Z ELFMOORD EN DE GODDELIJKE REALITEIT! 
Zelfmoord! Een onderwerp waar de mens ongaarne over spreekt. Wordt men in zijn naaste omgeving plotseling met een geval geconfronteerd, dan is het opvallend hoe dan de vragen bij de mens met hevigheid aankloppen! En dan inderdaad vragen, verband houdende met Leven en Dood, zonder dat de mens een definitief antwoord weet of ontvangt. Het aantal zelfmoorden -- vooral in deprimerende tijdsomstandigheden -- is van een dergelijke omvang, dat men getroffen wordt door het feit, dat zovelen de zelfvernietiging aangrijpen om het aardse leven te ontvluchten. Zelfvernietiging? Ja! Van het Leven? Neen! Het Leven is niet te vernietigen, alleen het stoffelijk organisme. Maar welke tol eisen de Goddelijke Wetten voor het eigenmachtig voortijdig beëindigen van het aardse leven? Deze ,,zonde", neen, deze door onbewustzijn geschapen disharmonie zal hersteld moeten worden. Hier is geen ontkomen aan! Het boek ,,De Kringloop de Ziel" door Jozef Rulof, geeft ons een ontleding van de problemen en toestanden, die hiermede verband houden.

Toestanden, waarvan de mensheid nog niet het geringste denkbeeld heeft, doch die geschapen worden door het ingrijpen van de mens in de Goddelijke Wetten. Dit boek is bedoeld als een ernstige waarschuwing tegen de zelfmoord, blijkens de hier volgende zinsnede: ,,O mens, maakt geen einde aan uw aardse leven. Sluit het daglicht niet af, aanvaardt, aanvaardt alles, anders staat gij aan deze zijde voor uw mislukt leven." Maar naast deze ernstige waarschuwing geeft dit boek een machtige wijsheid over het Stoffelijke, het Geestelijke en het Kosmische leven. De Goddelijke Wet Reïncarnatie, voor de aardse Wetenschap nog een niet doorvorst gebied, wordt in dit boek Geestelijk Wetenschappelijk verklaard en toegelicht, op een wijze, die U -- misschien tot nog toe de Wedergeboorte beschouwende als een verzinsel van warhoofdige lieden -- tot nadenken zal stemmen. Uit de Inleiding nemen wij volledigheidshalve een alinea over, opdat de strekking van dit werk duidelijk naar voren zal komen: ,,Thans ga ik u van mijn verschrikkelijke einde op aarde en het leven aan gene zijde, zoals ik het binnentrad, vertellen.

,,Ik, Lantos genaamd, behoorde tot hen, die een einde aan hun aardse leven maakten. Ik doodde een mens, daarna mijzelf, doch dit bleek mij niet mogelijk te zijn. Een ander leven trad ik binnen en wel het leven van de geest. Dat, wat ik u nu ga vertellen, is de heilige waarheid; het is de wet van oorzaak en gevolg. Ik moest aanvaarden en goed maken wat ik misdreef. Waarvan ik u ga vertellen is de kringloop der ziel, die haar weg door alle eeuwen heen, naar de bron van al het leven vervolgt, om de goddelijke sferen te bereiken. Ongelooflijke en afschuwelijke waarheden ga ik u duidelijk maken, geholpen door hen, die zich de ontwaakten noemen, de kosmisch georiënteerden, zij, die hun kringloop op de aarde hebben volbracht." Laat het boek ,,De Kringloop der Ziel"een baken mogen zijn in de zee van aardse onwetendheid, aangaande de meest essentiële vragen van het Leven, opdat de MENSHEID EINDELIJK WETE!!!
K. B. 


counter free
Google Analytics Alternative