GEESTELIJK WETENSCHAPPELIJK GENOOTSCHAP,                                           
"DE EEUW VAN CHRISTUS”                                 
’s-Gravenhage, juli 1948.Geachte Geestverwanten,Met het doorgeven van de door ons ontvangen berichten zien wij ons voor een zeer moeilijke taak geplaatst. Deze berichten toch zijn zo menigvuldig, zo verblijdend en opwekkend, dat wij niet goed weten, waarmede wij zullen beginnen, te meer daar de beperkte ruimte ons noodzaakt slechts een greep in de bonte verscheidenheid te doen.Alles gaat goed! Zegt dat aan de volgelingen en geestverwanten, schrijft Jozef Rulof en hiermede zouden wij dan kunnen volstaan. Doch het gaat niet alleen goed, zoals verder uit het schrijven blijkt, het gaat meer dan goed, het gaat prachtig. Jozef Rulof heeft door zijn geestelijke kunst New York overwonnen.De schilderijen worden door de Amerikanen als Geestelijke Meesters aanvaard. J. R. heeft o.m. kennis gemaakt met een kring van de meest vooraanstaande artiesten, die allen vol bewondering zijn voor het grootse en schone van de kunst van Jozef Rulof. Zo iets is hier nog nooit gezien. Nog nimmer hebben wij iets zo gezegend mogen aanschouwen, is het oordeel van allen die met deze kunst in aanraking komen.

Alles buigt zich vol eerbied en ontzag voor zijn scheppingen, het werk van de Meesters.Talloze aanvragen komen nog steeds binnen voor  het houden van tentoonstellingen. Van heinde en verre verzoeken om toch ook in de gelegenheid gesteld te mogen worden, kennis te maken met dit zo schone werk.Allen, die de schepping zien, komen woorden tekort en zijn haast niet bij machte uitdrukking te geven aan hun gevoelens van bewogenheid. Men hoort schier niets anders dan "Wonderbaarlijk”, "Nieuwe kunst voor een nieuwe eeuw”, "Hemelse kunst”. De mensen komen mediteren. Men krijgt rust. "Dat moest heel de wereld zien”. "Die Kunst geneest”, en zo zouden wij door kunnen gaan, doch willen het voorlopig hierbij laten.New York heeft Jozef Rulof aanvaard. Mensen, schreiend en ontroerd van geluk, grijpen zijn handen en laven zich aan zijn warme liefde.Door zijn kunst komen de mensen ook daar tot de boeken. Meer en meer wordt er naar de boeken gevraagd. Men voelt nu en het dringt steeds dieper tot de mensen door: Dit is de waarheid, dit is een geestelijke boodschap, hier heeft men contact met de Meesters uit de sferen van het licht. Men stelt zich open en is bereid te ontvangen. Er wordt gevoeld dat men zich onbevangen kan geven. Eén van de broeders van onze voorganger, die daar ook voor de verspreiding van de werken zorgt, beleefde met J.R. samen met tranen in de ogen dit schone geluk, zij kregen vaste grond onder de voeten. De basis voor de verdere verspreiding van de leer werd gelegd en dat wil zeker veel zeggen voor New York.Doch ook voor Holland mogen wij zeer heugelijk nieuws melden.

Van Meester Alcar kwam het bericht door, dat ook hier weer een tentoonstelling zal worden gehouden en dat ook hier Meester Alcar door zijn instrument weer nieuwe wonderen zal schilderen. Dan zullen ook wij weer mogen genieten van de geestelijke kunst die dan weer tot ons zal komen.Dit is dan een greep uit de berichten die wij ontvingen. De ruimte staat thans niet toe meer te vermelden.Wel willen wij nog even vertellen, dat alle lezingen die J.R. hield niettegenstaande een schier ondraaglijke hitte steeds tot de laatste plaats bezet waren, dat na afloop de spreker J.R. handen tekort kwam om te drukken en dat het enthousiasme van de toehoorders schier geen grenzen kenden.Wij hopen in de gelegenheid gesteld te worden, tijdens de afwezigheid van onze voorganger, nog ee!-- counter free
Google Analytics Alternative