DWAALWEGEN DE VERDRAAGZAAMHEID. 
, ,Er leiden vele wegen naar Rome" is een graag aangehaald spreekwoord, als men het bij een debat niet eens kan worden en de teleurstelling daarover met wat tolerantie gaat verdoezelen. Inderdaad, er leiden vele wegen naar Rome, alleen dat de ene je er rechtstreeks naar toe kan brengen en de andere een omweg betekent. Er zijn wegen, die meer gemak bieden, maar daarvoor veel en veel langer zijn en er zijn wegen waar je gevaar loopt met je luxe wagen in een afgrond geslingerd te worden, omdat er geen beveiliging aanwezig is. Je kunt ze zo maar opnoemen, die wegen welke naar Rome leiden, het zijn er velen, inderdaad ontelbaar velen, het is een ware doolhof van paadjes, eigen wegen, openbare en niet openbare straatwegen en je kunt ook een sneltrein kiezen, als je haast hebt en verongelukken, als je er misschien al te haastig wilde zijn. En toch, als je de juiste reisgids raadpleegt -- en je houdt van ,,Recht door zee gaan", is er meestal slechts één weg, die je veilig en misschien zonder al te veel oponthoud, naar de plaats van bestemming kan brengen en die ene weg kan je immers precies getoond worden, nu die volmaakte ,,reisgids" er is! Ra-Ra-Ra!? Een dominee kan het niet beter, zult u nu zeggen, maar geachte lezer, men hoeft geen dominee te zijn, om dit spreekwoord Het Masker te kunnen afrukken. 

Want het draagt niet één, doch een dozijn maskers, waarachter de menselijke onbeholpenheid schuil gaat. Laten wij het kindje bij zijn naam noemen: het zijn de besluiteloosheid, de lafheid, de traagheid, de arrogantie, de gemakzucht, de ijdelheid en tenslotte het gebrek aan geloof en vertrouwen in deze Goddelijke reisgids, die voorgenoemde maskers hebben verdicht en tot een ontwijkend spreekwoord hebben verheven. Toegegeven, er zit ook een kern van waarheid in. Het gezegde is een halve waarheid, waarvan de ene helft een tegemoetkoming aan de menselijke onbeholpenheid betekent, terwijl de andere de voetangels uitdeelt voor de velen, die perse  niet van hun voetstukjes af willen. Laat ze dan maar begaan, het zal hen tijd en geld kosten, of -- in onze taal: levens en innerlijk bezit, eer zij zover zijn, om de enige juiste weg te aanvaarden en te eerbiedigen. Wij hebben alweer zo'n prospectus in handen gekregen, weer zo'n menselijke gids naar het ,,Al-Goddelijke", een nieuw kerkgenootschap, die zich de ,,Orde der Verdraagzamen" noemt! Er wordt daarin veel van liefde en verdraagzaamheid gepreekt en natuurlijk zijn er ook de contacten aanwezig, de ,,gemachtigden uit de sferen", die de reglementen opstellen, vergaderingen beleggen en het over bepaalde problemen van hun ordeleden hebben.. Het is alles zo ontzettend doodeenvoudig! Het contact met de sferenmensen, bel ze maar op! Het dicteren van beginselen en verwijderen van ongewenste lieden en als je slechts liefhebt en verdraagzaam bent, komt alles best in orde. ,,Ongeacht je sfeer (?), ongeacht de ontwikkelingsfase, waarin je vertoeft, krijg je een volledige bevrijding van alle problemen van materiële, bewustzijn of zelfs begeerten op aard." Net te mooi om niet waar te zijn! 

Maar -- dan komt het, waarover wij het in het begin hadden, alleen dat dit maskertje nu bijzonder verleidelijk opgemaakt is, zo echt geschikt om je apostolaat der verdraagzaamheid van een ruimtelijk tintje te voorzien: ,,De orde meent te weten, dat de volheid van het Goddelijke niet slechts uit een enkel punt benaderd kan worden, dat elk geloof en elk streven, mits oprecht op het Goddelijke gericht, in de ogen van het Goddelijke, zowel als in de ogen van de bewusten (?), gelijkwaardig zal zijn. De Orde meent te weten, dat genaden, zoals men dit op aarde noemt, aan elk worden gegeven, wanneer hij zijn God daarom vraagt, dat de Goddelijke kracht geen enkele smeekbede onverhoord laat, mits men deze met oprecht vertrouwen uitspreekt." En dan lezen wij nog verder, dat ,,alle geloof, alle belijdenissen, alle religie, alle denken, dat gericht is op het hogere, gelijkwaardig is, indien het oprecht wordt beleefd." enz. enz. Je kunt zo doorgaan en je kunt daarover filosoferen van 's-morgens vroeg tot laat in de nacht. Het zijn allemaal halve waarheden, zoetsappigheden tot en met, zonder dat je er één gram wijzer van wordt. Ze blussen het laatste vuurtje in je, deze ,,verdraagzamen", die ,,alle hartstochtelijkheid, alle plotselinge uitbarstingen, kortom al datgene, wat een verzet tegen de buitenwereld betekent, tot nihil willen brengen." Mijnheer de oprichter van deze Orde, gaat u een klooster stichten voor uw verdraagzame lieden!~U maakt toch al reeds een verschil tussen Uw Orde en de ,,buitenwereld", waarom aanvaard u niet deze laatste consequentie van uw wereldvreemd evangelie? ROME is inderdaad dichtbij als u deze weg bewandelt, maar dan het Rome der pausen en niet dat, wat wij bedoelen. Wij zeggen U: U heeft het kunnen weten, want u stond eens voor DE Waarheid, maar u koos -- om welke redenen dan ook, uw eigen kronkelpaadje en sleurt nu de anderen mee. Alles op uw rekening, mijnheer! Wij zijn niet zo verdraagzaam. Wij hebben het anders geleerd en beleefd. 

Wij dringen niemand iets op, wat hij niet wenst te aanvaarden, maar wij zijn niet te blussen, door niets en niemand! Ook niet door een misleidend tolerantiebegrip in geestelijke zaken. De weg naar het ,,Goddelijke Rome" kent geen zijpaden, die weg gaat lijnrecht door alle menselijke hypothesen en veronderstellingen heen, want er bestaat alleen één WAARHEID, één WET, één GOD van al het Leven. De Hemelen zullen straks tot u spreken, geachte lezer; in ons Pinksternummer brengen wij u het waarachtige Woord, het Goddelijk Universele Antwoord op de vragen van uw dominees, die het zelf nog niet weten: ,,Wie Ben Ik?" En wij laten u dan DE WEG zien, die u kunt bewandelen en die geestelijk wetenschappelijk verantwoord is. Over enkele maanden, zo hopen wij, zal dit blad een belangrijke uitbreiding ondergaan. Wij beëindigen daarmee een periode van ontwikkeling, die weliswaar noodzakelijk was, maar ons zelf allesbehalve kon bevredigen. De tijden zijn rijp, dat de mens geleerd wordt, hoe hij, door Christus geboden in de praktijk te brengen, het beeld van onze samenleving kan veranderen en tot het Koninkrijk Gods kan optrekken. Dit blad, De Europese Heraut, zal één van de middelen worden, om dit doel te bereiken, ,,dat eens de wereld definitief voor het goede gewonnen wordt en de mensen, in plaats van vermoeide, misleide en wanhopige paupers, koninklijken van Geest zullen zijn." Aan U allen, ons de volle medewerking hiervoor te schenken! 
B. v. Baden.  counter free
Google Analytics Alternative