2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING. DE  "GODDELIJKE TERMINOLOGIE”, DE MENS ALS GODS BEELD.
Wat de mens in het oerwoud beleven moet, is voor de wateren één levenswet, met dat verschil, dat het diersoort, de vis dus in de rivieren, hoger bewustzijn vertegenwoordigt! Dalen wij nu in deze "Moeder” af, beleven wij duizenden soorten vis, dierlijk en visachtige soorten, u kent immers uw walvis? 
De zoogdieren en de vis leren wij kennen, waarvan de hoogste soort de vis is, die u uit de rivieren haalt en bewijst, dat daarin de evolutie te beleven is! Dat zegt, dat ál de soorten ééns de rivieren vertegenwoordigen en is de evolutie voor de vis, het waterlijk zoogdier en hebben wij te aanvaarden! 
Doch die levenswetten zijn dus menselijk, landelijk én waterlijk verdicht. Wat de oerwoud-bewoner te beleven krijgt, is ook voor de wateren, dat leven dijt uit! Dat leven evolueert, doch waarin de náschepping leeft. Een haai en inktvis zijn náscheppingen! Die soort blijft in de wateren, blijft de Zeeën verontrusten, omdat zij als de slang en de krokodil tot de náscheppingen behoren en dus nimmer uw rivieren zullen vertegenwoordigen. Dat soort sterft ín de wateren uit en krijgt ook géén verruiming, géén uitdijing, omdat het náschepping is! Dat is de uiterste soort én nóg pre-historisch! 
De wateren vertegenwoordigen – wij moeten "Moeder Water” zeggen – de eigen levensgraden voor haar leven, waarvan vele soorten evolueren, de rest sterft uit in de Moeder! 


Alle Goddelijke eigenschappen zien wij thans terug tot het kleurenrijk, ook de elementaire levenswetten, zoals elektriciteit, hypnose zélfs, waartoe een vis in staat is! Al de ruimtelijke levenswetten, dus voor het Universum, bezit één visje bovendien ál die verdichtingen als elementale verschijnselen, bezit de vis, ook de mens, ál het leven van God! 
Hierdoor staat de mens voor zoveel vissoorten, want élke soort evolueert, schept en baart en zorgt voor de eigen zelfstandigheid, ís echter één familie! Wat voor de mens zijn gevoelsleven is, dat machtig diep is, zó diep als de Zon aan kracht bezit, zien wij bij al die soorten terug en is het bezit van Moeder Water! Wij zouden u onmiddellijk voor andere menselijke problemen kunnen plaatsen en wel deze: hoe diep is een "zenuw”? Hoe diep is uw gevoelsleven? Hoeveel kracht bezit een zenuwstelsel dat de mens uitput, kapot maakt, wat eigenlijk niet mogelijk is? Dat heeft de dokter te leren, de medici dus... en kunnen wij verklaren! 
Hoe is nu de mens als Gods beeld? Ontzagwekkend is dat beeld, aan stof en méér als gevoel! Het gevoel is het, waardoor de mens God vertegenwoordigen moet, nú eerst, hierna spreekt de persoonlijkheid. En die heeft voor God nu nog weinig te betekenen, kijkt zélf en gij weet hoe de mens naar de Goddelijke levenswetten handelt! 


Gans deze mensheid is zenuwziek...! Miljoenen mensen hebben hun zenuwen vermoord, alléén omdat zij zichzelf niet kennen! Indien ge u zelf kent en weet hoe ge leven moet, ligt die afgrijselijk druk van ónbewustzijn niet op dat gevoelige deel dat het zenuwcentrum voor uw organisme is en is er niets meer te vernietigen! Wat is uw onderbewustzijn, lezer? 
Dat kent alweer bijna géén mens, wij verklaren het voor uw leven onfeilbaar zelfs! Hoe diep is uw ónderbewustzijn? 
Heel eenvoudig wordt het, wanneer u de schepping kent, uw God en u zelf, de "Wateren”! 
Zo zien wij het Goddelijke "Beeld” als mens! Dat wordt de mens, door evolutie, vanuit het oerwoud, vanuit het oerwoud tot het hoogste op Aarde en is bovendien voor al het leven van God! 
Wat nu voor de mens zijn geestelijke wereld is, is voor de wateren één ruimte. De geestelijke wereld voor de vis lééft in de stof en is dus géén afzonderlijke wereld. Wél voor de gevleugelde diersoort, uw hond en kat, doch ook die wetten verbinden ons met Gods beeld voor u zelf. 


