SCHILDER VAN HET ONGEZIENE! 
Van 15 Mei jl. tot en met 30 Mei 1953 jl. was er in Huize ,,De Hofstad", Noordeinde 124 te Den Haag een tentoonstelling van de veelbesproken schilderijen van Jozef Rulof. Voor de meeste lezers van de ,,Europese Heraut" zal de naam Jozef Rulof een begrip zijn! Voor diegene echter die de Heer Rulof niet hebben gekend, hebben wij elders in dit blad een levensbeschrijving opgenomen. De schilderijen van Jozef Rulof zijn moeilijk te beschrijven. Men moet deze zelf hebben gezien, wil men hiervan een juiste indruk krijgen. Deze schilderijen zijn namelijk zo geheel anders, dan wat men zich doorgaans van schilderijen voorstelt. In Amerika heeft Dorothy Grafly, een autoriteit op het gebied van kunstrecensie, Jozef Rulof een ,,geestelijke Rembrandt" genoemd. Inderdaad hebben de schilderijen van Rulof veel weg van de oude meesters. Ook hierin faalt de vergelijking echter grotendeels, omdat de voorstellingen doorgaans zuiver op geestelijk terrein liggen. Hoe kan het ook anders, want Jozef Rulof schilderde in trance en ontving taferelen uit de astrale werelden, die geen aards schilder ooit zo heeft mogen ontvangen! ,,Bovenaards mooi! Meesterlijk! Wat een zeldzame kleurenpracht!

Wat een vreemde techniek! Welk een schitterende symboliek!" Ziehier enkele uitlatingen van de duizenden bezoekers, die altijd weer in dichte rijen om deze kunstwerken staan gegroepeerd. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel van deze schilderstukken Jozef Rulof heeft mogen schilderen. Zeer vele zijn verkocht en bevinden zich in andere landen. Nog veel meer zijn er geschonken aan mensen, die zulke schilderijen wel op de juiste waarde wisten te schatten, maar niet de middelen bezaten om deze te kopen. Hoe dan ook, wel kan worden vastgesteld, dat het oeuvre zeer groot is. Rulof was een bijzonder actief man en gebruikte al zijn energie en zijn fysieke krachten om de mensheid alles te schenken wat in zijn vermogen lag. Aan zijn vrouw liet de heer Rulof de mooiste werken na. Deze zullen nu worden tentoongesteld. De meeste schilderijen stellen geestelijke bloemen voor, zoals wij die niet kennen. Elke tint van zulk een bloem vertegenwoordigt een karaktertrek, een karaktereigenschap van de mens, terwijl het geheel de persoonlijkheid vormt. De persoonlijkheid die voortkomt uit het omhulsel -- de vaas! Er zijn bloemen die het moeder-en vaderschap vertegenwoordigen. Er werden symbolieken geschilderd, die de schepping uitbeelden; de wedergeboorte van de mens -- de reïncarnatie -- de geboorte en de dood, kortom alles wat met God en de ruimte te maken heeft werd op bovenaards schone wijze vastgelegd!| Niet iedereen die de schilderijen aanschouwt, zal in staat zijn de peilloze diepten te voelen die hieraan ten grondslag ligt. Wel zal iedereen echter in staat zijn de prachtige harmonie van lijn en kleur in zich op te nemen. De heer Rulof heeft ook zeeschilderijen gemaakt, die ontroerend mooi zijn. Hij schilderde op linnen, paneel maar ook veel op porselein! Uiteraard vond hij dit zelf bijzaak. Hoofdzaak was de uitbeelding die tot de mens moest spreken. En toch hoe vreemd het ook moge klinken, in wezen waren al deze schitterende schilderijen, die hun gelijke op aarde niet kennen, slechts bijzaak.

Zij dienden immers slechts om de heer Rulof in staat te stellen om de uitgave van zijn vele boeken te bekostigen, want dat was zijn eigenlijke taak. De aarde had immers reeds de hoogste kunst ontvangen door de meesters uit de 16e en 17e eeuw. Hieraan was dus niet direct een tekort, al heeft deze kunst een geheel eigen betekenis. Neen, aan geestelijk onderricht, aan geestelijke openbaringen en de verklaring van de geestelijke wetten, had de mensheid meer behoefte. Hierna snakte de wereld! Hierom baden de mensen tot God! Jozef Rulof heeft dan ook zijn grootste taak op waarlijk wonderbare wijze vervuld. De wereld beseft nog niet, kan nog niet beseffen, welk een rijkdom aan liefde en weten, in de twintig boeken die door Jozef Rulof werden uitgegeven, zijn vervat. Het werk van de Heer Rulof is dan ook het zuiverste, het diepste en het meest liefdevolle dat wij ooit op dit gebied mochten leren kennen. Hierin vindt men de leer van Christus zoals die zijn MOET! Wij spreken de oprechte wens uit, dat de vele duizenden bezoekers, die ook nu weer deze tentoonstelling zullen bezoeken, met liefde en eerbied voor het werk van deze zuivere geest gaan staan en dat zij zullen trachten iets van de grote liefde mee te nemen, die Jozef Rulof voor elk mens bezat en die uit al zijn werk ons ook tegemoet straalt! Maar vooral hopen wij, dat men vooral niet achteloos aan het grootste geschenk dat hij de mensheid heeft gebracht zal willen voorbij gaan. Wij bedoelen natuurlijk zijn boeken die elk zoekend mens, juist in een tijd zoals de onze, niet kan en mag missen.
Wayti.


counter free
Google Analytics Alternative