DE GENEZENDE KRACHTEN IN DE MENS.
De mens heeft al deze geschenken Gods niet begrepen en er een eigen wereld van gemaakt, zodat ook de gave voor het genezende mediumschap bezoedeld is. Hoe vreselijk met deze gave huisgehouden is, behoeven wij u eigenlijk niet eens te vertellen, tal van rechtszaken, door onbevoegden veroorzaakt geven u het antwoord. Het is zo natuurlijk als wat, elk een kan een ander raad geven door eigen ondervinding, iedereen kent z'n middel om een ziekte te voorkomen of te overwinnen en vindt dat het beste. Maar wie heeft gelijk? Als de dokter zijn patiënt niet kan helpen, de wetenschap machteloos staat, wat dan?Moeder Natuur zegende al haar leven met deze gave, elk dier kan u raad geven - indien het beest zou kunnen spreken - om verschillende ziekten te overwinnen. En toch is het gezoek naar genezing niet opgelost, ook al is de wetenschap ver gekomen, want nog steeds zoekt de mens het gezonde stadium te behouden of te bereiken; het leven van God wil niet ziek zijn, omdat dit betekent stoffelijke en soms geestelijke afbraak.Ook door onze wereld - Gene Zijde wordt de lijdende mensheid geholpen en dit geschiedt door het opleggen van de handen, zoals Christus het heeft gedaan of door de Egyptische wijsheid - de kracht en de kruiden tezamen - methoden, waarvan het kruidenstelsel van thans overgebleven is, en die door vele onbevoegden worden toegepast.

Ook de wetenschap houdt zich er zich mee bezig en vindt dat er vorderingen worden gemaakt. Maar wat is goed en wat is afbrekend voor uw organisme? Weinigen die het weten, ook hiervoor moet de mensheid nog ontwaken.Van het genezende mediumschap weet men op Aarde weinig af. En toch voelen duizenden mensen zich tot het helpen van zieken geroepen. Heel veel media bezitten deze gave of hebben zich haar maar toegeëigend en denken te kunnen genezen. Iedereen doet het anders, maar  het waarachtige genezende medium is aan wetten gebonden. Bij de genezende gave behoren: de psychische trance, de helderhorendheid en de helderziendheid en eerst dan, wanneer het medium de psychische trance bezit, kunnen al de andere gaven worden beleefd en is de zieke in veilige handen. Wij kunnen u zeggen, dat maar heel weinig mensen al deze gaven voor het genezen bezitten, want deze media zijn eigenlijk zelf grote wonderen, omdat door hen zelfs de wetenschap overtroffen kan worden. Het ingrijpen geschiedt alleen bij ziekten, waarvoor de doktoren machteloos staan. Wat een dokter wel genezen kan, komt meestal niet in handen van een medium en dit is dan ook niet nodig.Weinig media weten wat er geschiedt, wanneer ze hun handen op de zieke plekken neerleggen. En dat behoren ze toch te weten, want anders wordt het genezen een luk-raak-spel, waardoor ongelukken kunnen geschieden en waarmee het leven van een mens gemoeid is. Soms staan de genezers voor grote problemen en weten ze geen raad,  maar het waarachtige genezende medium heeft ook hier het hoogste bereikt en zal nimmer machteloos staan voor het eigenlijke probleem, omdat ook nu zijn geestelijke leider - de astrale meester - hem het antwoord zal geven.

