OVER OPENBARINGEN EN WERKELIJKHEID! 
In "Sursum Corda" van 11 juni 1954 heeft een artikel gestaan over de openbaringen van Jozefa Menendez, dat onze aandacht heeft getrokken. Het ging over het leven van een in 1890 te Madrid geboren meisje, dat,naar de mening van de geestelijkheideen uitverkorene zou zijn geweest. "Zij had een vurig en zelfstandig karakter, ofschoon het er hier eigenlijk niet veel op aan komt, wat voor aanleg zij had(!). Wij willen immers schrijven over de openbaringen, die zij mocht ontvangen. Zij was hierin een uitverkorene van de Goddelijke "willekeur" (?), die de menselijke aanleg niet nodig heeft." Aldus begint Sursum Corda zijn lezers te vertellen en vervolgt: "Telkens opnieuw verscheen haar de Goddelijke Bruidegom, soms stralend van schoonheid, soms alleen maar ernstig en goed. Hij bereidde haar voor op de taak, waartoe zij bestemd was. Hij maakte haar tot een slachtoffer (?) van zijn liefde en liet haar Zijn lijden meedragen. Hij legde soms Zijn kruis op haar schouders. Soms ook mocht zij de doornenkroon dragen." Het is opvallend en tevens typerend voor de R.K. Kerk, dat zij alles wat met spiritisme heeft uit te staan, met verontwaardiging verre van zich werpt. "Allemaal duivelsgedoe" hebben wij wel eens een geestelijke horen uitroepen. Wanneer echter een priester, een non of en onbedorven kind uit hun eigen kringen, mediamieke gaven bezit, zoals ook in dit geval Jozefa Menendez deze had, ziet men er niet tegen op gelijk van een "Godswonder" en van een "Goddelijke uitverkiezing" te spreken, niet in staat zijnde te realiseren, dat bijna elke hond en kat deze gaven bezit en dat er tienduizenden mensen zijn, die contact hebben met andere werelden, die buiten onze drie dimensies vallen! Deze lichamelijke sensitiviteit, die in geestelijk wetenschappelijke kringen als "heel normaal" wordt gezien, wordt nu gelijk opgeschroefd tot een Goddelijk wonder, omdat men in Rome de geestelijke en lichamelijke wetten niet kent, die aan deze "wonderen" ten grondslag liggen. Erger is echter nog, dat men vrijwel elke vrouwelijke intelligentie gelijk als de Heilige Maria en vrijwel elke mannelijke geest, als de Heiland classificeert. 

Dit is zo ontzettend naïef en wijst op zulk een ongelooflijke onwetendheid(?), dat de bewuste mens alleen maar zijn hoofd kan schudden. Of meent ge, dat Christus zich werkelijk heeft geopenbaard aan Jozefa Menendez en dat Hij telkenmale tot haar zei, dat zij eigenlijk maar ellendig en nietig was!!? "Hij (de Christus) wilde door Jozefa bemind worden met een roekeloze (?) liefde, die zich volkomen beschikbaar stelde. Hij wilde, dat ze Hem "eerherstel" bracht voor de onachtzaamheden en verguizingen van de mensen"!, zo lezen wij verder in Sursum Corda. Welk een heiligschennis om te menen, dat Christus aldus zou kunnen handelen en zou kunnen spreken! Er staat nog veel meer van deze geestelijke afbraak in genoemd artikel en wij willen de lezer sparen voor de verdere uitspraken van de "Heiland". Wel willen we echter nog wijzen op een gedeelte waar in staat, dat de duivel Jozefa op allerlei manieren trachtte over te halen ontrouw te worden aan Christus. Hij (de duivel) kwelde haar op allerlei manieren, die zijn duivels brein kon uitdenken en die de Meester hem toestond (?) te proberen. Hij verscheen haar eens in de gedaante van "een grote hond". Hij verscheen haar soms in de gedaante van de Zaligmaker. De moeder Gods, die haar ook vaak verscheen (toe maar) had haar evenwel gezegd, dat zij van iedere verschijning van de Zaligmaker, Hem vragen moest haar gebeden van lof aan de Vader, na te zeggen. De duivel zou dat immers nooit doen. Uren lang was zij vaak in de macht van de duivel (!). De verschrikkingen van de hel moest zij doorstaan. Dan leek het of zij zelf een verdoemde was, of zij nooit meer zou kunnen beminnen. Later vertelde haar echter de Verlosser, dat ook dat helse lijden ontzaglijk verdienstelijk (!) was geweest, dat ze Hem er mee had getroost (!?) en veel zielen er door had gered (!!?). Onze Duitse buren zouden zeggen: "Jetzt schlägt die Uhr dreizehn!" hoe durft men! Hoe ontzettend onbewust, naïef, nutteloos en dom is dit niet allemaal. Het arme kind Jozefa, dat dit alles vertelde, treft in deze geen schuld. 

Zij wist niet beter en handelde te goeder trouw, maar hoe is het toch mogelijk, dat de kerk hierop nog ingaat? Weet zij dan niet dat het feit alleen, dat Jozefa urenlang aan duivelse kwellingen blootstond, een bewijs is dat Jozefa zelf nog niet de duisternis het onbewustzijn had overwonnen, anders was dit nimmer mogelijk geweest en weet zij dan niet, dat zulk een onbewust mensenkind de speelbal is van de onbewuste geestelijke werelden, die deze aarde omringen? Jozefa had, tengevolge van haar mediamieke sensitiviteiten, krankzinnig kunnen worden. Christus nog Maria hebben met dit gedoe ook maar het geringste uit te staan en een ieder, die ook maar iets voelt van de grote liefde die Christus voor de mens bezit, moet voelen, dat de Messias nimmer zulke onbewuste domme kerkelijke dogmatiek zou uitspreken. Jozefa kan geen zielen "redden" en bovendien behoeft zij dit niet te doen, want God is wel in staat om Zijn eigen Godsvonk niet "verloren" te doen gaan. Intussen zitten we weer midden in de eeuwige verdoemenis!! Zou de roomse kerk willen aanvaarden, dat Christus wel wat beters heeft te doen dan "Bruidegom" te spelen voor Jozefa? Zou de roomse kerk willen aanvaarden, dat dit "wonder" niets heeft te maken met een wonder en slechts een mediamiek (gevaarlijk) avontuur was van een onervaren kind? Waarom overweegt ge dan of de kerk Jozefa Menendez ooit zal verheffen tot de eer der altaren? Niet dat deze ceremonie er ook maar IETS toe doet, maar in ieder geval weer een onbewuste handeling betekent, die de zoekende mens wellicht op een dwaalspoor kan brengen. Houdt op met deze sprookjes en laat u inlichten over geestelijke wetten. 

Wilt ge niet Jozef Rulof aanvaarden; welnu, misschien stelt ge dan meer vertrouwen in "wetenschappelijke" parapsychologie. Laat u op de hoogte stellen voor zover dit nu mogelijk is en wacht verder met nog meer "heiligen''' te scheppen, want ge verspilt energie en maakt u alleen schuldig aan onbewustzijn. Elk mens is "heilig" die de duisternis heeft overwonnen en de duisternis wordt eens door allen afgelegd. Het is jammer dat Dr B. Naaijkens M.S.C. zijn tijd niet nuttiger heeft weten te besteden, dan een boek te schrijven over deze aspirant "heilige". Overigens is Dr Naaijkens er natuurlijk van overtuigd, dat alles gesneden koek is. "Het zegt toch iets, dat deze openbaringen volkomen in harmonie zijn met het evangelie. Het zegt ook wel iets, dat de thans regerende Paus, die in de dagen van Jozefa nog kardinaal was, de openbaringen voorzag van een inleidend woord" Zo luidt zijn oordeel en de redactie van Sursum Corda legt er nog een schepje bovenop: "Wie dit boekje "ernstig" leest, kan niet ontkomen aan de zeer steekhoudende argumenten (?!) voor de waarschijnlijkheid van dit alles" En inderdaad twijfelen ook wij niet aan de waarheid van deze verschijnselen. Wij twijfelen alleen aan de INTERPRETATIE hiervan. Hoe lang gaat ge zo nog door roomse kerk? "Drievierde van de bevolking van Europa is lijdende aan een collectieve geestesziekte. Men wil geen plannen maken in het tijdperk van de H-bom. Men laat zich steeds meer beheersen door de fatalistische overtuiging, dat men niets kan aanvangen met de wereld. Men is bereid op te gaan in de massa en zich over te geven aan onverdraagzaam fanatisme. 
 H. R.counter free
Google Analytics Alternative