I HAD A DREAM (IK HAD EEN DROOM.) 
Een droom was het ,die het tot uiterste gevoeligheid opgezweepte leven van Martin Luther King bezielde. Zijn droom van een wereld waarin vrede, liefde en onderlinge verdraagzaamheid tot algemeen goed zou zijn geworden. Een 'droom' die niet te geloven scheen.... Een droom waarin ook nu nog weinigen echt voor honderd procent geloven. Een droom die ook zijn ongeloofwaardigheid vrijwel onmiddellijk scheen te benadrukken toen de machtig mooie, vurige strijder van geweldloosheid door moordenaarshanden aan zijn aards bestaan werd ontrukt. Werd daarmee de onmogelijkheid van deze verre, onbereikbare droom bewezen? Was het waanzin, wat Martin Luther King vertegenwoordigde? Was hij de dromer van onwerkelijkheid? Vertegenwoordigde zijn leven het verkeerde denken, voelen en willen? Was hij het die er glad naast was? Of waren het ál die anderen, vanaf zijn lafhartige moordenaars tot en met alle domme twijfelaars, die 'zijn' droom maar niet tot de hunne durven te maken? Waar schuilt hier het verkeerde denken? Bij de naïeve goedgelovige, die vecht met al zijn geweldloze machteloosheid tegen die overmacht van ongeloof en weigering, tegen die massale wereld van geweld, overheersing en bereidwillige haat, vernietiging en ruwe overheersing. Waar in Godsnaam worden nu de fouten gemaakt? Ik had een droom Jazeker, ook ik droomde deze droom en werd er klaar wakker van, omdat ik eindelijk zag waarnaar ik keek...ik keek met gretig verlangen, met diepe hartstochtelijke wil tot vrede, in onze arme mensenverzameling rond. Ik keek naar Oost en West, naar Noord en Zuid en overal zag ik veel gezichten van onwaarschijnlijk veel lieve aardige mensen. Sommigen keken met schrille ongelovige ogen naar hun onmenswaardige plaats.

Zij keken mij aan met ogen vol ongeloof over alles wat zij moesten beleven. Zij verwachtten van mij hulp ik kon het ze niet geven, tenzij ik zou spreken, tenzij ik de duizenden gedachten voor vrede en menselijk geluk zelfstandig en volwaardig zou willen beleven en tot het consequente einde zou durven 'uitdromen'. Miljoenen gezichten zag ik, die alles van anderen verwachten, omdat zij het ongeloof van het onbewuste bezitten, het starre ongeloof in dromen, die zij ook niet kunnen dromen, omdat zij daarvoor te diep slapen, zij staren slechts en kunnen niet meer geloven in de goede afloop en ontwikkeling. Voor al die miljoenen daarvoor droomde Martin Luther King, daarvoor droomden vele, vele profeten hun doelgerichte bewuste gedachten. Daarvoor 'beklom' Mozes de berg 'des Heren'. Daarvoor beleef ik nu weer de koorts van bet wakker zijn, omdat er een onweerstaanbare drang is, die mij zegt dit gedroom wakker en bewust te beleven en op te schrijven opdat die droom levende kracht zal zijn! Levende kracht met vitaliteit en vermogen tot waarachtige vrede. Geen land ter wereld of zij bezit deze dromers. Met toenemende kracht wordt deze droom beleefd door vele mensen in vele landen. Gene Zijde werkt in de Eeuw van Christus. De werking is enorm, evenals de vordering. De zielskracht van vele miljoenen staat geheel  en al ingesteld op dit Goddelijk Reële Dromen. De mensheid wordt in hoog tempo hierin opgeleid, opgetrokken en ingevoerd. Deze ijle koorden worden over heel de Aarde gevlochten. Zij komen allen tezamen op één punt. Alle zielen astraal en stoffelijk komen tot éénheid op het culminatiepunt, de plaats, het gebeuren dat het 'alles of niets' zal zijn. Die plaats bezit miljoenen plekken, toestanden waarop de beslissing van zielen over goed en kwaad plaatsvinden. Verspreid over heel de wereld vertegenwoordigen zij grote en kleine belangen, de belangen van enorme maatschappijkrachten, zowel de kleine belangen van de geringe relatiepatronen. Al die werkingen vormen tezamen krachten die bepalend zijn voor het al of niet goed aflopen van de machtsstrijd. Het is of alle kwaad is samengepakt in één enorme atoomraket, een bom van super kracht; in staat om al het leven op Aarde en zelfs de planeet zelf in één ongekende oerexplosie restloos te vernietigen.

Het is een bom die de signatuur draagt van alle naties van de wereld. Zij is het universele bezit van de gehele mensheid! Alle mensen, zonder ook maar één uitzondering hebben de bouwer er van mogelijk gemaakt. Zij betaalden er hun dure penningen voor, ook al bouwden zij er niet echt aan, omdat zij er te dom, te onnozel en te onbekwaam voor waren om aan zoiets vernuftigs ook daadwerkelijk mee te werken, toch vertegenwoordigt die superbom ook ten volle hun inzet, die zij leverden zonder besef. Al die miljarden mensen zijn verbonden met dat gigantische apparaat, hun ganse gevoelsleven is betrokken bij het besturen ervan. Al hun emoties en impulsen staan als krachtige stroombronnen ingeschakeld op de computer die deze vernietigingsmachinerie tot werking zal kunnen brengen.  Deze helse machinerie bezit geen eigen wilskracht, ook al zit deze boordevol intelligent vernuft. Niets in de natuur of in het universum kan haar beïnvloeden, het zijn geheel en uitsluitend de menselijke zielenkrachten en de geestelijke vermogens, die bepalend zijn voor werking of stilstand. Angstig is dan  ook heel de mensheid. Velen echter weten niet eens dat zij met dit verschrikkelijke apparaat in contact zijn. Zij vermoeden niet dat zij méé beschikken over zulke gigantische oerkrachten. Van zichzelf menen de mensen machteloos te zijn en zonder enige invloed. Hun leven beschouwen zij als een ietwat ongelukkige samenloop van een aantal genetische toevalligheden, zij zijn niet zo onder de indruk ervan en houden zich dan ook zelden bezig met hun verantwoordelijkheden. Niettemin is hun woede, haat, onrust en wrevel tot opstand te voeren en geheel samenvoegbaar tot besturingssignaal voor de grote geweldsmachine. Hun lust of onlust impressies staan in regelrecht contact er mee en kunnen wel degelijk mee bepalen dat de grens norm om die gevaren passief te houden wordt overschreden. Zo komt het dan ook dat ook maar het geringste toenemen van negatief voelen of denken ergens in de wereld onmiddellijk inwerkt op het apparaat en begint deze te activeren, op 'scherp' te zetten! Daarom is het dan ook van enorm belang voor het bestaan en overleven van heel de mensheid, dat de opwinding die waar ook ter wereld noodzakelijk is om veranderingen te veroorzaken en te bewerkstelligen, strikt binnen bepaalde gevoeligheidsgrenzen blijft of geestelijk wetenschappelijk haarfijn wordt gecompenseerd door voldoende passief gevoel van een meerderheid. Als in een strakke balanstoestand beleeft de mensheid zijn geestelijke ontwaking door deze alles overkoepelende angstgevoelens die strak en onverbrekelijk verbonden zijn met het ALLES of NIETS.Elke wrevel kan een vonk zijn in dit kruitvat Maar de mensheid komt tot het bewuste besef hiervan en beleeft nu het toenemend inhouden! van haar ongebreidelde woede aanvallen.

Woede die ooit onvermijdelijk tot oorlogen leidde wordt nu angstig maar bewust onder controle gehouden of dacht u niet dat anders reeds lang was ingegrepen in Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Afghanistan, enz. enz........ Door het fel beleven van dit absoluut noodzakelijke inhouden beleeft de ziel echter een schier ondragelijke spanning. Meer dan ooit tevoren vraagt nu de mens zich af waarmee hij wel bezig is! Tegelijkertijd beleeft hij zijn materiële toestand en kan in de westelijke wereld het stoffelijke stadium een record tempo beleven. De ziel weigert hoe langer hoe meer zichzelf te kleineren en ontvangt nu ook de mogelijkheden voor een versnelde ontwikkeling. De onbewuste stadia moeten nu eenmaal beleefd worden en kunnen niet worden  overgeslagen, maar omdat het zo dringend nodig is, dat onze maatschappij - wij dus allemaal!- het wakkere en realisme van ons geestelijk bestaan leren kennen, beleven wij nu een machtige versnelling en worden door ons eigen scheppend en barend vermogen in een hoog tempo geplaatst voor onze uiterste consequenties. Dit echter, na Christus en na de profeten en na de vele reeksen van gebeurtenissen die rein en zuiver kosmisch berekend, worden geleid zodat het nét goed zou gaan. Wij zelf zullen het moeten doen. De Sferen van Licht gaven richting aan allerlei neigingen en plaatsten ons voor ons uiteindelijke 'blok' of wel voor ons aller heilige Golgotha. Niet God, maar wij zelf wilden het zo. Daarom zijn wij nu verbonden  met hoogten en laagten en staan voor miljoenen gedachten en handelingen bewust voor de keuze van onze vrije wil.
P. L. H.   


counter free
Google Analytics Alternative