Nooit zal deze meester het medium onkundig laten over de gang van zaken; het medium moet alles van de zieke weten of vroeg of laat komen de problemen en tast hij of zij in het ledige niets, waarvan wij het instorten hebben leren kennen.Het genezende mediumschap is een buitengewone gave, maar moeilijk, omdat het medium zich volkomen moet opofferen. Is dat niet mogelijk, dan kunt ge ervan verzekerd zijn, dat geen geest van het licht zich laat binden door de nonchalance van het medium, want deze weg voert ons naar de stoffelijke ellende en dat willen wij natuurlijk voorkomen. Wij voelen er niets voor ellende op ellende te stapelen, zodat ge nu reeds aanvaarden kunt dat Gene Zijde eerst dan tot grote dingen in staat is, wanneer het medium in de vierde graad van het gevoelsleven leeft en alle nodige gaven door het medium beleefd kunnen worden.Het is alweer de psychische trance, die ons in de wetten voert voor het genezen. De trancetoestand bezit al de geestelijke gaven. En voor het genezen is de gave van helderziendheid onmisbaar. Wie deze gave niet bezit staat nimmer stevig op zijn benen en zal vroeg of laat moeten aanvaarden, dat de diagnose fout is gesteld.Ook nu heeft de meester van deze zijde alles in eigen handen. Het medium bezit alleen het gevoel ervoor, want de gave blijft in ons bezit. Genezers moeten weten, dat ze door handoplegging hun eigen levensaura wegschenken en dat nog lang niet is bewezen of hun eigen aura gezond is. Toch is de menselijke aura ervoor geschikt. Juist de levensaura van de mens kan genezen, omdat dit teveel van kracht bezielend werkt op weefsels, die onbezield, zelfs levenloos een eigen taak in het organisme hebben te volbrengen en nu opnieuw voedsel ontvangen. Maar het is tevens mogelijk, deze weefsels volkomen af te breken en dan is het genezen van mens tot mens afbrekend!De charlatans trekken zich weinig van de astrale wetten aan. Deze mannen en vrouwen gaan over lijken, ze willen leven. Om iets anders te doen zijn ze te lui, ze vergrijpen zich liever aan de wetten van God. Hun leven is makkelijk, ze spelen dame en mijnheer en krijgen nog ontzag ook, de deuren van iedere ziekenkamer gaan soms voor hen open. Dit soms ligt aan de mentaliteit, die hen doet roepen; de bewuste en ingewijde mijdt deze charlatans. Wat deze laatsten doen is het leegzuigen van het andere leven; ze hebben niets te schenken. Ze leven in leugen en bedrog. Maar hoe wil God door de duisternis van Zijn afgezanten het eeuwige licht schenken?Dit kan niet, de duisternis is afbrekend! Die mensen staan dus niet voor de genezende kracht open, al denken ze, dat hun aura is als die van een ander mens. Ook hiervoor spreken de astrale wetten en wel overheersend!Eén op duizenden genezende media bezit deze heiliging van uw Vader in de Hemel. Gelooft het! Het is het hoogste, wat ge als medium kunt bereiken! En de moeite waard! Het genezen is daarom kunst gebleven, die alleen tot Gene Zijde behoort.

Het genezen van mensen is doodeenvoudig, de kunst is te weten wat de zieke heeft, de rest volgt vanzelf. En daar hebben de eerste gevoelsgraden, die willen genezen, ontzettend mee te kampen, ze beleven fout op fout en trekken zich er niets van aan. Indien de meester ziet, dat de zieke geholpen kan worden - niet alle ziekten zijn te genezen - kan het medium aan de behandeling beginnen, of de meester laat de zieke naar een dokter gaan. Het is niet mogelijk, dat een meester nu helpt! Het medium neemt tijdens het éénzijn met de zieke, de ziekte in zijn eigen lichaam op en voelt er zich door besmet, hetgeen echter niet meer dan een astrale besmetting is, die spoedig oplost, wanneer het contact met de zieke wordt verbroken. Door de genezende gave - de psychische trance - wordt onfeilbaar vastgesteld, wat er aan scheelt. Vier gaven dienen nu het medium om een zuivere diagnose vast te stellen, die eerst door zijn meester is gezien en eerst daarna door het instrument worden ontvangen. Moet het medium in de psychische trance afdalen, dan beleeft het instrument de ziekte en kan hij bij bewustzijn gekomen aan de zieke vertellen, wat zijn meester wil dat hij te zeggen heeft, want om af te breken is de meester niet naar de Aarde gekomen. Het medium ziet nu in het lichaam; hij is tijdens de trance volkomen één met zijn meester. De meester laat het instrument de ziekte zien. Dit zien en overnemen van de ziekte en de daarbij komende helderziendheid is het hoogste wat een medium door Gene Zijde kan bereiken.Kan de zieke nu geholpen, behandeld worden, dan geschiedt het volgende: Er zijn maagstoornissen vastgesteld, die te genezen zijn - een vijfde graad van kanker bijvoorbeeld is niet te verhelpen of te genezen - en de zieke legt zich neer. Het medium is weer bewust en legt zijn handen neer, maar komt nu tot het genezen. Het grote genezende medium beleeft nu vele wonderen te gelijk; ook het genezen voert hem in de wetten van God en hij leert deze zo kennen. De halfwakende trance wordt nu toegepast - dit is het instellen op honderd procent - waardoor het medium het beleven van zijn meester kan volgen Het instrument stelt zich nu op de zieke in.

