OM EVEN BIJ STIL TE STAAN...... 
De algemene belangstelling voor het ,,Onzichtbare'' neemt de laatste jaren nogal toe, dat kunnen wij gerust vaststellen. Dikwijls lezen wij hierover en zelfs via radio en televisie kunnen we waarnemen dat er een toenemende belangstelling bestaat voor paranormale verschijnselen. Wie zo'n tien jaar geleden bijvoorbeeld het woord ,,reïncarnatie'' in zijn mond nam, werd niet begrepen. ,,Men'' wist niet wat dat was. Kwam er dan ter verduidelijking de ,,wedergeboorte'' op de proppen, dan werd er meestal smalend gelachen en werd je voor een soort malloot aangemerkt. Uiteraard lachten toen de belangstellende lezers van de boeken van Jozef Rulof al heel lang niet meer om occulte mogelijkheden, immers de meesten van hen waren reeds van nature diep overtuigd van de machtige realiteit van deze Goddelijke Geestelijke Gaven, hetgeen voor hen, voor ons allen, de boeken van de Meesters openden. Duidelijk is het dat onder deze mensenkring een verhoogde gevoeligheid voor de geestelijke verbinding met de astrale werelden aanwezig is. Velen zaten reeds lang voordat Jozef naar buiten trad, in spiritistische kringen en waren goed vertrouwd met seanceren in allerlei vormen. Het waren de Meesters zelf die voor het allereerste klankbord van de door Jozef Rulof ontvangen geschriften en tekeningen contact legden met mensen uit die groepen.

Deze leer van de Universiteit van Christus kon alleen  maar op Aarde worden gebracht langs de weg van het occultisme en het was het zuivere, reine mediumschap van "Jeus van Moeder Crisje" dat dit alles mogelijk heeft gemaakt. Een waarlijk Goddelijk geschenk voor de ganse mensheid! Vooralsnog echter zouden het slechts enkelen zijn die hier voor openstonden en van dat alles iets konden begrijpen en aanvaarden. Juist dié enkelingen die reeds die graad van gevoeligheid hadden bereikt om de geweldige waarachtigheid van de Meesterlijke Openbaringen diep in hun innerlijk te voelen. Ook nu is dat nog zo en het is niet zo verwonderlijk dat er onder de trouwe lezerskring van deze boeken een grote openheid bestaat voor alles wat met occulte mogelijkheden te maken heeft. Immers naarmate de mens groeit in gevoel en in Liefde, stemt hij zich meer af op de geestelijke graad en ontstaat er vanzelf een afstemming op de hogere geestelijke werelden. Ach, wie van ons benijdt niet soms in stilte de grote Jozef Rulof en wie van ons schijnt zijn machtige taak, zijn dienende leven zo af en toe een begerenswaardig wonder toe? Ja zeker zo naïef denken wij allen wellicht nog wel eens. En zo kan het gebeuren, dames en heren, dat wij, van vele kanten dikwijls vernemen dat ,,ONZE JOZEF'' het nog altijd zeer druk heeft. Ook de

Meesters Alcar en Zelanus en alle ons door de boeken zo vertrouwde persoonlijkheden moeten welhaast in een tijdloze tijdnood geraken. Want zij allen babbelen heel wat af met de aardse mensen, overal komen ze ,,door''. Die Jozef toch! Die Meesters toch! Je zou zo denken dat wij, die ons toch wel tamelijk druk maken voor Hun werk en taak dan toch wel enigszins benadeeld worden, want heus, geloof het, we maken op dat gebied nooit iets noemenswaardig mee! En dat terwijl er soms toch wel moeilijke beslissingen genomen moeten worden, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het verdere verloop van het mooie werk van de Meesters. Hoogstens beleven we dan wel eens een machtig warm, blijmakend innerlijk gevoel dat ons dan een bepaalde zekerheid geeft, maar, verder zien we niets, we horen niets, er tikt niets en er gebeurt helemaal niets waarvan we zelfs maar zouden opkijken. Jammer? Nee! Beslist niet! Want immers Jozef heeft het met nadruk gezegd en ook de Meesters zeiden het bij herhaling: ,,Als Jozef er niet meer is, komt hij en komen wij NERGENS meer door! Jozef heeft zijn taak meer dan vervuld. Wij gaan straks verder. Wij gaan samen op reis, op een Kosmische Reis door Gods machtige Scheppingen! Wij nemen de geestelijke benen!'' Voor degenen die deze uitspraak soms in twijfel mochten trekken verwijzen wij naar pagina 444 van het boek Geestelijke Gaven waar staat geschreven: ,,Meester Alcar komt nergens anders, hij heeft slechts één instrument en dat is André -- dat is Jozef Rulof. Ge voelt toch indien hij waarlijk hieraan zou beginnen, hij het machtige contact tussen hem en zijn instrument zou verbreken. Ge weet nu wat er voor nodig was een dergelijk contact op te bouwen. In de eerste boeken van André zegt Meester Alcar reeds: ,,Denk er aan, André, ik kom nergens anders. Later zal je dat begrijpen.'' Nu eerst begrijpt André dit. Meester Alcar sprak dit toen al uit, om misverstanden te voorkomen en bezoedeling van zijn heilige werk dadelijk te doen blijken.En wat het doorkomen van André betreft, zeg ik u, dat hij zelfs wanneer hij op Aarde zal zijn gestorven, niet op seances verschijnt.

Aan Deze Zijde ligt zijn nieuwe taak gereed. André keert eens naar de Aarde terug om zijn wek voort te zetten, maar anders dan de spiritisten zich dat kunnen indenken. In die tijd, het is na 2000, zullen er technische instrumenten op Aarde zijn, zodat mediums onnodig worden.'' En zo IS het, lieve lezers en lezeressen! De Meesters zeggen niet zo maar iets. Zij breken nimmer hun Kosmisch Bewuste Woord! Dus, noch Jozef, noch Meester Zelanus en ook Meester Alcar komen nergens door! Wij geloven dat zonder voorbehoud. We staan dan ook uiterst sceptisch tegenover alle beweringen die het tegendeel verklaren. Dergelijke mededelingen achten wij uitermate nadelig te zijn voor de geloofwaardigheid van het zuivere occultisme, omdat het van de Meesters en ook van Jozef Rulof twijfelachtige woordbrekers maakt. Terwijl wij allen weten dat deze bewuste persoonlijkheden uiterst consequent en ook beslist niet vergeetachtig zijn! Geen bewuste Ziel uit de Sferen van Licht zal er aan meewerken door zich als zodanig in geestelijke contacten aan de aardse mens te presenteren! Gebeurt dit toch, dan kan men er op rekenen met eigen denken en voelen, of in het allerergste geval met de duisternis te maken te hebben. Zeker, Gene Zijde volgt de mens op zijn zoekende weg naar een hogere bewustwording. Uiteraard zullen hier en daar beslist wel machtige geestelijke contacten worden beleefd, die vooral voor de betrokkenen van onschatbare waarde zijn. Daarvoor kunnen wij allen een diep respect en grote dankbaarheid hebben.

Maar dan zijn het enkelen van de miljoenen aan Gene Zijde die het Bewuste Dienen vertegenwoordigen en hoeft men niet te denken dat het uitgerekend Jozef zal zijn! En wij? Ach, wij bezitten immers al zijn boeken! Daar ligt immers zijn Totale Leven. Zijn nimmer aflatende Liefde. Zijn honderd procent concentratie en vooral zijn diepe geestelijke Wijsheid. Wij kunnen ,,jaren'' vooruit, ook zonder het occulte wonder te zoeken vinden wij hierin duizenden onmetelijk diepe gedachten om mee vooruit te kunnen! Een waarlijke HOORN DES OVERVLOEDS. Dat is een geestelijk contact voor ons ganse leven! Wie daarmee ernstig bezig is zal heel goed begrijpen waarom wij dit artikel aan u voorleggen.
Waty.

counter free
Google Analytics Alternative