MOORD OP KINDERZIELEN.
In het confessionele en dus allerminst vrijzinnige "Hervorm Weekblad De Gereformeerde Kerk" schreef Dr. J. J. Woldendorp enige tijd geleden, volgens een artikel in het dagblad "Het Parool", een opmerkelijk stuk: "Ouders ziet toe hoe uw kinderen onderwezen worden op de catechisatie." In dat artikel neemt hij het "Klein vragenboekje voor Kinderen" van Ds. L. G. C. Ledeboer onder de loupe. Hij noemt dit boekje "onschriftuurlijk" en "pedagogisch en psychologisch volkomen mis." Ten bewijze daarvan haalt hij een aantal vragen en antwoorden uit het boekje van Ds. Ledeboer aan: Vr: "Wat is de hel?" Antw: "Een poel, die brandt, van vuur en sulfer." Vr: "Wie komen daar?" Antw: "Onbekeerde mensen en kinderen." Vr: "Wat is dat, bekeerd te worden?" Antw: "Een nieuw hart te ontvangen." Vr. "Waar verzekert ons de Bijbel van?" Antw: "Dat als wij onbekeerd sterven wij in de eeuwige verdoemenis komen."  Dr. Woldering zegt hiervan: "De kinderen snappen hier niets van, het maakt ze tot papegaaien, die de taal Kanaäns napraten." Vervolgens nog enkele citaten: Vr. "Wat heeft de Heere van het vloeken gezegd?" Antw. "Dat hij niet onschuldig zal houden, die zijn naam ijdellijk gebruiken." Vr. "Wat betekent dat?" Ántw. "Dat Hij ze met de allerzwaarste straffen bezoeken zal, beide naar lichaam en ziel in de hel' Dr. Woldendorp merkt hierbij op: "Dit is in feite moord op kinderzielen. Is het wonder, dat de kinderen, die dit wordt onderwezen, later, als zij ouder zijn geworden, zich van een dergelijke God en Godsdienst afkeren! Wij kunnen alleen maar hopen dat Gods Barmhartigheid groter is dan het onverstand van mensen als Ds. Ledeboer." Inderdaad, Dr. Woldendorp, dat is zeker te hopen. 

En deze onzin wordt nog heden op scholen en catechisaties en thuis in bepaalde kringen geleerd. Alles berust op overlevering, verdraaiing van de feiten, aanpassing aan eigen onverstand en onbewustzijn. Hoe langer hoe meer kinderen en ook ouders komen hiertegen in opstand en krijgen daardoor onenigheid met hun ouders en geestelijke gezagsdragers. Deze op hun beurt zien dit wel en trachten wat water bij de wijn te doen. Er worden bijeenkomsten belegd waarop de mogelijke aanpassing van het kerkelijk leven en opvattingen aan het moderne leven worden besproken. Er ontstaan "christelijke" filmacties "christelijke" dans en sportclubs etc. maar toch vooral met het predicaat "christelijk" ervoor om als dekmantel te dienen dat dit onder auspiciën gaat van de Kerk van Christus, waarin, in verband met de zonden vergeving, de mens is toch zo slecht, niet waar nog zo wel het één en ander getolereerd kan worden.  Nog even over de religieuze opvoeding gesproken. Hoe anders tracht Felix Ortt de jeugd geestelijk op te voeden in zijn "Brieven aan een jeugdig vriendinnetje."  Over de praktijk van de Godsdienst schrijft hij op bladz. 42: "De leer van Jezus is heel eenvoudig, streef ernaar om zo goed mogelijk te worden en heb je medemensen lief als jezelf. Maar als je dit goed begrepen hebt, dan zal je zeker niet begrijpen, hoe het komt, dat er onder de mensen en volken, die zich Christenen noemen zoveel verschillende kerken en leringen zijn. Je hebt onder de Christenen roomsen en protestanten, je hebt onder de Protestanten Hervormden, Luthersen, Doopsgezinden en nog heel veel meer sekten, je hebt misschien wel gehoord, dat er onder de leden van eenzelfde kerkgenootschap nog verschillende richtingen zijn., orthodoxen en vrijzinnigen. 

En deze mensen erkennen en respecteren elkaar niet in hun verschillende opvattingen. Hoe dit komt? De reden is, dat de leerlingen van Jezus langzamerhand de hoofdzaak van zijn leer uit het oog hebben verloren en veel meer gewicht zijn gaan hechten aan allerlei bijzaken. Ze gingen van Jezus woorden allerlei uitleggingen geven, ieder naar zijn eigen smaak en gevoel, elk kreeg zijn aanhangers en zo ontstond de toestand van verdeeldheid die er nu is." En over hel en hemel schrijft hij aan zijn vriendinnetje dat "de hel geen plaats is waar de lichamen of de zielen werkelijk gebrand worden, maar de hel is een toestand van de geest. Het is een voorstelling van een toestand van hopeloze wroeging om wat men op aarde heeft nagelaten te doen." Dat is andere taal dan van Ds. Ledeboer, die er nog zeer beperkte onvoorstelbare inzichten op na houdt. De jeugd dient te worden opgevoed tot volledig zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en niet tot geestelijke stakkers. Het boek "Een Blik in het Hiernamaals" geschreven door Jozef Rulof, werpt en heel ander licht op het leven "achter de kist". Bij lezing hiervan hadden zij het kunnen weten hoe te leven op aarde om het "Koninkrijk der Hemelen" deelachtig te worden. 
W. H. Wolthuis. counter free
Google Analytics Alternative