WAAR IS CHRISTUS?     
DE UNIVERSITEIT VAN CHRISTUS ZEGT ONS:                    
WIE ERNSTIG AAN ZIJN OPSTANDING,    
AAN ZIJN GEESTELIJKE ONTWAKING WIL BEGINNEN,                
KAN ALTIJD OP ASTRALE BIJSTAND REKENEN. 
Eens, voor de één vroeg, voor de andere laat, zult gij mens der Aarde, het leven van de geest binnentreden. Wij zeggen u, vroeg of laat, onverwacht, bereid of onvoorbereid, eens treedt gij dit leven binnen. Velen ontvangen aan deze zijde geluk, licht, liefde en sferenschoonheid en leven dan in harmonie en hemelse vreugde voort. Het zijn zij, die zich op Aarde reeds die geestelijke schatten hebben eigen gemaakt, doordat zij leefden, zo God het wilde. Zij hebben leed en smart, alsook alle andere ellende aanvaard, het kruis moedig gedragen dat God hun op de schouders heeft gelegd. Het zijn wezens, die hun hoofden voor Gods Heilige Leiding hebben gebogen. Zij stelden zich voor die Heilige leiding open en handelen naar een innerlijke stem en zijn van een eeuwig voortleven overtuigd. De weg, die zij bewandelen, voert hen omhoog, evenals de weg die wij aan deze zijde bewandeld hebben en nog bewandelen zullen. Dit zijn ontwaakten en kinderen van één God. Zij brengen geluk, liefde en zonneschijn over alles wat zij in het leven op Aarde ontmoeten. Aan deze zijde ontvangen zij geluk en velen wachten hier met ongeduld het ogenblik af om met hen verbonden te worden. Met reine liefde zullen zij u omringen.

Hun ouders, zusters en broeders, vrienden en kennissen zullen zij terug zien. In hemelse vreugde zullen zij voortgaan op de weg naar de volmaking. Alle aardse smart en leed is dan gedaan. Deze gelovigen, die eenvoudigen van hart, ze zijn allen kinderen in de geest. Zij kennen zichzelf en hebben hun verkeerde eigenschappen afgelegd. Zij kennen haat nog hartstocht, maar het zijn de sterken van geest, die zich dat alles in het aardse leven hebben eigen gemaakt. Eens, allen weten het, zullen zij het land aan gene zijde, in de sferen van licht binnentreden en zijn zij wakker en bewust. Maar hoe zullen zij hier binnentreden, die klagen en roepen: ,,Waarom en waarvoor?'' Die te zwak zijn om te dragen? Die innerlijk zijn ingeslapen? Die zichzelf als een persoonlijkheid voelen en op een voetstuk plaatsen? Die haten en van hartstocht verteren? Die aan God noch verbod geloven? Die armen van geest, die levende doden, hoe zullen zij hier binnengaan? Zij komen aan deze zijde voor een arm en onbewust leven te staan en zullen in de duistere sferen hun woonplaats vinden, daar, waar haat, hartstocht en geweld hen wacht. Zij zullen hen ontmoeten, die in het aardse leven de mensheid hebben bedrogen. Honderden jaren kunnen er voorbij gaan, voordat zij de sferen van licht zullen binnentreden. Honderden jaren van leed, smart en diepe ellende, zoals gij op Aarde niet kent en nimmer hebt gevoelt. Hier wordt hen voorgehouden om aan een nieuw leven te beginnen. Op Aarde wilden zij niet en waren te zwak, beleefden het aardse leven op dierlijke wijze en verguisden en vernietigden alles, ook Hem, Die hun het leven gaf, hun God, de Schepper van Hemel en Aarde. Hier komen zij voor het machtige leven te staan, het leven van de geest, dat zij niet kenen, noch eraan geloofden. Aan deze zijde zal hun aardse bezit en geluk, smart betekenen. In duisternis en koude zullen zij hier leven. Geen geleerdheid, niets van al hun kennis heeft aan deze zijde betekenis. Hun voetstukken vallen ineen, hun heerschappij is vernietigd, zij leven voort, maar in diep, schier menselijk lijden. De mens weet niet waarom hij op Aarde is, vanwaar hij komt en waarheen hij gaat. De mens moet in dit weten nog ontwaken en thans zal dit geschieden. Tot op heden heeft de mens rond getast, is hij als een blinde door Gods Ruimte gedwaald. Thans zal echter het licht van Gene Zijde, het licht van de hemelen, over zijn pad strijken en hem ziende maken.

