INTRODUCTIE TOT EEN NIEUW LEVEN. 
Eeuwig leven door reïncarnatie. Een moeder heeft vijf kinderen. Ieder kind is ,,anders''. Soms zelfs grondverschillend. Het lijkt wel of dat kind niet van mij is hoor je de moeder wel eens zeggen. Als een kind alleen zou bestaan uit de cellen en genen van beide ouders dan is dit niet te verklaren. Dan zou ieder kind gelijk moeten zijn, of niet? Waarom was er maar één Rembrandt in de familie van Rijn en waarom maar één Amadeus in de familie Mozart? Wie de groei van een baby tot kleuter volgt staat stomverbaasd hoe snel dit wezen alles in zich opneemt. Een wetenschapper heeft eens gesteld, dat als het leervermogen van de baby niet zou verminderen, dan zou een kind bij zijn vijfde levensjaar een universeel genie zijn. De verklaring is simpel. Het bewustzijn van het kind ontwaakt en het herinnert zich de ervaringen die in zijn onderbewustzijn liggen opgeslagen. Ieder wezen heeft eigen, dus andere ervaringen vandaar dat ieder wezen een eigen, ander bewustzijn heeft.

Daardoor wijkt dit wezen af van de ander -- zelfs al is die ander, zijn eigen broertje of zusje! Als het kind ontwaakt -- gelijk een bloem die ontluikt -- en het bewustwordingsproces in volle gang is begint tevens het leren (bv. de taal) en gaat alles geleidelijk in een gematigder tempo over in overeenstemming met de persoonlijkheid van het wezen. Omdat ieder wezen miljoenen levens heeft beleefd en de opgedane ervaringen tijdens dit lange bewustwordingsproces alle verschillend zijn, zijn er op Aarde geen twee gelijke mensen te vinden. Dit feit maakt dat jij uniek bent! Is het kind bv. in een vorig leven in Engeland geboren dan zal zijn gevoel naar die taal uitgaan omdat deze nog van zijn vorige leven in hem doorwerkt en wellicht zal dit kind tijdens een vakantie in Engeland landstreken of plaatsen tegenkomen die het ,,bekend'' voorkomt omdat zijn onderbewustzijn zich dit herinnert. (na het vijfde levensjaar vervagen deze gevoelens meestal weer) Rembrandt was natuurlijk ook in vorige levens een kunstenaar evenals Mozart. Zulk meesterschap kan nooit in één leven worden verworven. Dat de ouders van zo'n begaafd kind zelf vaak totaal geen feeling hebben voor kunst is dus volkomen onbelangrijk want geestelijke eigenschappen kunnen niet worden geërfd, alleen lichamelijke, al spreekt de maatschappij dan over ,,talent hebben'' of ,,aanleg''! Vaak wordt gezegd van wij zou hij dat hebben? Tot sommige wezens zal een mens zich aangetrokken voelen. Een enkele keer zal hij bij een ,,wildvreemde'' zelfs het gevoel krijgen: Het lijkt wel of ik je heel mijn leven heb gekend. Andere wezen kunnen hem daarentegen afkeer of zelfs angst inboezemen. In beide gevallen betreft het hier de confrontatie met wezens die ook in een vorig leven van deze persoon een rol  van betekenis hebben vervuld.

Hoogtevrees ontstaat uit de herinnering aan een fatale gebeurtenis die in een vorig leven plaatsvond en dient nu als waarschuwing om voorzichtig te zijn om niet weer te verongelukken. Hetzelfde geldt voor watervrees of angst voor vuur. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit honderden om aan te tonen dat reïncarnatie een feit is dat wij dienen te aanvaarden. Driekwart van de mensheid is inmiddels zover om wedergeboorte als iets vanzelfsprekend te accepteren. En in het Westen begint reïncarnatie nu ook eindelijk wetenschap te worden. Ook de dierenwereld kent reïncarnatie. Men spreekt van ,,instinct'' zonder te beseffen dat de collectieve ervaringen tengevolge van het evolutieproces het bv. mogelijk maakt dat een vogel een nest weet te bouwen volgens bepaalde regels en technieken die uiteraard niet van zijn ouders kunnen zijn afgekeken om de doodeenvoudige reden dat toen zijn eigen nest gebouwd werd hij er nog niet bij was en in de eierschaal zijn eigen geboorte afwachtte. Welke betekenis heeft reïncarnatie voor jou en voor jouw leven? Welnu, het betekent dat dit leven noch het begin noch het einde van je bestaan is. Het is slechts één van de vele miljoenen ,,tussendoortjes''. En wat is de zin van dit tussendoortje? Het is een leerschool. Je bent op Aarde om je persoonlijkheid verder te ontwikkelen en om je eigen problemen op te lossen die je tijdens je vorige levens onopgelost hebt gelaten.

Kortom: Je leven hier op Aarde is een evolutieproces. Zaken die je niet goed aanpakt, onrecht dat je doet of laat gebeuren zullen je net zo lang achtervolgen totdat deze zijn opgelost en je hiervan bent bevrijd. In het Oosten spreekt men over Karma. Wij beperken deze uitspraak tot oorzaak en gevolg (of alles op je bordje terugkrijgen wat je een ander aandoet). Karma ontstaat -- volgens Jozef Rulof -- namelijk door moord en heeft een veel diepere betekenis voor de mens. Maar het hoofddoel van je leven hier op Aarde berust eigenlijk op twee principes. Vaderschap en Moederschap als voornaamste pijler en het in harmonie brengen van je persoonlijkheid. Wat dit laatste betreft heeft de mensheid vele schitterende voorbeelden gehad. Dit waren de wezens door alle eeuwen heen die de mensheid hebben gediend en naar het goede hebben gestuwd met als absolute hoogtepunt de geboorte en leer van Jezus. Wij verwijzen dan ook naar de leerschool van Christus omdat de weg die hij voor ons heeft uitgestippeld een weg is waar niemand van ons omheen kan. Ook jij niet! Zonder deze weg blijven we in het duister ronddolen.
D.B.


counter free
Google Analytics Alternative