Hij volgt helderziend de bloedsomloop en het reageren van het zenuwstelsel en voedt thans door de hulp en de krachten van zijn meester de maagstreek - al die zieke en gevoelige, vermoeide weefsels - door de levensaura, die bezielend door zijn lichaam stroomt, daar hij thans kosmisch verbonden is. Deze menselijke fluïde, opgevoerd door de bezielende gedachten van zijn meester stuwen die zieke weefsels omhoog en geven werking aan de vermoeide delen, zodat het natuurlijke leven moet terugkeren. De zieke neemt deze kracht eerst geestelijk over, daarna gaat deze kracht op het lichaam inwerken, waarmede alle stelsels - die onder het normale gewicht leven - zich volzuigen. Het is als het water voor uw plant, het voedsel voor u zelf. Deze stelsels missen die vitale krachten en hebben er een tekort aan, zodat deze delen niet op volle honderd procent het lichamelijke werk kunnen verrichten. Hierdoor kunnen de zwaarste ziekten overwonnen worden, want het dierlijke magnetisme is doeltreffend en versterkend, bezielend voedzaam, het geeft aan het lichaam opgewektheid en vooral nieuw leven. De ziel zorgt zelf voor het proces, maar dat kan tevens door de meester geschieden en daar is kennis voor nodig. De meester maakt zich nu één met de zieke delen en weefsels en voorkomt het versnipperen van de levensaura, hij geeft nu iets aan de op kracht zijnde lichaamsdelen, maar verzorgt eerst die moeizame weefsels. Daarna krijgt het gehele organisme een geestelijke bestraling.Hij ziet nu duidelijk voor zich welke organen hulpbehoevend zijn. De op kracht zijnde weefsels hebben geen verlangen om gevoed te worden en weigeren dan ook deze aura op te nemen. Iets dat op kracht is - met de natuur in harmonie - is niet in staat tot stoffelijke woekering over te gaan en weigert dan ook beslist. Die organen zorgen echter voor het eigenlijke natuurlijke lichamelijke evenwicht en doen op hun wijze alles om die zieke organen te voeden. Deze menselijke machine helpt zichzelf en is aan het grote geheel vastgelegd.De weefsels moeten zich nu langzaam aan kunnen herstellen, wat door de meester waargenomen wordt en de zieke voelt soms na de eerste behandeling reeds de beoogde opgewektheid, wat heilzaam is voor de zieke.Deze verschijnselen zijn als een verfrissend bad aan te voelen, de heerlijke moeheid is tevens versterkend voor de andere organen. Dit alles is door de levensaura tot stand gebracht en is de verlangde ontspanning.Deze behandeling kan enige maanden duren, vaak veel langer, doch dat is afhankelijk van de ziekte. Ongetwijfeld is de ziekte soms in één behandeling weg te nemen. Dan komen de zenuwcentra tot werking en tot natuurlijke harmonie en behoeft het medium niets meer te doen, de menselijke machine draait weer op eigen kracht.Zon en Maan, weer en wind, regen en storm dragen het hunne ertoe bij om deze stoffelijke en geestelijke harmonie te herstellen.Er zijn zieken, die alles en alles proberen en toch geen genezing vinden. In dat geval overheersen de karmische wetten van dit leven. De zieke moet iets beleven om te ontwaken en dit is de ziekte.

Niet één meester is in staat deze wetten te overwinnen, want dat is niet mogelijk. Heel veel genezers stranden erdoor omdat ze denken de zieke toch te kunnen genezen, maar het is het halt, dat dit leven zelf uitroept. Wie tóch begint als medium loopt zich tegen het halt van deze zieke te pletter.De ontwikkeling van de Apostelen is niet weer te beleven, ook al is het vierde graad medium in het leven van zijn meester opgetrokken en kunnen er spontane genezingen plaatsvinden. Géén meester kan die hoogte evenaren. Christus genas uit de Goddelijke Bron, Hij is Goddelijk, en de Apostelen leefden in zijn "Aura".Wie wil zich aan deze zijde en op Aarde deze macht en kracht eigen maken? Dat is te volgen, maar het bezit ervan is eerst dan in ons bereik, wanneer ook wij de Goddelijke sferen hebben bereikt en de Godheid in ons leven is ontwaakt. Voordien heet het: handen af! Geen profanatie! De Goddelijkheid van Christus is de overheersende bezieling van stof en ruimte, hierin ligt het Goddelijke opgesloten. Doch de Apostelen leefden erdoor!Gene Zijde volgt deze weg, voor ons is er geen andere om tot dienen van Christus te komen. Maar wij behoeven ons niets te verbeelden, de wetten van God moeten wij ons eerst eigen maken, dan pas is het mogelijk om zieken te helpen. Voordien waren we zelf besmet en vergiftigd. Op Aarde geeft nu de ene mens aan het andere leven van God zijn eigen gif. Moet dat genezen? Moeten verderfelijkheid en het afbrekende gevoelsleven uw zieken genezen? Dat is onmogelijk, dat medium dient zichzelf en heeft niets te schenken. Het is het na-apen van wat de Apostelen door reine liefde en door hun Meester tot stand mochten brengen.Handen opleggen kan elkeen, maar van de ene hand gaat iets uit, de andere daarentegen zuigt het op.Gene Zijde zegt u tevens, dat het levensmagnetisme overal doorheen dringt. De zieke behoeft zich voor een behandeling dus niet te ontkleden; naaktheid is absurd, dit te eisen is het verlangen van het hartstochtelijke en dierlijke instinct, dat het lichaam wil bezitten.Vele slachtoffers hebben hun tol moeten betalen, ze doorzagen de "zogenaamde genezers" niet en gaven zich aan hen over. Hun aura is verdierlijkt en deze kan u slechts besmetten. Ze stapelen fout op fout en gaan toch door, niemand houdt hen tegen en levenslessen zeggen hen niets.Het medium in onze handen kan genezen. Maar wanneer nog dokter noch occulte wetten kunnen helpen, blijft alleen over de reine liefde, ingesteld op het directe leven, alleen de liefde van ziel tot ziel, die geestelijk gevoeld alles overtreft, - ge staat dan voor Christus open.Indien ge geestelijke gaven bezit, weet dan, dat wij tot u komen en van uw innerlijk leven gebruik zullen maken. Eén fout en ge weet tevens, dat ge zélf bezig zijt, grijp dus niet hoger dan er aan gevoel in u is, of gij tast in het duister.Lees en herlees het boek "Geestelijke Gaven" en ge zult het bedrog van de waarachtige contacten kunnen onderscheiden.Christus is en blijft de levende bezieling voor uw leven, voor het oplossen van uw ziekten en voor uw leven na de dood. Door Christus naar de astrale geleerde, door hem tot uw eigen ik, dan komt het hoofdbuigen vanzelf en is genezing mogelijk.
Meester Zelanus.


counter free
Google Analytics Alternative