Zelfmoord een tragisch misverstand.
Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: Zolang de mensheid bestaat hebben er zelfmoorden plaatsgevonden en nog nooit is iemand hierin geslaagd! Er is namelijk geen dood en daarom kan iemand zichzelf ook niet doden. Zo simpel is dat! Waar men wel in slaagde, was uitsluitend in de verminking van het eigen, kostbare lichaam. Van de problemen of moeilijkheden kwam men echter niet af. Integendeel. Er kwamen er alleen nog nieuwe en veel ergere bij! Je kunt je problemen niet oplossen door zelfdoding. Je leven is namelijk een leerschool en je zult alle klassen moeten doorlopen en de leerstof moeten verwerken. Onderbreek je zulk een klas dan kom je de niet verwerkte materie in een volgend bestaan weer tegen, net zo vaak totdat je je de leerstof hebt eigengemaakt. Pas dan kun je verder.

Hier op aarde is de mogelijkheid om je deze materie eigen te maken vele malen eenvoudiger dan aan gene zijde, dat is dus het gebied waarin je na je 'dood' terecht komt. Maak van dit leven dus een goed gebruik! Als je hiervan nog niet overtuigd bent of hier niets van af weet is het denkbaar dat je van mening bent dat zelfmoord een oplossing biedt. Dan ben je immers overal van af! Enkelen zijn wellicht de mening toegedaan dat er moed voor nodig is om zelfmoord te plegen en menen dat velen het misschien wel zouden willen maar hier te 'laf' voor zijn. Een fatale misvatting!

Wat immers veelvuldig gebeurt is, dat bij sommige 'lafaards', de reïncarnatie zich nu laat gelden door dermate hevige angstgevoelens naar hun bewustzijn uit te stralen dat zij niet meer in staat zijn de hand aan zichzelf te slaan! Angstgevoelens die in het verleden wortelen. Angstgevoelens die hen - zij het onbewust - tot een vorig bestaan terugvoeren, waarin ztj tot zelfmoord zijn overgegaan. Het onbeschrijfelijke lijden dat zij hierna hebben moeten ondergaan en dat nog sterk in hun innerlijk doorwerkt, weerhoudt hen nu om opnieuw deze noodlottige misstap te begaan. Dit vreselijke lijden wordt overigens niet veroorzaakt door brandende hellen of eeuwige verdoemenis, een lot dat sommige kerken hun volgelingen bij zelfmoord in het vooruitzicht stellen, want laten we een hardnekkige fabel maar gelijk de wereld uit helpen: Dit soort - door de kerken gepropageerde - hellen of eeuwige verdoemenis bestaat niet en heeft ook nooit bestaan!


Dit houdt echter niet in, dat je na het beëindigen van je aardse kringloop - zij het tijdelijk - niet in een duistere sfeer zult terechtkomen als je het er hier op aarde naar hebt gemaakt. Het essentiële verschil alleen is, dat niemand behalve jijzelf je hieruit kan bevrijden want niemand behalve jijzelf heeft je daar doen belanden! Je komt er dus weer uit en wat meer is, je behoeft dit niet eens zonder hulp te doen. Hier op aarde zijn wij dag en nacht omringd door beschermengelen, meestal zijn dat overleden familieleden of lieve vrienden die ons vanuit hun wereld door hun geestelijke inwerking tegen onheil trachten te beschermen. Deze inwerking voel je door je 'innerlijke stem of door je geweten dat tot je 'spreekt'. En ook aan gene zijde
, in de duistere sferen, zijn soortgelijke beschermengelen constant bezig hulp te verlenen. Hun helpende hand zal altijd vlakbij zijn. Voorwaarde alleen is, dat men zich voor de aangeboden hulp moet openstellen. Indien men de hand, die in liefde wordt uitgestoken, wil aanvaarden dan zal men uiteindelijk naar een sfeer van licht worden gevoerd. In dit licht waar uitsluitend liefde heerst ondervindt de mens een staat van gelukzaligheid die het voorstellingsvermogen van aardse wezens ver te boven gaat. De bewoners van deze gelukkige sferen stralen zelf ook dit licht uit en deze serene liefde weerspiegelt zich ook om ons heen in de natuur die van een schoonheid en reinheid is die op aarde zijn weerga niet vindt.

De duistere sferen daarentegen zijn feitelijk een afspiegeling van oorden zoals wij die helaas ook op aarde kennen. Logisch, want wij hebben deze daar zelf opgebouwd en houden ze mede door ons aardse, onbewuste gevoelsleven in stand! In deze sferen vieren dan ook, net als op aarde, alleen geweld, haat, hartstocht en onrecht hoogtij. Daar heerst alleen duisternis, kan alleen duisternis heersen, omdat alle hogere gevoelens uit een bewuste lichtsfeer ontbreken en aan gene zijde straalt een bewust wezen licht uit. Je zult leren aanvaarden dat God niet verdoemt of straft maar evenmin bonussen uitdeelt. Hij behoeft je niet te vergeven omdat hij je nooit heeft veroordeeld. Jijzelf bent en blijft derhalve de architect van je eigen leven en jijzelf bepaalt je eigen hemel of duistere sfeer. Niemand anders! Daarvoor heb je een eigen wil gekregen. God wilde uiteindelijk geen marionetten scheppen die geleefd worden maar bewuste wezens met een eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Hieruit volgt dat ook degene die zelf een einde aan zijn leven maakt, geheel alleen voor zijn daad komt te staan! Aldus beloont en straft de mens zichzelf door zijn eigen handelingen. Hij leert nu tijdens zijn kringloop door de eeuwigheid goed van kwaad te onderscheiden en wint daardoor aan bewustzijn dat hem uiteindelijk naar het licht zal voeren. Wat kan rechtvaardiger zijn dan dit geestelijk evolutieproces! Ieder van ons * niemand uitgezonderd - heeft deze weg af te leggen. Ook Christus heeft dit moeten doen en diens voorbeeld hebben wij allen te volgen. Een andere weg is er niet! God heeft reeds bij de schepping ALLES aan de mens geschonken. En vanaf dat ogenblik hebben wij de volle verantwoordelijkheid voor ons bestaan in eigen handen gekregen. God heeft al zijn schepselen in gelijke mate lief en kent geen voorkeursbehandeling. Evenmin kent God preferente aandelen zoals vele kerken zich dit inbeelden!

In het boek'Het Ontstaan van het Heelal' van Jozef Rulof wordt nader op deze materie ingegaan. Je zult daarin niet alleen een uitvoerige beschrijving krijgen van de sferen aan gene zijde maar ook leren begrijpen waarom niemand die in een duistere sfeer is beland daar eeuwig in KAN blijven. Zelfs een wezen als Hitler niet. God verdoemt zijn eigen schepselen niet maar is uitsluitend Liefde. Je hebt nu leren aanvaarden dat het aardse leven niet ophoudt na de dood, want dood bestaat niet. Dood is net zo'n fabel als Eeuwige Verdoemenis. Ook jouw leven is dus eeuwigdurend. Geboorte en dood zijn bepaalde levensfasen die je al miljoenen keren hebt ondergaan. Niets om je dus druk of ongerust over te maken. En wat vindt er nu werkelijk plaats als je zelfmoord pleegt. Als je nu reïncarnatie en eeuwig leven als waarheden kunt aanvaarden dan zul je ook hebben moeten inzien dat .je leven na een zelfmoord door blijft gaan. Door moet gaan, maar nu zonder stoflichaam. Je geest - je wezenlijke IK - blijft dus denken, voelen en ondervinden. Niets verandert. De problemen die je tot de zelfmoord hebben aangezet zijn er dus ook nog. Je zelfdoding heeft derhalve geen enkele oplossing teweeg gebracht. Jij hebt geboorte en dood dus niet zelf in de hand. Dit is een kosmisch proces waar wij mensen - gelukkig maar - niets aan kunnen veranderen. De tijd die jij op aarde moet doorbrengen is al bij je geboorte bepaald.

Als jij hierin een verandering wilt aanbrengen door zelfmoord te plegen dan zit je dus pas werkelijk goed in de problemen. Je zult overigens na je wanhoopsdaad aanvankelijk niet eens merken dat je niet meer tot de levenden op aarde behoort. Je zult je verminkte lichaam ontzield voor je zien liggen en ondervinden dat je je aanvankelijk daarvan niet kunt bevrijden. Je zult schreeuwen zonder gehoord te worden en je zult merken dat niemand je waarneemt omdat je in een wereld terecht bent gekomen die voor de mensen op aarde onzichtbaar is. En zo blijf je net zo lang op aarde ronddolen totdat je kosmisch bepaalde tijd om is, omdat je feitelijk in twee werelden terecht bent gekomen en een gevangene van jezelf bent geworden. \Vat er hierna gaat gebeuren vind je in het aangrijpende boek'De Kringloop der Ziel' van Jozef Rulof zeer uitvoerig beschreven. Het is intriest dat mensen die met zelfmoordplannen rondlopen de 'Geestelijke Wetenschap' niet kennen anders zouden zij weten dat elk leven op aarde, ook al lijkt het nog zo uitzichtloos en ellendig, verre te verkiezen is boven het lot van de zelfmoordenaar! Geef daarom niet te gauw op en denk goed na voordat je de handschoen in de ring werpt. Besef ook het grote leed dat je degenen die je lief zijn hiermee aandoet!

Het leven is het kostbaarste wat je hebt. Behandel het met eerbied! Probeer nu op aarde je problemen de baas te worden opdat je in een volgend bestaan niet weer voor dezelfde zaken komt te staan. Jij alleen kunt ze oplossen. Doe het dus. En doe het NU! Tot slot: Zelfmoord is geen gezellig onderwerp. Maar helaas is dit probleem hoogst actueel, vooral bij de jeugd. Om hierover te schrijven kunnen wij misschien jonge mensen, zoals jy,van deze wanhoopsdaad weerhouden en indien wij er zelfs ook maar één van deze afschuwelijke daad kunnen behoeden dan is dit al alleszins de moeite waard want - wij schreven het al eerder - ieder van jullie is uniek!
Don Bamberg.
counter free
Google Analytics Alternative