Nu is dit mogelijk, in de Eeuw van Christus. Nu zult ge weten door de Meesters van Gene Zijde, door Zijn Engelen, zult gij God leren kennen en Zijn gehele Schepping. Nu eerst is dat mogelijk, tot nu toe luisterde ge liever naar de stemmen, die u tot het kwaad en de duisternis riepen. Thans pas is het ogenblik daar dat uw geest zich openvouwt, bereid om kennis te nemen van de wetten, die het heelal en het leven regeren, opdat de mens zal weten, dat er een eeuwig voortgaan is en dat God geen verdoemenis kent, maar daarentegen een Vader is van Liefde. Die verdoemenis leeft in een eigen leven, want God verdoemt niet. Op Aarde reeds heeft het hen tegengehouden, zij kwamen tot die opvatting omtrent verdoemenis niet van hun onbewuste ik los en treden dus ook in ons leven een onbewuste wereld binnen. Nu moeten zij leren, dat God alleen Liefde is en dan volgt vanzelf het geestelijk ontwaken. Aan deze zijde vragen zij waar Christus leeft, zij willen Christus zien. Dat heeft men hun op Aarde vertelt, doch de wetten van ons leven hebben een andere betekenis dan hun dominee heeft bedacht. Zij zoeken hier naar hun geestelijken, maar ook dezen kunnen niet antwoorden, ook zij moeten nog ontwaken. Op Aarde werden zij van Christus leven overtuigd maar nu, aangekomen aan gene zijde, vinden zij Christus niet. Een enorme teleurstelling is het gevolg en dan schrijnen zij als kinderen, omdat zij voelen, dat men op Aarde heeft bedrogen. De katholieken zoeken hier naar hun pastoor en willen ook hier te biecht gaan en de heilige communie ontvangen, maar deze geestelijke mist hier zijn toebehoren en zoekt zelf. Ook hij moet nog in de geest ontwaken. De astrale wetten zijn op Aarde niet begrepen, men weet er weinig van en toch bracht Christus u het heilige evangelie. U moet hen eens horen, deze armen van geest, eerst dan begrijpt u, hoe noodzakelijk het is, dat als deze wantoestanden oplossen. Het ontwaken voor de astrale wereld staat erdoor stil. De mens remt zichzelf erdoor. De aardse onwetendheid houdt het Koninkrijk Gods voor het zieleleven gesloten. Men leert op Aarde wanbegrippen. Men leert het Kind van God, de volwassen mens, zaken die geen betekenis meer hebben, maar desondanks geleerd moeten worden. De kerk bewijst daardoor niets af te weten van ons leven. In de toekomst wordt dat anders, u zult dat straks leren kennen. Meesters werken aan een groot plan voor de Aarde. Alle volken van Israël zullen geestelijke wijsheid ontvangen. Het menselijke wezen in dit schemerland, stelt vragen en wil  alles van God weten.

Hier dreigt men niet meer met de verdoemenis, het leven kan zonder bijgeloof ontwaken. Al deze zielen zijn diepgetroffen door de op Aarde heersende onbewustheid, die het leven mismaakt voor de astrale wereld. Precies als op Aarde voelt het innerlijk leven dat er een God is, maar op Aarde dringt men nog niet tot de waarachtigheid van God door, maar hier kunnen wij hun vragen beantwoorden. Nu komt er een bewustzijn in hun. Het vragen stellen alleen helpt hen aan deze zijde niet, zo wij in de geest willen ontwaken, moeten wij het leven van God dienen. Christus zelf gaf het voorbeeld en zette Zijn Eigen Leven er voor in. Dat is het overwinnen van de lagere levensgraad en het alles geven van onszelf! De dood op Aarde zou in dit leven heel veel hebben kunnen zeggen, maar wie in dit leven dood is kan tijdens dit gigantische proces niet waarnemen, de astrale ogen drukken zichzelf toe. Ingeslapen komen zij hier aan en zij slapen zich uiteindelijk zelf wakker, waarna het vragen stellen volgt. Niet een van al deze miljoenen zielen in dit schemerland heeft gediend, want wie dient leeft in Christus en die zielen gaan hoger en beleven de heiligheid waarop zij afstemming hebben. Tijdens het stoffelijke leven leerden zij zichzelf in het leven van God kennen. Wist de mensheid maar dat er een eeuwigdurend voortgaan zonder een eeuwigdurende verdoemenis is, dan zou het aardse leven spoedig veranderen. Want dit bewustzijn voert u onmiddellijk naar het geestelijk ontwaken. Uw maatschappij zou direct veranderen en in het menselijk hart zou Liefde komen. Nu de Eeuw van Christus een aanvang heeft genomen, komt deze wonderbaarlijke afstemming en wetenschap over uw wereld en dit zal de mensheid naar het geestelijke bestaan optrekken. De stoffelijke ontwikkeling heeft de geestelijke bezieling tegengehouden. nu echter de massa voor Christus voelt en zij rechtvaardigheid wil betrachten, komt hier verandering in. Dit alles zegt u, dat er andere tijden zullen komen. In het boek "De Volkeren der Aarde"*) staat geschreven, dat de eeuw van de techniek is begonnen. Niets geschiedt er op de wereld, wat wij niet weten! Geen van de vindingen, die wij aan uw Aarde brachten, heeft tot doel de mensheid te vernietigen, ook al ontwikkelde de onbewuste massa ze voor het kwaad -- de winst van hun aanwezigheid komt niettemin aan God en aan uw mensheid. Gij en velen met u, die het goede, het eerlijke, het welwillende zoeken, bereiden de nieuwe levensgraad voor. Het koninkrijk Gods is op komst, uw eigen ziel -- de Goddelijke vonk in u -- kan het u zeggen, als ge in de stilte van uzelf keert en ge de alarmerende klanken van de heersende ontreddering kunt buitensluiten. Gij zijt een deel van God, dit neemt ge toch ondanks alles aan? Wel dan vragen wij u: Is God te vernietigen?

Gij en de volken ontvangen de geestelijke, gelukkige levensstaat, die u behoort. Door de dood leerden wij de ontwaking zien, door de stoffelijke afbraak gingen wij tot het licht. Nooit is het anders geweest! Door de atoomenergie, de splitsing van de stoffelijke cel, kan de mensheid duizenden wonderen worden geschonken. De toepassing van atoomenergie verzekert de mensheid straks, op Gods tijd, van het onbewuste contact met de astrale wereld, met de vierde dimensionale wetten van het leven na de dood. Als ge even wilt bedenken, dat al uw technische bevindingen door de geestelijke inspiratie --  door onze wereld -- konden ontstaan moet het u duidelijk zijn, dat het astrale ik uw leven en welzijn bewust in handen heeft. Juist het feit, dat er thans vindingen van ongekende kracht en macht tot stand komen, bewijst het begin van een nieuwe tijd. In de Eeuw van Christus zal de mensheid aan haar betere ik bouwen en zich Christus leven en bewustwording eigen maken. Nu krijgt uw leven op Aarde betekenis. Christus sprak: ,,In Mijn tijd zal de mensheid wonderen beleven.'' Die wonderen komen straks, op Aarde. Het kind van de Aarde, dat het stoffelijke leven verliet en aan deze zijde ontwaakte, keert opnieuw terug om er die hemelse schatten in te brengen. Ge zult die wonderen door hen ontvangen, opdat gij de geestelijke bewustwording zult verkrijgen en die heiligheid zal tot uw leven spreken. Wij vragen u, ga met hen die gereed zijn uw leven te verwarmen. Zij willen u dienen, ze willen u in hun onmetelijkheid optrekken en u ziende maken, zodat ge eens kunt zeggen: ,,IK WEET!''
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative