2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING. ,,DE MENS EN ZIJN ORGANISME". 
Hier iets anders, lezer, om U aan te tonen hoe verkeerd de mens denkt. Nu nog, in 1952; na 2000 jaar ontwikkeling, praat de mens over ,,GOD" als een onbewust kind, begrijpt de mens niet eens, dat ,,GOD" in hem, in zijn organisme, leeft en vanzelfsprekend, de menselijke ,,Ziel", als goddelijke kern niet begrijpt. En dit is allemaal te verklaren. Allereerst dit: U krijgt antwoord op uw brieven door het ,,Artikel", niet door direct antwoord, want dat is de bedoeling niet. U praat over Goddelijke ,,Gaven"! De man die een stem heeft, heeft die van God. Natuurlijk, dat is waarheid, doch de massa gelooft, dat die stem van hem en haar regelrecht uit het ,,AL" dus aan die mensen geschonken werd. Nu heeft de één zo'n stem, waardoor de wereld aan zijn voeten ligt, de andere mens kreeg stemorganen om door de gorgelen, een hees product, waardoor de dierenwereld de mens uitlacht en zeg: moet je dat horen! De mens bezit een stemtimbre, nietwaar, de één heeft weer alles en de ander niets: ,,GOD" is een machtig diep raadsel voor de mens, geen mens begrijpt het. De één zou er alles mee doen voor het goede, de mens met zijn Goddelijke stem is als een beest en weer: hoe groter geest hoe groter best, maar begrijp jij het?

De Menselijke Stem, lezer, kreeg de mens niet direct uit God, doch die stem bezit onfeilbaar het menselijke ,,Organisme"! Dat is dus iets, wat elk mens krijgen kan en tot ,,Moeder Aarde" behoort en dus regelrecht in strijd is met hetgeen de mens er op Aarde over denkt. En toch, ook dit is alweer de Goddelijke waarheid! De menselijke stem en de timbre nu, lezer, behoren bij het menselijke organisme!! Hoe hoger de mens vanuit het oerwoud komt, des te sterker worden de stembanden en is te bewijzen! Hierdoor treedt onmiddellijk naar voren, dat de ,,neger" geen oerwoudbewoner is, doch slechts een kleurling en krijgt het blanke ras straks te aanvaarden! Vanzelfsprekend zien wij nu het gevoelsleven voor al die organismen en wij zeiden het reeds, bij elk organisme behoort het eigen gevoelsleven en is de waarheid! Vanuit het oerwoud ontwikkelt het menselijke organisme en de stem, de timbres, waarvan, nu komt het antwoord reeds; het hoogste rassoort als organisme de hoogste timbre moet bezitten en is doodeenvoudig! De vrouw als moeder nu, bezit als het hoogste voor het moederschap de ,,Alt"! U kent de sopraan, de mezzosopraan, de bas, bariton, tenor, timbre nu, die tot het moederorganisme en tot het scheppende organisme behoren. Nog altijd heet het: Wat heb jij een prachtstem van God gekregen, waarom jij en ik niet? Nu staan we voor een groot boek, indien wij al die organismen zouden ontleden, voor de timbre van man en vrouw. Doch nu, lezer, staan we voor die overgangen van al die organismen, totdat de mens, als het gevoelsleven, die hoogste graden heeft bereikt, doch is nu een diepe chaos. Zo ontzettend diep is nu de menselijke ,,stem en de timbre", dat wij er zeker 500 pagina's voor moeten schrijven en is mogelijk, om de doodgewone menselijke stem met al die diepten te ontleden en staan wij opnieuw voor het menselijk ,,organisme" en niet, zoals men denkt, de ,,Goddelijke Gave", gekregen door de geboorte, of als gift van God! Nu kunt ge wel zeggen, dat wist ik, maar geen enkele pedagoog weet het. Immers, wij komen te staan voor de ,,overgang" van de moederlijke stem naar de scheppende, de bas en de alt, de bariton en de mezzosopraan, de sopraan en de tenor, overgangen nu, luister nu even goed, die onfeilbaar aantonen en bewijzen, waarin het gevoelsleven thans op Aarde leeft en vanzelfsprekend de persoonlijkheid als mens is! Eén mens nu op Aarde onder miljoenen menen, mannen, kan thans een ,,Caruso" zijn.

En dat is te ontleden, slechts één, waarom lezer? Omdat de mens voor de stem zelf een chaos geschapen heeft en de natuurtimbre heeft versnipperd, zoals hij zichzelf ook geestelijk versnipperde. U gelooft het niet, maar wij zijn in staat, alleen aan de stem, de klank, het timbre onfeilbaar aan te tonen, in welke levensgraad de ,,ziel" dus als mens nu gekomen is, ten opzichte van vader en moederschap. Dat wil dus zeggen, dat de stem, het timbre, niets anders bezit dan de eigen afstemming van het organisme, voor het vaderlijke of het moederlijke organisme en horen wij de klank, de stem, de timbre van de mens, het organisme bezit dit alles!Zo is er zoveel, dat de mens nog niet kent. Voor de Bijbel heet het: Wij zullen een licht maken voor de nacht, maar de Aarde is het! Voelt u, lezer, het machtige verschil dat de mens door zijn organisme in staat is om te zingen en dat deze machtige gave eens elkeen zal bezitten. 
Dit zegt echter dat het menselijke organisme ergens is verknoeid op Aarde. U kunt het aanvaarden of naast u neerleggen, steeds wéér, lezer, dit zijn geestelijke en stoffelijke profetieën. 
Straks móét de mensheid dit alles echter aanvaarden! 
In het oerwoud is ons leven begonnen, wilt ge het huidige stadium volgen óf, indien ge wilt, terugkeren tot de prehistorische tijdperken. Er aan ontkomen kunt ge toch niet, want wáár mensen leefden, waren verschillende rassoorten bijeen, in dat woud... in de bossen én nog leeft de mens daar; waar wij de eerste levensgraden voor het menselijke organisme leren kennen, voor de wetenschap: rassoorten; voor God: overgangen voor het menselijke organisme. We moeten miljoenen jaren terug, lezer, doch daar is de afbraak voor ons organisme begonnen. Hierdoor krijgen die die chaos te zien, doch nu niet alléén voor het organisme, bovendien voor ons gevoelsleven en dán beleven wij de psychopathie en de krankzinnigheid, de geslagen mensheid, doch daarenboven voor de "Rechtvaardige GOD”, omdat de mens dit alles geschapen heeft! 


Had de mens, lezer, wij dus, wij allen.... Goddelijk harmonisch het lichaam voor ónze levensgraad als soort dus, beleefd, dus miljoenen levens Goddelijk harmonisch op Aarde gevolgd, dan bezat de mens, elkeen, het natuur-timbre” nóg, het Goddelijke, afgestemde geluid als klank, dat tot het harmonisch organisme behoort, maar wij mensen hebben onze organismen bezoedeld. Bezoedeld is iets té hard gezegd, laten wij zeggen, versnipperd. 
Immers... in de oerwouden is het begonnen. Wij hebben ons daar verbonden met een ander rassoort, als man en als vrouw, daardoor kregen wij kinderen en ook die kinderen werden door een andere levensgraad voor het organisme bevrucht, wéér gaat dat leven verder en die afbraak, totdat, nu komt het en is te begrijpen, het "Goddelijke natuurlijke Organisme”, volkomen door ons éénzijn met die andere graden is versnipperd. Er is niet één menselijk organisme op Aarde, dat nóg die Goddelijke reine harmonie bezit, géén organisme is er aan ontkomen! En dat is nu die chaos voor het menselijke gewaad en heeft God niet gedaan, doch wij zelf. Hierdoor is er niet één stem te beluisteren, noch voor de man als voor de vrouw... of dat timbre is versnipperd, de Universele karaktertrek voor het timbre is ziek, is opgelost! 
Duidelijk is het nu ook, lezer... dat hierdoor het natuurlijke voor het organisme is verzwakt en zien wij een ongelooflijke narigheid. Hierdoor is het organisme verzwakt en treden ziekten naar voren. Hadden wij het Goddelijke natuurlijke kunnen bewaren, gelooft het gerust, konden wij tegen koude en warmte; nu kent ge de Goddelijke en de menselijke rest erbij, als het gaat óm... waarom ben je ziek? Waarom ik niet? 


Waarom is God zó onrechtvaardig? De onbewuste massa praat zó! Ook de arts, de psycholoog weet het niet!! 
Maar dit is Goddelijke waarheid!! De mens heeft zich in de oerwouden versnipperd. Wij staan voor boeken va ongekende schoonheid, lezer, willen wij ál deze Goddelijke zaken voor de mens ontleden en is mogelijk. 
De natuur of moeder Aarde nu, stuurt het organisme naar het hoogste voor haar leven. Nu bereiken wij als man en vrouw het hoogste organisme. Ook nu staan wij voor een chaos, de menselijke versnippering. Eén graad nu bezit de eigen overgangen, tot de moederlijke stem en wil zeggen, vanuit het scheppende tot het barende organisme, dat wij reeds hebben verklaard voor het vader- en moederschap, de homoseksualiteit. 
De "Alt” nu behoort bij het honderd-procent moederlijke organisme. Dat zou élke moeder bezitten, elk organisme dus in die toestand, doch door de versnippering is die natuurlijke stem opgelost. Immers, de stem behoort bij het organisme. 
Vader en óvergrootvader, zegt men en thans is de mens er dicht bij, dit is nu een geschenk van grootvader, die had een prachtige stem. Soms is dat waarachtig, niet altijd. Het is echter één mens op miljoenen die door de eigen levenslijn als vader en grootvader, familieleven dus, iets van die stem heeft. 
Dit is bovendien voor het gevoelsleven, doch nu is alles weer anders. Nóg denkt met, dat ook de mens geestelijke gaven van moeder of vader krijgt, doch dat is niet waar! En is te bewijzen! 
Daalt de ziel als mens dus voor het moederschap tot het scheppende organisme of klimt zij op tot het vaderlijke, scheppende organisme, is de stem voor de ziel als mens veranderd en dit bepaalt haar eigen graad voor het organisme. 


Hierin liggen de timbre, lezer, miljoenen nu, want elk timbre bezit nu iets van de vorige klank, de organen zijn gesplitst, zodat wij kunnen aanvaarden, dat het moederlijke organisme door die splitsing dus, miljoenen klanken bezit, verschillend van karakter én geluidstrilling, duizenden mogelijkheden dus, die allen naar voren treden door onze eigen organische splitsing. 
Nietwaar soms... gij als Nederlander trouwt met een andere afstemming.... als vrouw met de man uit Amerika, Engeland, Frankrijk, als volk heeft dit nu weinig te betekenen, omdat het blanke ras één levensgraad vertegenwoordigt, m.a.w. het blanke ras is het hoogste voor de ziel als mens en het gevoelsleven, tóch zijn er voor u zelf nog overgangen te beleven en behoren bij het vader- en moederschap. Het scheppende of barendeorganisme. God als Vader en als Moeder! 
Juist op het ogenblik dat wij aan "oorzaak en gevolg” beginnen, treedt die versnippering naar voren, daar is het eigenlijk begonnen voor ons gevoelsleven. We keren terug naar de Aarde om goed te maken, doch wij hebben het hoogste organisme reeds beleefd. Is dat ónze eigen afstemming, die wij ontmoeten en waardoor wij kinderen baren? Néén en já, het is mogelijk, doch wij beleven nu géén Goddelijke harmonie meer, doch "oorzaak en gevolg” voor ons zieleleven, maar zijn in staat om te zingen, elk organisme bezit een timbre. 
Er is dus van de Goddelijke natuurlijke stem van ons organisme niets meer over. Hierdoor is te verklaren, dat er zo weinig "Caruso's” op Aarde zijn! Er was er maar één, lezer, zó diep is de menselijke "stem” versnipperd. En dit is Goddelijke waarheid, doch géén sterveling, geloven wij, in Europa, die hiervan de Goddelijke realiteit kent. Dit zegt ook, dat er mensen zijn, lichamen dis, die de vier timbres, althans drie, tegelijk bezitten.

Een vrouw bezit de alt... de mezzo en de tenor... deze timbre hebben allemaalafstemming op het moederlijke organisme want de tenor voert de ziel naar de mezzo, de mezzo daalt dieper af voor het moederschap en wel tot de alt, de alt heeft en krijgt verbinding met het scheppende organisme de bariton, en de ziel nu voor honderd procent het scheppende organisme bezit, een organisme nu, dat door opbouw van generaties terug, het natuur-timbre weer enigszins heeft. Ook al is Caruso's stem de machtigste op Aarde, aanvaardt dit, over miljoenen jaren bezit de mens de natuurlijke, Goddelijke, doch lichamelijke timbre terug, omdat ook het menselijke organisme door evolutie terugkeert tot harmonisch baren én scheppen!! 
Omdat het menselijke organisme evolueert, terugkeer tot het Goddelijke "timbre”, door Moeder Aarde aan de ziel geschonken, is dat over eeuwen mogelijk. Doch één mens nu op miljoenen... bezit soms die afstemming als stem. Miljoenenvoudig is dus de menselijke stem versnipperd en hebben wij te aanvaarden! Hierdoor dus het feit dat de ziel als mens een organisme krijgt, dat wéér enigszins natuurlijk timbre bezit. 
Caruso bezat de bariton en de tenor... hierdoor zijn machtig geluid, doordat hij op eigen kracht of door anderen, die timbre wakker maakte. Indien u deze psychologie kent, lezer... bent u in staat om iedere zanger te ontwikkelen. U gelooft het niet? Wij zijn in staat en dat zouden wij uw zangers kunnen bewijzen, hoe die stem ook is, tóch nóg een hogere ontwikkeling te schenken, indien wij voelen en zien, dat het organisme, de stembanden, die diepte bezitten. De zang-paedagogie staat hierdoor voor onbegrensde mogelijkheden, waarvan Caruso de wetten heeft ontwikkeld, verstoffelijkt, een studie die bloed en zweet kost. Mogelijk is het en u begrijpt thans, dat de waarachtige ijle sopraan niet meer te veranderen is. 
Waarom niet? Voelt u dit? Omdat wij staan voor een graad van overgang voor het moederschap, die fundamenteel is voor het moederlijke organisme en nog géén verbinding heeft met het volgende timbre en is er in dit organisme niets meer te beleven, noch te ontwikkelen!! 


Aan de klank, het timbre, stellen wij dus het ontwakende moederschap vast, zo diep en zó Goddelijk en zó waarachtig is de menselijke stem, lezer en niet te omzeilen!! En dit is nu geestelijk, voor het gevoelsleven, voor ál de kunsten, voor de violist, de bespeler van zijn instrument, thans spreekt de sensitiviteit van en voor het gevoelsleven, de persoonlijkheid speelt en is en blijft kurkdroog! Ga maar weg jij hebt géén gevoel, hoort men thans, jij leert het nooit! Techniek is het en niets anders. 
Hoort ge nu, recensent, dat wij toch tot elkaar komen, indien het de kunsten en dé geestelijke wetenschappen betreft en dat wij steeds kunnen leren? Het zegt, recensent, dat gij de moederlijke én de scheppende stem nog niet kent, uw bespreking is nóg doodgewoon menselijk, maatschappelijk, wij kunnen u een Goddelijke recensie geven voor iedere kunst, wanneer die kunst tot ziel en gevoelsleven spreekt en nu niet te omzeilen is! Elkeen kunnen wij nu ontwikkelen; wanneer zij de techniek bezitten, beginnen wij en nu staan wij voor de Kosmologie voor de kunst, de stem, de menselijke timbre en dit is nóg onbekend!!! 
Dit is géén hoogmoed, wij vallen niemand aan, straks móét u dat duidelijk zijn. Dit is Goddelijke "Wijsbegeerte” voor de kunst en wetenschappen, voor de mens als ziel, leven en geest van God!! Wat hebben wij aan uw gekraak, wij gaan er juist tegen in en geven u die bewijzen!! 
Eerlijk is eerlijk, lezer, had U dit verwacht? Een boek van 1000 pagina's kunnen wij alléén reeds over de menselijk stem schrijven en zijn wij er nog niet. Doch feilloos verklaren wij u daarin al deze miljoenen levenswetten voor uw gekrijs, gejank, geblèr. Of uw moeder- en vaderlijk timbre, doch nu bent u bij de Opera. Wij beleven dus nu de graden voor de stem. 
Ook de stem bezit levensgraden voor hoog en laag als een eigen verkregen zelfstandigheid, lezer. Nu ziet u het, weet u het meteen: juffertje, hou nu maar op. En tegen dat andere leven zegt u: zing dát nog even voor ons. We kregen zo juist van die heerlijke gedachten voor elkaar en is de stem liefde? Gevoel, sensitiviteit! U wordt zo ontzettend gevoelig, lezer, omdat je, als je dit alles kent en weet, de versnipperde stem van de mens Goddelijk beluisteren kunt en nú weet je, wat er aan mankeert! Wij zijn pedagogen geworden door de Metafysische levenswetten, lezer, ontleden én verklaren wij élk menselijk bezit als verschijnsel, die nu stoffelijk-lichamelijk én geestelijk zijn, waardoor onze persoonlijkheid naar voren treedt en doen wij iets voor dit leven!! 


Lezer, wij bezitten die faculteiten en kunnen u, waar het ons om gaat, nieuw denken geven, want... de mens is voor dit alles nóg onbewust!! Kom eens even langs, mevrouw, wij hoorden u viooltje spelen in dat restaurantje... Ach, wat was u daar stijfjes, droogjes. Waarom liet ge uw ziel en uw gevoel niet meer uitdijen óf is dat uw alles? Wij zagen in uw oogjes dat er méér in uw leven aanwezig is. En nu even opletten, eventjes maar, in twee weken speelt u nu anders, omdat wij u innerlijk openen, iets hebben te geven en dát maken wij in u wakker. Evolutie is het!! Elke pedagoog is geen psycholoog. 
Wij zijn het!! 
Uw Marja-Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative