DE MEESTERS ZEGGEN.
DE MENS EN ZIJN REÏNCARNATIE. 
Hieronder vervolgen wij de lezing van 30 september 1951 :
De psycholoog zegt: Het kind wordt nu voor het eerst geboren. Dat is waanzin onzin. Nu staan wij dus voor de onwetendheid...,voor de onmacht van deze maatschappij. Maar u, gij weet het. Waar het mij nu om gaat is vast te stellen - voor de tiende keer - dat ge vader en moederschap...dat ge re:incarnatie bezit. Dat het goddelijke in de mens, waardoor alles ontstond en verstoffelijkt werd, aan een eigen baan begon en nu voor elke karaktertrek een levensruimte moet ontvangen. Bent u daar nu mee bezig? Bent u daarmee begonnen? Wanneer ik u straks even meeneem naar die Eerste Sfeer en vergelijk; wie bent u nu? Wat wilt u nu? Hoe is thans uw toestand? Dan kunt u onfeilbaar vaststellen Andre zei het u door de boeken 'Een Blik in het Hiernamaals', 'De Kringloop der Ziel' 'Tussen Leven en Dood' en alle andere boeken...in welke levensgraad u bent.

Hoe thans uw licht is. Ik zal u verklaren - wij zullen hem volgen - dat elke karaktertrek, dat elke handeling en dat iedere daad levenslicht MOET zijn voor God, voor Christus. Ja, voor uw 'welvaart' achter de kist. Het kind op aarde gaat verlangen...;de mens verlangt naar liefde...LIEFDE~ Hoe is de Liefde nu aan Gene Zijde? Hoe krijgt u liefde; de reïncarnatie; de wedergeboorte te beleven in uw maatschappij? Dat weet u, die graden kunt u volgen. U ziet de laagste, de dierlijke graden daar voor u. Hoe de mens nu voor zichzelf de lichamelijke liefde beleeft, kent u. Maar toch.... ook nu is het 'gevoel' om te baren en te scheppen: Nu staan we tóch voor een ontzagwekkend iets; En dat is? Vergelijk dit gevoel nu eens met het gevoel van de Vierde Kosmische Graad. U leeft op aarde eigenlijk in een chaos. U leeft dóór de karmische wetten. Ik heb u verklaard dat de ene moeder tien kinderen baart, terwijl de andere moeder geen kind wil, dat zij het gevoel 'kind' niet heeft. Dus die laatste moeder reïncarneert niet voor het moederschap. Die moet voor haar moeder zijn terug naar de aarde, want de Eerste Sfeer is voor honderdduizend procent geestelijk moeder. Bent u moeder? Verlangt u om moeder te zijn? Neen? Dan komt u onherroepelijk in een wereld die geen liefde bezit. Want het  moederschap bezit ALLES. En dat is nu weer Christus; Onze Lieve Heer: De macht voor de menselijke geest ligt volkomen open. Als u nu uit uw lichaam stapt, dan hebt ge te denken voor ruimtelijke realiteit. Bent u momenteel...op dit ogenblik reëel...waarachtige? Wie van u kan zeggen: Ik weet hoe ik daar moet lopen?

U hoeft maar te denken: 'dat doe ik hier dat kan ik immers ook hier?' Ja, u hebt hier benen, voeten om te gaan, maar daar hebt u 'de grond' niet om te staan. Fundamenteel is die opbouw verwaarloosd...U bent er nog niet aan begonnen. Wij zien hier de mens komen met machtig veel stoffelijk bezit. Ik gaf u zoveel beelden daarvan. Ik zei - en dat is heel erg - dat kunsten en wetenschappen geen enkele betekenis hebben. 'Want' ,zei de Christus,'indien ge al de talen der Aarde spreekt, doch ge bezit geen liefde, dan zijt ge niets waard:' Daarmede zei Hij, Bewust, Alwetend: 'HEBT LIEF'. Is het soms niet waar? Als u tot de groten der Aarde, tot de genieën gaat, doch zij slaan u, dan behoren die grote mensen tot de duisternis. In de Eerste Sfeer slaat men niet meer. In de Eerste Sfeer heeft men die wetten en krachten reeds opgebouwd, want dat is het bezit, het licht, de heilige geest op die afstemming.De mens die hier denkt alles te bezitten waarvoor de mensheid ontzag heeft dat is aards gedoe. U kunt het nemen zoals u het wilt, u kunt zeggen,  ja, maar waarom is dat alles dan opgebouwd?

Dat heeft meester Alcar, dat heeft Bach, dat heeft Mozart, dat heeft Titiaan, dat heeft Leonardo da Vinci,dat hebben zij allen moeten aanvaarden; hun kunst bleef kunst, maar hoe waren zij voor de mens? En daar stond nu de mens naakt. Wat zegt op dit ogenblik Anthonie van Dijck? Wat zei meester Alcar tegen Andre, toen hij hem vroeg: 'Maar hoe hebt gij dat dan gedaan hoe leefde gij dan in de chaos?' Daar staat een vonkje van God op tegen de Meester, want Andre is niet bang, zelfs niet voor Onze Lieve Heer, en zei: Als u het mij niet wilt verklaren, dan ga ik hoger , hoe hebt u gij geleefd?  Wij maakten een reis voor de Kosmologie. Wanneer u niet gaat vragen: Hoe hebt gij dat gekund, Christus? komt Hij niet!  Wanneer gij dat Moeder, dat Vaderschap niet kunt beleven, niet WILT volgen. U hebt dat gekregen, uw lichamelijke toestand is er. Het menselijke éénzijn is het stoffelijke fundament voor de geestelijke liefde, maar er komt een tijd dat het vader en het moederschap - die liefde - opgetrokken moet worden naar het karakter. Die Goddelijke fundamenten zijn nu alleen het universele bezit voor de menselijke ziel de Vonk Gods. Begrijpt u goed waarheen ik wil; de goddelijke zee in de mens waardoor de mens vader en moeder is, dat is de Godheid nu voor de mens ,in de mens. Waar u ook bent. Waar u ook leeft ook al betreedt u het oerwoud

Dat is een goddelijke Vonk, die man, die zwarte man, die zwarte moeders, die wezenloze zielen - die geen gevoel hebben? Ze hebben gevoel - dat zijn GODEN. Dat ziet u niet. Dat voelt u niet! Dat is voor u, het blanke ras, eigenlijk belachelijk, maar ze hebben vader en moederschap. God gaf hen ALLES! Hij legde in élke vonk, zei ik u, Zijn licht, Zijn leven, Zijn geest, Zijn kleurenrijk..., want de mens straalt Zijn kleuren uit! En toen, daarná kwam er Eén, kwam Hij, de CHRISTUS. de MESSIAS.God gaf de mens Vader en Moederschap WEDERGEBOORTE. Dat kreeg de mens voor niets! Dat is de goddelijke KERN voor de mens, voor het dier, voor het leven in Moeder Natuur. Maar de MENS zal zich nu die Godheid eigen maken! Dát is nu het woord. Dat eigen maken gebeurt nu dóór het leven, dóór uw maatschappij. Nu kan ook het leven, waar u ook bent, wat u ook doet dat kunnen wij - nu kan het leven ongelofelijk schoon zijn! Het doet er niet toe wat u doet , al is uw toestand voor de Aarde zwaar, al hebt u het moeilijk Wie nu wil maakt van zichzelf een KONINKRIJK GODS. Ruimte, Licht, Leven..., Liefde, o Geest. o.! Geestelijk Bewustzijn..o.., Harmonie..! Waarom?Omdat dat Vaderschap, dat Moederschap, die goddelijke Fundamenten, u tot die REÏNCARNATIE dwingen! De menselijke wil om geen deel te nemen aan het leven van Moeder Natuur IS het dode punt!

Maar nu komt dat wijsgerige dorsten u te hulp. Het vragen naar GOD..., het willen beleven van de Christus, dat komt u te hulp, want dáárvoor kwam de Christus naar de Aarde! Waar het de Meesters om gaat, waar het mij om gaat is de liefde die u hebt, die is vanzelfsprekend! Die komt tot ontwaking, naarmate het lichaam, als stoffelijk universum ontwaakt~ Dat bezit elk mens, elk dier. U gaat huwen, u krijgt die eenheid. Máár..., dat gevoel in u, dat ontzagwekkende branden, die uitstraling van gevoel en van gedachten naar die andere persoonlijkheid, naar die éne mens. Weet u niet wat dat is? Dat hebben wij gevoeld, dat hebben wij gezien, dat is een diepte, zo ontzagwekkend. Maar dat bracht ons terug tot het ontstaan van het EERSTE ogenblik en dát is nu het goddelijk REÏNCARNEREN voor de mens. Dat gevoel, dat de psycholoog nog niet kan analyseren, is het natuurlijke éénzijn met de Macro kosmos om te reïncarneren. Het gevoel om het leven voort te zetten, direct vanuit het Albestaan in de mens. Voelt u dit? Het Albestaan van en voor de mens.

Déze mens wandelt nu in déze maatschappij, die onbewust is..., die bijna volkomen krankzinnig is en déze mens moet zijn Goddelijk voelen, kennen en handelen naar de Sferen van Licht voeren, sturen. En nu is het een chaos. Nu is het een ontzagwekkende chaos, want de mens kent zichzelf niet. Wij kunnen nu onfeilbaar uw persoonlijkheid analyseren, de psycholoog staat weer voor u, maar die is geen geestelijk bewuste. Elke handeling nu, die u doet die is niet uit de goddelijke Bron omhoog gekomen. Wanneer, vragen wij u thans, komt er vanuit uw goddelijke Vader en Moederschap iets omhoog om het dagbewuste leven te bezielen? Wanneer? Daar staan wij nu, dáárom bracht ik u tot de Christus in U. Ja, nu staan wij wéér voor de Christus in ons, want élke gedachte is door de Christus goddelijk Bewust beleefd, behandeld. Er waren in Hem géén fouten. Hij bezat geen stoffelijke fouten; noch geestelijke fouten.... Christus bezat geen macrokosmische fouten. En zó ver kan de mens gaan, die wetten kan de mens zich eigen maken. Ik gaf u een beeld van Hem toen dat vindt u machtig, dat ontroert u..... Maar nu, vanuit Christus, vanuit Gethsemané, ziet u, dat mediteren, dat denken, terug tot u zelf. Nu staan wij voor de mens. Vrij van de Christus? Vrij van uw Godheid? Neen, want die leeft in u. Breng nu uw gevoel, uw éénzijn voor al uw daden voor al uw denken naar die kern. Praat met elkaar, zei ik, praat, doe moeite, doe MOEITE, DOE MOEITE, want u krijgt het niet voor niets. Wij, de anderen, miljoenen mensen, sloten zich op in Tempels, ze hebben zichzelf gekraakt, wij gingen door krankzinnigheid: André zei tot meester Alcar: Was u ook daar?

En dan moet u de brand, het vuur uit zijn ogen zien, wanneer leerling en Meester elkaar aankijken nu staan wij voor de werkelijkheid, hoe hebt ge daar geleefd? Hebt u het gevoel gekregen dat de Kosmos in mijn lichaam brandt, had u dat? Meester Alcar laat hem uitrazen. Neen, nu staan wij voor de heilige eerbied, nu staan wij werkelijk voor het gevecht. Of dacht ge waarlijk dat dit kind, waardoor wij dit alles hebben opgebouwd, het voor niets heeft gekregen? Elke dag staan wij opnieuw, staat hij opnieuw voor een universele strijd: Het gaat hier om goddelijke realiteit ; om goddelijke rechtvaardigheid: Om ALLES..., nu in dit leven, om ALLES: Ja dan wordt de Christus streng, indien Hij zegt: ' Laat de blinden, de blinden genezen:' Wilt ge doof, doofstom blijven? Hebt ge dat lief? Wilt ge de afbraak dienen? Ga dan uit mijn omgeving satan VERDWIJN!! Ik ben niet te beïnvloeden voor de afbraak. Ik dien op dit ogenblik geen mens, ik dien de mensheid. Ik dien de RUIMTE: RUIMTEN wil ik dienen:
Christus diende het GODDELIJKE AL:
Meester Zelanus. Google Analytics Alternative