GOD STRAFT NIET! 
Het is thans een jaar geleden 1954, dat het Zuidwestelijk deel van Nederland geteisterd werd door een watersnood. Een bekend Nederlands dagblad heeft enkele weken daarna een artikel gewijd aan het vraagstuk of God al dan niet verantwoordelijk moet worden gesteld voor deze verschrikking die aan bijna tweeduizend mensen het leven heeft gekost en duizenden dakloos heeft gemaakt. Deze kwestie heeft zeer vele gelovige maar ook ongelovige mensen bezig gehouden. Er is zelfs naar aanleiding van dit onderwerp een boek verschenen, dat een tijdlang in het middelpunt van de publieke belangstelling heeft gestaan. Er is prakties geen parochie of gemeente geweest waarbij dit onderwerp niet ter sprake is gekomen. Wanneer men echter de balans opmaakt, dan komt men weer tot een zeer bedroevend resultaat. In verreweg de meeste gevallen hebben de dominees en pastoors God de verantwoording laten dragen voor iets waaraan de mens schuld had! ,,God wilde laten zien, dat Hij er ook nog is!!" was een dankbaar, zij het goedkoop argument dat verscheidene ,,Godsdienaren" meenden te moeten gebruiken. ,,Nu ondervindt de mens wat hij is, wanneer de Here verschijnt!" Wij breken niet graag af. 

Zeer zeker doen wij dit niet gaarne, wanneer het instellingen betreft die zich tot doel stellen om de mensen geestelijk verder te helpen en tot Christus te brengen. Dergelijke rampzalige en armoedige gezegden die God kleineren, bezoedelen en mismaken zijn echter zo intens onbewust, leugenachtig en gevaarlijk, dat wij in naam van het Hoogste Bewustzijn in de ruimte hier tegen willen vechten met alle kracht die in ons is. Te lang hebben reeds de kerken God voorgesteld als een wrede, kleingeestige tiran, die over een mentaliteit beschikt, waar elke werkelijke Christen van zou moeten walgen! Alle eigenschappen die een hoogstaand en verlicht mens ten strengste afkeurt en zelfs verafschuwt zijn juist de eigenschappen die blijkbaar God bezit. Behaagzucht, machtswellust, wraakgierigheid, grenzeloze ijdelheid enz. enz. Kortom de kerken handhaven nog steeds de tirannieke, bloeddorstige God uit het Oude Testament!! De Christus heeft bij hen nog steeds gefaald om de Vader van Liefde begrijpelijk te maken! Neen, in plaats van een God van Liefde prediken zij liever over een God van wraak en verdoemenis. Zij prediken liever over een bloeddorstige tiran, die zijn kinderen om een bagatel voor eeuwig laat pijnigen! Welk een verantwoording voor u, pastoor en voor u, dominee!! Hoe denkt gij dit goed te kunnen maken bij de ware God die alleen Liefde is? Weet ge nog niet, dat ge een misdaad begaat tegenover de kerkgangers alsmede tegenover uzelf iedere keer dat ge de Schepper opnieuw als een God van wraak voorstelt? Meent ge werkelijk dat God zijn enige Zoon ,,liet afslachten" alleen omdat Hij een zoenoffer nodig had? Waar haalt ge de moed vandaan om u Godgeleerde te noemen? En hoe waagt gij het de verantwoording te dragen voor uw onbewuste preken, die uw luisteraars God doen vrezen in plaats van liefhebben en de gelovigen van God doet vervreemden in plaats van dat de mens deze Vader van Liefde leert aanvaarden? Hoe lang nog zijt ge van plan God aldus te bezoedelen en de leer van de Christus te verminken?

Het is een schande en het is bijna onbegrijpelijk dat een dergelijke onbewuste houding van de kerken nu nog mogelijk is. Nu in de 20ste eeuw! Is het niet vreselijk om te bedenken dat Christus inderdaad elke dag opnieuw wordt gekruisigd en dat de kerken hierin nog meedoen? God straft zijn kinderen niet! Wanneer wij onze dijken wat hoger hadden gebouwd, dan was er niets aan de hand geweest. Dit was slechts een waarschuwing, die wij van de zijde van de natuur hebben gekregen. Een waarschuwing om meer geld te besteden aan onze dijken (en minder aan onze bewapening). Meer niet! Natuurlijk is deze ramp verschrikkelijk geweest, maar niet zo verschrikkelijk dat onze ingenieurs hiertegen machteloos zouden moeten zijn. In de toekomst zal iets dergelijks niet meer mogelijk blijken als onze dijken weer hersteld en zijn aangepast aan de moderne eisen die de wetenschap in deze stelt. Zou dit echter moeten betekenen, dat de mens God dan te slim af is??? Neen, Voor God behoeven wij ons niet te beschermen. Alleen tegenover onszelf hebben wij bescherming nodig! 

