ,,bloed, zweet en tranen'' werk ontluisteren, ontkrachten of in twijfel doen trekken.

Waar dit wel gebeurt, daar heeft u te maken met regelrechte afbraak. Dat kan niet... dat is onlogisch en laag bij de grond, ook al zijn de woorden nog zo heilig. Genezers, goed en prachtig, als het waar is des te beter. Maar dan is het te zien en te voelen dat het u in korte tijd ook echt beter gaat of het wordt u van tevoren meegedeeld.  Tweelingzielen... wel, wel... liefde van de allerhoogste plank voert u niet in het bed van een ander!! Schei uit met dat geklets in de ruimte en erken dat er nog iets van hartstocht in u leeft en dat is heel wat minder schandelijk. Als het echt waar zou zijn, dan is er geduld en liefdevol begrip en wordt het ene leven niet tegen het andere uitgespeeld. Zwijgen is dan nummer één. Zwijgend afwachten en degene waarmee je nu leeft behandelen als tweelingziel. Ach, dat mooie begrip moet verdiend worden. Laten wij ons niets wijsmaken, dat is voor later! Veel later, eigenlijk pas voor achter de kist. Ja, waarom trekken wij zo van leer? Waarom zo fel? Omdat wij de bewijzen steeds weer zien. De mens wil per raket, geestelijk geluk en geestelijke hoogte beleven, belangrijk zijn ook, wie wil dit niet? Maar vele stappen worden zo overgeslagen. Wij zouden het niet weten, indien wij niet geleerd hadden te letten op de uitingen... op de verschijnselen. Zeggen wij eigenlijk iets nieuws? Staat dit alles ook niet reeds in de boeken... hoorde u het niet op de lezingen? Ach, lieve mensen, wat zijn wij aan het doen? Wees gerust hoor, als u meent dat wij u iets afnemen, want dan ziet u het verkeerd.

Wij wijzen u slechts op de ECHTE wetenschap, op de boeken. Wij nemen u niets af... integendeel. Wij willen dit werk niet bezoedelen door allerlei eigenbelang, eigen denken, door waanideeën. De Meesters zeggen... is voor ons altijd weer het enige... en dan staan wij toch weer voor Jozef. Daar omheen zal niemand ooit meer kunnen! Jammer voor ons... Hij was ons, zoals hij het zelf eens zei net voor! Op eigen houtje behoeven wij niets meer te ondernemen. Boven hem, boven de Meesters komen wij toch niet uit. Met persoonsverheerlijking heeft dit niets te maken. Wij moeten het toch allemaal zelf doen... beleven en doorleven. Pas als wij dat echt willen dan worden wij eenvoudiger en kunnen wij inderdaad geholpen worden indien daarvoor echt aanleiding is. Dat zelf te zoeken is niet eens nodig. Werken en bidden is voldoende. En ja, dan is er naast Jozefs boeken nog heel veel goeds op de wereld te koop. Zeer waardevol. Eigenlijk is er iets voor elke graad... voor ieder gevoel. Evenals de gulle rijkdom van het leven is Gene Zijde niet zuinig, niet gierig en beperkt. Overvloedig en rijk komt het van alle kanten tot de mens. Wij zijn daar evenals u dankbaar voor. Onze taak echter omvat het hoogste, de boeken van Jozef Rulof. Al dat andere, hoe goed ook valt daar buiten. Dat doen anderen wel. Handen vol aan dit ene... aan dit hoogste waarvan ons gevoel steeds weer zegt... heel aards en menselijk, maar toch een beetje voornaam dankbaar: 'Bloemen voor die man!' Waarvan wij dan in het klein ook een kwekerijtje willen beginnen...  
B. van B.

counter free
Google Analytics Alternative