INTERVIEW JOZEF RULOF, door Bert Höfelt.
In het vorig Kontakt orgaan kon u het artikel 'Nu moeten wij ons weten in te zetten...' van Bert Höfelt uit 1953 lezen. Bert was ook tijdens het leven van Jozef Rulof actief om ruchtbaarheid te geven aan de grootsheid van dit mediumschap.Op 14 januari 1947 publiceerde hij in Den Haag een artikel waarin het onderstaand interview was opgenomen.

BERT: Kunt u mij waar maken, dat u opzienbare genezingen hebt verricht?
JOZEF: Ik genees niet meer, dat is reeds in 1940 door mijn astrale Meester stilgelegd, omdat de lichamen van de mensen reeds sinds 1940 gingen verzwakken. De mensen kregen toen reeds niet genoeg voedsel meer waarbij de oorlogtoestand kwam, die ook ongunstig op de fysische en psychische toestand van de mensen inwerkte. U kunt hieraan voelen dat, ook al aanvaardt de mensheid niet hetgeen ik breng, hierin toch zeker een kern van waarheid ligt, omdat de mensheid in dit stadium niet geholpen kon worden. Verder kan ik u zeggen, dat ik onfeilbare diagnoses heb mogen stellen, daar waar de wetenschap tekort moest schieten. Als voorbeeld dient: een jongeman lag reeds dagen lang met hevige koorts. De dokter was niet bij machte de oorzaak vast te stellen. Onmiddellijk stelde ik een 'innerlijke longontsteking' vast (d.w.z. een longontsteking die door de medicus nog niet geconstateerd kon worden, zodat de koortstoestand voor de medici een raadsel moest blijven). Direct werden door mij Priesnitzomslagen voorgeschreven, terwijl ik zag dat de patiënt naderhand zelf een goed medicus zou worden, hetgeen bewaarheid is. Deze onfeilbare diagnose is opgenomen in 'Toekomstig Leven' door Ir. Gouka.

BERT: U houdt lezingen in Diligentia, waarvan ik er verschillende gehoord heb. Wat beoogt u daarmede? Wat wilt u met uw leer (als ik dat zo noemen mag) bereiken?
JOZEF: Wat ik de mensheid brengen wil, is - u gelooft het wellicht niet - de Universiteit van Christus.

BERT: Wat bedoelt u hiermee?
JOZEF: Ik bedoel hiermee het volgende: U kent wellicht de leer van de Theosofen, Rozenkruisers, Christian Scientists? Al deze leerstellingen zullen in deze eeuw tot eenheid komen en zullen worden ondergebracht in de Universiteit van Christus. Deze universiteit verklaart alle wetten van de Macrokosmos, de gehele schepping. U krijgt een verklaring over de hellen en de hemelen, over de planetenstelsels die door God zijn geschapen, over de psychopathie, krankzinnigheid; alle graden van waanzin, in welke vorm dan ook, niet alleen voor de mens, maar ook voor het dier en de wereld worden u verklaard. Van al de menselijke problemen van universele betekenis kennen de meesters de wetten. Ik heb van de meesters een boodschap voor de astronomen, psychologen, parapsychologen, de Christian Scientist, de Theosofen, de Rozenkruisers, voor het Joodse kind, voor kerk en staat ontvangen.

BERT: U zegt dat alles nu zo maar, al die dingen die een gewoon mens van deze aarde overweldigen, maar zijt ge van dit alles nu zo zeker?
JOZEF: Ik ben een kind uit Gelderland, in de Achterhoek geboren, ik bezocht alleen de basisschool. Aangezien mijn vader fabrieksarbeider was, hadden mijn ouders natuurlijk geen geld voor enige verdere opleiding. Als kind beleefde ik reeds verschillende werelden. Tijdens mijn jeugdjaren werd mijn leven aangeraakt door hem, die ik nu als mijn astrale meester ken, die door mij spreekt en alle takken van wetenschap van de universiteit van Christus hoopt te overtuigen. Ikzelf doe eigenlijk niets, niet ik spreek, maar ik ben in handen van hogere machten en ik weet wat ik de mensheid heb te geven. In mij is generlei twijfel. Ik vraag de mannen van de wetenschap mij te testen op de wijsheid, die ik door krijg.

BERT: Wat doet u zoals om uw doel te bereiken?
JOZEF: Momenteel heb ik reeds 20 boeken geschreven en dan houd ik reeds anderhalf jaar iedere week mijn lezingen in Diligentia, waar de meesters de wetten verklaren. Sinds kort houd ik ook iedere week mijn lezingen in Amsterdam. Dan heb ik honderden schilderijen in trance mogen ontvangen, ik die nimmer les heb gehad en zelf geen boompje kan tekenen. Dit alles zal u toch duidelijk maken, dat er iets in mij leeft, dat toch werkelijk de moeite waard is om gezien, gevoeld en getest te worden.

BERT: Wat wilt u thans door uw lezingen bereiken?
JOZEF: Ik ben nu bezig door de meesters de spiritistische modderpoel te doen verdwijnen. Dit is het grootste en vreselijkste gevaar voor onze maatschappij. Het zijn de spiritisten die schuld hebben aan de ondergang van het menselijke en natuurlijke gezonde denken en voelen, zoals wij dat behoren te doen in deze maatschappij. Het afschuwelijke bedrog, gepleegd door de vele vrouwen en mannen die zich allen vergrijpen aan de goddelijke geschenken en daardoor parasiteren op de goedgelovige massa, het gevoelige 'kind' in ons midden dient ten volle ontmaskerd te worden. Eerst dan komt onze maatschappij ten opzichte van een leven na de dood tot machtige eenheid en zullen de kerken en al de dogmatische godsdiensten hun voetstap naast de onze willen plaatsen.

BERT: Indien dat alles de waarheid is, moeten wij u als een genie beschouwen, waarvoor de wereld en wij mensen God alleen maar dankbaar kunnen zijn na de ellende die wij doorgemaakt hebben of, gij zult dit met mij eens zijn, de wereld verklaart u voor een krankzinnige, aangezien hetgeen u brengt niet aanvaard en doorvoeld kan worden.
JOZEF: Voorzeker, maar laat men dan toch een antwoord zoeken op de vragen: Waar komen dan mijn boeken vandaan, waardoor zijn de schilderijen ontvangen, waar komt mijn wijsheid ten opzichte van het wezen en de ziekte van de mensen vandaan? Dit te bezien, dit te onderzoeken is toch voorzeker van belang. Laat de wetenschap dit dus testen. Ik wil u dit nog zeggen: Gij hebt een aards menselijk bewustzijn, uw voelen en denken is aards en stoffelijk. Mijn voelen en denken is thans universeel bewust.

BERT: Kunt u mij concrete feiten noemen, waardoor ik de waarheid van hetgeen door u geschreven is, kan toetsen?
JOZEF: In mijn boek 'De Volkeren der Aarde' staat, dat de volkeren der wereld tot eenheid zullen komen. In 1940 heb ik dit boek en de verschijnselen er van ontvangen en zie nu eens na zeven jaren over de wereld. De verenigde volkeren der aarde zijn bezig om tot eenheid te komen. In 'De Volkeren der Aarde', in Amerika uitgekomen als 'My Revelations to the peoples of the World' staat beschreven, dat de mensheid tot eenheid zal komen. De verschijnselen ziet u, de Dominions zullen bijvoorbeeld onherroepelijk vrij komen, ook Indië komt straks volkomen vrij, want de volkeren der aarde krijgen volgens de goddelijke rechtvaardigheid als rassoort, maar vooral als Gods kinderen in eigen huis de zeggingschap met alle daarbij komende mogelijkheden. Om u dit te bewijzen, ben ik bereid een lezing voor de pers over mijn boek 'De Volkeren der Aarde' te geven, teneinde u allen te overtuigen van de waarachtigheid van hetgeen de hogere machten, die mijn meesters zijn, aan deze mensheid willen schenken. Geef mij plaats en tijd en ik sta tot uw beschikking. Voor de gehele pers, voor de geleerden en ongeletterden wil ik mijn openbaringen geestelijk wetenschappelijk verklaren.'
B.H.

counter free
Google Analytics Alternative