Wij zelf zijn de scheppers van alle narigheid die wij kennen. Wij zelf zijn verantwoordelijk voor onze ziekten, tegenslagen, rampen en oorlogen en niet God! Wij zelf roepen door ons onbewust handelen de wetten in het leven van oorzaak en gevolg. Wij zelf zijn de verwekkers van al onze ziekten, doordat wij door eigen wil van de Goddelijk harmonie zijn weggevlucht en de disharmonie hebben willen beleven. Wij zelf ontketenen onze oorlogen en zijn verantwoordelijk voor onze rampen. Hoe zou de wereld er uit zien, als wij al het geld dat wij voor oorlogen hebben gebruikt -- feitelijk misbruikt -- besteed zouden hebben voor het welzijn van de mens? Meent ge niet ook, dat we dan beter bestand zouden zijn tegen watersnood en rampen? Drie vijfde gedeelte van de wereld is nog ondervoed aldus een rapport van de Voedsel en Landbouw organisatie der Verenigde Naties! Zouden wij hiervoor ook niet God laten opdraaien, Heren Godgeleerden?? In de kerken hoort men nauwelijks anders dan ,,gebeden" die God alle mogelijke en onmogelijke gunsten vragen en die God als het ware de les moet lezen. God krijgt les van de pastoor en dominee, hoe Hij zich ten opzichte van ons moet gedragen! Verzoeken aan God zoals: ,,Laat het regenen, laat het ophouden met regenen, maak ons beter, laat onze moeder nog niet sterven"enz. duiden op een onbewustzijn dat aan het naïeve grenst! Wanneer zullen de ,,Godgeleerden" leren begrijpen, dat gebeden, die worden ,,opgezonden" met het doel om natuurwetten te verbreken, volkomen zinloos zijn?!! Wanneer zullen zij begrijpen, dat God niet een moeder ,,laat" sterven, terwijl hij als Vader van Liefde beter dan wie ook kan beseffen, dat de achtergebleven kinderen hun moeder niet kunnen ontberen? Ook het gezegde: ,,En leid ons niet in verzoeking" getuigt van geestelijke bloedarmoede. God is geen tiran aan wie wij zulke ,,verzoeken" behoeven te doen. Het sterven van de mens is echter een wet, die zich verstoffelijkt en deze wet voltrekt zich met kosmische zekerheid zonder dat iemand hier iets aan kan veranderen. Ook God niet die deze wetten zelf liet ontstaan. God maakt geen fouten, Godgeleerde en daarom behoeven wij Hem niet te vragen om iets te ,,corrigeren"!! Lijkt het niet op hoogmoedswaanzin om God aldus op de vingers te tikken? 

Elke dood in de ruimte betekent slechts een begin van een hoger bestaan! Waarom zouden wij ,,bidden" om dit meest kostbare geschenk te mogen ontlopen? Is het niet zo, dat de mens verkeerd bidt, omdat hij God niet kan begrijpen? Zou er een grotere en wredere straf denkbaar zijn voor de mens dan om eeuwig te ,,mogen" leven onder de omstandigheden zoals wij die op deze zeer onvolmaakte planeet kennen? De dood is de grootste genade, die God ons laat beleven! Wij behoeven daarom geen medelijden te hebben met hen die zijn heengegaan! n wat de achtergeblevenen betreft: welnu, zij zullen hun hoofd dienen te buigen voor deze onverbiddelijke wet die men ,,dood" noemt. Het is de wil van de Schepper, dat elk wezen zijn eigen persoonlijkheid ten volle ontwikkelt en dit kunnen wij niet doen door te blijven steunen op anderen! Voor de kinderen lijkt dit hard -- vooral als deze nog jong zijn, maar niets geschiedt zonder betekenis en ook hierin is zin en rechtvaardigheid te bespeuren voor hen die God willen verstaan! Natuurlijk houdt dit allemaal niet in, dat wij nergens invloed op kunnen uitoefenen, doordat de alles overheersende wetten toch worden voltrokken. Het is echter zaak te weten, wanneer een gebed wel en wanneer het niet op zijn plaats is. Indien wij niet anders leren bidden dan de kerken ons leren, dan kunnen wij ons de energie besparen. ,,Corrigerende" verzoeken en zelfs onbeschaamde eisen zijn volkomen nutteloos en misplaatst. Wanneer de mens echter leer bidden om rechtvaardigheid, (maar dan voor zichzelf) ,naastenliefde, harmonie en aanvaarding, dan pas geeft hij blijk om datgene te begrijpen wat wij onder ,,God" verstaan! Om verlost te worden van onze ziekten en narigheden behoeven wij niet tot God te bidden, die hiermede niets te maken heeft, omdat niet Hij, maar wij de scheppers hiervan zijn! Wij zelf, kunnen deze disharmonie doen oplossen, indien wij slechts in harmonie kunnen komen met onze Vader van Liefde. Die altijd en eeuwig gereed staat om ons alles te geven! Het wordt hoog tijd dat wij onze naïeve begrippen ten opzichte van de ,,God der Wrake" gaan wijzigen, want God straft niet.
H.R. 


counter free
Google Analytics Alternative