DE MEESTERS ZEGGEN... 
Hieronder volgt het laatste gedeelte van de zeven en dertigste lezing 'De Mens en zijn Reïncarnatie' uitgesproken op 30 september 1951. Hoe kom ik tot de reïncarnatie, u bent de Meester, u leeft in de zevende sfeer. Eet u elke morgen uw heerlijke pap, wordt u elke morgen om half tien bediend en trekt er iemand aan de bel? Komt dan Petrus, die zegt: 'Ga zitten, nu zal het beginnen? U bent Meester, niet waar hoe krijg ik deze boeken uit? U schrijft u inspireert oh ja, dat is machtig prachtig en ontzagwekkend...,maar wie kan mij in deze zorgelijke dagen helpen dragen? De mens weet niet, dat ik het hoogste en het heiligste van u heb ontvangen. En dan komt er: 'Daar moet je voor werken:' 'Wat? We zijn toch bezig: Moet ik dan mijn leven, ja alles van mij tot een nieuwe reïncarnatie voeren?' 'Ja', zei Dr. Brants, zei Meester Cesarino en kwam er vanuit de Ruimte:'Ja..., tot de Kosmologie Andre Dectar:' Maar toen was die Dectar er nog niet: Toen konden wij alleen nog zeggen: 'Andre...Jozef: Die 'Dectar' moest nog ontwaken, ook al was die er wel, ziet u. Hoe meer u opbouwt, hoe meer levens komen tot ontwaking. Karakter en eigenschappen waaraan u hebt gewerkt in Gethsemané, in Isis, in Luxor of dacht u dat u nog nooit in een Tempel bent geweest? Dat alles sluimert nog in u, dat is nog onbewust: In hem komt nu, na die afschuwelijke strijd de 'Dectar' open en bewust tot universeel Geluk en de Liefde. Nu staat Andre daar en zegt Meester Alcar tot hem: 'Wij zijn er nu door; wij hebben het derde deel van 'Het Ontstaan van het Heelal' volmaakt op Aarde verstoffelijkt:

Nu is mijn taak voorbij. U kunt nu sterven.' 'Wat zegt u?' 'Indien u wilt, Andre en vannacht niet meer naar de Aarde terug wilt keren, dan ligt u in de ochtend in slaap en bent u voor de Aarde gestorven. 
Maar voor deze wereld bent u ontwaakt. U bent gereïncarneerd voor die, en die wereld:' Echter, nu krijgt hij drie reizen te beleven, waarin hij moet besluiten of hij naar de Aarde zal terugkeren. Hij heeft nu Leven en Dood in eigen handen! Hier ,aan de hartkant van de mens ligt het leven en daarin heeft men de dood in handen. Men kan dat nu worgen, kraken; want 'Magere Hein' heeft niets meer te betekenen. Op een van die reizen in de Eerste Sfeer riep Andre het uit. Jeus zei: Een magere Hein is er niet! Wat heb jij mij gesard en geslagen; miljoenen mensen heb jij gekraakt en nog altijd schreit men om jouw nonsens: Maar nu zal ik jou worgen: Ik heb je in mijn rechterhand, daar kom je niet meer uit: Ik ben niet bang voor u: Drie reizen waren er nodig om Andre te doen besluiten terug te keren naar de Aarde. En hij gaat: Dan ,zegt de Meester, gaan wij regelrecht naar het oude Egypte terug en krijgt u uw leven als priester te zien: Want daar,zijn wij begonnen om de eerste fundamenten te leggen.  Ziet u, nu gaan wij beginnen aan 'Tussen Leven en Dood'. De bezieling gaat verder en gaat uiteindelijk naar de Geestelijke Gaven: De gaven worden ontleed; hij kent ze, hij bezit ze We kennen alle fysische en de psychische gaven, wij kennen de 'Kringloop der Ziel', 'Het Ontstaan van het Heelal' en 'Tussen Leven en Dood'. wij hebben die hellen en hemelen niet meer nodig , maar we beginnen die gaven - voor de mens occult bezit en metafysische wijsheid - te ontleden en te verruimen.

Daarna schrijven wij het boek 'De Volkeren der Aarde' voor de mensheid en dan , uiteindelijk staan wij voor 'Maskers en Mensen' om door de geestelijke gaven het innerlijke en uiterlijke masker af te rukken: Meester Zelanus krijgt op dit ogenblik een teken dat de opname band ten einde raakt waarop hij zegt: Ziet u, nu ben ik net begonnen en moet ik al weer weg. Is het niet vreselijk? Altijd maar opbouwen...,u bezieling en ontroering geven , maar nu de lijntjes, de puntjes..? En dat moet ik altijd in vijf minuten doen, \.Î weet u dat?' waarop hij vervolgt: Nu te bewijzen hoe u aan die evolutie kunt beginnen. Voor de Kosmologie, voor het Heelal zegt Andre: 'Hoe bent u, hoe was u op Aarde?' Nu kan de Meester zeggen tegen zijn adept: Ik was slechts een schilder en geen Profeet:  Want dit heeft Anthonie van Dijck niet gekend. Dit van Andre, dat zult u zien, aanstonds, als wij terugkeren uit het Goddelijk Al, gaat ver uit boven deTheosofie, boven Dante, Rudolf Steiner en Mohammed. Er is geen leer of wijsheid te vinden op Aarde die dit verkondigt...;DIT is direct uit deUNIVERSITEIT VAN CHRISTUS! 

Dit gaat 0nfeilbaar naar het Albestaan voor Vader en Moederschap, voor Reïncarnatie.... Nu komt het gevecht: Niet ten opzichte van een klein karaktertrekje voor de mens, het wordt ontzettend belachelijk wanneer u staat voor zulke nietigheden, voor de speldenprikken van de mens, als Moeder Maan, Zon, Jupiter, Venus en Saturnus tot uw leven kunnen spreken en u wilt ze niet aanvaarden. Want ze moeten gekend worden: Dan zult u wel een andere strijd zien, dan doorwaadt u de wateren, dan heeft u geen last van kou of warmte , dan bezit u maar één kracht, één wil, één weten, één gevoel en één liefde in u: Ik wil evolueren voor en door de mens, maar ik wil niets van ze bezitten, anders neemt men mij dit af. Ik wil dienen,dienen, dienen, mezelf uitdragen en zal mij door het Universum laten   vertegenwoordigen!  En toen stonden wij voor de Messias, toen keken wij in Die ogen en zei de Messias: Ik spreek alle talen van de wereld en indien u liefde bezit zult u ze met mij spreken. Kent gij mie nog Jeus? 'Jao',zegt Jeus;'îk ken oe:' Als Jeus kun je dit beleven; niet als Meester, want deze Meesters zijn kinderen; Meester Alcar is een kind en Lantos Dumonche is een kind: Meester Cesarino; Damascus; de miljoenen die de sferen van licht vertolken zijn kinderen in de geest! Zij willen geen mens volwassen bewustzijn bezitten En toen terug, toen naar Golgotha terug. Daar zagen wij Socrates en ook Rama Chrisna; de enige mens waar Jeus zichzelf in terug vindt. Andre ziet; ze lopen hand in hand..., zwaaiend van geluk: Stervend en opnieuw geboren wordend; reïncarnatie na reïncarnatie voor alle karaktertrekken, licht, leven, liefde, persoonlijkheid, rechtvaardigheid en welwillendheid, vader en moederschap, broeder zijn en zusterschap dat stormt nu allemaal op hem af: En hij laat zich gaan en zegt: 'Mijn God, mijn God, waar heb ik reeds voor gediend? Wat heb ik bereikt? Ik behoef niets meer te vragen...alles IS er! En de Christus leeft nog in Jeruzalem: Hij is er altijd, maar Hij wil niet voor het jodendom staan, want de jood wacht tot Hij op de wolken verschijnt. Hij loopt in uw maatschappij, zegt André, dat zeggen wij...,dat weten wij. 

Hij staat naast u; in u; is in uw Liefde; is in uw daad: Want u vertolkt de evolutie voor Gethsemané, staat voor Pilatus en u gaat naar de Caiphas en naar Golgotha want gij zult sterven, sterven voor uw geluk: U zult telkens en telkens weer uw leven moeten inzetten, uw ganse persoonlijkheid moeten inzetten voor uw geluk: Alleen maar voor het geluk 'achter de kist'? Neen, om nu uw liefde te kunnen beleven. Om uzelf nu naar die hemelse geestelijke rust te voeren: Als u dat eenmaal hebt gekend en u , raakt het kwijt..., is het niet waar dat miljoenen mensen hier op Aarde, mannen en vrouwen elkaar hebben gekend, elkaar lief hadden; plotseling verdwijnt de één; nu jammert de moeder: Ik heb geen houvast meer. Zo kwamen ze bij André:' 0, hij was zo goed" zo goed en nu ben ik alleen, nu ben ik niets. Ziet u, de mens werd gedragen: Maar u moet niet gedragen willen worden, u moet op eigen benen kunnen staan: De 'groten' willen niet gedragen zijn als het verlies komt. U bent even het gevoel kwijt, doch de geestelijke liefde kent geen verlies! Reïncarneert ieder ogenblik voor uw liefde! Ga dieper in uw man ga dieper in op uw vrouw..., beleeft elkaar, aanvaardt elkaar. Voert elkaar tot de geestelijke, ruimtelijke rechtvaardigheid, wilt u hem aanstonds 'naast u' voelen. Hij is er! Doch wanneer er nu geen contact is en de geest klopt,dan hoort u dit getik niet: Noch stoffelijk, noch geestelijk, maar hij is er!

Dan zegt de helderziende: 'Ik zie een verschijning. Hij ziet er zo en zo uit.' 'Dat is mijn man...mijn man!' Ja hij liep al zes jaar achter u, maar u voelt hem niet en u ziet hem niet. Al op Aarde wilde u hem niet voelen, niet 'zien': Ook al zat hij voor u in een stoel...; ook al kookte u voor hem; ook al verdiende u  --     schepper, man --  het geld voor haar; u kende elkaar niet: U wilde niet reïncarneren voor uw persoonlijkheden, voor uw welwillendheid, zachtheid, rust...; voor uw vader en moederschap: Uw ganse persoonlijkheid ligt aan kettingen vast: U leeft niet in een ruimte van licht, maar u hebt uzelf helaas, - neem het mij niet kwalijk, maar het is waarheid - u hebt uzelf gekerkerd: Geen God, geen Christus, geen Pilatus, noch ~ een Caiphas doen dit met u. Gij kerkert uzelf: - Aan handen en voeten: Geestelijk hebt ge uzelf uit het Goddelijke Evenwicht getimmerd, ge hebt uzelf geslagen en getrapt NEEN, NOG ERGER u bent doelbewust bezig zich aan een muur te nagelen, en u wilt het nog niet eens weten.... Maar nu gaat u beginnen - en dat is dan de volgende lezing - hoe ontwaakt de mens? 
Meester Zelanus.counter free
Google Analytics Alternative