Volgen wij de eigen zelfstandigheid voor verschillende diersoorten, dan staan we voor de Goddelijke gaven in één toestand, één organisme en wordt het ruimtelijk én embryonaal, zoals uw "kip” bezit, lezer! 
De kip nu, ís als het water, een ruimtelijke "Moeder”! Dat dier bezit eigenlijk álles van God, in haar eigen toestand en zelfstandigheid. Goddelijke rechtvaardigheid is het! Nu niet alléén de gaven om te baren en te scheppen, doch zoals het dier, de vis voor de wateren bezit en ruimtelijke levenswetten zijn... elektrische kracht, gevoelsuitstraling als hypnotisme gezien... bezit de kip de verdichtingswetten en verhardingswetten in haar toestand, wánt... nietwaar... in slechts één minuut verhardt de schaal voor uw eitje en zijn Goddelijk wetten!
Door nu één leven te volgen, verklaren wij u uw eigen Goddelijke beeld, lezer, ook gij bezit die levenswetten, wij als mens! Wat dus het "Water” bezit als ruimtelijk leven en als organisme, bezit de "vogel” of een kip in eigen toestand en is nu embryonaal, behoort tot de microkosmos, en dat leerden wij kennen. Onfeilbaar en menselijk eenvoudig verklaren wij uw Goddelijke "Beeld” lezer en is uw toekomstig bezit én bewustzijn voor de massa! 
Bezit uw hond en kat geestelijk bewustzijn? Hebben zijn eeuwigdurend voortgaan als "hond en kat”? Néén, want dan zou God onrechtvaardig zijn, al die soorten móéten het hoogste voor hun leven bereiken en ís de gevleugelde soort, ééns vliegen zij en is het Goddelijke beeld voor het dier! Wordt het leven voor de mens nu niet wonderbaarlijk, machtig en ongelooflijk schoon, nu gij dit alles leert kennen? Kán men dit alles in uw Westen leren? U ziet het, hoort het, onze school en studie is niet zó gek, is niet vreemd, omdat de geleerden dit straks moeten aanvaarden, het ís hun Universiteit, de ónze is de Ruimte! God is het! Christus! Socrates, de machtige anderen zijn het, die óns College geven! 


Wist gij dit, Theosoof, Rozekruizer, Spiritist? Zoekers? 
En dit zijn slechts aanloopjes, lezer... kruimels zijn het, honderdduizenden 
boeken kunnen wij er door schrijven, leest U ze nu? Zo já, dan beginnen wij! 
Het menselijke Goddelijke "Beeld” is dus... dat de mens ál de Goddelijke levenswetten moet beleven en volgen, doordat hij vader en moeder is. Moeder Water is het, waarin wij ons leven kregen, ál het leven, Darwin... doch de aap kreeg ons schaduwbeeld te aanvaarden en ziet ge eens in uw ruimte terug, dat leven zál zingen, sjilpen ook, wellicht ziet hij uw aap-achtige nachtegaal ook en weet gij het, indien gij uw eigen schepping kent! 
Wat is "Water”? Wat is ruimte? Wat is ziel en geest, lezer, voor uw vader- en moederschap? Al die miljoenen werelden voor de mens geschapen, geven u de Goddelijke verruiming óf, wij hadden géén Godheid, géén houvast meer.Deze eeuw zal het de mensheid bewijzen, dít is de eeuw voor technische en geestelijke ontwaking! 
En nu, het gevoel ruimte, het gevoel mens, het gevoel water, het gevoel dier – als baring én schepping gezien, zijn boekdelen van ongelooflijke schoonheid. Wij vragen u nogmaals... "Majesteit”... één kwartiertje in de week en wij brengen geluk in de harten van Uw mensen, Uw kinders! 
Geve God, dat de mens thans wil ontwaken! 
Uw Marja-Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative